Czytanie sprawozdań finansowych - analiza, interpretacja, ocena

Organizator: Dział szkoleń podatki.biz
Otrzymasz: ✔ Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (24 miesiące);
✔ Dostęp do testów (24 miesiące)
✔ Plik z certyfikatem do samodzielnego wydruku;
✔ Drukowany certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu (opcja).
Wsparcie techniczne od opiekuna kursu.


dostępność: towar dostępny

Cena: 602.70 zł
(490 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Sprawozdanie finansowe jest jednym z podstawowych źródeł informacji o firmie i jej kondycji finansowej. Dostarcza zarówno informacji historycznych, jak i wskazówek dotyczących pożądanych działań na przyszłość. Dzięki rozumieniu sprawozdania finansowego będziesz potrafił oceniać trendy, zagrożenia i wytyczać pożądane kierunki działań. Znajomość niuansów i umiejętność analizy poszczególnych elementów sprawozdania pozwoli Ci reagować w przypadkach niepewnych i podejrzanych - co wpłynie bezpośrednio nie tylko na przyszłość firmy, którą zarządzasz lub nadzorujesz, ale również na pracę zespołu odpowiedzialnego za sytuację firmy.

Biorąc udział w e-kursie uzyskasz praktyczną wiedzę jak czytać poszczególne pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat, a także, w jaki sposób interpretować inne ważne dane zawarte w sprawozdaniu finansowym i jak wykorzystać w zarządzaniu informacje dostarczone przez sprawozdania finansowe.

W części e-kursu poświęconej analizie zwrócimy Twoją uwagę na to, jak liczyć i interpretować podstawowe wskaźniki finansowe i jak możesz wykorzystać informacje zawarte w sprawozdaniu do oceny efektywności gospodarowania firmy.

E-kurs składa się z 17 lekcji oraz testów.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

Po udostępnieniu e-kursu uzyskujesz dostęp do wszystkich materiałów, w kolejności zalecanej przez redakcję działu szkoleń podatki.biz. Materiały są prezentowane w formacie HTML i dostępne w każdej chwili i w każdej popularnej przeglądarce internetowej.

Zapraszamy!
 1. Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych
  • Istota sprawozdań finansowych
  • Znaczenie sprawozdań finansowych
  • Elementy sprawozdania finansowego
  • Cele i zakres badania sprawozdań finansowych
 2. Podstawy analizy sprawozdań finansowych
  • Istota analizy finansowej
  • Istota i cele analizy sprawozdań finansowych
  • Czytanie sprawozdań finansowych
  • Porównywalność danych zawartych w sprawozdaniach finansowych
  • Użytkownicy informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych
 3. Analiza przedwstępna (przygotowawcza)
  • Porównywalność sprawozdań finansowych
  • Wpływ zmiany zasad rachunkowości na porównywalność sprawozdań finansowych
  • Sprawozdania finansowe przygotowane wg ustawy o rachunkowości a wg MSSF/MSR
  • Szczególny moment dla analizy sprawozdania - zastosowanie MSSF po raz pierwszy
  • Sposoby manipulowania wynikami finansowymi
  • Przykłady zastosowania kreatywnej rachunkowości
  • Wpływ wartości szacunkowych na sprawozdania finansowe
 4. Bilans i jego analiza
  • Istota bilansu
  • Charakterystyka aktywów bilansu
  • Charakterystyka pasywów bilansu
  • Wycena składników aktywów i pasywów
  • Analiza struktury i dynamiki bilansu
  • Analiza powiązań aktywów i pasywów
 5. Rachunek zysków i strat
  • Istota i sposoby zestawiania rachunku zysków i strat
  • Układ rachunku zysków i strat
  • Przychody i zyski
  • Koszty i straty oraz obciążenia wyniku finansowego
  • Analiza dynamiki i struktury rachunku zysków i strat
 6. Rachunek przepływów pieniężnych
  • Wartość informacyjna rachunku przepływów pieniężnych
  • Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
  • Analiza struktury i dynamiki przepływów pieniężnych
  • Wskaźniki w analizie przepływów pieniężnych
 7. Analiza sytuacji kapitałowej
  • Kapitały jako źródło finansowania majątku przedsiębiorstwa
  • Kryteria klasyfikacji kapitałów
  • Kapitały własne i obce
  • Kapitały długoterminowe i krótkoterminowe
  • Kapitały zewnętrzne i wewnętrzne
  • Analiza wielkości i zmian kapitałów
  • Analiza struktury kapitałów
  • Relacje pomiędzy strukturą majątku i kapitałów
  • Wpływ struktury kapitałów na rentowność kapitałów własnych
 8. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  • Istota i cele zestawienia
  • Struktura zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
  • Przyczyny zmian w kapitale (funduszu) własnym
  • Analiza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
 9. Wykorzystanie innych sprawozdań do analizy sytuacji podmiotu
  • Informacja dodatkowa
  • Sprawozdanie z działalności jednostki
  • Raport i opinia z badania sprawozdania finansowego
 10. Analiza sprzedaży
  • Znaczenie analizy sprzedaży
  • Analiza wielkości sprzedaży
  • Analiza dynamiki sprzedaży
  • Analiza struktury sprzedaży
  • Analiza opłacalności sprzedaży
  • Możliwości wzrostu sprzedaży
 11. Analiza kosztów
  • Istota, cel i zakres analizy kosztów
  • Analiza kosztów całkowitych w układzie rodzajowym
  • Analiza kosztów w układzie kalkulacyjnym
  • Analiza kosztów bezpośrednich
  • Analiza kosztów pośrednich
  • Analiza kosztów ogólnych
  • Analiza kosztów jednostkowych
 12. Analiza zysku
  • Zysk jako kryterium efektywności działalności przedsiębiorstwa
  • Podstawowe rodzaje zysku i sposób ich ustalania
  • Porównawcza analiza zysku
  • Przyczynowa analiza zysku
  • Analiza zależności pomiędzy sprzedażą, kosztami i zyskiem
 13. Wskaźnikowa analiza rentowności
  • Pojęcie rentowności
  • Wskaźniki rentowności aktywów
  • Wskaźniki rentowności sprzedaży
  • Wskaźniki rentowności kapitałów
  • Wskaźniki rynku kapitałowego
  • Układy piramidalne wskaźników rentowności
 14. Analiza płynności finansowej
  • Pojęcie i znaczenie płynności finansowej
  • Wskaźniki płynności finansowej na podstawie bilasnu
  • Wskaźniki płynności finansowej na podstawie rachunku przepływów pienieznych
 15. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa
  • Analiza obrotowości majątku
  • Analiza rotacji zapasów
  • Analiza rotacji należności
  • Okres spłaty zobowiązań
  • Analiza cyklu środków pieniężnych
  • Analiza kapitału obrotowego
 16. Analiza wspomagania finansowego
  • Wybór źródeł finansowania
  • Analiza poziomu zadłużenia
  • Analiza wypłacalności
  • Dźwignia finansowa
 17. Ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności
  • Znaczenie zdolności do kontynuowania działalności
  • Symptomy zagrożenia kontynuowania działalności
  • Przewidywanie sytuacji finansowej
  • Analiza dyskryminacyjna
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • dostęp do testów on-line,
 • certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.

Aby otrzymać rabat, podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu Uwagi wpisz numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl