Księgowość projektów unijnych

Organizator: Dział szkoleń podatki.biz
Otrzymasz: Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (24 miesiące, z aktualizacją);
Dostęp do testów (24 miesiące, z aktualizacją);
Nośnik z materiałami (pendrive) po ukończeniu e-kursu (opcja);
Plik z certyfikatem do samodzielnego wydruku;
Drukowany certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu (opcja).


dostępność: towar dostępny

Cena: 356.70 zł
(290 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Wielu przedsiębiorców korzysta z różnego rodzaju unijnych dotacji, funduszy pomocowych oraz dofinansowania inwestycji i projektów. Otrzymanie dofinansowania oznacza zwykle satysfakcję z dobrze wykonanej pracy na etapie aplikowania o środki, ale to dopiero początek długiej drogi. Wydatki należy bowiem prawidłowo udokumentować i rozliczyć, a korzystanie z dotacji komplikują dodatkowo kwestie związane z rachunkowością i podatkami. Dlatego właśnie powstał nasz e-kurs.

Dzięki niemu zdobędziesz praktyczną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.

W trakcie e-kursu zapoznasz się między innymi z procedurami oraz z wymogami formalnymi, które są stawiane dokumentom, a które nie występują w ramach normalnej rachunkowości.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

Po udostępnieniu e-kursu uzyskujesz dostęp do wszystkich materiałów, w kolejności zalecanej przez redakcję działu szkoleń podatki.biz. Materiały są prezentowane w formacie HTML i dostępne w każdej chwili i w każdej popularnej przeglądarce internetowej. W celach poglądowych udostępniamy krótki mikro e-kurs demonstracyjny:
 
 
Mikro e-kurs demonstracyjny pozwala zapoznać się ze sposobem prezentacji materiałów szkoleniowych - w innych e-kursach jest on podobny.
Lekcja 1
 
Wprowadzenie do tematyki szkolenia oraz podstawy prawne rachunkowości projektów unijnych
 • Definicja legalna dotacji, rodzaje dotacji zgodnie z ustawą o finansach publicznych
 • Podział dotacji ze środków europejskich na rodzaje: fundusze strukturalne i inne
 • Dokładny podział funduszy strukturalnych: fundusze EFS, EFRR i FS, i co z tego wynika dla księgowości
 • Bezzwrotna pomoc zagraniczna - charakterystyka dotacji z tych środków
 • Środki na realizację WPR i EFRG
 • Środki z EFR
 • Norweski Mechanizm Finansowy, mechanizm Finansowy EOG, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 
Lekcja 2
 
Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych - część 1
 • Podział dotacji na tzw. miękkie i twarde - charakterystyka pod kątem księgowania
 • Obowiązek wyodrębnionej ewidencji księgowej - regulacje europejskie oraz przepisy polskiego prawa w tym zakresie
 • Wyodrębniona ewidencja środków trwałych i WNiP
 • Prace badawczo-rozwojowe, badania naukowe w projektach, działalność innowacyjna - ujęcie rachunkowe oraz spojrzenie podatkowe w zakresie podatku dochodowego
 
Lekcja 3
 
Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych - część 2
 • Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych, rozrachunków i przychodów
 
Lekcja 4
 
Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w sektorze prywatnym - część 3
 • Wyodrębniona ewidencja kosztów
 
Lekcja 5
 
Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w sektorze prywatnym - część 4
 • Wyodrębniona ewidencja kosztów (ciąg dalszy)
 
Lekcja 6
 
Budżet projektu
 • Budżet projektu, harmonogram rzeczowo-finansowy a harmonogram płatności - wprowadzenie
 • Rodzaje budżetów w projektach, budżet zadaniowy
 • Koszty pośrednie (ogólne, overheads)
 • Koszty bezpośrednie w podziale na zadania/etapy - powiązanie z ewidencją księgową
 • Powiązanie budżetu projektu z planem kont - wyodrębniona ewidencja księgowa na przykładach
 • Harmonogram płatności - zmiany w harmonogramie i skutki w rachunkowości projektu
 
Lekcja 7
 
Ogólne zasady kwalifikowalności projektów
 • Kwalifikowalność projektów
 • Zakres geograficzny kwalifikowalności
 • Trwałość projektu
 
Lekcja 8
 
Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków w projekcie - część 1
 • Wytyczne horyzontalne oraz szczegółowe - wprowadzenie
 • Wkład niepieniężny - czyli amortyzacja, wynagrodzenia - wolontariat - specyficzne wymogi zgodnie z odrębnymi przepisami - przykłady
 • Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu
 • Wydatki na dokumentację niezbędną do przygotowania projektu
 • Amortyzacja
 • Wynagrodzenia
 • Zakup środków trwałych
 
Lekcja 9
 
Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków w projekcie - część 2
 • Zakup środków trwałych stanowiący część wydatków inwestycyjnych
 • Zakup sprzętu będącego środkiem trwałym do użytku na czas realizacji projektu
 • Zakup gruntu
 • Zakup nieruchomości zabudowanej
 • Leasing
 • Podatek od towarów i usług
 • Koszty ogólne
 • Pomoc techniczna
 • Mieszkalnictwo
 
Lekcja 10
 
Podatek VAT w projektach
 • Zasady kwalifikowania VAT w korespondencji z art. 86 ustawy o VAT, konsekwencje błędnych kwalifikacji, najnowsze interpretacje w tym zakresie
 • Wyłączenia z kwalifikowania, w tym w okresie trwałości projektu
 • Dotacja jako obrót w rozumieniu art. 29a
 • Przegląd interpretacji ogólnych oraz indywidualnych z problematyki dotacji europejskich
 • Przegląd wyroków WSA i NSA w tematyce VAT w projektach unijnych
 
Lekcja 11
 
Podatek PIT w projektach
 • Osoba fizyczna prowadząca działalność otrzymująca dotacje - ujęcie podatkowe
 • Wynagrodzenia sfinansowane dotacją z tzw. bezzwrotnej pomocy zagranicznej - zwolnienie wynagrodzeń z tytułu stosunku pracy oraz wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 46 - interpretacje oraz przegląd orzecznictwa w tym zakresie
 
Lekcja 12
 
Podatek CIT w projektach
 • Otrzymanie i wpływ dotacji na rachunek bankowy a przychód podatkowy - ewidencja podatkowa przychodów z tytułu dotacji, wyłączenia - najnowsze orzecznictwo w tym zakresie
 • Wydatki z tytułu realizacji projektu a koszty podatkowe - wyłączenia z kosztów podatkowych z art. 16
 • Korekta kosztów wstecz - przegląd najnowszych wyroków sądowych w tym zakresie
 • Jak ująć przychody i koszty z tytułu realizacji projektu w roku podatkowym w deklaracji CIT-8 - dokładna instrukcja krok po kroku na przykładach
 
Lekcja 13
 
Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych
 • Dokumenty finansowo-księgowe, opisywanie dokumentów księgowych, rodzaje i techniki opisu, opis elektroniczny
 • Dokumenty merytoryczne - wymogi dotyczące archiwizacji dokumentacji, w tym w okresie trwałości projektu
 • Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych i merytorycznych w projekcie - przykład
 
Lekcja 14
 
Kontrola w projekcie unijnym
 • Instytucje, które mogą nas kontrolować z powodu realizacji projektu
 • Kontrola dokumentów na miejscu - jak się przygotować, jakie mamy prawa i obowiązki
 • Kontrola wewnętrzna - formalna, merytoryczna, finansowa
 • Audyt projektu - kiedy jest obligatoryjny
 • Kontrola w trakcie realizacji projektu, na koniec realizacji projektu, w okresie trwałości projektu - cechy wspólne i unikatowe
 • Przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji projektów
 
Lekcja 15
 
Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz jej wpływ na ocenę działalności jednostki w danym okresie sprawozdawczym
 • Prezentacja dotacji w bilansie, w rachunku wyników i w innych elementach sprawozdania finansowego jednostki
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • dostęp do testów on-line,
 • nośnik z materiałami i dodatkami po ukończeniu e-kursu,
 • certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.

Aby otrzymać rabat, podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu Uwagi wpisz numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl