Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ekwiwalent

 • 06.08.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
  Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
  • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
   Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
   • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
    Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
    • 21.07.2020Podzia majtku wspólnego maonków po rozwodzie a podatek PIT
     Czy podatniczka jest zobowizana do zapacenia podatku dochodowego od wartoci caego majtku uzyskanego w wyniku ugodowego podziau majtku dorobkowego lub od wartoci caej nadwyki lub od wartoci poowy tej nadwyki (w wyniku podziau otrzymaa jedynie poow udziaów jej byego ma, bo pozostaa poowa przed podziaem i tak bya prawnie jej wasnoci) i czy w tej sytuacji ma znaczenie fakt, e rozwód nastpi w 2014 r., a podzia majtku w ramach ugody sdowej nastpi w 2020 r.?
     • 20.07.2020Kiedy bilet miesiczny jest przychodem pracownika?
      Przedsibiorca rozwaa zakup bd dofinansowanie do biletów miesicznych dla swoich pracowników. W tym chce zakupi karty miejskie, które przekae pracownikom. Bd to karty imienne, na których znajdzie si ju naadowany bilet, a kolejne bilety bd adowane we wasnym zakresie przez pracownika. Czy sfinansowanie w caoci lub w czci ww. biletów stanowi przychód pracownika? Czy pracodawca ma obowizek dokonywania wpat zaliczki na podatek jeli z powodów od niego niezalenych nie by w stanie wczeniej pobra kwoty zaliczki z wynagrodzenia pracownika?
      • 20.07.2020Podzia majtku wspólnego maonków po rozwodzie a podatek PIT
       Czy podatniczka jest zobowizana do zapacenia podatku dochodowego od wartoci caego majtku uzyskanego w wyniku ugodowego podziau majtku dorobkowego lub od wartoci caej nadwyki lub od wartoci poowy tej nadwyki (w wyniku podziau otrzymaa jedynie poow udziaów jej byego ma, bo pozostaa poowa przed podziaem i tak bya prawnie jej wasnoci) i czy w tej sytuacji ma znaczenie fakt, e rozwód nastpi w 2014 r., a podzia majtku w ramach ugody sdowej nastpi w 2020 r.?
       • 17.07.2020Kiedy bilet miesiczny jest przychodem pracownika?
        Przedsibiorca rozwaa zakup bd dofinansowanie do biletów miesicznych dla swoich pracowników. W tym chce zakupi karty miejskie, które przekae pracownikom. Bd to karty imienne, na których znajdzie si ju naadowany bilet, a kolejne bilety bd adowane we wasnym zakresie przez pracownika. Czy sfinansowanie w caoci lub w czci ww. biletów stanowi przychód pracownika? Czy pracodawca ma obowizek dokonywania wpat zaliczki na podatek jeli z powodów od niego niezalenych nie by w stanie wczeniej pobra kwoty zaliczki z wynagrodzenia pracownika?
        • 15.07.2020Opaty za zniszczenia w hotelu bez VAT
         Spóka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usug i prowadzi dziaalno gospodarcz m.in. w zakresie zapewniania miejsc krótkoterminowego zakwaterowania. Czy opaty za spónione anulowanie rezerwacji i/lub rezygnacj z usugi zakwaterowania oraz opaty za zniszczenia w apartamencie, dodatkowe sprztanie albo zgubione klucze powinny by opodatkowane podatkiem VAT? Czy Spóka postpuje prawidowo wystawiajc z tytuu pobrania powyszych opat noty ksigowe (obcieniowe)?
         • 10.07.2020Zakup wody dla pracowników. Podatki i rachunkowo
          Pracodawca ma obowizek zapewnia wszystkim pracownikom wod zdatn do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciliwych – zapewni oprócz wody take inne napoje. Zobaczmy, w jaki sposób ksigowa tego rodzaju wydatki.
          • 09.07.2020Zakup wody dla pracowników. Podatki i rachunkowo
           Pracodawca ma obowizek zapewnia wszystkim pracownikom wod zdatn do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciliwych – zapewni oprócz wody take inne napoje. Zobaczmy, w jaki sposób ksigowa tego rodzaju wydatki.
           • 19.06.2020Test na koronawirusa nie jest przychodem dla pracownika
            Dostarczenie rodków ochronnych, czy wykonywanie testów zapobiega niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu si choroby, niweluje niepodan przez kadego pracodawc absencj pracowników i jest istotne dla terminowego wywizania si pracodawcy z zawartych kontraktów. W takim przypadku nie jest zatem rozpoznawany przychód po stronie pracownika - wyjanio Ministerstwo Finansów.
            • 16.06.2020VAT od czynnoci wykonywanych przez jednostki samorzdu terytorialnego - interpretacja ogólna MF
             Niezalenie od posiadanego przez jednostk samorzdu terytorialnego formalnego statusu podatnika podatku od towarów i usug, zarówno w przypadku braku uznania wykonywanych przez ni czynnoci za dziaalno gospodarcz lub te wystpienia przesanek przewidzianych w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, czynnoci te nie bd podlegay opodatkowaniu VAT. W odniesieniu do okrelonych czynnoci zwizanych z realizacj zada w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy spoecznej, jednostki samorzdu terytorialnego nie wystpuj w roli podatników VAT i tym samym ich wykonywanie nie podlega opodatkowaniu VAT.
             • 12.06.2020Rzd szykuje nowe wiadczenie motywacyjne dla mundurowych
              Funkcjonariusze sub mundurowych bd mogli liczy na specjalne wiadczenia motywacyjne, jeeli po upyniciu 25 lat suby nie zdecyduj si na przejcie na emerytur. Nowe wiadczenie ma wynie 1,5 lub 2,5 tys. z brutto miesicznie. Projekt ustawy w tej sprawie zosta ju przyjty przez rzd.
              • 10.06.2020Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
               Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
               • 05.06.2020Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin. Podatki i ZUS
                Powoli rozpoczyna si sezon wyjazdów wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin moe by udzielone nie tylko ze rodków Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, ale równie z innego róda, np. ze rodków obrotowych przedsibiorstwa. W zalenoci od tego, skd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko oraz tego, czy dotyczy dorosych czy te dzieci lub modziey – róne bd skutki podatkowo-skadkowe udzielonego wsparcia.
                • 05.06.2020PIT. Firmowy samochód do celów prywatnych pracownika
                 Przedsibiorca przewidzia dla wybranych pracowników prawo do korzystania z samochodu subowego do celów prywatnych. Czy po stronie pracownika powstanie przychód ju przez sam fakt zawarcia umowy dot. korzystania z pojazdu? Czy powstanie nieodpatnego przychodu naley wiza dopiero z rzeczywistym faktem skorzystania z samochodu subowego? Czy brak danych niezbdnych do rozliczenia eliminuje obowizek pracodawcy naliczenia i pobrania zaliczki na podatek? Czy pracodawca (patnik) ma obowizek ustalenia przychodu i pobrania zaliczki na PIT od wartoci paliwa? Czy koszty rat leasingu stanowi element kwot ryczatu?
                 • 04.06.2020Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin. Podatki i ZUS
                  Powoli rozpoczyna si sezon wyjazdów wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin moe by udzielone nie tylko ze rodków Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, ale równie z innego róda, np. ze rodków obrotowych przedsibiorstwa. W zalenoci od tego, skd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko oraz tego, czy dotyczy dorosych czy te dzieci lub modziey – róne bd skutki podatkowo-skadkowe udzielonego wsparcia.
                  • 27.05.2020WSA. Ulga B+R: Wynagrodzenia za urlop jako koszt kwalifikowany
                   Mówic w kontekcie w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT o kosztach kwalifikowanych, w odniesieniu do wydatków pracowniczych, naley mie na wzgldzie wszystkie wydatki poniesione w tym zakresie na badania badawczo-rozwojowe, w tym take te, obejmujce koszty wynagrodze i ubezpiecze pracowników wypacane za czas przebywania na urlopie czy te czas ich niezdolnoci do pracy i czas sprawowania opieki nad dzieckiem. Tak uzna Wojewódzki Sd Administracyjny w Rzeszowie.
                   • 27.04.2020Konkurs moe by form reklamy lub promocji firmy
                    W ramach dziaa majcych na celu zwikszenie sprzeday swoich produktów spóka organizuje rónego rodzaju akcje promocyjne o charakterze konkursów. Uczestnikami konkursów mog by m.in: konsumenci, podwykonawcy spóki, kontrahenci i pracownicy kontrahentów. Czy w przypadku wydania w ramach konkursu nagrody o wartoci nie przekraczajcej jednorazowo kwoty 200 z osobie fizycznej nagroda ta korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT?
                    • 17.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
                     Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
                     • 17.04.2020Telefon subowy do celów prywatnych prywatnych. Jak rozliczy PIT?
                      Spóka ponosi miesiczn, sta opat za abonament, pozostajc bez zalenoci od iloci wykonanych przez pracownika pocze, wysanych sms-ów lub mms-ów, a take uytych danych sieci komórkowej. Zasady korzystania z telefonów zostay okrelone w umowach o prac zawartych z pracownikami - . telefon subowy moe by wykorzystywany wycznie do celów subowych. Czy incydentalne korzystanie z telefonu dla celów prywatnych powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy?
                      • 16.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
                       Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
                       • 14.04.2020Pracownik chory, a co z kosztami uzyskania?
                        W jednym z miesicy pracownik przebywa cay miesic na zwolnieniu lekarskim – wypaciem mu za ten czas wynagrodzenie za czas niezdolnoci do pracy. Czy w takim miesicu powinienem uwzgldni koszt uzyskania czy te nie?
                        • 10.04.2020Wielkanocna pomoc dla pracowników z ZFS. Z PIT czy bez?
                         W zwizku ze zbliajcymi si witami Wielkanocnymi podjta zostaa decyzja o wypacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy finansowej z zakadowego funduszu wiadcze socjalnych. Kady pracownik, który zoy wniosek o przyznanie pomocy finansowej i owiadczenie o dochodach, otrzyma pienidze. Kwota zapomogi uzaleniona bdzie od wysokoci dochodu przypadajcego na czonka rodziny. Czy kwoty ww. zapomóg mog korzysta ze zwolnienia przedmiotowego okrelonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 lub art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                         • 10.04.2020Wielkanocna pomoc dla pracowników z ZFS. Z PIT czy bez?
                          W zwizku ze zbliajcymi si witami Wielkanocnymi podjta zostaa decyzja o wypacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy finansowej z zakadowego funduszu wiadcze socjalnych. Kady pracownik, który zoy wniosek o przyznanie pomocy finansowej i owiadczenie o dochodach, otrzyma pienidze. Kwota zapomogi uzaleniona bdzie od wysokoci dochodu przypadajcego na czonka rodziny. Czy kwoty ww. zapomóg mog korzysta ze zwolnienia przedmiotowego okrelonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 lub art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                          • 08.04.2020WSA. Nieodpatne wiadczenia: "Otrzyma" to take czynno jednostronna
                           W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie jest istotne kto wiadczy, ani czy w ogóle dziaanie innego podmiotu byo ródem przysporzenia majtkowego. O odmiennym od cywilistycznego rozumienia pojcia "wiadczenia" w odniesieniu do podatku dochodowego od osób prawnych stanowi zasada zgodnie z któr przedmiotem opodatkowania jest dochód bez wzgldu na rodzaj róde przychodów, z jakich dochód ten zosta osignity. Skoro nie jest wane ródo przychodów, lecz sam fakt osignicia dochodu, to tym bardziej nie jest wane, czy osignity dochód by nastpstwem dziaania (zaniechania) innej osoby, czy te nie.
                           • 30.03.2020Spata rat kredytu przez rodziców to nie darowizna
                            W styczniu 2020 r. zacignity zosta kredyt na zakup lokalu mieszkalnego, którego kredytobiorcami s: podatniczka oraz jej rodzice. Wacicielem nieruchomoci jest podatniczka. Raty kredytu bd spacane w caoci z rachunku bankowego jej ojca, którego wspówacicielem jest równie matka podatniczki. Czy comiesiczne raty kredytu regulowane przez rodziców, którzy s równie wspókredytobiorcami, podatniczka powinna zgasza do urzdu skarbowego jako darowizn (formularz SD-Z2)?
                            • 20.03.2020NSA. PIT od wynagrodzenia dla sdziów: Przepisy nie narzucaj formy umowy
                             Pisemne delegacje sdziowskie lub listy ryczatów sdziowskich stanowice podstaw wypaty wynagrodzenia sdziom za prowadzenie zawodów sportowych, zawieraj okrelenie stron umowy, umówion kwot wynagrodzenia oraz wskazanie czynnoci, za które wynagrodzenie jest wypacane - to niewtpliwie mamy tu do czynienia z umow - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                             • 17.03.2020Podstawa opodatkowania w VAT przy aporcie samochodu do spóki
                              Spóka obja 49 udziaów o wartoci nominalnej 1000 z kady i cznej wartoci nominalnej 49 000 z i pokrya je m.in aportem o wartoci netto w kwocie 162 849 z w postaci dwóch samochodów ciarowych, za który obja 4 udziay o cznej wartoci nominalnej 4000 z. Nadwyka ceny nabycia udziaów w zamian za aport ponad ich cen nominaln przelana zostaa na kapita zapasowy spóki. Czy podstaw opodatkowania VAT przy wniesieniu samochodów stanowi bdzie kwota 4000 z pomniejszona o kwot nalenego podatku VAT?
                              • 11.03.2020Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
                               Do rozlicze za 2018 r. kwoty pracowniczych kosztów uzyskania nie zmieniay si od wielu lat i przed wypenianiem zeznania PIT nie trzeba byo gorczkowo ledzi nowelizacje przepisów, aby wiedzie w jakiej wysokoci naley je uj. Tak byo. Ale nasta rok 2019 i... zmiany, zmiany, zmiany. Przypomnijmy zatem co si zmienio w tzw. kosztach pracowniczych, aby nic nas nie zaskoczyo. Warto take zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
                               • 10.03.2020Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
                                Do rozlicze za 2018 r. kwoty pracowniczych kosztów uzyskania nie zmieniay si od wielu lat i przed wypenianiem zeznania PIT nie trzeba byo gorczkowo ledzi nowelizacje przepisów, aby wiedzie w jakiej wysokoci naley je uj. Tak byo. Ale nasta rok 2019 i... zmiany, zmiany, zmiany. Przypomnijmy zatem co si zmienio w tzw. kosztach pracowniczych, aby nic nas nie zaskoczyo. Warto take zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
                                • 06.03.2020PIT za 2019: Ulga dla honorowych krwiodawców
                                 Honorowy dawca krwi to osoba, która oddaa nieodpatnie krew lub jej skadniki i zostaa zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej suby krwi, np. regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Honorowy dawca krwi moe warto przekazanej w roku podatkowym darowizny na cele krwiodawstwa odliczy:    od przychodu, podlegajcego opodatkowaniu ryczatem ewidencjonowanym, wykazywanego w zeznaniu PIT-28 (skadanym od 15 lutego do koca lutego roku nastpujcego po roku podatkowym) lub od dochodu, podlegajcego opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37 (skadanym do 30 kwietnia roku nastpujcego po roku podatkowym).
                                 • 05.03.2020PIT za 2019: Ulga dla honorowych krwiodawców
                                  Honorowy dawca krwi to osoba, która oddaa nieodpatnie krew lub jej skadniki i zostaa zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej suby krwi, np. regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Honorowy dawca krwi moe warto przekazanej w roku podatkowym darowizny na cele krwiodawstwa odliczy:  od przychodu, podlegajcego opodatkowaniu ryczatem ewidencjonowanym, wykazywanego w zeznaniu PIT-28 (skadanym od 15 lutego do koca lutego roku nastpujcego po roku podatkowym) lub od dochodu, podlegajcego opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37 (skadanym do 30 kwietnia roku nastpujcego po roku podatkowym).
                                  • 24.02.2020Rozliczenie roczne 2019: Odliczanie darowizn w zeznaniu za 2019 r.
                                   Mimo wielu dokonanych w ostatnich latach ogranicze w ulgach i zwolnieniach w podatkach dochodowych, w dalszym cigu podatnicy mog odlicza - rozliczajc podatek za zeszy rok - niektóre darowizny i wiadczenia na rzecz innych osób i organizacji.
                                   • 21.02.2020Rozliczenie roczne 2019: Odliczanie darowizn w zeznaniu za 2019 r.
                                    Mimo wielu dokonanych w ostatnich latach ogranicze w ulgach i zwolnieniach w podatkach dochodowych, w dalszym cigu podatnicy mog odlicza - rozliczajc podatek za zeszy rok - niektóre darowizny i wiadczenia na rzecz innych osób i organizacji.
                                    • 11.02.2020Darowizna polegajca na uregulowaniu nalenoci za obdarowanego a zwolnienie z podatku
                                     Darowizny pienine dokonywane w obrbie najbliszej rodziny korzystaj ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Ale nie jest to zwolnienie bezwarunkowe.
                                     • 07.02.2020Darowizna polegajca na uregulowaniu nalenoci za obdarowanego a zwolnienie z podatku
                                      Darowizny pienine dokonywane w obrbie najbliszej rodziny korzystaj ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Ale nie jest to zwolnienie bezwarunkowe.
                                      • 07.02.2020Nieodpatne wiadczenie w przypadku osób zarzdzajcych
                                       Czy sfinansowanie czonkom zarzdu kosztów studiów podyplomowych mona uzna za wiadczenie nieodpatne, które bdzie powodowao konieczno opodatkowania wartoci tego wiadczenia?
                                       • 17.01.2020Odprawa pomiertna, wynagrodzenie i inne wiadczenia - obowizki patnika
                                        Po mierci pracownika zatrudniajcy go przedsibiorca wypaca najczciej zalege wynagrodzenie ze stosunku pracy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, odpraw pomiertn i ew. inne zalege wiadczenia, na rce osobie uprawnionej do renty rodzinnej po zmarym pracowniku. Jak pracodawca powinien ustali zaliczk na podatek dochodowy i czy powinno wystawia si informacj PIT-11?
                                        • 15.01.2020Zwrot kosztów uywania prywatnego samochodu subowo bez PIT
                                         Z uzasadnienia: Nalenoci, które wypaca na rzecz pracowników tytuem zwrotu wydatków dotyczcych wykorzystywania prywatnych samochodów osobowych w celach subowych, nie naley traktowa jako przychodów ze stosunku pracy (...) Skoro pracownik otrzymuje tylko zwrot wydatków, które obowizany jest ponosi pracodawca, to z tytuu uzyskania tego wiadczenia nie osiga adnego przysporzenia, a przez to przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 updof.
                                         • 14.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
                                          Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                                          • 03.01.2020Posiki profilaktyczne obsugiwane przez zewntrzne firmy
                                           W sytuacji, gdy na podstawie wydanych pracownikom kuponów ywnociowych nie bdzie moliwoci nabycia towarów niemajcych charakteru posików profilaktycznych, warto finansowanych i przekazywanych przez pracodawc pracownikom kuponów – celem wywizania si przez Wnioskodawc z obowizku zapewnienia posików profilaktycznych wynikajcego z przepisów o bezpieczestwie i higienie pracy – bdzie stanowia dla pracowników przychód ze stosunku pracy, jednake zwolniony od podatku dochodowego.
                                           • 20.12.2019Podró zagraniczna - zwrot kosztów taksówki na lotnisko przychodem pracownika
                                            Wydatki ponoszone w zwizku z przejazdami taksówk lub komunikacj miejsk na dworzec kolejowy, dworzec autobusowy, do portu lotniczego znajdujcych si w tej samej miejscowoci co miejsce zamieszkania pracownika i zwrócone pracownikowi stanowi przychód podlegajcy opodatkowaniu - twierdzi fiskus.
