Fundacje i stowarzyszenia - podatki i rachunkowość organizacji pożytku publicznego

wydawnictwo:  Ekspert Księgowy
autorzy:  Katarzyna Trzpioła, Krzysztof Ulicki
data wydania:  sierpień 2016
liczba stron:  160
format:  e-book: plik PDF

dostępność: towar dostępny

Cena: 59.00 zł
(47,97 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Organizacje pożytku publicznego to instytucje działające w tzw. trzecim sektorze. Specyfika ich działalności różni się od instytucji sektora publicznego czy biznesowego. Organizacje pozarządowe są organizacjami non profit, co oznacza, że ich działalność nie jest nastawiona na zysk - w odróżnieniu od jednostek sektora biznesowego.

Bieżące wydanie Eksperta Księgowego w całości poświęcamy zagadnieniom związanym z organizacjami pożytku publicznego. Wyjaśniamy, według jakich zasad podmioty te płacą podatki, a także jakie wymogi nakładają na nie przepisy prawa bilansowego.

O Ekspercie Księgowym:
Ekspert Księgowy to wydawnictwo kierowane do osób, które na co dzień zajmują się podatkami i rachunkowością. Szczególnie polecamy go właścicielom i pracownikom biur rachunkowych, księgowym, doradcom podatkowym i prawnym oraz osobom, które samodzielnie prowadzą rachunkowość w swojej firmie.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

 • Fundacje i stowarzyszenia – podatki i rachunkowość organizacji pożytku publicznego
  • Działalność pożytku publicznego i definicja organizacji pozarządowej
   • Jak uzyskać status organizacji pożytku publicznego?
   • Fundacja jako szczególny przykład organizacji, która może stać się OPP
   • Stowarzyszenie jako szczególny przykład organizacji, która może stać się OPP
   • Przywileje i obowiązki OPP w zakresie wpływów z 1%
  • Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń
   • Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
   • Zasady rachunkowości
   • Polityka rachunkowości, dokumentacja księgowa, plan kont
   • Inwentaryzacja w jednostce jako element rachunkowości
   • Zasady zabezpieczenia danych i przechowywania ksiąg OPP
  • Zasady opodatkowania organizacji pożytku publicznego
   • Podatek dochodowy
   • Inne preferencje podatkowe
   • VAT a działalność fundacji i stowarzyszeń
  • Sprawozdania finansowe fundacji i stowarzyszeń
   • Zawartość sprawozdania finansowego OPP
   • Omówienie elementów sprawozdania finansowego
   • Sprawozdanie merytoryczne organizacji
    posiadających status pożytku publicznego i fundacji
   • Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku
  • Ewidencja wybranych zdarzeń w księgach rachunkowych organizacji pożytku publicznego
   na przykładzie fundacji i stowarzyszeń
   • Ujmowanie przychodów i kosztów w podziale na prowadzoną działalność
   • Przychody, w tym z działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej
   • Koszty w organizacjach non profit, w tym statutowe i administracyjne
   • Koszty według rodzaju i ich treść ekonomiczna
   • Ewidencja podróży służbowych w OPP
   • Świadczenia oferowane wolontariuszom i ich rozliczenie
   • Ujmowanie i rozliczanie wpływów z 1%
   • Ewidencja i dokumentacja dotycząca środków trwałych
    oraz wartości niematerialnych i prawnych
   • Ujmowanie operacji w walutach obcych
   • Ujmowanie dotacji pochodzących ze środków unijnych
 • Interpretacje i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  • Świadczenia udzielane przez fundację a podatek dochodowy
  • Skutki wpłaty na fundusz założycielski fundacji

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Obowiązek prowadzenia księgowości przez podmioty trzeciego sektora, w tym stowarzyszenia i fundacje, wynika bezpośrednio z ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.). Jako osoby prawne muszą one prowadzić pełną dokumentację księgową w formie ksiąg rachunkowych w celu rejestracji wydarzeń finansowych. Efektem jest jasny i rzetelny obraz działalności i finansów organizacji.

W związku ze zmianą ustawy o rachunkowości, począwszy od 5 września 2014 r. jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej mają prawo zastosować nowe uproszczenia w ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych albo stosować ustawę o rachunkowości w pełnym zakresie. Ponadto mają prawo sporządzać sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro z wyłączeniem stowarzyszeń i fundacji nieprowadzących działalności gospodarczej, które do wyceny aktywów i pasywów używają skorygowanej ceny nabycia bądź wartości godziwej.

Fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1a ustawy o rachunkowości mogą stosować uproszczenia, pod warunkiem że w roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym spełniły dwa z trzech poniższych warunków:

 • przychody ze sprzedaży produktów i towarów za rok obrotowy nie powinny przekroczyć 3 000 000 zł,
 • suma bilansowa aktywów nie może być większa aniżeli 1 500 000 zł na koniec roku obrotowego,
 • średnie zatrudnienie w skali roku z uwzględnieniem wyłącznie pełnych etatów musi zamknąć się w liczbie 10 pełnych etatów.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości ponosi kierownik jednostki. Przez pojęcie „kierownika jednostki” rozumie się osobę lub organ jedno- lub wieloosobowy (zarząd) uprawniony do zarządzania nią (z wyjątkiem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę). Zarząd odpowiada w szczególności za opracowanie i zatwierdzenie zasad (polityki) rachunkowości w formie uchwały, jak również zapewnia sporządzenie sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego i w terminie 6 miesięcy od tego dnia przedstawia sprawozdanie organowi organizacji, który jest uprawniony do jego zatwierdzenia (według statutu organizacji tym organem może być np. walne zgromadzenie członków). Następnie kierownik jednostki przekazuje zaakceptowane sprawozdanie finansowe z dokumentami dodatkowymi do innych instytucji określonych przepisami prawa.

Organizacje te mają do wyboru trzy sposoby prowadzenia rachunkowości:

 1. zatrudnienie osoby do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
 2. księgowość prowadzoną przez wolontariuszy,
 3. zlecenie prowadzenia księgowości firmie zewnętrznej posiadającej uprawnienia do prowadzenia ksiąg finansowych.

We wszystkich sytuacjach odpowiedzialność za rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych spoczywa na kierowniku jednostki, natomiast w trzecim przypadku dodatkowo na gruncie prawa cywilnego odpowiedzialność przechodzi na firmę zewnętrzną. Gdy organizacja prowadzi księgowość poza siedzibą jednostki, ma obowiązek powiadomić właściwy urząd skarbowy o tym fakcie w terminie 15 dni od wydania dokumentów. Zarząd zobowiązany jest udostępnić dokumenty organom kontroli w siedzibie jednostki lub poza nią.

Autorami tematu numeru są:

Dr Katarzyna Trzpioła - dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej.

Krzysztof Ulicki - główny księgowy, trener, ekonomista z ponad 10-letnim doświadczeniem praktycznym w prowadzeniu spółek prawa handlowego także z udziałem kapitału zagranicznego, współpracujący z jedną z wiodących grup doradztwa podatkowego w wielkopolsce, kancelarią podatkowo-prawną jak również z wieloma ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Wykładowca z wieloletnią praktyką trenerską. Autor licznych publikacji z prawa podatkowego i bilansowego. Jego specjalizacja to przekrój podatku dochodowego od osób prawnych a w szczególności przekształcenia i połączenia spółek kapitałowych i towarzyszące temu operacje optymalizacji podatkowej (aport, struktury podatkowe, strategie podatkowe). Drugim wiodącym nurtem specjalizacji są różnice na styku prawa podatkowego i bilansowego w sprawozdawczości finansowej.

Autorami materiałów publikowanych w Ekspercie Księgowym są przede wszystkim autorzy piszący dla podatki.biz, będący jednocześnie trenerami naszego działu szkoleń. Są to osoby prowadzące czynne praktyki doradców podatkowych, doradców prawnych i usługowych księgowych oraz pracownicy etatowi działu redakcyjnego www.podatki.biz.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest Romuald Gabrysz, pełniący jednocześnie funkcję redaktora prowadzącego www.podatki.biz.

 

PRODUKTY POWIĄZANE

Koszty uzyskania przychodów
w teorii i praktyce
- Podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Korekty w praktyce
Ujęcie podatkowe i rachunkowe

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Najem, dzierżawa, leasing, użyczenie - podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Optymalizacja podatkowa dla księgowych

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Subwencje, dotacje, dopłaty
- podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Rachunkowość transakcji międzynarodowych

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Przekształcenia przedsiębiorstw
w ujęciu podatkowym i bilansowym

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Księgi handlowe dla początkujących

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Księgi handlowe - problemy praktyczne

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)