Moduł Deklaracje, Druki

Deklaracje podatkowe: PIT-4, PIT-5, PIT-5L, CIT-2

Te najczęściej wypełniane przez podatników deklaracje zostały umieszczone w programie w postaci kilku następujących po sobie okien formularzy, do których w wygodny i szybki sposób wprowadza się dane, na podstawie których generowana jest deklaracja.

Oczywiście wszelkie przeliczenia dokonywane są automatycznie, a program pamięta niezbędne dane z deklaracji z poprzednich miesięcy.

Na początku pracy Użytkownik definiuje podatnika (lub podatników, ponieważ można drukować deklaracje dla dowolnej ilości podmiotów) - okno wprowadzania danych przedstawia poniższy rysunek.  

alt

Rys. 1. Deklaracje podatkowe: PIT-4, PIT-5, PIT-5L, CIT-2 - dane podatnika

Następnie następuje określenie danych wstępnych, które determinują, jakie ekrany zostaną wyświetlone Użytkownikowi.

alt

Rys. 2. Deklaracje podatkowe: PIT-4, PIT-5, PIT-5L, CIT-2 - wypełnianie deklaracje.

Na samym końcu wprowadza się dane rachunkowe. Aktywne są cały czas hyperlinki do odpowiednich fragmentów przepisów, w razie konieczności można skorzystać z podręcznego kalkulatora.

alt

Rys. 3. Deklaracje podatkowe: PIT-4, PIT-5, PIT-5L, CIT-2 - przeliczanie udziałów.

Jeśli Użytkownik dysponuje danymi do deklaracji, jej przygotowanie i wydrukowanie potrwa parę minut.

Analogicznie jak wizard do PIT-5 działają moduły PIT-4, PIT-5L i CIT-2, oraz VAT-7, który jest omawiany na osobnej stronie.

Moduł Deklaracje i Druki stanowi jeden z wielu, w które wyposażony jest program Kalkulator FK !
Co to oznacza w praktyce?

Kupując program Kalkulator FK otrzymujecie Państwo potężne narzędzie, umożliwiające przeprowadzenie wielu różnych operacji wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstwa - bez żadnych dodatkowych dopłat!

Deklaracje VAT: VAT-7, VAT-7K

Deklaracje VAT-7 i 7K nie różnią się specjalnie między sobą - ta pierwsza przeznaczona jest dla podatników rozliczających się w cyklu miesięcznym. Deklaracja VAT-7K wypełniana jest przez podatników rozliczających się kwartalnie.

Konstrukcja modułu jest analogiczna jak w przypadku deklaracji PIT 4,5, 5L i CIT-2 - jest to kreator (wizard), w postaci kilku formularzy, w których wprowadza się dane, na podstawie których deklaracja zostanie przeliczona i wydrukowana.

Na początku należy wypełnić formularz z danymi podatnika lub podatników, bowiem moduł może być wykorzystywany dla dowolnej ilości podatników.  

alt

Rys. 1. Deklaracja VAT 7 - wypełnianie

Z poziomu formularzy dostępne są podpowiedzi (fragmenty przepisów, które stosuje się przy wypełnianiu deklaracji).

Po wprowadzeniu danych (zajmuje to tylko parę minut) generowany jest wydruk deklaracji (fragment podglądu na rysunku poniżej)

alt

Rys. 1. Deklaracja VAT 7 - widok deklaracji.

Formularze PIT (pozostałe)

Oprócz opisanych wcześniej deklaracji PIT 4, 5 i 5L, dla których dostępne są wizardy (kreatory wypełniania), Użytkownik Kalkulatora FK dysponuje jeszcze następującymi formularzami PIT:

PIT 2 - oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT 5X - informacja o należnym zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT 8A - deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT 8C - informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT 11/8B - informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT 23 - deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
PIT 53 - deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (uzyskanego bez pośrednictwa płatników)
PIT R - informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

Formularze mają postać stanowiącą odwzorowanie formularzy oryginalnych. Wygodny pasek nawigacyjny umieszczony cały czas u góry ekranu pozwala na przełączanie się pomiędzy stronami formularzy i na aktywowanie poszczególnych funkcji (zapis, drukowanie, otwieranie z archiwum).

Wypełnienie dowolnego formularza zajmuje co najwyżej kilka minut.

alt

Rys. 1. Formularze PIT.

Formularze VAT (pozostałe)

Deklaracja VAT-7 (VAT-7K) skonstruowana jest w formie wizarda (kreatora formularza), natomiast pozostałe deklaracje VAT mają postać stanowiącą odwzorowanie formularzy oryginalnych. Wygodny pasek nawigacyjny umieszczony cały czas u góry ekranu pozwala na przełączanie się pomiędzy stronami formularzy i na aktywowanie poszczególnych funkcji (zapis, drukowanie, otwieranie z archiwum).

W programie dostępne są obecnie następujące formularze VAT

VAT 8 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług;
VAT 9 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług;
VAT 10 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług;
VAT 11 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług;
VAT 12 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług;
VAT R - Zgłoszenia rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług;
VAT R/UE - Zgłoszenia rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług;
VAT UE - Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach / nabyciach towarów;
VAT UEK - Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach / nabyciach towarów;
VAT UE/A - Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów;
VAT UE/B - Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów

Poniżej przedstawiamy widok typowego formularza VAT.

alt

Rys. 1. Formularze VAT.

Formularze CIT (pozostałe)

Deklaracja CIT - 2 skonstruowana jest w formie wizarda (kreatora formularza), natomiast pozostałe deklaracje CIT mają postać stanowiącą odwzorowanie formularzy oryginalnych. Wygodny pasek nawigacyjny umieszczony cały czas u góry ekranu pozwala na przełączanie się pomiędzy stronami formularzy i na aktywowanie poszczególnych funkcji (zapis, drukowanie, otwieranie z archiwum).

W programie dostępne są obecnie następujące formularze CIT (poza CIT 2):

CIT 5 - oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
CIT 6 - deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
CIT 7 - informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Poniżej przedstawiamy widok typowego formularza CIT.

alt

Rys. 1. Formularze CIT.

Formularze NIP

Formularze NIP są jednymi z częściej składanych w urzędzie skarbowym druków. Każda zmiana danych prowadzonej działalności powoduje konieczność złożenia formularza.

Ponieważ w kalkulatorze wypełnione formularze można zapisać do późniejszego wykorzystania, nanoszenie drobnych zmian trwa kilkadziesiąt sekund.

W programie dostępne są następujące formularze NIP:

NIP 1 - zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą;
NIP 2 - zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem ;
NIP 3 - zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej;
NIP 5 - wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej

Załączniki do NIP:

NIP 1/A - informacja o wpisach do rejestrów lub ewidencji w zakresie prowadzonej działalności;
NIP 2/A - informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu będących podatnikami lub płatnikami;
NIP B - informacja o rachunkach bankowych;
NIP C - informacja o miejscach prowadzenia działalności;
NIP D - informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub o spółkach wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej

Formularze mają postać odpowiadającą ich formie papierowej, a wygodny pasek nawigacyjny widoczny cały czas u góry ekranu pozwala sprawnie przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi załącznikami i ich stronami (rysunek poniżej).

alt

Rys. 1. Formularze NIP.

Formularze PCC - podatek od czynności cywilno-prawnej

Od dnia 01.01.2007 formularz PCC-1 został zastąpiony przez Formularz PCC-3.

Formularze PCC wypełniane są w przypadku powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilno-prawnych.

W programie dostępne są następujące formularze PCC:

PCC 3 - deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilno-prawnych;
PCC 3/A - informacja o pozostałych stronach czynności cywilno-prawnej;
PCC 2 - deklaracja o wysokości podatku pobranego i wpłaconego przez płatnika.

Formularze mają postać odpowiadającą ich formie papierowej, a wygodny pasek nawigacyjny widoczny cały czas u góry ekranu pozwala sprawnie przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi załącznikami i ich stronami (rysunek poniżej). 

alt

Rys. 1. Formularz PCC - podatek od czynności cywilno-prawnej.

Formularze SD - podatek od spadków i darowizn

Formularz SD (podatek od spadków i darowizn) - zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych.
W programie dostępny jest formularz SD-3 wraz z załącznikiem SD-3/A.

Formularze mają postać odpowiadającą ich formie papierowej, a wygodny pasek nawigacyjny widoczny cały czas u góry ekranu pozwala sprawnie przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi załącznikami i ich stronami (rysunek poniżej).

alt

Rys. 1. Formularz SD-3 - podatek od spadków i darowizn.

Formularze RP-7

Formularz RP-7 to zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracownika, konieczne pracownikowi do właściwego dokumentowania prawa do świadczeń ZUS.

Obowiązek wypełnienia druku RP-7 często spoczywa na pracodawcy.
Do druku RP-7 wprowadza się wiele danych - wystarczy popełnić jedną pomyłkę, by wypełniać druk od nowa.

Elektroniczny formularz eliminuje tą niedogodność - formularz po zapisaniu może być w łatwy sposób korygowany.

Formularz ma postać odpowiadającą jego formie papierowej (rysunek fragmentu formularza poniżej).

alt

Rys. 1. Formularz RP-7 - zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracownika.

Przykład: Rata kredytu kupieckiego - zapłata po terminie.

Zapłata po terminie raty kredytu kupieckiego.

Spóźniłem się z zapłatą w terminie raty kredytu kupieckiego.
Umowa kredytu zobowiązuje mnie do zapłaty raty wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, określonymi w umowie. W jaki sposób wyliczyć należne odsetki, jeśli umowa określa wysokość odsetek za każdy dzień zwłoki?


Spóźniłem się z zapłatą w terminie raty kredytu kupieckiego.
Umowa kredytu zobowiązuje mnie do zapłaty raty wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, określonymi w umowie.

W jaki sposób wyliczyć należne odsetki, jeśli umowa określa wysokość odsetek za każdy dzień zwłoki?

Rata kredytu kupieckiego wynosi 2587,23 zł.
Termin zapłaty ustalony jest w umowie na 3 lipca, dziś jest 24 lipca.
Odsetki za nieterminową wpłatę wynoszą 0,3% na dzień.

Przeanalizujmy powyższą sytuację.

Wyliczanie przy użyciu programu:

W odpowiednie pola formularza wprowadzamy informacje dotyczące przeterminowanej raty, wybieramy także sposób liczenia odsetek - wg stawki dziennej.

Data powstania zobowiązania: 03-07-2006,
data zapłaty: 24-07-2006,
stawka odsetek: 0,3%,
kwota: 2587,23;

To wszystko - na podstawie wprowadzonych danych kalkulator wyliczy odsetki za zwłokę.

alt

Wyliczone wartości:

Kalkulator dokonał wyliczenia odsetek za zwłokę, zgodnie z wybranym sposobem liczenia.

Odsetki wynoszą 163 zł.

Podsumowanie:

Kalkulator umożliwia wyliczanie odsetek według stawki dziennej oraz stawki rocznej.
Tym samym sposobem można także dokonać sprawdzenia, czy naliczone nam odsetki zostały w prawidłowy sposób rozliczone, bez konieczności dokonywania żmudnych, ręcznych wyliczeń.

Przykład: Rata kredytu - koszt spóźnienia.

Koszt karnych odsetek za zwłokę.

Zapomniałem złożyć dyspozycję przelewu na ratę zaciągniętego kredytu. Chciałbym zrobić to w poniedziałek,
ile będzie mnie kosztowała zwłoka, może warto jednak odłożyć wszystkie sprawy i udać się do banku?


Zapomniałem złożyć dyspozycję przelewu na ratę zaciągniętego kredytu.
Chciałbym zrobić to w poniedziałek, ile będzie mnie kosztowała zwłoka, może warto jednak odłożyć wszystkie sprawy i udać się do banku?

Rata kredytu wynosi 956,76 zł.
Karne odsetki - zgodnie z umową - wynoszą 27,5% w stosunku rocznym.

Przeanalizujmy powyższą sytuację.

Wyliczanie przy użyciu programu:

Dobry obyczaj nakazywałby w naszej sytuacji dokonanie terminowe zapłaty raty, jeśli dysponujesz odpowiednimi środkami nie warto odkładać zapłaty do następnego tygodnia....
Przeprowadźmy jednak sprawdzenie kosztu ewentualnej zapłaty po terminie

W odpowiednie pola formularza wprowadzamy informacje dotyczące raty kredytu, wybieramy także sposób liczenia odsetek - wg stawki rocznej.

Data powstania zobowiązania: 07-07-2006 (piątek),
data zapłaty: 10-07-2006 (poniedziałek),
stawka odsetek: 27,5%,
kwota: 956,76;

To wszystko - na podstawie wprowadzonych danych kalkulator wyliczy odsetki za zwłokę

alt

Wyliczone wartości:

Kalkulator dokonał wyliczenia odsetek za zwłokę, zgodnie z wybranym sposobem liczenia.

Odsetki wynoszą zaledwie 2,16 zł.
Teoretycznie więc opłata za spóźnienie będzie niewielka, z drugiej zaś strony terminowość spłacania kredytów skutkuje na przyszłość dobrą oceną Ciebie, jako kredytobiorcy.

do góry