Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

austria podatek

 • 07.08.2020Jak wygląda opodatkowanie nieruchomości w Polsce i Europie?
  Amerykański think tank Tax Foundation opublikował nowe zestawienie dotyczące opodatkowania nieruchomości w europejskich krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W raporcie przedstawiono, jak podatek od nieruchomości wypada w relacji do kapitału prywatnego w danym kraju. Pod tym względem danina jest najwyższa w Wielkiej Brytanii (1,93 proc. udziału w kapitale prywatnym), a Polska jest w czołówce i zajmuje 5. miejsce (0,91 proc.).
  • 17.12.2019Podatki na świecie: Niemcy wracają do tematu unijnego podatku FTT
   Niemiecki resort finansów przedstawił finalną propozycję dotyczącą unijnego podatku od transakcji finansowych (financial transactions tax – FTT). Wprowadzeniem daniny zainteresowanych jest 10 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zgodnie z niemiecką propozycją, stawka podatku FTT miałaby wynosić 0,2 proc. i dotyczyć m.in. zakupu akcji spółek giełdowych o kapitalizacji rynkowej na poziomie ponad 1 mld euro.
   • 10.12.2019Podatki na świecie: USA mogą odpowiedzieć na francuski podatek cyfrowy
    Stany Zjednoczone mogą wprowadzić dodatkowe cła w wysokości do 100 proc. na wybrane produkty pochodzące z Francji. Jak wynika z raportu opublikowanego przez rządową agencję handlową USTR (United States Trade Representative), byłaby to odpowiedź na wprowadzenie w tym roku przez Francję podatku cyfrowego, który w praktyce dotyczy m.in. amerykańskich koncernów technologicznych.
    • 14.11.2019NSA: Zużyta energia nie wchodzi w skład wyprodukowanego wyrobu
     Kwota akcyzy od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych może zostać obniżona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania wyrobów akcyzowych, ale tylko od tych, które weszły w skład wyprodukowanego wyrobu.
     • 30.09.2019Podatki na świecie: Austria zdecydowana na wprowadzenie podatku cyfrowego
      Austriacki parlament zatwierdził pierwszą część pakietu zmian w systemie podatkowym, który obejmuje wdrożenie nowego podatku cyfrowego. Danina ma zostać wprowadzona z początkiem 2020 r. i obciążać największe koncerny cyfrowe. Jednocześnie przewidziano m.in. kilka zmian dotyczących podatku od towarów i usług (VAT).
      • 07.05.2019Podatki 2020: Nowy podatek cyfrowy przyniesie ok. 200 mln zł rocznie
       Opodatkowanie przedsiębiorstw cyfrowych może przynieść wzrost wpływów podatkowych o ok. 200 mln zł w skali roku – wynika z szacunków resortu finansów, przedstawionych w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 (WPFP). Nowy podatek obowiązywać ma od 2020 r. i dotyczyć największych przedsiębiorstw cyfrowych, które świadczą usługi na terenie Polski.
       • 06.05.2019Podatki 2020: Nowy podatek cyfrowy przyniesie ok. 200 mln zł rocznie
        Opodatkowanie przedsiębiorstw cyfrowych może przynieść wzrost wpływów podatkowych o ok. 200 mln zł w skali roku – wynika z szacunków resortu finansów, przedstawionych w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 (WPFP). Nowy podatek obowiązywać ma od 2020 r. i dotyczyć największych przedsiębiorstw cyfrowych, które świadczą usługi na terenie Polski.
        • 29.03.2019MF: Nabycie tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego
         Ministerstwo Finansów udostępniło broszury informacyjne, w których przedstawia obecny stan prawny dotyczący nieodpłatnego nabycia rzeczy lub praw majątkowych tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego. Przedstawione informacje dotyczą nabyć, które nastąpiły po 31.12.2015 r.
         • 24.01.2019UE bliżej porozumienia dotyczącego podatku cyfrowego
          Kraje członkowskie Unii Europejskiej jeszcze w I kwartale br. dojdą do porozumienia ws. koncepcji opodatkowania sektora cyfrowego – wynika z niedawnej wypowiedzi francuskiego ministra finansów. Rozważane jest m.in. wprowadzenie tzw. tymczasowego podatku cyfrowego. Wcześniej przeciwko zmianom opowiadało się kilka państw.
          • 10.12.2018Nowy podatek cyfrowy – część krajów UE blokuje inicjatywę
           Ministrowie finansów krajów członkowskich Unii Europejskiej wciąż nie potrafią osiągnąć porozumienia ws. opodatkowania sektora cyfrowego. Propozycje Komisji Europejskiej zakładają m.in. wprowadzenie tymczasowego podatku od usług cyfrowych w wysokości 3 proc., który dotyczyłby dużych platform cyfrowych. Najwięcej zastrzeżeń zgłaszają Irlandia, Szwecja oraz Dania.
           • 19.09.2017Podatki na świecie: Podatek wyrównawczy z coraz większym poparciem
            Idea wprowadzenia w Unii Europejskiej tzw. podatku wyrównawczego (equalization tax) cieszy się coraz większym poparciem wśród krajów członkowskich. Pomysł przedstawiony w ostatnim czasie przez cztery kraje oficjalnie popiera już dziesięć państw. Nowa danina miałaby dotyczyć międzynarodowych korporacji technologicznych, w tym m.in. firm Apple i Google
            • 15.05.2017Emerytura z Austrii z polskim PIT?
             Pytanie podatnika: Czy zgodne z polską Konstytucją jest, że pracownik fizyczny, który przepracował 46 lat płacąc podatki i ubezpieczenia po przejściu na emeryturę ma obowiązek odprowadzania podatku od dwóch emerytur ¬– polskiej i austriackiej? 
             • 03.03.2017WSA. Sprzedaż prywatnej nieruchomości wykorzystywanej w firmie a VAT
              W przypadku osób fizycznych mamy do czynienia z majątkiem przedsiębiorstwa (wyodrębnionym w sposób wyraźny dla celów prowadzonej działalności gospodarczej) i majątkiem prywatnym. Może zdarzyć się, że elementy majątku prywatnego są wykorzystywane do celów zarobkowych (tym samym wchodzić w zakres działalności gospodarczej) a mimo to pozostać w majątku prywatnym. Fakt uznania dzierżawy gruntu za działalność gospodarczą nie ma automatycznego przeniesienia na późniejszą transakcję sprzedaży gruntu. W sytuacji wygaśnięcia umowy dzierżawy nie ma już okoliczności - czerpania zysku z dobra, która wskazywałyby, że mamy do czynienia z działalnością gospodarczą. Nie można mówić, że taka sprzedaż odbywa się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej albowiem w takiej sytuacji ma miejsce powrót do stanu sprzed umowy dzierżawy czyli zwykłego posiadania majątku prywatnego. Uprzednia dzierżawa gruntu znajdującego się w majątku prywatnym osoby fizycznej nie może przesądzać o opodatkowaniu VAT późniejszej sprzedaży gruntu.
              • 02.03.2017Czy gmina jest podatnikiem VAT?
               Tezy: Aby uznać, że gmina jest opodatkowana VAT należy poczynić analizę, która składa się z dwóch etapów: 1/ należy stwierdzić czy daną czynność należy zakwalifikować jako czynność wchodzącą w zakres działalności gospodarczej i tym samym przypisać gminie status podatnika VAT; 2/ w sytuacji uznania gminy za podatnika VAT należy ocenić, czy mamy wówczas do czynienia z działaniem gminy jako organu władzy publicznej a jeżeli tak, to czy pomimo to istnieją argumenty w postaci znaczącego zakłócenia konkurencji przemawiające za koniecznością opodatkowania gminy VAT. Co więcej owo zakłócenie konkurencji musi mieć charakter rzeczywisty.
               • 05.01.2017Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. Ważny wyrok NSA
                Teza: Wprawdzie przepisy regulujące przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania (Dział IIIa, art. 119a i nast.) zostały wprowadzone do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) dopiero z dniem 15 lipca 2016 r. (przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 maja 2016 r., Dz. U. poz. 846), to jednak w stanie prawnym obowiązującym przed tą datą organy podatkowe dysponowały możliwością przedefiniowania rodzaju czynności prawnej, w stosunku do wskazywanego przez podatnika, jeżeli odmienny charakter takiej operacji wynikał z jej treści, zamiaru stron oraz celu. Możliwości takie zapewniał i nadal zapewnia art. 199a § 1 Ordynacji podatkowej.
                • 21.11.2016Przemieszczanie towaru a VAT. Kiedy WNT, a kiedy eksport?
                 Teza: Przemieszczenie – z pominięciem terytorium Polski – towaru nabytego w jednym kraju unijnym przez krajowego podatnika, posługującego się krajowym numerem VAT-UE, do firmy spedycyjnej zlokalizowanej na terytorium innego kraju unijnego, w celu jego przetransportowania poza obszar Unii Europejskiej, jako miejsce przeznaczenia:  nie spełnia przesłanek wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w rozumieniu art. 20 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L 2006.347.1.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, ze zm.) i uznania, że ma ono – na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 u.p.t.u. – miejsce opodatkowania w Polsce;  nie ma charakteru eksportu, w ujęciu art. 2 pkt 8 u.p.t.u., gdyż brak przesłanki realizacji wysyłki lub transportu towaru z terytorium kraju (Polski) poza terytorium Unii Europejskiej.
                 • 08.06.2016Podatki na świecie: Podatek FTT coraz mniej prawdopodobny
                  Plany wprowadzenia przez część krajów Unii Europejskiej tzw. podatku transakcyjnego (financial transaction tax – FTT) są blisko odłożenia na bliżej nieokreślony czas – ujawnił w ostatnich dniach minister finansów Austrii, Hans Jörg Schelling. Nowa danina może zostać jednak wprowadzona, jeżeli zainteresowanym państwom uda się w najbliższym czasie osiągnąć porozumienie co do szczegółowych rozwiązań.
                  • 10.02.2016WSA. Podatek u źródła przy zakupie biletów lotniczych
                   Z uzasadnienia: Spółka uiszczając równowartość ekonomiczną ceny biletu lotniczego, powiększoną o należną pośrednikowi prowizję, spełnia desygnaty normy prawnej z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, która uzależnia obowiązek pobrania podatku u źródła tj. funkcję płatnika, od faktu dokonywania wypłaty, czyli przekazania środków na rzecz zagranicznego przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, która to transakcja powoduje uzyskanie ewentualnych przychodów na terytorium RP. Spółka ponosi bowiem ekonomiczny ciężar świadczenia, jednakże nie dokonuje wypłaty środków z tytułu określonego w treści art. 21 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, a jedynie w związku z nim - bezpośrednich wypłat z tytułów o których mowa, dokonuje pośrednik.
                   • 27.01.2016WSA. Umowa o dzieło a działalność gospodarcza w VAT
                    Z uzasadnienia: Za samodzielną działalność nie będzie mogła zostać uznana działalność, która jest stosunkiem pracy lub stosunkiem do niego bardzo zbliżonym, ponieważ wykonywana jest przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewnętrznej podmiotu, na rzecz którego jest prowadzona, nie powoduje żadnego ryzyka ekonomicznego po stronie usługodawcy, a nadto nie powoduje odpowiedzialności usługodawcy wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością.
                    • 26.01.2015Podatki na świecie: Francja i Austria proponują niższe stawki FTT
                     Ministrowie finansów Francji i Austrii zaproponowali obniżenie stawek podatku od transakcji finansowych (financial transaction tax – FTT), który ma być wprowadzony w 10 lub 11 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Rozmowy na temat nowej daniny są od dłuższego czasu opóźniane, a zainteresowane kraje jeszcze nie osiągnęły w tej sprawie porozumienia.
                     • 10.12.2014Podatki na świecie: Nie ma porozumienia ws. unijnego podatku FTT
                      Grupa 11 krajów członkowskich Unii Europejskiej, które zdecydowały się na wprowadzenie podatku transakcyjnego (financial transaction tax – FTT), nie osiągnęła porozumienia ws. szczegółowych zasad opodatkowania. Wdrożenie podatku FTT będzie najprawdopodobniej możliwe najwcześniej w 2017 r.
                      • 22.07.2013Podatki na świecie: Podatek transakcyjny bezpieczeństwa nie zapewni
                       Wprowadzenie w 11 państwach Unii Europejskiej podatku od transakcji finansowych (financial transaction tax – FTT) spełni swój główny cel i zapewni wzrost dochodów. Pozostałych celów, czyli m.in. zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa rynków finansowych, nie uda się jednak osiągnąć – oto główne wnioski płynące z analizy przygotowanej przez fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju i Centrum für Europäische Politik.
                       • 27.06.2013Podatki na świecie: Unia być może zrezygnuje z podatku transakcyjnego
                        Wprowadzenie w 11 państwach członkowskich Unii Europejskiej podatku transakcyjnego (financial transaction tax – FTT) jest coraz bardziej niepewne. Pierwotnie nowy podatek miał wejść w życie już z początkiem 2014 r. Teraz jednak Komisja Europejska twierdzi, że dojdzie do tego być może w połowie przyszłego roku, choć i to nie jest przesądzone.
                        • 07.06.2013Podatki 2014: MF zlikwiduje kolejną opcję optymalizacji
                         Prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku w przypadku wypłat dywidend oraz innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej (tzw. pożyczka partycypacyjna) zostanie wyłączone – zaostrzenie przepisów w tej sprawie przewiduje ostatni projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT. Nowela ma wejść w życie z początkiem 2014 r.
                         • 21.05.2013Podatki na świecie: Podatek transakcyjny uderzy we wszystkich
                          Wprowadzenie w 11 państwach Unii Europejskiej podatku od transakcji finansowych (financial transaction tax) uderzy nie tylko w bogatych graczy, ale również w przeciętnych zjadaczy chleba – donosi brytyjski „The Economic Voice”. Drugim negatywnym skutkiem ma być utrata konkurencyjności przez unijne rynki finansowe.
                          • 29.04.2013Podatki na świecie: Niemcy ostrzegają przed podatkiem od transakcji
                           Wprowadzenie w 11 państwach członkowskich Unii Europejskiej podatku od transakcji finansowych (financial transaction tax) może przynieść niezamierzone skutki uboczne – ostrzega prezes Bundesbanku, Jens Weidmann.
                           • 21.02.2013Podatki na świecie: Podatek FTT może zaszkodzić niektórym krajom
                            Portugalia powinna wycofać się z mechanizmu wzmocnionej współpracy i porzucić pomysł wprowadzenia podatku transakcyjnego (financial transaction tax) do czasu, gdy będzie możliwe wdrożenie go w całej Unii – z takim apelem wystąpił szef lizbońskiego oddziału NYSE Euronext, jednego z głównych operatorów na rynkach finansowych, Laginha Luis de Sousa.
                            • 15.02.2013Podatek transakcyjny w UE – znane są już wszystkie szczegóły
                             Znane są już praktycznie wszystkie szczegóły na temat podatku od transakcji finansowych (financial transaction tax), który wprowadzony zostanie w 11 państwach członkowskich UE. Przygotowana przez Komisję Europejską dyrektywa zakłada, że stawka opodatkowania wyniesie od 0,01 do 0,1%. Rocznie nowa danina ma generować wpływy na poziomie 30-35 mld euro.
                             • 24.01.2013Unia coraz bliżej wprowadzenia podatku transakcyjnego
                              Ministrowie finansów państw UE zgodzili się w tym tygodniu na wprowadzenie podatku od transakcji finansowych (financial transaction tax). Nowe obciążenie zostanie wprowadzone w 11 państwach. Teraz Komisja Europejska może już przygotowywać konkretne propozycje przepisów.
                              • 12.12.2012Podatek transakcyjny wprowadzi 12 państw UE
                               Podatek od transakcji finansowych (Financial Transaction Tax) wprowadzi 12 państw Unii Europejskiej, z czego 11 w ramach unijnego mechanizmu wzmocnionej współpracy. Podatek FTT już z początkiem 2013 r. wprowadzą również Węgry, ale poza procedurami wspólnotowymi.
                               • 22.11.2012Podatek od spadku z zagranicy
                                Interpelacja nr 9386 do ministra finansów w sprawie podwójnego opodatkowania spadków transgranicznych
                                • 31.10.2012Menadżer zasiadający w zarządzie jako podatnik VAT
                                 Z uzasadnienia: Członek zarządu-menadżer działa w ramach struktury organizacyjnej zarządzanej spółki, nie ponosi on kosztów swej działalności, wynagrodzenie nie jest uzależnione od ekonomicznego ryzyka i działa on jedynie w imieniu i na rzecz zarządzanej spółki, która za jego działania ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę osobom trzecim. Nie działa on zatem w warunkach ryzyka, niepewności, np. co do popytu, konkurencji, czy ostatecznego rezultatu własnego przedsiębiorstwa. Nie wykonuje swojej działalności w swoim imieniu i na własny rachunek lecz w imieniu zarządzanej spółki. Zatem, osoby pełniące obowiązki członków zarządów spółek na podstawie kontraktów menedżerskich nie są podatnikami na gruncie VAT.
