Księgowi

Serwis tematyczny

Wyłącznie dla Czytelników www.podatki.biz przygotowaliśmy specjalną ofertę ubezpieczenia księgowych zawodowych. Sprawdź koniecznie.

Ubezpieczenie

ubezpieczenie OC oraz ochrony prawnej księgowych

dla użytkowników serwisu podatki.biz


Ubezpieczenie obejmuje

  • odpowiedzialność cywilną zawodową
  • koszty ochrony prawnej
  • odpowiedzialność karno-skarbową

Ofertę wyróżniają

  • atrakcyjny, bardzo szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej,
  • możliwość objęcia ochroną osób wykonujących czynności księgowe na podstawie umowy - zlecenia oraz pracowników biur rachunkowych,
  • specjalna taryfa opracowana dla użytkowników serwisu podatki.biz,
  • zniżki składki dla osób posiadających certyfikat księgowy,
  • bezpieczeństwo i wygoda w zawieraniu ubezpieczenia
  • możliwość zawarcia ubezpieczenia przez pracodawcę na rzecz swoich pracowników działu księgowości

najbliższeszkolenia

Artykuły

Świętujemy w podatki.biz Dzień Księgowego 2017. i zapraszamy naszych Czytelników do odebrania prezentu - w postaci dowolnego numeru Eksperta Księgowego znajdującego się w aktualnej ofercie. Ekspert Księgowy to wydawnictwo ściśle związane z www.podatki.biz - poszczególne tematy opracowują autorzy artykułów i e-kursów oraz trenerzy, z którymi możecie spotkać się również w trakcie szkoleń stacjonarnych, organizowanych przez dział szkoleń podatki.biz. Każdy numer Eksperta Księgowego poświęcamy wyczerpującemu omówieniu jednego tematu. więcej »

Jeżeli zakup na potrzeby działalności gospodarczej dokonywany jest od osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, to dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów powinny być umowy sprzedaży lub inne dokumenty zawierające określone dane. Zobaczmy, jakie informacje są konieczne. więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. podatnicy dokonują korekty kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym otrzymają fakturę korygującą. Czy ta zasada dotyczy również korygowania kosztów z lat ubiegłych? Zobaczmy. więcej »

Szykowana przez rząd nowelizacja ustawy o wynagrodzeniu minimalnym będzie skutkować zwiększeniem biurokracji – twierdzą Pracodawcy RP, którzy krytycznie oceniają zamiar wprowadzenia wymogu ewidencjonowania przepracowanych godzin przy realizacji zleceń, świadczeniu usług i osobistym prowadzeniu działalności gospodarczej. Nowela ma wejść w życie z początkiem lipca.  więcej »

Pytanie podatnika: Czy na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o CIT możliwe jest obniżenie stawki amortyzacyjnej w odniesieniu do nabywanych w przyszłości Samochodów do dowolnej wysokości, w tym także do poziomu bliskiego zeru, lecz wyższej od stawki 0%, zgodnie z terminami przewidzianymi w art. 16i ust. 5? więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują zmodyfikowane zasady w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne należnych od umów zlecenia. Tak jak do 31 grudnia 2015 r., nadal zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. , poz. 121, z późn. zm.; dalej: s.u.s.), osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy zlecenia, a jednocześnie nie są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat – podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. więcej »

Do ewidencjonowania rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowniczych służy specjalne konto księgowe. Może to być konto 231 – Rozrachunki  z tytułu wynagrodzeń. Nazwa konta i zasady dokonywanych na nim zapisów powinny wynikać z przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont. więcej »

Praca księgowego i innych osób, które wykonują lub nadzorują wykonywanie czynności księgowych obarczona jest dużą odpowiedzialnością. Kształtuje się ona w różny sposób w kontekście rodzaju odpowiedzialności prawnej, formy w jakiej księgowy wykonuje czynności księgowe. więcej »

Odpowiedzialności za naruszenia przy dysponowaniu środkami publicznymi poświęcony został odrębny akt prawny: Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Znajomość przepisów zawartych w ustawie jest ważna nie tylko dla osób, które z racji obowiązków zawodowych zajmują się dysponowaniem publicznymi środkami w jednostkach sektora finansów publicznych. Odpowiedzialnymi będą często również osoby, które zajmują się wykorzystaniem lub dysponowaniem środkami publicznymi w jednostkach spoza sektora publicznego. To szczególnie istotna wiadomość dla osób, które w ramach swoich obowiązków zajmują się np. zatwierdzaniem wydatków finansowanych z dotacji. więcej »

W artykule Odpowiedzialność księgowych za terminowe obliczanie, pobór i odprowadzanie podatków przedstawiliśmy możliwy zakres odpowiedzialności księgowych, którym powierzono obowiązki w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Dzisiaj o konkretach, czyli o sankcjach i ich możliwej wysokości oraz o sposobach minimalizacji ryzyk związanych z wykonywaniem zawodu księgowego. więcej »

Artykuł 31 Ordynacji Podatkowej nakłada na osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami obowiązek wyznaczenia osoby (osób), do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie pobranych kwot. Dane tych osób powinny zostać zgłoszone do właściwego miejscowo organu podatkowemu. Oczywiście najczęściej tymi osobami są księgowi. więcej »

Przedsiębiorcy uprawnieni do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie z art. 76a ust. 5 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 330), mogą przy wykonywaniu czynności: więcej »

Czy jednostka ma ustawowy obowiązek posiadania instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych? więcej »

Najbliższy egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy będzie miał miejsce we wrześniu. Kwalifikacja do egzaminu odbywa się według kolejności składanych wniosków. Na jeden termin egzaminu nie może zostać zakwalifikowanych więcej niż 90 osób. Opłata za egzamin wynosi 640 zł. więcej »

Księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe powinny być przechowywane w należyty sposób i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem i zniszczeniem. więcej »

« poprzednia[ 1 ]następna »