Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pomoc publiczna dla przedsiębiorców

 • 21.08.2019Platforma Elektronicznego Fakturowania – co to jest?
  Podstawę prawną funkcjonowania Platformy Elektronicznego Fakturowania stanowi ustawa z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. poz.2191). Została ona uchwalona w związku z koniecznością implementacji do polskiego porządku prawnego norm Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (Dz.Urz. UE L 133/1). Twórcom Dyrektywy przyświecał ambitny cel w postaci usunięcia lub co najmniej ograniczenia barier w handlu transgranicznym wynikających z funkcjonowania zróżnicowanych wymogów prawnych i standardów technicznych w zakresie fakturowania elektronicznego a co za tym idzie brakiem ich kompatybilności.
  • 02.01.2019Praktyki urzędników naruszają zaufanie do KAS
   Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej skierował do wszystkich Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej pismo dotyczące niedopuszczalności stosowania przez podległych urzędników praktyk, które naruszają zaufanie obywateli do działań KAS. W ww. zaleceniach wskazane zostało, że administracja publiczna ma wspierać i pomagać przedsiębiorcom oraz, że powinna działać również w sposób zgodny z zasadą proporcjonalności wyrażaną w Konstytucji. W ww. wystąpieniu przypomniane zostało również, że niedopuszczalne są sytuacje, w których dochodzi do złamania ww. zasad poprzez nadużywanie swoich kompetencji, czy nadmierne wkraczanie w sferę prywatną.
   • 21.12.2018Konstytucja dla biznesu to tylko slogan?
    Fakt, że konstytucyjne zasady zostały skonkretyzowane i wyrażone expressis verbis w ustawie Prawo Przedsiębiorców powoduje, iż uzyskują one znacznie większe znaczenie w praktyce stosowania prawa. Nie będzie istniała konieczność powoływania się na normy konstytucyjne - poinformował przedstawiciel MPiT w odpowiedzi na pytanie, dlaczego Prawo Przedsiębiorców powiela zapisy Konstytucji.
    • 25.04.2018Przedsiębiorcy zadowoleni z planów zmian ws. pomocy de minimis
     Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało niedawno projekt nowego rozporządzenia ws. udzielania pomocy de minimis i pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej na lata 2014-2020. Jak oceniają eksperci Business Centre Club, zmiany te będą korzystne dla przedsiębiorców i mogą pomóc w zwiększeniu stopnia wykorzystania unijnych dotacji.
     • 13.10.2017Gminy i podatek VAT - fiskus przegrywa kolejne spory
      Czy miasto organizując przy pomocy jednostek budżetowych oświaty, powołanych do realizacji nałożonego na gminę przepisami ustawy o samorządzie gminy zadania własnego, jakim jest edukacja publiczna: stołówki szkolne, wypoczynek dzieci i młodzieży, uczestnictwo dzieci młodzieży w widowiskach artystycznych i nauce pływania oraz uczestnictwo dzieci i młodzieży w wymianie międzynarodowej, jest podatnikiem podatku VAT ?
      • 18.12.2013ZUS: Ustawa abolicyjna - najczęściej zadawane pytania
       Ustawa abolicyjna to ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551). Ustawa przewiduje umorzenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności, odsetek za zwłokę od ww. składek, opłaty prolongacyjnej, kosztów upomnienia, opłaty dodatkowej, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.
       • 05.11.2013Układ ratalny dla przedsiębiorców opłacających składki ZUS tylko na własne ubezpieczenia
        Układ ratalny to możliwość spłaty zadłużenia z tytułu składek w miesięcznych ratach, w okresie uzgodnionym z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
        • 09.04.2013Abolicja składek ZUS – najczęściej zadawane pytania
         Ustawa z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551) przewiduje umorzenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności, odsetek za zwłokę od ww. składek, opłaty prolongacyjnej, kosztów upomnienia, opłaty dodatkowej, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.
         • 07.01.2013Abolicja składek ZUS: Informacja dla osób, które 1 września 2012 r. prowadziły działalność
          Ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551), która wejdzie w życie z dniem 15 stycznia 2013 r., umożliwia umorzenie zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne osobom zobowiązanym do opłacania składek na własne ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.
          • 02.10.2012Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
           Interpelacja nr 7340 do ministra finansów w sprawie środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników
           • 02.12.2011Podatkowe koło absurdu
            W Polsce panuje dysfunkcja biurokracji a wciąż wzrastająca inflacja prawa ani już nie dziwi, ani nie bulwersuje. W exposé Donald Tusk ani słowem nie wspomniał o obiecywanej, w tej i poprzedniej kampanii racjonalizacji przepisów. Jesteśmy na szarym końcu światowych rankingów oceniających przyjazność systemu podatkowego, a wielość, często sprzecznych regulacji i poziom skomplikowania prawa wymagają eksperckiej wiedzy do jego interpretacji. W 2010 roku połowa interpretacji podatkowych zaskarżonych do WSA była niezgodna z prawem.
            • 14.06.2011MG: Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa - definicje
             Interpelacja nr 21098 do ministra gospodarki w sprawie wsparcia oferowanego małym i średnim przedsiębiorstwom
             • 16.12.2010Pomoc publiczna wyższa o jedną trzecią
              Zgodnie z najnowszym raportem UOKiK ogólna wartość pomocy publicznej w 2009 roku wyniosła 19,17 mld zł, wobec 14,38 mld zł rok wcześniej. Ponad 3 mld zł to wsparcie udzielone w transporcie, a zgodnie z kryteriami stosowanymi przez Komisję Europejską analizy udzielonego wsparcia dokonywane są z wyłączeniem sektora transportu. Najczęściej stosowaną formą pomocy były, podobnie jak w latach 2005-2008, ulgi podatkowe i dotacje (85,4 proc. wartości pomocy nieuwzględniającej wsparcia w transporcie).  
              • 03.08.2010Świadczenia medyczne dla pracowników pozostaną opodatkowane
               Interpelacja nr 15765 do ministra zdrowia oraz ministra finansów w sprawie możliwości zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
               • 16.06.2010Pieczątka nie jest już wiarygodnym potwierdzeniem tożsamości
                Zapytanie nr 6750 do ministra finansów w sprawie zasadności stosowania w Polsce pieczątek na różnego rodzaju dokumentach, w tym fakturach
                • 02.04.2010MF o wprowadzeniu obligatoryjnego udzielania ulg w spłacie zobowiązań
                 Interpelacja nr 14226 do ministra finansów w sprawie propozycji zmian w ustawie Ordynacja podatkowa
                 • 20.08.2009Pomoc dla przedsiębiorców na utworzenie nowych miejsc pracy
                  Interpelacja nr 10356 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie objęcia przedsiębiorców, którzy skorzystali ze środków Funduszu Pracy na utworzenie nowych miejsc pracy przed 17 kwietnia 2009 r., zasadami zawartymi w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
                  • 24.06.2009Lewiatan: Zmiany w ustawie o RTV groźne dla rynku mediów
                   Zagrożenie finansowych podstaw istnienia mediów komercyjnych – taki, według PKPP Lewiatan, może być skutek poprawek Senatu do projektu ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych. Jeśli Sejm nie odrzuci propozycji wyższej izby parlamentu, telewizja państwowa zostanie uzależniona od przyznawanych uznaniowo pieniędzy publicznych, a jednocześnie uwolniona od zakazu przerywania audycji reklamami – ostrzega Konfederacja.
                   • 23.01.2009KPP oczekuje wsparcia dla firm dotkniętych przez kryzys
                    Rząd przedstawił w Sejmie „Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2007 roku”. Wynika z niego, że pomoc publiczna była udzielana głównie średnim i dużym przedsiębiorstwom.  Konfederacja Pracodawców Polskich postuluje, by te polskie przedsiębiorstwa, które nie z własnej winy, lecz ze względu na skutki kryzysu, mogą mieć poważne problemy ekonomiczne, zostały objęte pomocą publiczną w 2009 roku.
                    • 01.09.2008Zachęty dla zagranicznych inwestorów
                     220 mln zł przeznaczy w bieżącym roku rząd na wsparcie inwestycji w ramach programów wieloletnich – wynika z dokumentu „System wspierania napływu inwestycji zagranicznych o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej”, opracowanego przez Ministerstwo Gospodarki.
                     • 20.02.2008Zmiany w strefach
                      Rząd zmienił rozporządzenia dotyczące krakowskiej i legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Pozwolą one powiększyć obszar stref, co ma się przyczynić do zwiększenia inwestycji i liczby nowych miejsc pracy. Ministrowie zatwierdzili także warte łącznie blisko 0,84 mld zł programy pomocy publicznej dla przedsiębiorców wkraczających do SSE.
                      • 05.02.2008Przedawnienie zaległości ZUS z lat 90-tych
                       Interpelacja nr 5 do prezesa Rady Ministrów w sprawie drobnych przedsiębiorców, od których ZUS domaga się zapłacenia zaległości z lat 90.
                       • 09.11.2007Reforma polskiego systemu regulacji – perspektywa przedsiębiorców
                        Od 7,8 mld do blisko 10 mld dol. wyniosły według Komisji Europejskiej administracyjne koszty regulacji w Polsce w 2005 r. Przedsiębiorcy chcą jak najszybszej zmiany systemu stanowienia prawa,  uproszczenia („czyszczenia”) przepisów oraz deregulacji, czyli zwiększenia swobody działalności gospodarczej.
                        • 28.09.2007Gdzie szukać pomocy w razie problemów z płynnością
                         Interpelacja nr 7137 do ministra finansów w sprawie alternatywnych form finansowania bieżącej działalności przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą
                         • 03.07.2007Program reform według PKPP Lewiatan
                          Kataster, opodatkowanie najbogatszych, podwyżki CIT - trwa festiwal pomysłów rządu na dodatkowe pieniądze dla służby zdrowia. Podwyżek płac domagają się kolejne grupy społeczne. Tymczasem koalicja rządowa już wcześniej wydała wiele z efektów wzrostu gospodarczego. Taka polityka staje się zagrożeniem dla szans rozwojowych Polski. Wyjściem jest szybkie porozumienie rządu, pracodawców i związkowców w sprawie systemowych reform gospodarczych i społecznych. PKPP Lewiatan poddaje taki program pod dyskusję.
                          • 28.06.2007Pomoc publiczna w programach współfinansowanych z unijnych funduszy w latach 2007-2015
                           Część projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w latach 2007-2015 będzie podlegało zasadom pomocy publicznej. Oznacza to, że w niektórych przypadkach uruchomienie wsparcia z programów operacyjnych będzie mogło nastąpić dopiero po wejściu w życie odpowiednich rozporządzeń, określających m.in. kto, na jakich zasadach i w jakiej wysokości może korzystać z pomocy publicznej oraz programów pomocowych, z których znaczna część wymaga notyfikacji do Komisji Europejskiej.
                           • 01.06.2007Pomoc publiczna
                            Interpelacja nr 6810 do ministra finansów w sprawie warunków udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw
                            • 12.04.2007Warunki zwolnienia z podatku od nieruchomości sprzeczne z prawem unijnym?
                             Interpelacja nr 6112 do ministra finansów w sprawie zakwestionowania przez Komisję Europejską warunków udzielania przez samorządy zwolnień w podatku od nieruchomości
                             • 26.01.2007PKPP Lewiatan: Uwagi do oceny realizacji przez Polskę Krajowego Programu Reform w roku 2006
                              Komisja Europejska opublikowała niedawno obszerny raport na temat realizacji przez wszystkie kraje członkowskie ich krajowych programów reform przewidzianych w ramach Strategii Lizbońskiej. Zwróciła się też do rządów państw członkowskich o skomentowanie skierowanych do nich rekomendacji dotyczących tych programów i skonsultowanie tych odpowiedzi z partnerami społecznymi. Poniżej przedstawiamy treść uwag przekazanych Ministerstwu Gospodarki przez PKPP Lewiatan w ramach tych konsultacji:
                              • 06.11.2006Pomoc publiczna i indywidualna na podstawie Ordynacji
                               Interpelacja nr 4233 do ministra finansów w sprawie warunków i procedur udzielania ulg i zwolnień podatkowych
                               • 25.06.2006Przejęcie i połączenie spółek kapitałowych
                                Proces łączenia się podmiotów prawa handlowego może dotyczyć spółek o tożsamej formie prawnej; w konsekwencji dochodzi do znacznej kapitalizacji funduszy pozostających w ich dyspozycji. Tę właśnie cechę wykazują łączenia się spółek kapitałowych pomiędzy sobą.