                                 • 24.10.2012Podatek FTT na razie nie dla Polski
                                  Komisja Europejska przyjęła wczoraj propozycję, która pozwoli 10 państwom Unii Europejskiej na wprowadzenie podatku od transakcji finansowych (Financial Transaction Tax – FTT). Wśród nich znajdują się m.in. Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania. Polska na razie pozostaje poza mechanizmem tzw. wzmocnionej współpracy.
                                  • 08.06.2012Podwyższenie ceny po skalkulowaniu kosztów produkcji a moment rozliczenia faktury korygującej
                                   Przepisy art. 29 ust. 1 w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług należy tak interpretować, że w sytuacji gdy po zakończeniu produkcji danego towaru okaże się, że rzeczywiste koszty jego produkcji przewyższają koszty założone, podwyższenie ceny sprzedaży tego towaru udokumentowane fakturą korygującą powinno być wykazane w deklaracji za okres, w którym dokonano korekty, to znaczy skalkulowano nową wyższą cenę uwzględniającą te okoliczności - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                   • 29.05.2012Podatki w UE
                                    Podatki w UE pną się w górę. W ostatnich czterech lat zwiększył się zarówno podatek VAT, jak i stawki podatku dochodowego – wynika z danych Eurostatu.
                                    • 16.01.2012Usługi związane z nieruchomościami a opodatkowanie VAT
                                     Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości – wyjaśnia Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 27 grudnia 2011 r. nr IPTPP2/443-616/11-2/AW.
                                     • 19.05.2011Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju – zasady opodatkowania
                                      Dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika VAT lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, po spełnieniu pewnych warunków stanowi sprzedaż wysyłkową.
                                      • 19.05.2011KE przeciwna utrzymaniu niższej stawki VAT na ubranka dziecięce
                                       Interpelacja nr 20999 do ministra finansów w sprawie podwyżki stawek podatku VAT na artykuły dziecięce
                                       • 22.02.2011Podatki i rejestracja firmy przez Internet coraz powszechniejsze w UE
                                        W latach 2009-2010 z 69 proc. do 82 proc. zwiększył się średni odsetek osób, które mają dostęp do  publicznych usług przez Internet, takich jak składanie deklaracji podatkowych, szukanie pracy czy rozpoczynanie działalności gospodarczej. Zdaniem Komisji Europejskiej, udostępnienie w Sieci większej liczby usług pomaga obniżyć koszty administracji publicznej i zmniejsza obciążenia biurokratyczne przedsiębiorstw i obywateli.  
                                        • 16.11.2010MF: Nie będzie obniżki podatków
                                         Interpelacja nr 18169 do ministra finansów w sprawie stanu systemu podatkowego w Polsce
                                         • 02.02.2010Jak rozliczyć dochody zagraniczne za rok 2009?
                                          Pytanie podatnika: Do kwietnia 2009 r. pracowałem dla austriackiej firmy w Polsce (firma nie posiada tutaj przedstawicielstwa – wynagrodzenie otrzymywałem bezpośrednio z Austrii), byłem zatrudniony na umowę o pracę w Austrii i oddelegowany do pracy w Polsce. W związku z tym samodzielnie odprowadzałem zaliczki na podatek dochodowy w Polsce, a poprzez wynajętą kancelarię mój pracodawca płacił w Polsce ZUS. Od połowy kwietnia pracuję ciągle w tej samej firmie, dalej na umowę o pracę, ale w innych krajach, na budowach. W związku z tym nie płacę ani podatku, ani ZUS-u w Polsce, a mój pracodawca opłaca te należności w Austrii. Mieszkam w Polsce, tutaj też będę rozliczał podatek za 2009 r. Czy i w jaki sposób mogę skorzystać z ulgi abolicyjnej? Czy mogę tak jak do tej pory rozliczyć się z żoną (czy jest to dla mnie korzystne, bo słyszałem, że nie zawsze warto) i skorzystać z ulgi odsetkowej i na Internet?
                                          • 07.10.2009Opodatkowanie PCC aportów
                                           W myśl art. 7 ust. 1 dyrektywy 69/335/EWG państwa członkowskie UE mają obowiązek zwolnić z podatku kapitałowego, a w Polsce podatku od czynności cywilnoprawnych, operacje, które 1 lipca 1984 r. były objęte stawką podatku nie wyższą niż 0,5%. Przepis ten należy w przypadku Polski odnosić wyłącznie do uregulowań obowiązujących 1 lipca 1984 r. w prawie krajowym. Regulacje wspólnotowe nie mogą być brane pod uwagę, gdyż w tym czasie w Polsce nie obowiązywały. Oznacza to, że Polska nie jest zobowiązana do zwolnienia z PCC operacji polegającej na podniesieniu kapitału zakładowego, bowiem na podstawie krajowych przepisów obowiązujących w 1984 r. objęte były one stawką wyższą niż 0,5% - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                           • 14.05.2009Zmiany w VAT niekorzystne dla techników dentystycznych
                                            Interpelacja nr 8341 do ministra finansów w sprawie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług
                                            • 17.12.2008Jak rozliczyć dochody zagraniczne za rok 2008?
                                             Pytanie podatnika: Do kwietnia 2008 r. pracowałem dla austriackiej firmy w Polsce (firma nie posiada tutaj przedstawicielstwa — wynagrodzenie otrzymywałem bezpośrednio z Austrii), byłem zatrudniony na umowę o pracę w Austrii i oddelegowany do pracy w Polsce. W związku z tym samodzielnie odprowadzałem zaliczki na podatek dochodowy w Polsce, a poprzez wynajętą kancelarię mój pracodawca płacił w Polsce ZUS. Od połowy kwietnia pracuję ciągle w tej samej firmie, dalej na umowę o pracę, ale w innych krajach, na budowach. W związku z tym nie płacę ani podatku, ani ZUS-u w Polsce, a mój pracodawca opłaca te należności w Austrii. Mieszkam w Polsce, tutaj też będę rozliczał podatek za 2008 r. Czy i w jaki sposób mogę skorzystać z ulgi abolicyjnej? Czy mogę, tak jak do tej pory, rozliczyć się z żoną (czy jest to dla mnie korzystne, bo słyszałem, że nie zawsze warto) i skorzystać z ulgi odsetkowej i na internet?
                                             • 05.02.2008Zmiana opodatkowania austriackich dochodów
                                              W poniedziałek został podpisany protokół o zmianie umowy między Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej 4 lata temu w Wiedniu.
                                              • 22.11.2007Abolicja dla pracujących w Wielkiej Brytanii raczej niemożliwa
                                               Interpelacja nr 9228 do ministra finansów w sprawie abolicji dla Polaków, którzy do końca grudnia 2006 r. pracowali w Wielkiej Brytanii i nie zapłacili od tych zarobków podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce
                                               • 30.10.2007Podatek po powrocie trzeba będzie zapłacić
                                                Interpelacja nr 9228 do ministra finansów w sprawie abolicji dla Polaków, którzy do końca grudnia 2006 r. pracowali w Wielkiej Brytanii i nie zapłacili od tych zarobków podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce
                                                • 02.10.2007Ściągalność podatku VAT
                                                 Interpelacja nr 7202 do ministra finansów w sprawie realizacji przez urzędy skarbowe dochodów budżetu państwa z podatków od towarów i usług
                                                 • 27.08.2007Jak odzyskać zapłacony w UE VAT
                                                  Każde przedsiębiorstwo mające kontakty gospodarcze z zagranicznymi kontrahentami może ubiegać się o zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego w cenie nabytych za granicą towarów i usług. W znacznej części uprawnienie to dotyczy firm świadczących usługi międzynarodowego transportu, bowiem przedsiębiorstwa te korzystają za granicą z serwisów, napraw, ponoszą wydatki na zakup paliwa, opłaty za przejazdy autostradami oraz usługi parkingowe.
                                                 • [ 1 ] . [ 2 ] następna strona »