Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Zwrot VAT za materiały budowlane | Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Legislacja: Projekty ustaw, Projekty rozporządzeń

W dziale Legislacja: Projekty ustaw, Projekty rozporządzeń znajduje się 83 artykuły spośród 39202 dostęnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 14-12-2009Słaby budżet przeszkodą dla wprowadzenia kas dla prawników i lekarzy
  Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w przyszłym roku nie będzie oczekiwanego trzęsienia ziemi, jeżeli chodzi o kasy dla prawników i lekarzy. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, utrzymanie do 31 grudnia 2010 r. szeregu zwolnień przedmiotowych od stosowania kas, określonych w załączniku do rozporządzenia, wynika z możliwości budżetowych państwa w zakresie dofinansowania zakupu kas w roku 2010. więcej »
 • 09-12-2009Reklama także dla doradcy podatkowego
  Likwidacja całkowitego zakazu reklamy, dopuszczenie możliwości wykonywania zawodu doradcy podatkowego w spółce komandytowo-akcyjnej, a także zniesienie generalnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez doradcę to najważniejsze ze zmian zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw, zamieszczonym na stronie internetowej resortu finansów w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. więcej »
 • 02-12-2009Zapomogi dla powodzian do 6 tys. zł bez podatku
  W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów został opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z tym projektem podatek dochodowy nie będzie pobierany od zapomóg, w kwocie nieprzekraczającej 6000 zł, otrzymanych od zakładu pracy przez osoby poszkodowane na skutek katastrofy naturalnej (m.in. powodzi, pożaru, huraganu). Zwolnienie to będzie miało zastosowanie do zapomóg uzyskanych od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. więcej »
 • 20-11-2009Zatrudnienie niepełnosprawnego bez opinii PIP
  Komisja Nadzwyczajna „Przyjazne Państwo” do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 2486). Celem tego projektu jest umożliwienie zatrudniania osób zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przez pracodawców niezapewniających warunków pracy chronionej bez konieczności uzyskania wstępnej pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej, przy jednoczesnym pozostawieniu obowiązku dostosowania tego stanowiska pracy. więcej »
 • 18-11-2009Obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe dla przedsiębiorcy
  6 listopada br. został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zakłada objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpracujących, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. więcej »
 • 13-11-2009Rozłożenie na raty składek pracowniczych
  Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w art. 30 określa, że do składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek nie stosuje się art. 28 i 29. Oznacza to, że nie można umorzyć, odroczyć terminu płatności oraz nie można rozłożyć na raty składek finansowanych przez ubezpieczonych. Obowiązujące przepisy stanowią bardzo duże utrudnienie w skorzystaniu przez płatników składek z ulgi, jaką jest rozłożenie należności na raty. Aby to zmienić i pomóc wielu przedsiębiorcom wyjść z problemów finansowych, posłowie przygotowali projekt zmian ww. ustawy. więcej »
 • 12-11-2009Porzuceni pracownicy nie pozostaną bez pomocy
  Aby zapewnić ochronę pracowników przed niewypłacalnymi pracodawcami, również w sytuacji „porzucenia” pracowników przez pracodawcę, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (druk nr 2023). Przedstawienie sprawozdania Komisji o ww. projekcie zaplanowano na 54. posiedzeniu Sejmu RP, które odbędzie się w dniach 18, 19 i 20 listopada 2009 r. więcej »
 • 10-11-2009Będzie wyższy limit obrotu uprawniający do zwolnienia z VAT
  Na 54. posiedzeniu Sejmu RP, które odbędzie się w dniach 18, 19 i 20 listopada 2009 r., zaplanowane jest pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2463). Projekt ten zawiera propozycje zmian ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie podwyższenia limitu obrotu, który zwalnia podatników od podatku VAT, a także wprowadzenia do ustawy zmian dostosowujących przepis upoważniający ministra finansów do wprowadzania zwolnień z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących poprzez zamieszczenie w nim szczegółowych wytycznych. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »