Koszty uzyskania przychodów

W dziale Koszty uzyskania przychodów znajduje się 49 artykuły spośród 54521 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 11.07.2023
  Wydatki w kosztach: Źródłowe dokumenty można zniszczyć
  Spółka chciałaby przekazać faktury źródłowe (uprzednio zeskanowane) do zniszczenia. Czy można obniżyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych o koszty uzyskania przychodów rozpoznawane na podstawie wydatków/kosztów ujętych w księgach rachunkowych (zaksięgowanych) na podstawie dowodów źródłowych, których oryginalne wersje zostały zniszczone, a pozostały jedynie kopie w formie cyfrowej? więcej »
 • 22.06.2023
  Kara umowna za niedotrzymanie terminu realizacji umowy w kosztach firmy
  Zapłacona kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, nałożona przez zamawiającego zgodnie z umową, udokumentowana notą obciążeniową, nie stanowi kosztu uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. więcej »
 • 23.05.2023
  Potwierdzenie zawarcia transakcji jako podstawa zaliczenia wydatku do kosztów
  Jeżeli na gruncie odrębnych przepisów dowody potwierdzające poniesione wydatki stanowią dowody księgowe, będące podstawą wprowadzenia tych wydatków do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, będą wystarczające również dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych. więcej »
 • 19.05.2023
  50% koszty nie dla przedsiębiorcy
  Z analizy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wynika, że klasyfikacja przychodów uzyskiwanych przez podatnika z tytułu świadczenia objętych prawami autorskimi usług do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, eliminuje możliwość stosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 ww. ustawy. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 17.05.2023
  Utracona kaucja w kosztach uzyskania przychodów
  Czy utracona kaucja związana z przystąpieniem do aukcji organizowanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Aukcja OZE) może zostać zaliczona w poczet kosztów uzyskania przychodów? Takie wątpliwości powziął wnioskodawca w interpretacji indywidualnej z dnia 11.05.2023 r., znak: 0114-KDIP2-2.4010.138.2023.1.KW więcej »
 • 09.05.2023
  Wydatki dokonywane w ramach Karty Dużej Rodziny w kosztach firmy
  Okoliczność, że podatnik ponosi wydatek korzystając z Karty Dużej Rodziny nie przesądza automatycznie o wyłączeniu tego wydatku z kosztów uzyskania przychodów. Dla zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest istotny związek przyczynowy pomiędzy poniesionym wydatkiem a uzyskaniem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów - wyjaśniło Ministerstwo Finansów. więcej »
 • 05.05.2023
  Przelew na prywatne konto wynajmującego a koszty podatkowe
  Czy spółka będzie mogła ujmować w kosztach uzyskania przychodów wydatki z tytułu czynszu za najem/dzierżawę nieruchomości, płatnego na rzecz wynajmującego na jego rachunek prywatny, niewidniejący w wykazie o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT? więcej »
 • 04.05.2023
  Diety kierowcy-przedsiębiorcy w kosztach podatkowych
  Czy jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (właściciel firmy), świadczący usługi transportowe osobiście na rzecz innego podmiotu, odbywając w związku z wykonywaniem tych usług krajowe i zagraniczne podróże służbowe, przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej wartości diet z tytułu podróży służbowych, w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom? więcej »
 • 28.04.2023
  Wpłata na rachunek wirtualny nie wyłącza kosztów
  Wirtualny rachunek bankowy pełni funkcję podrachunku względem rachunku właściwego dostawcy. Ostatecznie środki pieniężne trafiają na bankowy rachunek rozliczeniowy dostawcy VAT (rachunek główny). Oznacza to tym samym, że wirtualny rachunek bankowy ma charakter rachunku pośredniego umożliwiającego dostawcy VAT identyfikację wpłacającego (odbiorcy usług) i bieżące rozliczanie dokonywanych wpłat przypisanych temu odbiorcy usług. W istocie zatem dokonywana wpłata za pośrednictwem rachunku wirtualnego dokonywana jest na rachunek bankowy podatnika VAT ujawniony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. więcej »
 • 27.03.2023
  Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy jako koszt podatkowy
  Działanie polegające na ograniczeniu wydatków w celu minimalizacji straty nie stanowi wystarczającej podstawy do uznania, że mamy do czynienia z zabezpieczeniem źródła przychodów. Należy przy tym podkreślić, iż organ nie kwestionuje sensu ekonomicznego poniesionego wydatku, czy też racjonalności podejmowanych przez przedsiębiorcę decyzji gospodarczych i ich efektywności, bada natomiast czy konkretny wydatek został poniesiony w związku dążeniem do osiągnięcia przychodu (zachowania lub zabezpieczenia jego źródła) - wyjaśnił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 23.03.2023
  Catering w kosztach działalności jednoosobowej
  Ratownik medyczny na jednoosobowej działalności gospodarczej pełni dyżury 12- lub 24-godzinne. Aby mógł mieć możliwość uzyskania przychodu lub mieć możliwość zapewnienia funkcjonowania prowadzonej przez niego działalności musi odżywiać się poprzez formę cateringu, gdzie catering gwarantuje mu, że ma gotowe do spożycia jedzenie bez potrzeby przyrządzania go. Czy przedsiębiorca może zakup cateringu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? więcej »
 • 21.03.2023
  Wynajem mieszkania na cele noclegowe w kosztach firmy
  Przedsiębiorca po nawiązaniu współpracy z kontrahentem, ze względu na odległość dzielącą siedzibę jego firmy od siedziby kontrahenta (ok. 200 km), czasochłonność codziennych podróży (ok. 3h w jedną stronę), brak gwarancji punktualności oraz koszty takiego transportu, zdecydował się wynająć mieszkanie. Czy koszty związane z wynajmowaniem mieszkania w miejscu wykonywania usług wynikających z zawartej umowy, poniesione w celach noclegowych stanowią koszty uzyskania przychodów? więcej »
 • 20.03.2023
  Ubezpieczenie na życie dla członka zarządu jako koszt spółki
  Wydatki poniesione przez spółkę na opłacenie składki ubezpieczeniowej na życie dla członka zarządu, mogą stanowić jej koszt uzyskania przychodu. W tym przypadku nie będzie miał zastosowania przepis art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT, gdyż zarząd nie jest organem stanowiącym, lecz organem zarządzającym, wykonawczym. więcej »
 • 20.03.2023
  Błędne zaliczenie do kosztów wstępnej opłaty leasingowej. Co z korektą?
  Spółka dzieliła kwotę wstępnej opłaty leasingowej na równe miesięczne części i zaliczała do kosztów uzyskania przychodu proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingu. Zatem opłaty te nie zostały zaliczone jednorazowo do kosztów w momencie ich poniesienia. Czy korekta w zakresie sposobu zaliczania do kosztów wstępnej opłaty leasingowej stanowi oczywistą omyłkę, a tym samym uprawnia do dokonania korekty za rok podatkowy, w którym ta opłata została poniesiona? więcej »
 • 15.03.2023
  Obuwie, odzież oraz kosmetyki w kosztach firmy - fiskus zmienił zdanie
  Skoro celem poniesienia wydatków na zakup obuwia, odzieży oraz kosmetyków jest możliwość właściwego przygotowania do udziału w zdjęciach do filmów oraz sesjach fotograficznych, a zakupiona odzież, obuwie i kosmetyki do charakteryzacji są niezbędne do prowadzenia działalności z zakresu modelingu, to wydatki te mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Obowiązki płatników podatku dochodowego - zakończenie roku 2023 i 2024 rok

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.12.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.12.2023

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY