Ekspert księgowy CD - wyd. I

wydawnictwo:  Ekspert Księgowy
autor:  różni autorzy 
data wydania:  2015-2017
liczba stron:  ok. 1600
format:  e-booki na nośniku CD


dostępność: towar dostępny

Cena: 295.00 zł
(239,84 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Ekspert Księgowy CD - wyd. I jest promocyjnym wydaniem 10 numerów Eksperta Księgowego, w zbiorze umieszczonym na płycie CD i wyposażonym w wygodny spis treści, pozwalający na łatwą nawigację po treści wydawnictwa. Zakup w tej formie pozwala na dokonanie znacznych oszczędności - każdą z umieszczonych na płycie książek można kupić oddzielnie, za kwotę 59 zł (z dostawą w formie elektronicznej), jednak w wydaniu promocyjnym łączna cena jest niższa o połowę (295 zł zamiast 590 zł).

Na płycie znajdują się następujące e-książki: (proszę zalinkować tytuły do odpowiednich opisów w sklepie - z otwieraniem na osobnych kartach)

 • Księgi handlowe dla początkujących
 • Księgi handlowe - problemy praktyczne
 • Fundacje i stowarzyszenia - podatki i rachunkowość organizacji pożytku publicznego
 • Przekształcenia przedsiębiorstw w ujęciu podatkowym i bilansowym
 • Rachunkowość transakcji międzynarodowych
 • Subwencje, dotacje, dopłaty - podatki i rachunkowość
 • Najem, dzierżawa, leasing, użyczenie - podatki i rachunkowość
 • Korekty w praktyce - ujęcie podatkowe i rachunkowe
 • Sprawozdania finansowe dla członków zarządu
 • Spis z natury - teoria i praktyka

O Ekspercie Księgowym:
Ekspert Księgowy to wydawnictwo kierowane do osób, które na co dzień zajmują się podatkami i rachunkowością. Szczególnie polecamy go właścicielom i pracownikom biur rachunkowych, księgowym, doradcom podatkowym i prawnym osobom zarządzającym oraz osobom, które samodzielnie prowadzą rachunkowość w swojej firmie.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

Księgi handlowe dla początkujących >>

  • Prawo bilansowe – podstawowe zasady
   • Zakres rachunkowości
   • Zasady rachunkowości
   • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
   • Składniki ksiąg rachunkowych
   • Dokumenty księgowe
   • Rzetelność ksiąg rachunkowych
   • Przechowywanie dokumentów księgowych
   • Udostępnianie dokumentów osobom trzecim
   • Odpowiedzialność karna w ustawie o rachunkowości
   • Konto księgowe – pojęcie i istota
   • Plan kont
   • Ewidencja syntetyczna i analityczna
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych w praktyce
   • Inwentaryzacja
   • Amortyzacja
   • Rozliczenia międzyokresowe kosztów
   • Rozliczenia międzyokresowe przychodów
   • Rezerwy
  • Księgowanie różnego rodzaju operacji gospodarczych
   • Konta rozrachunkowe
   • Ewidencjonowanie wynagrodzeń
   • Ewidencja przychodów ze sprzedaży produktów gotowych
  • Koszty podstawowej działalności operacyjnej
   • Działalność operacyjna jednostki
   • Pozostałe przychody i koszty operacyjne
   • Ewidencjonowanie przychodów i kosztów finansowych
  • Sprawozdania finansowe
   • Sprawozdania finansowe jednostek – najważniejsze zasady
   • Sprawozdanie z działalności jednostki
   • Zatwierdzenie sprawozdania
   • Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
   • Skonsolidowane sprawozdania finansowe
   • Uproszczone sprawozdania finansowe jednostek mikro
   • Uproszczone sprawozdania finansowe jednostek małych
   • Sprawozdania finansowe a przepisy karne
 • Orzecznictwo
  • Rozliczanie kosztów uzyskania przychodów dla potrzeb podatkowych i rachunkowych
  • Zmiana roku obrotowego w spółce komandytowo-akcyjnej
 • Interpretacje i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  • Jak długo przechowywać księgi podatkowe?
  • Jak liczyć limit przychodów do pełnych ksiąg rachunkowych?
  • Sporządzanie i przekazywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego
  • Czy bilet parkingowy można traktować jak paragon?

Księgi handlowe – problemy praktyczne >>

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • Dowody księgowe i zapisy księgowe
  • Korygowanie błędów
  • Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych
  • Zmiana polityki rachunkowości
 • Ewidencja wybranych zdarzeń i operacji gospodarczych
  • Zaokrąglania podatków w księgach rachunkowych
  • Rabat – udokumentowanie i ujęcie w księgach
  • Premie pieniężne – nota księgowa czy faktura korygująca?
  • Skonto – pozostały przychód operacyjny czy korekta kosztów?
  • Zwrot towaru bez paragonu
  • Kompensowanie rozrachunków
  • Kompensowanie rozrachunków w walucie obcej
  • Kolejność zaliczania kwot z zapłaty wierzytelności
  • Zaliczki otrzymane i przekazane
  • Prowizja za przyznany kredyt oraz odsetki od kredytu
  • Kredyt – wycena według skorygowanej ceny nabycia czy w kwocie wymagającej zapłaty?
  • Zaktualizowanie wartości środka trwałego
  • Wycena zapasów i interpretacja konta Rozliczenie zakupu
  • Metoda rozchodu zapasu a optymalizacja podatkowa
  • Koszt wytworzenia produktu a produkcja poniżej zdolności produkcyjnych
  • Weksel – ujęcie dyskonta
  • Sposób ujęcia w księgach nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego
  • VAT z faktury wewnętrznej w przypadku nieodpłatnego przekazania środka trwałego
  • Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne
  • Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne
  • Rezerwy – wykorzystanie i rozwiązanie
  • Rezerwy a RMK
  • Kary – ewidencja u dłużnika i wierzyciela
  • Należność dochodzona na drodze sądowej
  • Dywidenda otrzymana – przychód finansowy w kwocie netto czy brutto?
  • Dywidenda wypłacona
  • Rozliczenie wyniku finansowego w spółkach osobowych – sposób ujęcia podatku dochodowego ciążącego na wspólnikach
  • Podatek dochodowy odroczony
  • Ujęcie w księgach wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy o dzieło
  • Rozliczanie wartości firmy
  • Możliwość zaprzestania dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy
  • Wycofanie lokalu użytkowego z działalności gospodarczej
  • Znak towarowy wytworzony we własnym zakresie
  • Aktualizacja oprogramowania komputerowego
  • Ustanowienie hipoteki
  • Wadium
  • Ustalenie wyniku finansowego według wariantu kalkulacyjnego
  • Ustalenie wyniku finansowego według wariantu porównawczego
  • Zamknięcie roku
  • Zawieszenie działalności w księgach rachunkowych
 • Odpowiedzialność za księgi
  • Odpowiedzialność głównego księgowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę
  • Odpowiedzialność osoby prowadzącej księgi rachunkowe na zlecenie
Orzecznictwo
 • Rezerwa celowa w banku tylko do czasu przedawnienia wierzytelności
 • Jak nie koszt, to również nie przychód
Interpretacje i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
 • Skutki podatkowe transakcji wymiany udziałów
 • Leasing operacyjny. Czynsz inicjalny jako koszt uzyskania przychodu
 • Artykuły spożywcze kosztem uzyskania przychodów?
 • WDT a obowiązek podatkowy w VAT

Fundacje i stowarzyszenia – podatki i rachunkowość organizacji pożytku publicznego >>

  • Działalność pożytku publicznego i definicja organizacji pozarządowej
   • Jak uzyskać status organizacji pożytku publicznego?
   • Fundacja jako szczególny przykład organizacji, która może stać się OPP
   • Stowarzyszenie jako szczególny przykład organizacji, która może stać się OPP
   • Przywileje i obowiązki OPP w zakresie wpływów z 1%
  • Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń
   • Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
   • Zasady rachunkowości
   • Polityka rachunkowości, dokumentacja księgowa, plan kont
   • Inwentaryzacja w jednostce jako element rachunkowości
   • Zasady zabezpieczenia danych i przechowywania ksiąg OPP
  • Zasady opodatkowania organizacji pożytku publicznego
   • Podatek dochodowy
   • Inne preferencje podatkowe
   • VAT a działalność fundacji i stowarzyszeń
  • Sprawozdania finansowe fundacji i stowarzyszeń
   • Zawartość sprawozdania finansowego OPP
   • Omówienie elementów sprawozdania finansowego
   • Sprawozdanie merytoryczne organizacji
    posiadających status pożytku publicznego i fundacji
   • Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku
  • Ewidencja wybranych zdarzeń w księgach rachunkowych organizacji pożytku publicznego
   na przykładzie fundacji i stowarzyszeń
   • Ujmowanie przychodów i kosztów w podziale na prowadzoną działalność
   • Przychody, w tym z działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej
   • Koszty w organizacjach non profit, w tym statutowe i administracyjne
   • Koszty według rodzaju i ich treść ekonomiczna
   • Ewidencja podróży służbowych w OPP
   • Świadczenia oferowane wolontariuszom i ich rozliczenie
   • Ujmowanie i rozliczanie wpływów z 1%
   • Ewidencja i dokumentacja dotycząca środków trwałych
    oraz wartości niematerialnych i prawnych
   • Ujmowanie operacji w walutach obcych
   • Ujmowanie dotacji pochodzących ze środków unijnych
 • Interpretacje i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  • Świadczenia udzielane przez fundację a podatek dochodowy
  • Skutki wpłaty na fundusz założycielski fundacji

Przekształcenia przedsiębiorstw w ujęciu podatkowym i bilansowym >>

  • Rozdział 1. Przekształcenia przedsiębiorstw w ujęciu podatkowym
   • Przedsiębiorcy - podmioty podlegające przekształceniom
    • Definicja przedsiębiorcy w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej
    • Definicja przedsiębiorcy w Kodeksie cywilnym
    • Pojęcie przedsiębiorcy na gruncie innych ustaw
   • Typy przedsiębiorców
    • Przedsiębiorca jako osoba fizyczna
    • Przedsiębiorca jako osoba prawna
    • Przedsiębiorca jako inna jednostka organizacyjna
   • Ogólne zasady przekształcenia prawnego
    • Rodzaje procedur
    • Ograniczenia procedury przekształceniowej
   • Przekształcenia spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego
    • Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną
    • Przekształcenie spółki cywilnej w inną spółkę niż spółka jawna
    • Skutki prawne i podatkowe przekształcenia spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego
   • Przekształcenia spółek prawa handlowego
    • Zasady procesu przekształceniowego
    • Procedura przekształcenia
    • Plan przekształcenia
    • Badanie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta
    • Skutki podatkowe przekształcenia spółek prawa handlowego
   • Skutki podatkowe różnych typów przekształceń
    • Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową
    • Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową
    • Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową
    • Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową
   • Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę kapitałową
    • Istotne elementy procedury przekształcenia spółdzielni pracy
    • Skutki prawne przekształcenia dla spółdzielni i spółki
    • Skutki finansowe i prawne dla członków spółdzielni
    • Skutki prawnopodatkowe dla spółdzielni i spółki
   • Przekształcenie działalności jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę kapitałową
    • Istotne elementy procedury przekształcenia w spółkę kapitałową
    • Skutki prawne przekształcenia dla przedsiębiorcy jednoosobowego i dla spółki
    • Skutki finansowe i podatkowe
   • Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę prawa handlowego
    • Skutki podatkowe i finansowe
   • Metody przekształceń gospodarczych oraz ocena ich skutków
    • Likwidacja prowadzonej działalności gospodarczej i założenie spółki
    • Sprzedaż przedsiębiorstwa prowadzonego jednoosobowo na rzecz spółki
    • Wniesienie przedsiębiorstwa prowadzonego jednoosobowo aportem do spółki osobowej
    • Przekształcenie działalności jednoosobowej w działalność prowadzoną w formie spółki cywilnej
    • Aport majątku spółki cywilnej lub majątku przedsiębiorcy jednoosobowego do spółki kapitałowej
  • Rozdział 2. Łączenia, podziały i przekształcenia spółek w świetle ustawy o rachunkowości i międzynarodowych standardów rachunkowości
   • Łączenie jednostek gospodarczych
    • Łączenia na gruncie ustawy o rachunkowości
    • Łączenia na gruncie międzynarodowym
   • Podziały
    • Sposoby podziału
    • Obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych
    • Rozliczenie podziału spółki w księgach rachunkowych
   • Przekształcenia podmiotów gospodarczych
    • Przekształcenia spółek a obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości
    • Przykłady przekształceń podmiotów gospodarczych
   • Aporty
    • Zasady wyceny i rozliczania aportu
    • Sposób ujęcia aportu w księgach rachunkowych
    • Aport przedsiębiorstwa oraz aport pojedynczych składników majątku w przykładach
  • Podsumowanie
 • Orzecznictwo
  • Przydzielenie akcji z nowej emisji a podatek dochodowy
 • Interpretacje i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  • Aport do spółki cywilnej a PCC
  • Korygowanie rozliczeń VAT przez spółkę przejmującą
  • Podatkowe skutki wymiany udziałów
  • Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę osobową. Agio a podatek dochodowy

Rachunkowość transakcji międzynarodowych >>

  • Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zagranicznymi - ujęcie w księgach rachunkowych i w rachunku podatkowym
   • Ogólne zasady przeliczania transakcji wyrażonych w walutach obcych
    • Ustawa o rachunkowości
    • Podatek dochodowy od osób prawnych
    • Podatek od towarów i usług
   • Zasady ustalania i ujmowania różnic kursowych
    • Różnice kursowe według ustawy o rachunkowości
    • Podatek od towarów i usług
    • Różnice kursowe według ustawy o CIT - metoda bilansowa i podatkowa
    • Różnice kursowe powstałe przy zapłacie należności (przychody)
    • Różnice kursowe powstałe przy zapłacie zobowiązań (koszty)
    • Wycena pozycji w walucie obcej na dzień bilansowy
   • Kompensata rozrachunków (potrącenie)
   • Umorzenie i przedawnienie rozrachunków z dostawcami zagranicznymi
  • Ewidencja transakcji międzynarodowych - ujęcie na gruncie VAT, CIT i w ewidencji księgowej
   • Międzynarodowe transakcje towarowe
    • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
    • Wewnątrzwspólnotowa nabycie towarów
    • Eksport towarów
    • Import towarów
    • Nabycie towarów, dla którego podatnikiem jest nabywca
    • Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju
   • Międzynarodowe transakcje usługowe
    • Miejsce świadczenia usług
    • Import i eksport usług
   • WDT, WNT, import, eksport na gruncie CIT oraz ustawy o rachunkowości
    • WDT i eksport towarów w księgach
    • WNT i import towarów w księgach
   • Zaliczki a transakcje międzynarodowe
    • Zasady rozliczania zaliczek na gruncie VAT
    • Zaliczki w księgach rachunkowych
    • Zaliczki w walucie obcej a CIT
    • Przykładowe rozliczenie zaliczki w walucie obcej otrzymanej na poczet eksportu towarów - ujęcie bilansowe i CIT
   • Faktury korygujące w walucie obcej
  • Transakcje międzynarodowe - wybrane zagadnienia
   • Rozliczenia z oddziałem położonym za granicą
    • Oddział na gruncie CIT
    • Oddział na gruncie VAT
    • Ujęcie w księgach rachunkowych
    • Transakcje z podmiotami zagranicznymi a podatek u źródła
   • Transakcje z podmiotami zagranicznymi a ograniczenia wynikające z prawa dewizowego
    • Ograniczenia w obrocie dewizowym
    • Obowiązki sprawozdawcze
  • Podsumowanie
 • Orzecznictwo
  • Opodatkowanie usług niematerialnych świadczonych przez zagranicznego usługodawcę
 • Interpretacje i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  • Eksport pośredni a VAT
  • Zagraniczna spółka kontrolowana a podatek dochodowy
  • Podatek u źródła a certyfikat rezydencji kontrahenta

Subwencje, dotacje, dopłaty – podatki i rachunkowość>>

  • Subwencje, dotacje i dopłaty – aspekty podatkowe
   • Podatki dochodowe
    • Dotacja jako przychód w PIT, ale zwolniony
    • Zwolnienie z opodatkowania
    • Wydatki finansowane dotacją a koszty uzyskania przychodów
    • Wydatki związane z otrzymaniem dotacji a koszty
    • Wydatki częściowo finansowane dotacją
    • Odpisy amortyzacyjne od środka trwałego finansowanego dotacją
    • Podatek dochodowy od dotacji w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
    • Dotacje z udziałem środków europejskich
    • Dotacje w ramach programu SAPARD
   • Podatek od towarów i usług
    • Związek z ceną
    • Odliczenie podatku
  • Dotacje w ujęciu rachunkowym
   • Dotacje na gruncie ustawy o rachunkowości i MSR
    • Definicja i podział dotacji
    • Moment ujęcia dotacji w księgach rachunkowych
    • Metody ujęcia dotacji w księgach rachunkowych
    • Klasyfikacje dotacji ze względu na cel przyznanej dotacji
    • Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym
    • Dotacja z funduszy unijnych – szczególny sposób prowadzenia ewidencji
   • Dotacje – problemy praktyczne
    • Sprzedaż środka trwałego sfinansowanego z dotacji – ujęcie podatkowe
    • Sprzedaż środka trwałego sfinansowanego z dotacji – ujęcie księgowe
    • Nieodpłatne przekazanie środka trwałego sfinansowanego dotacją
    • Jak zaewidencjonować w księgach rachunkowych zwrot dotacji?
    • Dotacja unijna na rozpoczęcie działalności – ujęcie podatkowe
    • Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego
    • Dotacje dla bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą
    • Zwrot dotacji z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej
    • Jak wykazać w zeznaniu rocznym CIT-8 przychód zwolniony z dotacji?
    • Jaką stawką opodatkować dotację?
    • Kontrola projektu współfinansowanego ze środków unijnych
 • Orzecznictwo
  • Korekta kosztów po otrzymaniu dotacji?
 • Interpretacje i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  • Dofinansowanie z urzędu pracy a koszty uzyskania przychodów
  • Dotacje a wskaźnik struktury dla celów VAT
  • Dotacja na prowadzenie przedszkola a PIT
  • Wydatki sfinansowane dotacją. Odliczenie VAT i koszty podatkowe
  • Skutki podatkowe zwrotu z PUP składek na ubezpieczenie społeczne pracowników
  • Rozliczanie dotacji w PKPiR
  • Dotacja z województwa a CIT
  • Odsetki przy zwrocie dotacji a koszty uzyskania przychodów
  • Dotacje unijne a odliczenie VAT
  • Dofinansowanie z ZFŚS pobytu dziecka pracownika w ośrodku wczasowym
  • Rozliczanie dotacji przez zakłady budżetowe

Najem, dzierżawa, leasing, użyczenie. Aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe >>

  • Cywilnoprawny zarys problematyki umów najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia
   • Kwestie wspólne
   • Umowy najmu
   • Umowa dzierżawy
   • Umowa leasingu
   • Umowa użyczenia
  • Przychody właściciela rzeczy
   • Zasady wyboru i ewentualnej zmiany źródła przychodów
   • Formy opodatkowania przychodów z najmu i dzierżawy
   • Formy opodatkowania przychodów z leasingu
   • Opodatkowanie przychodów z najmu, dzierżawy, leasingu
   • Przychód ze sprzedaży składnika majątku będącego przedmiotem umowy
  • Podatek dochodowy – koszty właściciela rzeczy
   • Rozliczenie wydatku poniesionego na nabycie przedmiotu umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub użyczenia bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów
   • Podstawowe zasady amortyzacji rzeczy będącej przedmiotem umowy
   • Amortyzacja samochodów osobowych i ciężarowych
   • Amortyzacja nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych
   • Amortyzacja pozostałych rzeczy
   • Remont i modernizacja przedmiotu umowy najmu, dzierżawy, leasingu
   • Kredyt zaciągnięty na zakup składnika majątku
   • Podatki dotyczące składnika majątku a koszty uzyskania przychodów
   • Brak najemców w lokalu a koszty stałe i amortyzacja
  • Podatek należny u właściciela rzeczy
   • Świadczenie usług najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia a status podatnika VAT
   • Zwolnienie z rejestrowania obrotu z najmu za pomocą kasy rejestrującej
   • Umowa użyczenia a podatek należny
   • Powstanie obowiązku podatkowego
   • Stawki podatku
   • Opodatkowanie wynagrodzenia oraz odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z przedmiotu najmu
   • Sprzedaż lub wycofanie na potrzeby osobiste składnika majątku będącego przedmiotem umowy
  • Podatek naliczony związany z zakupem i utrzymaniem przedmiotu umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia
   • Ogólne zasady odliczania podatku naliczonego
   • Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego
   • Ograniczone prawo odliczania podatku naliczonego
   • Rodzaj wykonywanych czynności a zmiana sposobu wykorzystywania składnika majątku
  • Zakończenie
 • Ekspert radzi
  • Najem, leasing, dzierżawa. Aspekty rachunkowe
  • Jak ewidencjonować leasing?
 • Orzecznictwo
  • Wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu a VAT
 • Interpretacje i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  • Jak rozliczyć wydatki remontowe na obcy środek trwały?
  • Opodatkowanie VAT wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy
  • Opodatkowanie przychodu z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu
  • Najem prywatny czy działalność gospodarcza?
  • Opodatkowanie najmu prywatnego po zakończeniu działalności

Korekty w praktyce. Ujęcie podatkowe i rachunkowe >>

  • Wystawianie faktur korygujących
   • Przyczyna wystawienia faktury korygującej
   • Treść faktury korygującej
   • Faktura korygująca a nota korygująca
   • Dopuszczalność wystawienia faktury korygującej
   • do faktury wystawionej w poprzednich latach
  • Dokumentowanie rabatów, premii pieniężnych i innych sposobów wsparcia sprzedaży
   • Ustalenie tytułu, z jakiego przyznawane są rabat, premia pieniężna itp.
   • Stanowisko organów podatkowych w sprawie skont, rabatów bezpośrednich
   • i wynagrodzenia należnego nabywcy towaru lub usługi
   • za wykonanie konkretnych czynności
   • Faktura czy faktura korygująca (skonto i rabat bezpośredni)?
   • Faktura sprzedaży (premia usługowa)
   • Nota korygująca (rabat pośredni)
  • Rozliczenie faktury korygującej oraz księgowej noty rabatowej przez sprzedawcę – podatek VAT
   • Faktura korygująca „in minus”
   • Księgowa nota rabatowa obniżająca podstawę opodatkowania
   • Faktura korygująca „in plus”
   • Faktura korygująca wystawiona w walucie obcej
  • Rozliczenie faktury korygującej przez nabywcę – podatek VAT
   • Obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego (faktura korygująca „in minus”)
   • Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (faktura korygująca „in plus”)
  • Faktura korygująca a korekta przychodów sprzedawcy
  • Faktura korygująca a koszty uzyskania przychodów nabywcy
  • Duplikaty faktur, faktur korygujących i not korygujących
   • Zasady wystawiania duplikatów faktur
   • Odliczanie podatku naliczonego z duplikatu faktury
   • Duplikat faktury a koszty uzyskania przychodów
  • Korekty związane z nieterminowym regulowaniem zobowiązań
   • Obowiązek zmniejszania kosztów uzyskania przychodów
   • Obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w związku z nieuregulowaniem należności
  • Zasady dokonywania korekt podatku naliczonego
   • Odliczanie podatku naliczonego – zasady ogólne
   • Zasady ustalania wskaźnika proporcji
   • Okoliczności, które powodują obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego
   • Korekta dokonywana w związku ze zmianą przeznaczenia nabytych towarów lub usług
   • Korekta dokonywana po zakończeniu roku i ustaleniu ostatecznego wskaźnika proporcji
   • Korekty dotyczące pojazdów samochodowych
  • Korekty deklaracji
   • Korygowanie deklaracji przez organ podatkowy
   • Korygowanie deklaracji przez podatnika, płatnika lub inkasenta
  • Zakończenie
 • Ekspert radzi
  • Korekty. Ujęcie rachunkowe
   • Poprawianie błędów w księgach rachunkowych
   • Rzetelność dowodów księgowych
   • Zasada istotności
   • Krajowy Standard Rachunkowości nr 7
  • Ujmowanie korekt w PKPiR
   • Ewidencja korekt, zwrotów i pomyłek w razie ewidencjonowania w kasie rejestrującej
   • Błędy w PKPIR i sposoby ich poprawiania
   • Odnalezione faktury
   • Duplikat faktury
 • Orzecznictwo
  • Korekta kosztów po otrzymaniu korekty – zdanie NSA
  • Korekta deklaracji a powstanie nadpłaty
 • Interpretacje i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  • Rabaty pośrednie a korekta rozliczeń VAT
  • Zwroty towarów a korekta przychodu
  • Korekta kosztów po otrzymaniu faktur korygujących

Sprawozdania finansowe dla członków zarządu >>

  • Zasady sporządzania sprawozdania finansowego i ich wpływ na dane w nim zawarte
   • Bilans
   • Rachunek zysków i strat
   • Rachunek przepływów pieniężnych
   • Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i informacja dodatkowa
  • Na co zwrócić uwagę, analizując poszczególne pozycje aktywów i pasywów oraz powiązane z nimi koszty i przychody?
   • Grupa A. Aktywa trwałe
   • Grupa A.I. Wartości niematerialne i prawne.
   • Grupa A.II. Rzeczowe aktywa trwałe
   • Grupa A.III. Należności długoterminowe
   • Grupa A.IV. Inwestycje długoterminowe
   • Grupa A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
   • Grupa B. Aktywa obrotowe
   • Grupa B.I. Zapasy
   • Grupa B.II. Należności krótkoterminowe
   • Grupa B.III. Inwestycje krótkoterminowe
   • Grupa B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
   • A. Kapitał własny
   • B.I. Rezerwy na zobowiązania
   • B.II. Zobowiązania długoterminowe w bilansie
   • B.III. Zobowiązania krótkoterminowe w bilansie
   • B.IV. Rozliczenia międzyokresowe
  • Analiza wskaźnikowa
   • Wskaźniki rentowności
   • Analiza rentowności spółki INFOSYSTEMS SA
   • Wskaźniki płynności
   • Analiza płynności z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych
   • Wskaźniki sprawności obrotu
   • Wskaźniki zadłużenia
   • Pozostałe wskaźniki
   • Wskaźniki rynku kapitałowego
   • Załącznik: Sprawozdania finansowe INFOSYSTEMS SA
   • poddawane analizom w opracowaniu
 • Interpretacje i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  • Skutki nieodpłatnego pełnienia funkcji prezesa zarządu
  • Ubezpieczenie członków władz spółki a podatek dochodowy
  • Opodatkowanie dochodu uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu
  • spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
  • Rozliczenie wydatków na zgromadzenie wspólników

Spis z natury. Teoria i praktyka >>

 • Obowiązek sporządzenia spisu z natury
  • Warunki formalne, jakie powinien spełniać spis z natury
   • Skład zespołu spisowego i przygotowanie się do spisu
   • Staranny i trwały
   • Składniki majątku objęte spisem
   • Obowiązkowe dane w arkuszu spisowym
  • Spis zerowy
  • Towary w zakładzie i poza zakładem
   • Towary własne poza zakładem
   • Towary obce w zakładzie
 • Zasady wyceny spisu z natury
  • Cena zakupu, cena nabycia
  • Koszt wytworzenia
  • Cena rynkowa
   • Towary uszkodzone, niemodne
 • Terminy sporządzania spisu
  • Zawiadomienie o zamiarze sporządzenia spisu
  • Spis na dzień 1 stycznia i na koniec roku podatkowego
   • Kiedy sporządzić spis?
   • Brak obowiązku sporządzania spisu na 1 stycznia
   • Składniki majątku objęte spisem
  • Spis na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego
   • Zerowy spis na dzień rozpoczęcia działalności
   • Spis na dzień rozpoczęcia – towary pochodzące z majątku prywatnego
  • Spis na dzień utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym
  • Spis z natury na dzień zmiany wspólnika i zmiany proporcji udziałów wspólników
  • Likwidacja działalności
  • Szczególne terminy sporządzania spisu
   • Spis za okresy miesięczne
   • Remanent nakazowy zarządzany przez naczelnika urzędu skarbowego
  • Sytuacje nietypowe
   • Śmierć podatnika
   • Zawieszenie i odwieszenie działalności gospodarczej
   • Zmiana branży, zmiana profilu działalności
 • Obliczenie dochodu z uwzględnieniem różnic remanentowych
 • Obowiązek wpisania spisu do księgi
 • Praktyczne aspekty sporządzania spisu na przykładzie działalności z różnych branż
  • Spis z natury w firmach z branży budowlanej
   • Towary handlowe
   • Materiały
   • Produkcja (roboty budowlane) w toku
   • Wyrób gotowy – zakończone roboty budowalne
  • Spis z natury w firmach usługowych z branży medycznej
   • Usługi stomatologiczne, protetyczne i ortodontyczne
   • Gabinety lekarskie i weterynaryjne
  • Spis z natury w firmach autohandel
   • Komis
   • Kupno i sprzedaż samochodów
   • Pojazdy poza granicami kraju na dzień sporządzenia spisu
  • Wnioski
 • Straty i ubytki
 • Spis z natury u przedsiębiorców korzystających ze zryczałtowanych form opodatkowania

Orzecznictwo

 • Koszty uzyskania przychodów. Dokumentowanie poniesionych wydatków

Interpretacje i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

 • Aport przedsiębiorstwa a obowiązek spisu z natury
 • Kontynuacja przez spadkobiercę działalności gospodarczej a obowiązek przeprowadzenia spisu z natury
 • Koniec działalności. Spis z natury dla potrzeb VAT
 • Materiały podstawowe lub pomocnicze w spisie z natury
 • Spis z natury i korekta kosztów a obliczenie zaliczek na PIT
 • Darowizna przedsiębiorstwa a obowiązek spisu
 • Brak obowiązku ujęcia sadzonek w spisie z natury

OBOWIĄZEK SPORZĄDZENIA SPISU Z NATURY

Warunki formalne, jakie powinien spełniać spis z natury

Ustawodawca nakłada na przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów obowiązek sporządzenia spisu z natury. Obowiązek ten wynika z § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1037, z późn. zm., dalej: rozporządzenie), gdzie znajduje się wyraźne wskazanie: (…) podatnicy są obowiązani do sporządzenia spisu z natury. Przepisy rozporządzenia wymieniają warunki formalne, jakie powinien spełniać spis z natury, w szczególności wskazują, w jaki sposób powinien być sporządzony spis oraz jakie dane powinien zawierać. Przepisy wykonawcze regulują także, w jaki sposób powinny być wycenione składniki majątku, nie określają natomiast, jak powinno przebiegać sporządzanie spisu.

Autorami materiałów publikowanych w Ekspercie Księgowym są przede wszystkim autorzy piszący dla podatki.biz, będący jednocześnie trenerami naszego działu szkoleń. Są to osoby prowadzące czynne praktyki doradców podatkowych, doradców prawnych i usługowych księgowych oraz pracownicy etatowi działu redakcyjnego www.podatki.biz.

Krzysztof Koślicki - ekspert w dziedzinie prawa podatkowego i rachunkowości. Autor książek wydanych przez Wydawnictwo Ekspert Księgowy, m.in.: „Środki trwałe w ujęciu podatkowym i bilansowym”, „Bilansowe zamknięcie roku”, „Certyfikat księgowy” oraz „Księgi handlowe dla początkujących – problemy praktyczne”, wielu publikacji prasowych, omówień i analiz. Prowadzący lub współprowadzący e-kursy organizowane przez www.podatki.biz, m.in.: „Jak zdobyć uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych”, „Zrozumieć pełną księgowość”, „Działalność gospodarcza dla początkujących”. Ukończył studia w zakresie prawa i administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował jako konsultant podatkowy w renomowanej firmie doradczej oraz jako redaktor prowadzący w „Gazecie Prawnej”. Od 2010 roku jest redaktorem naczelnym serwisu www.podatki.biz.
Autor pozycji: Księgi handlowe dla początkujących, Księgi handlowe - problemy praktyczne, Subwencje, dotacje, dopłaty - podatki i rachunkowość.

Edyta Zaniewicz – ekspert w dziedzinie prawa podatkowego i rachunkowości. Autorka licznych publikacji, m.in. dla www.podatki.biz, Wolters Kluwer S.A., dziennika „Rzeczpospolita”. Współpracuje z ośrodkami szkoleniowymi, prowadząc kursy z przedsiębiorczości i księgowości. Ukończyła studia w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 2009 r. jest właścicielką biura rachunkowego.
Autorka pozycji: Spis z natury - teoria i praktyka.

Dr Katarzyna Trzpioła - dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej.
Autorka pozycji: Fundacje i stowarzyszenia - podatki i rachunkowość organizacji pożytku publicznego, Sprawozdania finansowe dla członków zarządu.

Krzysztof Ulicki - główny księgowy, trener, ekonomista z ponad 10-letnim doświadczeniem praktycznym w prowadzeniu spółek prawa handlowego także z udziałem kapitału zagranicznego, współpracujący z jedną z wiodących grup doradztwa podatkowego w wielkopolsce, kancelarią podatkowo-prawną jak również z wieloma ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Wykładowca z wieloletnią praktyką trenerską. Autor licznych publikacji z prawa podatkowego i bilansowego. Jego specjalizacja to przekrój podatku dochodowego od osób prawnych a w szczególności przekształcenia i połączenia spółek kapitałowych i towarzyszące temu operacje optymalizacji podatkowej (aport, struktury podatkowe, strategie podatkowe). Drugim wiodącym nurtem specjalizacji są różnice na styku prawa podatkowego i bilansowego w sprawozdawczości finansowej.
Autor pozycji: Fundacje i stowarzyszenia - podatki i rachunkowość organizacji pożytku publicznego, Przekształcenia przedsiębiorstw w ujęciu podatkowym i bilansowym, Rachunkowość transakcji międzynarodowych.

Michał Gruszczyński - radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie w 2000 r. Jego praktyka zawodowa obejmuje współpracę z wieloma podmiotami działającymi na rynku krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, banków, średnich i małych przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych.
Autor pozycji: Przekształcenia przedsiębiorstw w ujęciu podatkowym i bilansowym.

Agnieszka Węcowska – doradca podatkowy, licencjonowany księgowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w kancelarii doradztwa podatkowego, w działach księgowych oraz podatkowych małych i dużych podmiotów gospodarczych, w tym spółek z kapitałem zagranicznym notowanych na giełdzie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych. Obecnie związana jest zawodowo z jedną z grup branży energetycznej działających w Polsce oraz prowadzi własną kancelarię podatkową. Autorka publikacji dotyczących rachunkowości i podatków.
Autorka pozycji: Rachunkowość transakcji międzynarodowych, Subwencje, dotacje, dopłaty - podatki i rachunkowość.

Izabela Rutkowska - absolwentka wydziału prawa, specjalizującą się w prawie podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w biurze rachunkowym oraz w spółce doradztwa podatkowego. Obecnie współpracuje z kilkoma podmiotami gospodarczymi, w których zajmuje się kompleksową obsługą prawno-podatkową. Autorka publikacji o tematyce podatkowej.
Autorka pozycji: Najem, dzierżawa, leasing, użyczenie - podatki i rachunkowość, Korekty w praktyce. Ujęcie podatkowe i rachunkowe.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest Romuald Gabrysz, pełniący jednocześnie funkcję redaktora prowadzącego www.podatki.biz.