Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

druk rp-7

 • 03.07.2020Podatki 2020: Wydawcy prasy apeluj o zerowy VAT
  Przez pandemi koronawirusa wydawcy prasy stracili od 50 do nawet 80 proc. przychodów z reklam. W efekcie ogranicze wyranie zmniejszya si te sprzeda poszczególnych gazet i magazynów. Izba Wydawców Prasy zaapelowaa do rzdu o specjalne wsparcie dla brany, w tym przede wszystkim wprowadzenie zerowego VAT-u na pras.
  • 02.07.2020Podatki 2020: Wydawcy prasy apeluj o zerowy VAT
   Przez pandemi koronawirusa wydawcy prasy stracili od 50 do nawet 80 proc. przychodów z reklam. W efekcie ogranicze wyranie zmniejszya si te sprzeda poszczególnych gazet i magazynów. Izba Wydawców Prasy zaapelowaa do rzdu o specjalne wsparcie dla brany, w tym przede wszystkim wprowadzenie zerowego VAT-u na pras.
   • 01.07.2020Kawa i kanapki w piekarni a konieczno wymiany kas na kasy online
    Przedsibiorca prowadzi dziaalno piekarniczo-cukiernicz, w ramach której wypieka pieczywo oraz wykonuje wyroby cukiernicze (torty, ciasta itp.), a take inne wyroby takie jak kanapki, saatki, pierogi itp., soki w butelkach oraz kawy i herbaty w opakowaniach „to go”. Kanapki, saatki, pierogi s oferowane do sprzeday na wynos.  Czy w zwizku z planowanym wejciem przepisów ustawy o VAT dot. kas fiskalnych on-line w gastronomii przedsiebiorca podlega obowizkowi wymiany drukarek fiskalnych na drukarki on-line?
    • 01.07.2020NSA. Wpata darowizny na wasne konto bez podatku
     Wykadnia art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie moe sprowadza si do szukania sensu poszczególnych wyrazów, lecz powinna by poczona z analiz celu regulacji prawnej. Istotne jest, czy darowizna pomidzy osobami wymienionymi w tym przepisie rzeczywicie miaa miejsce. Wymóg udokumentowania dokonanej darowizny naley traktowa jedynie jako warunek natury technicznej, majcy na celu potwierdzenie faktycznego, rzeczywistego charakteru dokonanej darowizny Naczelny Sd Administracyjny.
     • 30.06.2020Kawa i kanapki w piekarni a konieczno wymiany kas na kasy online
      Przedsibiorca prowadzi dziaalno piekarniczo-cukiernicz, w ramach której wypieka pieczywo oraz wykonuje wyroby cukiernicze (torty, ciasta itp.), a take inne wyroby takie jak kanapki, saatki, pierogi itp., soki w butelkach oraz kawy i herbaty w opakowaniach „to go”. Kanapki, saatki, pierogi s oferowane do sprzeday na wynos.  Czy w zwizku z planowanym wejciem przepisów ustawy o VAT dot. kas fiskalnych on-line w gastronomii przedsiebiorca podlega obowizkowi wymiany drukarek fiskalnych na drukarki on-line?
      • 23.06.2020Od 1 lipca obowizuje nowa matryca stawek VAT
       1 listopada 2019 r. weszy w ycie przepisy ustawy wprowadzajcej m.in. now matryc stawek VAT oraz wic informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751 z pón. zm.). Nowa matryca stawek VAT miaa by stosowana od 1 kwietnia 2020 r., jednake termin ten zosta przesunity na 1 lipca 2020 r.
       • 22.06.2020Od 1 lipca obowizuje nowa matryca stawek VAT
        1 listopada 2019 r. weszy w ycie przepisy ustawy wprowadzajcej m.in. now matryc stawek VAT oraz wic informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751 z pón. zm.). Nowa matryca stawek VAT miaa by stosowana od 1 kwietnia 2020 r., jednake termin ten zosta przesunity na 1 lipca 2020 r.