                                            • 19.12.2019Opata klubowicza nie podlega VAT
                                             Obecnie istnieje wiele podmiotów, które w obrocie gospodarczym peni role poredników w wiadczeniu usug. Du popularnoci ciesz si porednicy usug rekreacyjnych (tj. usugi wstpu na basen czy do klubów fitness). Czsto ww. podmioty dodatkowo, wymagaj od konsumentów wniesienia opaty czonkowskiej. Jednake pobierana opata nie stanowi wynagrodzenia z tytuu nabywanych póniej usug (tj. usugi wstpu do klubów fitness). W zwizku z powyszym powstaje pytanie czy ww. opata czonkowska podlega opodatkowaniu VAT?
                                             • 11.12.2019NSA. Nieodpatne penienie funkcji czonka zarzdu jest przychodem spóki
                                              Z uzasadnienia: Spóka w rozpatrywanej sprawie uzyska nieodpatne wiadczenie majce konkretny wymiar finansowy, przejawiajcy si w moliwoci dysponowania kwot stanowic równowarto wynagrodzenia, które stanowioby koszt spóki w przypadku, gdyby zostao one wyznaczone i wypacone. Przysporzenie obejmuje zatem zaoszczdzone wydatki, które spóka zobowizana byaby ponie, gdyby wiadczenie miao charakter ekwiwalentny. (...) penienie funkcji czonka zarzdu bez adnego wynagrodzenia, traktowane jest jako nieodpatne wiadczenie, chyba, e ten czonek zarzdu jest akcjonariuszem lub udziaowcem spóki, w której peni t funkcj.
                                              • 06.12.2019Opodatkowane i nieopodatkowane wiadczenia dla zleceniobiorców z Ukrainy
                                               Zatrudniajc na umowach cywilnoprawnych cudzoziemców i analizujc, czy udostpniane im wiadczenia w postaci sprztu, pomieszcze itp. s opodatkowane i w jaki sposób, trzeba rozstrzygn, czy zleceniobiorcy s dla celów podatkowych rezydentami i czy charakter wiadcze nakazuje ich opodatkowanie. Szczegóowe wyjanienia w tej sprawie zawiera publikowana dzisiaj interpretacja.
                                               • 03.12.2019Potrcenia z wynagrodzenia za prac
                                                Wynagrodzenie za prac podlega szczególnej ochronie i pracodawca bez zgody pracownika nie moe potrca jakichkolwiek kwot z wynagrodzenia z wyjtkiem przypadków, gdy dopuszczaj to obowizujce przepisy.
                                                • 02.12.2019Potrcenia z wynagrodzenia za prac
                                                 Wynagrodzenie za prac podlega szczególnej ochronie i pracodawca bez zgody pracownika nie moe potrca jakichkolwiek kwot z wynagrodzenia z wyjtkiem przypadków, gdy dopuszczaj to obowizujce przepisy.
                                                 • 02.12.2019WSA. Zwrot kosztów za jazd prywatnym samochodem bez PIT
                                                  Z uzasadnienia: Otrzymanie przez pracownika od skarcej kwoty z tytuu zwrotu kosztów jego wykorzystania do celów subowych stanowi jedynie wyrównanie uszczerbku majtkowego. Stwierdzi zatem naley, e kwota wypacanego przez skarc pracownikowi wiadczenia stanowicego zwrot kosztów z tytuu uywania przez niego samochodu prywatnego w celach subowych, nie stanowi przychodu pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.
                                                  • 27.11.2019NSA. Zwolnienie z PIT nagrody nie dla pracownika klienta
                                                   Z uzasadnienia: cisa wykadnia art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakazuje przyj, e ustanowione tym przepisem zwolnienie od podatku obejmuje wycznie warto nagród przyznanych kupujcemu, w sytuacji gdy nagroda jest zwizana ze sprzeda premiow. Gdyby wol ustawodawcy byo zwolnienie od podatku osób majcych wpyw na decyzje o zakupie towarów, czyli doradców kupujcego, to zwaywszy na jego racjonalizm, zawarby odpowiedni zapis w ustawie.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 33 ] nastpna strona »