Czytanie sprawozdań finansowych - analiza, interpretacja, ocena - edycja 2022

Organizator: Dział szkoleń podatki.biz
Otrzymasz: ✔ Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (24 miesiące, z aktualizacją);
✔ Dostęp do testów (24 miesiące, z aktualizacją);
✔ Nośnik z materiałami (pendrive) po ukończeniu e-kursu (opcja);
✔ Plik z certyfikatem do samodzielnego wydruku;
✔ Drukowany certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu (opcja).


dostępność: towar dostępny

Cena: 602.70 zł
(490 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Sprawozdanie finansowe jest jednym z podstawowych źródeł informacji o firmie i jej kondycji finansowej. Dostarcza zarówno informacji historycznych, jak i wskazówek dotyczących pożądanych działań na przyszłość. Dzięki rozumieniu sprawozdania finansowego będziesz potrafił oceniać trendy, zagrożenia i wytyczać pożądane kierunki działań. Znajomość niuansów i umiejętność analizy poszczególnych elementów sprawozdania pozwoli Ci reagować w przypadkach niepewnych i podejrzanych - co wpłynie bezpośrednio nie tylko na przyszłość firmy, którą zarządzasz lub nadzorujesz, ale również na pracę zespołu odpowiedzialnego za sytuację firmy.

Biorąc udział w e-kursie uzyskasz praktyczną wiedzę jak czytać poszczególne pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat, a także, w jaki sposób interpretować inne ważne dane zawarte w sprawozdaniu finansowym i jak wykorzystać w zarządzaniu informacje dostarczone przez sprawozdania finansowe.

W części e-kursu poświęconej analizie zwrócimy Twoją uwagę na to, jak liczyć i interpretować podstawowe wskaźniki finansowe i jak możesz wykorzystać informacje zawarte w sprawozdaniu do oceny efektywności gospodarowania firmy.

E-kurs składa się z 17 lekcji oraz testów.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

Po udostępnieniu e-kursu uzyskujesz dostęp do wszystkich materiałów, w kolejności zalecanej przez redakcję działu szkoleń podatki.biz. Materiały są prezentowane w formacie HTML i dostępne w każdej chwili i w każdej popularnej przeglądarce internetowej.

W celach poglądowych udostępniamy kilka bezpłatnych kursów. Kursy bezpłatne stanowią znakomity początek, umożliwiający skuteczne, proste i szybkie opanowanie podstaw poszczególnych zagadnień szczegółowych, prezentując przy okazji ten sposób zdobywania wiedzy. Kursy bezpłatne dostępne są dla wszystkich, nie wymagają logowania ani rejestracji. Wystarczy przeglądarka internetowa.  

Obecnie dostępne są następujące kursy bezpłatne (kliknij w tytuł, żeby rozpocząć):
 • Edytory tekstu w biurze i księgowości (Microsoft Word, OpenOffice Writer i Dokumenty Google)
 • Profesjonalne prezentacje w biurze i księgowości (Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress i Prezentacje Google)
 • Marketing internetowy w Twojej firmie krok po kroku
Zapraszamy!
 1. Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych
  • Istota sprawozdań finansowych
  • Znaczenie sprawozdań finansowych
  • Elementy sprawozdania finansowego
  • Cele i zakres badania sprawozdań finansowych
 2. Podstawy analizy sprawozdań finansowych
  • Istota analizy finansowej
  • Istota i cele analizy sprawozdań finansowych
  • Czytanie sprawozdań finansowych
  • Porównywalność danych zawartych w sprawozdaniach finansowych
  • Użytkownicy informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych
 3. Analiza przedwstępna (przygotowawcza)
  • Porównywalność sprawozdań finansowych
  • Wpływ zmiany zasad rachunkowości na porównywalność sprawozdań finansowych
  • Sprawozdania finansowe przygotowane wg ustawy o rachunkowości a wg MSSF/MSR
  • Szczególny moment dla analizy sprawozdania - zastosowanie MSSF po raz pierwszy
  • Sposoby manipulowania wynikami finansowymi
  • Przykłady zastosowania kreatywnej rachunkowości
  • Wpływ wartości szacunkowych na sprawozdania finansowe
 4. Bilans i jego analiza
  • Istota bilansu
  • Charakterystyka aktywów bilansu
  • Charakterystyka pasywów bilansu
  • Wycena składników aktywów i pasywów
  • Analiza struktury i dynamiki bilansu
  • Analiza powiązań aktywów i pasywów
 5. Rachunek zysków i strat
  • Istota i sposoby zestawiania rachunku zysków i strat
  • Układ rachunku zysków i strat
  • Przychody i zyski
  • Koszty i straty oraz obciążenia wyniku finansowego
  • Analiza dynamiki i struktury rachunku zysków i strat
 6. Rachunek przepływów pieniężnych
  • Wartość informacyjna rachunku przepływów pieniężnych
  • Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
  • Analiza struktury i dynamiki przepływów pieniężnych
  • Wskaźniki w analizie przepływów pieniężnych
 7. Analiza sytuacji kapitałowej
  • Kapitały jako źródło finansowania majątku przedsiębiorstwa
  • Kryteria klasyfikacji kapitałów
  • Kapitały własne i obce
  • Kapitały długoterminowe i krótkoterminowe
  • Kapitały zewnętrzne i wewnętrzne
  • Analiza wielkości i zmian kapitałów
  • Analiza struktury kapitałów
  • Relacje pomiędzy strukturą majątku i kapitałów
  • Wpływ struktury kapitałów na rentowność kapitałów własnych
 8. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  • Istota i cele zestawienia
  • Struktura zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
  • Przyczyny zmian w kapitale (funduszu) własnym
  • Analiza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
 9. Wykorzystanie innych sprawozdań do analizy sytuacji podmiotu
  • Informacja dodatkowa
  • Sprawozdanie z działalności jednostki
  • Raport i opinia z badania sprawozdania finansowego
 10. Analiza sprzedaży
  • Znaczenie analizy sprzedaży
  • Analiza wielkości sprzedaży
  • Analiza dynamiki sprzedaży
  • Analiza struktury sprzedaży
  • Analiza opłacalności sprzedaży
  • Możliwości wzrostu sprzedaży
 11. Analiza kosztów
  • Istota, cel i zakres analizy kosztów
  • Analiza kosztów całkowitych w układzie rodzajowym
  • Analiza kosztów w układzie kalkulacyjnym
  • Analiza kosztów bezpośrednich
  • Analiza kosztów pośrednich
  • Analiza kosztów ogólnych
  • Analiza kosztów jednostkowych
 12. Analiza zysku
  • Zysk jako kryterium efektywności działalności przedsiębiorstwa
  • Podstawowe rodzaje zysku i sposób ich ustalania
  • Porównawcza analiza zysku
  • Przyczynowa analiza zysku
  • Analiza zależności pomiędzy sprzedażą, kosztami i zyskiem
 13. Wskaźnikowa analiza rentowności
  • Pojęcie rentowności
  • Wskaźniki rentowności aktywów
  • Wskaźniki rentowności sprzedaży
  • Wskaźniki rentowności kapitałów
  • Wskaźniki rynku kapitałowego
  • Układy piramidalne wskaźników rentowności
 14. Analiza płynności finansowej
  • Pojęcie i znaczenie płynności finansowej
  • Wskaźniki płynności finansowej na podstawie bilasnu
  • Wskaźniki płynności finansowej na podstawie rachunku przepływów pienieznych
 15. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa
  • Analiza obrotowości majątku
  • Analiza rotacji zapasów
  • Analiza rotacji należności
  • Okres spłaty zobowiązań
  • Analiza cyklu środków pieniężnych
  • Analiza kapitału obrotowego
 16. Analiza wspomagania finansowego
  • Wybór źródeł finansowania
  • Analiza poziomu zadłużenia
  • Analiza wypłacalności
  • Dźwignia finansowa
 17. Ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności
  • Znaczenie zdolności do kontynuowania działalności
  • Symptomy zagrożenia kontynuowania działalności
  • Przewidywanie sytuacji finansowej
  • Analiza dyskryminacyjna
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • dostęp do testów on-line,
 • nośnik z materiałami po ukończeniu e-kursu,
 • certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.

Aby otrzymać rabat, podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu Uwagi wpisz numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

Działalność gospodarcza dla początkujących

Kurs e-learningowy
Cena: 356,70 zł (290 zł netto)

Sukcesja finansowa, planowanie spadkowe, zabezpieczenie kapitału

Kurs e-learningowy
Cena: 356,70 zł (290 zł netto)