        • 18.06.2020Wpyw COVID-19 na moliwo zaliczenia kar umownych do kosztów uzyskania przychodów
         Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 865 z pón. zm., dalej jako ustawa o PDOP) oraz art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z pón. zm., dalej jako ustawa o PDOF) kary umowne i odszkodowania z tytuu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usug oraz zwoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwoki w usuniciu wad towarów albo wykonanych robót i usug nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.
         • 16.06.2020Czy bdzie rekompensata dla rodziców za zdalne nauczanie?
          W zwizku z zamkniciem szkó i wprowadzeniem zdalnego sposobu nauczania, wiele obowizków zwizanych z nauk zostao przerzuconych na rodziców uczniów. W wielu przypadkach musz oni powica swój dodatkowy czas na wytumaczenie dzieciom niektórych zagadnie oraz dodatkowe ich przewiczenie. Ponadto, budet domowy wielu rodzin zosta obciony dodatkowymi kosztami wynikajcymi z nauki zdalnej. Czy MEN rozwaa wprowadzenie jakiej formy niewielkiej rekompensaty finansowej bd dotacji, któr mogliby otrzymywa rodzice uczniów w zwizku z poniesieniem dodatkowych kosztów nauki? - pyta pose Ministra Edukacji Narodowej.
          • 16.06.2020VAT od czynnoci wykonywanych przez jednostki samorzdu terytorialnego - interpretacja ogólna MF
           Niezalenie od posiadanego przez jednostk samorzdu terytorialnego formalnego statusu podatnika podatku od towarów i usug, zarówno w przypadku braku uznania wykonywanych przez ni czynnoci za dziaalno gospodarcz lub te wystpienia przesanek przewidzianych w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, czynnoci te nie bd podlegay opodatkowaniu VAT. W odniesieniu do okrelonych czynnoci zwizanych z realizacj zada w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy spoecznej, jednostki samorzdu terytorialnego nie wystpuj w roli podatników VAT i tym samym ich wykonywanie nie podlega opodatkowaniu VAT.
           • 15.06.2020Czy bdzie rekompensata dla rodziców za zdalne nauczanie?
            W zwizku z zamkniciem szkó i wprowadzeniem zdalnego sposobu nauczania, wiele obowizków zwizanych z nauk zostao przerzuconych na rodziców uczniów. W wielu przypadkach musz oni powica swój dodatkowy czas na wytumaczenie dzieciom niektórych zagadnie oraz dodatkowe ich przewiczenie. Ponadto, budet domowy wielu rodzin zosta obciony dodatkowymi kosztami wynikajcymi z nauki zdalnej. Czy MEN rozwaa wprowadzenie jakiej formy niewielkiej rekompensaty finansowej bd dotacji, któr mogliby otrzymywa rodzice uczniów w zwizku z poniesieniem dodatkowych kosztów nauki? - pyta pose Ministra Edukacji Narodowej.
            • 10.06.2020Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
             Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
             • 05.06.2020Zawieszenie zakazu handlu w niedziele?
              Na obecnym etapie jest za wczenie, by odnie si do dalej idcych propozycji zawieszenia zakazu handlu w niedziele i wita. Dokonanie oceny funkcjonowania przedmiotowej ustawy bdzie moliwe dopiero po okrelonym czasie jej penego obowizywania, zwaszcza w oparciu o analiz przestrzegania jej przepisów przez przedsibiorców wykonujcych zarobkow dziaalno handlow, dokonan przez Pastwow Inspekcj Pracy - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
              • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
               [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
               • 29.05.2020Zó PIT do 1 czerwca – MF przypomina jak to zrobi
                W tym roku zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji.  Dotyczy to wszystkich zezna rocznych: PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39.  Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. 
                • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
                 [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
                 • 28.05.2020Zó PIT do 1 czerwca – MF przypomina jak to zrobi
                  W tym roku zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji.  Dotyczy to wszystkich zezna rocznych: PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39.  Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. 
                  • 28.05.2020Bezpieczestwo i ochrona zdrowia pracujcych w czasie epidemii COVID-19
                   Centralny Instytut Ochrony Pracy - Pastwowy Instytut Badawczy w uzgodnieniu z Gównym Inspektorem Pracy przygotowa materia "Bezpieczestwo i ochrona zdrowia osób pracujcych w czasie epidemii COVID-19". Materia, oprócz zalece dotyczcych bezpieczestwa epidemiologicznego, zawiera praktyczn list kontroln, uatwiajc wprowadzenie rozwiza pozwalajcych szybciej reagowa na zagroenia, zarówno w trakcie epidemii, jak równie po jej zakoczeniu.
                   • 26.05.2020Przechowywanie faktur w formie elektronicznej
                    Przedsibiorca zamierza wprowadzi zmiany w systemie ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji sprzeday towarów lub usug. W przypadku wystawiania faktury na podstawie paragonu, paragon bdzie niszczony, a kopia faktury dla przedsibiorcy nie bdzie drukowana a przechowywana w formacie elektronicznym na serwerze. Czy przedsibiorca bdzie postpowa prawidowo biorc pod uwag przepisy ustawy o VAT?
                    • 25.05.2020Firma kupuje nowy samochód od osoby fizycznej
                     Przepisy ustawy o podatku od towarów i usug odnosz si w swym zakresie tylko i wycznie do bezwzgldnego objcia obowizkiem podatkowym w zakresie VAT sprzeday lub kupna nowego samochodu, ale w obrocie z krajami Unii Europejskiej. W takiej sytuacji, niezalenie od tego, czy jest to osoba prywatna, czy przedsibiorca VAT-owiec, transakcja zawsze bdzie wizaa si z rozliczeniem podatku VAT. Niemniej w odniesieniu do transakcji tego samego typu w kraju powysze regulacje nie obowizuj. W konsekwencji oznacza to, e procedura kupna samochodu uznawanego za nowy bdzie opodatkowana tak samo jak kupno samochodu uywanego do firmy. W omawianym kontekcie przedmiotem rozwaa jest nabycie samochodu przez firm od osoby prywatnej. Powysze oznacza, e transakcja kupna samochodu zostanie udokumentowana zawart pomidzy stronami umow kupna/sprzeday.
                     • 25.05.2020Przechowywanie faktur w formie elektronicznej
                      Przedsibiorca zamierza wprowadzi zmiany w systemie ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji sprzeday towarów lub usug. W przypadku wystawiania faktury na podstawie paragonu, paragon bdzie niszczony, a kopia faktury dla przedsibiorcy nie bdzie drukowana a przechowywana w formacie elektronicznym na serwerze. Czy przedsibiorca bdzie postpowa prawidowo biorc pod uwag przepisy ustawy o VAT?
                      • 22.05.2020Firma kupuje nowy samochód od osoby fizycznej
                       Przepisy ustawy o podatku od towarów i usug odnosz si w swym zakresie tylko i wycznie do bezwzgldnego objcia obowizkiem podatkowym w zakresie VAT sprzeday lub kupna nowego samochodu, ale w obrocie z krajami Unii Europejskiej. W takiej sytuacji, niezalenie od tego, czy jest to osoba prywatna, czy przedsibiorca VAT-owiec, transakcja zawsze bdzie wizaa si z rozliczeniem podatku VAT. Niemniej w odniesieniu do transakcji tego samego typu w kraju powysze regulacje nie obowizuj. W konsekwencji oznacza to, e procedura kupna samochodu uznawanego za nowy bdzie opodatkowana tak samo jak kupno samochodu uywanego do firmy. W omawianym kontekcie przedmiotem rozwaa jest nabycie samochodu przez firm od osoby prywatnej. Powysze oznacza, e transakcja kupna samochodu zostanie udokumentowana zawart pomidzy stronami umow kupna/sprzeday.
                       • 19.05.2020Koszt pracownika na zleceniu i umowie o dzieo
                        Zobacz, jak rozliczy pracownika zatrudnionego na podstawie umów cywilnoprawnych - zlecenie i o dzieo. Jakie poniesiesz koszty i ile pracownik otrzyma „na rk”.
                        • 18.05.2020Stopy procentowe przed kolejn obnik?
                         Rada Polityki Pieninej moe zdecydowa si na pozostawienie stóp procentowych na poziomie bliskim zera przez duszy czas. Jak przewiduj analitycy walutowi, jeszcze w maju br. mona spodziewa si kolejnej obniki stóp, co jest zwizane z negatywnymi prognozami dla polskiej gospodarki.
                         • 18.05.2020Zwolnienie z ZUS: Przedsibiorca i pracownicy maj prawo do wiadcze
                          Zarówno przedsibiorca, jak i pracujce dla niego osoby zachowaj prawo do wiadcze zdrowotnych i z ubezpiecze spoecznych za okres zwolnienia ze skadek. A przedsibiorcy opacajcy skadki na wasne ubezpieczenia i osoby z nimi wspópracujce zachowuj prawo do wiadcze w razie choroby i macierzystwa jeeli byy objte dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na dzie 1 lutego 2020 r. Ponadto, obliczana przez pracodawc (patnika) podstawa opodatkowania dla celów poboru miesicznej zaliczki na podatek dochodowy nadal podlega pomniejszeniu o kwot skadek na ubezpieczenia spoeczne pobranych z wynagrodzenia pracownika - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                          • 15.05.2020Handel na straganach i targowiskach, handel obwony i obnony - miejsce przechowywania dokumentacji
                           Kwesti kluczow przy okreleniu obowizków zwizanych z przechowywaniem dokumentów przez przedsibiorców zajmujcych si handlem poza sieci sklepow jest zdefiniowanie poj „obwony” i „obnony”. Wbrew pozorom handel na straganach i targowiskach nie jest handlem, ani obwonym, ani obnonym.
                           • 14.05.2020Handel na straganach i targowiskach, handel obwony i obnony - miejsce przechowywania dokumentacji
                            Kwesti kluczow przy okreleniu obowizków zwizanych z przechowywaniem dokumentów przez przedsibiorców zajmujcych si handlem poza sieci sklepow jest zdefiniowanie poj „obwony” i „obnony”. Wbrew pozorom handel na straganach i targowiskach nie jest handlem, ani obwonym, ani obnonym.
                            • 10.05.2020Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS - pytania i odpowiedzi
                             Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Nowe przepisy to take wiele wtpliwoci co do ich stosowania. W zwizku z tym ZUS przygotowa zestaw najczciej zadawanych pyta i odpowiedzi.
                             • 10.05.2020Ochrona konsumencka dla firm dopiero od 2021 r.
                              1 czerwca 2020 r. miay wej w ycie zmiany w Kodeksie cywilnym i ustawie o prawach konsumenta dziki którym przedsibiorcy objci maj by ochron przewidzian dla konsumentów, w zakresie stosowania klauzul abuzywnych, rkojmi za wady oraz w zakresie prawa odstpienia od umowy zawartej na odlego lub poza lokalem przedsibiorstwa. Niestety pandemia koronawirusa wymusia na rzdzcych zmian tego terminu. I tak, w ramach tzw. "Tarczy antykryzysowej" zmiany te wejd w ycie dopiero 1 stycznia 2021 r.
                              • 08.05.2020Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS - pytania i odpowiedzi
                               Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Nowe przepisy to take wiele wtpliwoci co do ich stosowania. W zwizku z tym ZUS przygotowa zestaw najczciej zadawanych pyta i odpowiedzi.
                               • 08.05.2020Ochrona konsumencka dla firm dopiero od 2021 r.
                                1 czerwca 2020 r. miay wej w ycie zmiany w Kodeksie cywilnym i ustawie o prawach konsumenta dziki którym przedsibiorcy objci maj by ochron przewidzian dla konsumentów, w zakresie stosowania klauzul abuzywnych, rkojmi za wady oraz w zakresie prawa odstpienia od umowy zawartej na odlego lub poza lokalem przedsibiorstwa. Niestety pandemia koronawirusa wymusia na rzdzcych zmian tego terminu. I tak, w ramach tzw. "Tarczy antykryzysowej" zmiany te wejd w ycie dopiero 1 stycznia 2021 r.
                                • 08.05.2020Bezpieczny powrót do pracy - zalecenia PIP
                                 Waciwe zorganizowanie obszaru BHP zapewni praktyczne wsparcie w procesie powrotu do miejsca pracy – waciwe rodki prewencyjne pomog w bezpiecznym i zdrowym powrocie do pracy po zagodzeniu rodków fizycznej izolacji oraz przyczyni si do ograniczenia rozprzestrzeniania COVID-19. Podobnie jak w normalnych warunkach pracy, take w czasie obowizywania ogranicze zapobiegajcych rozprzestrzenianiu si koronawirusa identyfikacja zagroe fizycznych, biologicznych, chemicznych, a take psychospoecznych oraz prawidowo przeprowadzona ocena ryzyka w rodowisku pracy to punkt wyjciowy w zarzdzaniu bezpieczestwem i higien pracy (BHP).
                                 • 07.05.2020Bezpieczny powrót do pracy - zalecenia PIP
                                  Waciwe zorganizowanie obszaru BHP zapewni praktyczne wsparcie w procesie powrotu do miejsca pracy – waciwe rodki prewencyjne pomog w bezpiecznym i zdrowym powrocie do pracy po zagodzeniu rodków fizycznej izolacji oraz przyczyni si do ograniczenia rozprzestrzeniania COVID-19. Podobnie jak w normalnych warunkach pracy, take w czasie obowizywania ogranicze zapobiegajcych rozprzestrzenianiu si koronawirusa identyfikacja zagroe fizycznych, biologicznych, chemicznych, a take psychospoecznych oraz prawidowo przeprowadzona ocena ryzyka w rodowisku pracy to punkt wyjciowy w zarzdzaniu bezpieczestwem i higien pracy (BHP).
                                  • 05.05.2020Koszty dziaalnoci: Zapata raty za leasing na rachunek wirtualny
                                   Czy jednoosobowy przedsibiorca ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatku odpowiadajcego wartoci netto faktury wystawionej przez przedsibiorc leasingowego z tytuu zawartej umowy leasingu na samochód osobowy, jeeli wpata jest dokonywana na rachunek wirtualny (techniczny) podany w umowie leasingu, który nie jest rachunkiem rozliczeniowym i nie jest zgoszony i uwidoczniony na tzw. biaej licie prowadzonej przez Ministra Finansów, a jest przypisany do rachunku rozliczeniowego zgoszonego i uwidocznionego w wykazie prowadzonym przez MF?
                                   • 30.04.2020Tarcza Antykryzysowa 3.0. Zmiany w zwolnieniu ze skadek ZUS
                                    Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie dziaa osonowych w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2, nad któr obecnie pracuje rzd, ma wprowadzi szereg dziaa, których zastosowanie bdzie miao zarówno charakter dorany, jak i dugofalowy. Jedn z zapowiadanych zmian jest umoliwienie skorzystania ze zwolnienia z opacania skadek osobom opacajcym skadki na wasne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód by wyszy ni 15 681 z, ale ich dochód z tej dziaalnoci w lutym 2020 r. nie by wyszy ni 7000 z. Zwolnieniem ze skadek objci zostan take przedsibiorcy korzystajcy z ulgi na start.
                                    • 30.04.2020PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca
                                     W tym roku mamy wicej czasu na zoenie rocznego zeznania PIT. Zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona bowiem skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji. Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. Przy czym, uatwieniem w logowaniu do usugi Twój e-PIT jest wprowadzony tymczasowy profil zaufany.
                                     • 30.04.2020PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca
                                      W tym roku mamy wicej czasu na zoenie rocznego zeznania PIT. Zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona bowiem skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji. Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. Przy czym, uatwieniem w logowaniu do usugi Twój e-PIT jest wprowadzony tymczasowy profil zaufany.
                                      • 24.04.2020Czy VAT z opaty za badania techniczne samochodu podlega odliczeniu?
                                       Gdy pojazd mieci si w definicji samochodu ciarowego to z faktury za przegld techniczny takiego samochodu moliwe jest pene odliczenie VAT. Inaczej wyglda sprawa w przypadku samochodów osobowych. W myl ogólnych zasad, do odliczenia przyj naley poow VAT naliczonego a pozostaa jego cz niepodlegajca odliczeniu zwiksza koszty uzyskania przychodu. W przypadku jednak, gdy przegld techniczny dotyczy samochodu osobowego zgoszonego w urzdzie skarbowym na druku VAT-26, dla którego podatnik prowadzi szczegóow ewidencj przebiegu pojazdu, vatowiec ma prawo do penego odliczenia naliczonego VAT.
                                       • 17.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
                                        Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
                                        • 17.04.2020Rozliczenie kosztów w trybie specjalnym. Preferencje dla firm walczcych z COVID-19
                                         Jedn z czci tzw. tarczy antykryzysowej s znane ju mechanizmy podatkowe w postaci ulgi B+R i IP Box. Ministerstwo Rozwoju promuje te rozwizania w szczególnoci wród firm, które opracowuj i produkuj artykuy niezbdne do przeciwdziaania COVID-19. Zaliczymy do nich m.in. pyny dezynfekujce, maski ochronne czy przybice drukowane na drukarkach 3D. Przedsibiorcy nie musz czeka na rozliczenie tegorocznych kosztów do koca roku podatkowego. Ministerstwo umoliwia im odliczenie zaliczek na podatek dochodowy jeszcze w tym roku. 
                                         • 16.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
                                          Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
                                          • 15.04.2020Split payment i koszty: Zapata na rachunek podmiotu trzeciego
                                           Czy w stanie prawnym obowizujcym od 1 stycznia 2020 r. w przypadku wydatków na zakup towarów/usug objtych obligatoryjnym mechanizmem podzielonej patnoci (MPP), zapata za nie dokonana z zastosowaniem MPP, po uzgodnieniu z dostawc, na rachunek bankowy podmiotu trzeciego (tj. innego ni dostawca) pozwala uzna, e wydatek taki nie jest objty dyspozycj art. 15d ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i moe stanowi koszt uzyskania przychodów?
                                           • 14.04.2020Rozoenie na raty nalenoci podatkowych
                                            Nie jeste w stanie zapaci jednorazowo caego podatku, zalegoci podatkowych lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek? Zó wniosek o rozoenie tych nalenoci na raty i sprawd czy urzd przyzna ci tak pomoc. Zobacz, jak to zrobi.
                                            • 10.04.2020FOR krytycznie o ostatnich decyzjach podjtych przez NBP
                                             Ostatnie decyzje Narodowego Banku Polskiego budz powane wtpliwoci co do ich zgodnoci z zasadami polityki finansowej oraz konstytucyjn zasad odpowiedzialnoci ws. dbania o warto pienidza – twierdzi fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. Wtpliwoci budzi m.in. kwestia skupu przez NBP obligacji gwarantowanych przez rzd.
                                             • 09.04.2020wiadczenia w razie choroby: zasiek chorobowy, wiadczenie rehabilitacyjne i zasiek wyrównawczy
                                              Zasiek chorobowy i wiadczenie rehabilitacyjne otrzymasz, jeli jeste np. pracownikiem, zleceniobiorc lub przedsibiorc. Z kolei na zasiek wyrównawczy moesz liczy tylko wtedy, gdy jeste pracownikiem. Prawo do wiadcze w razie choroby zaley od tego, czy jeste objty ubezpieczeniem (chorobowym, wypadkowym). Jeli prowadzisz dziaalno i nie masz obowizku opacania ubezpieczenia chorobowego - take od tego, czy dobrowolnie opacasz skadki na to ubezpieczenie. Jeli jeste pracownikiem lub zleceniobiorc, skadki do ZUS przekazuje za Ciebie Twój pracodawca lub - odpowiednio - zleceniodawca. Jeli jeste przedsibiorc, musisz opaci je sam.
                                              • 01.04.2020Wicej czasu na zoenie PIT
                                               Ministerstwo Finansów informuje o przedueniu terminu skadania rocznego zeznania PIT:  Standardowo termin na zoenie rocznego zeznania PIT upywa 30 kwietnia.  W tym roku deklaracje mona jednak skada do koca maja.  Dla ponad 21 mln osób rozliczajcych si na formularzach PIT-37 i PIT-38, propozycja rozliczenia jest ju przygotowana w usudze Twój e-PIT.
                                               • 31.03.2020Wicej czasu na zoenie PIT
                                                Ministerstwo Finansów informuje o przedueniu terminu skadania rocznego zeznania PIT:  Standardowo termin na zoenie rocznego zeznania PIT upywa 30 kwietnia.  W tym roku deklaracje mona jednak skada do koca maja.  Dla ponad 21 mln osób rozliczajcych si na formularzach PIT-37 i PIT-38, propozycja rozliczenia jest ju przygotowana w usudze Twój e-PIT.
                                                • 31.03.2020Ulga termomodernizacyjna tylko dla tych których sta na inwestowanie?
                                                 Termomodernizacja budynku pozwala znaczco obniy koszty jego eksploatacji, szczególnie ogrzewania. Tylko wymieniajc okna i drzwi, moemy zaoszczdzi do 15 proc. energii. Rzecz w tym, e do termomodernizacji najlepiej podej kompleksowo, uwzgldniajc nie tylko wymian okien i ogrzewania na nowoczeniejsze, ale te wymian drzwi, termomodernizacj cian zewntrznych, dachu, stropu nad nieogrzewan piwnic czy podogi na gruncie - a to, niestety, dla wielu rodzin wydatki nie do udwignicia.
                                                 • 30.03.2020Przepisy o rozbienociach hybrydowych jeszcze w tym roku?
                                                  Przepisy implementujce Dyrektyw Rady UE 2017/952 z 29 maja 2017 r. (dalej: ATAD 2) wejd w ycie 1 lipca 2020 r. i znajd zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych w roku podatkowym rozpoczynajcym si po 30 czerwca 2020 r. Oznacza to, e przepisy ustawy o CIT dot. struktur hybrydowych nie zaczn obowizywa w trakcie roku podatkowego. Proponowana regulacja skierowana jest do najwikszych korporacji midzynarodowych, posiadajcych odpowiednie zasoby kapitaowe i kadrowe w celu przygotowania si do zapowiadanych zmian - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                                  • 20.03.2020Wezwanie Prezesa BCC kierowane do Premiera - Mateusza Morawieckiego
                                                   Kryzys zdrowotny i recesja gospodarcza nasil si. Ludzie bd umiera. Firmy bankrutowa. Mamy dopiero namiastk rozwoju tej sytuacji. Trzeba dziaa szybciej i mocniej! Dlatego upowaniony losem mikro, maych, rednich i duych firm oraz ich pracowników, prosz i wzywam Pana do niezwocznego podjcia nastpujcych decyzji:

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 37 ] nastpna strona »