Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pomoc publiczna

 • 21.08.2019Platforma Elektronicznego Fakturowania – co to jest?
  Podstawę prawną funkcjonowania Platformy Elektronicznego Fakturowania stanowi ustawa z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. poz.2191). Została ona uchwalona w związku z koniecznością implementacji do polskiego porządku prawnego norm Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (Dz.Urz. UE L 133/1). Twórcom Dyrektywy przyświecał ambitny cel w postaci usunięcia lub co najmniej ograniczenia barier w handlu transgranicznym wynikających z funkcjonowania zróżnicowanych wymogów prawnych i standardów technicznych w zakresie fakturowania elektronicznego a co za tym idzie brakiem ich kompatybilności.
  • 02.01.2019Praktyki urzędników naruszają zaufanie do KAS
   Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej skierował do wszystkich Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej pismo dotyczące niedopuszczalności stosowania przez podległych urzędników praktyk, które naruszają zaufanie obywateli do działań KAS. W ww. zaleceniach wskazane zostało, że administracja publiczna ma wspierać i pomagać przedsiębiorcom oraz, że powinna działać również w sposób zgodny z zasadą proporcjonalności wyrażaną w Konstytucji. W ww. wystąpieniu przypomniane zostało również, że niedopuszczalne są sytuacje, w których dochodzi do złamania ww. zasad poprzez nadużywanie swoich kompetencji, czy nadmierne wkraczanie w sferę prywatną.
   • 21.12.2018Konstytucja dla biznesu to tylko slogan?
    Fakt, że konstytucyjne zasady zostały skonkretyzowane i wyrażone expressis verbis w ustawie Prawo Przedsiębiorców powoduje, iż uzyskują one znacznie większe znaczenie w praktyce stosowania prawa. Nie będzie istniała konieczność powoływania się na normy konstytucyjne - poinformował przedstawiciel MPiT w odpowiedzi na pytanie, dlaczego Prawo Przedsiębiorców powiela zapisy Konstytucji.
    • 31.07.2018Środki publiczne na innowacje – NIK wskazuje na słabe efekty
     Udzielana przez Polskę pomoc publiczna nie przynosi zauważalnego podniesienia innowacyjności polskiej gospodarki – wynika z nowego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Jak wskazuje NIK, środki finansowe zbyt często przeznaczane są na przedsięwzięcia, które mają bardzo niewielkie znaczenie dla gospodarki.
     • 22.06.2018NSA: Opodatkowanie odszkodowania otrzymanego od gminy
      Z uzasadnienia: Odszkodowanie przyznane na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów nie korzysta ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w u.p.d.o.f., bowiem jego wysokość lub zasady ustalania nie wynikają wprost z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.
      • 26.04.2018Prawa i obowiązki na zwolnieniu lekarskim
       W odpowiedzi na interpelację poselską MRPiPS wyjaśniło m.in., że osoba niezdolna do pracy z powodu choroby, niezależnie od tego czy lekarz leczący na zwolnieniu lekarskim wskazał, że „chory powinien leżeć” albo, że „chory może chodzić”, powinna powstrzymać się od wykonywania czynności sprzecznych z celem zwolnienia lekarskiego, w szczególności takich, które mogą przedłużyć okres niezdolności do pracy. Może ona jednak wykonywać zwykłe czynności życia codziennego oraz czynności związane z jej stanem zdrowia, np. może udać się do apteki, po codzienne zakupy żywności, na badania lub wizytę u lekarza.
       • 25.04.2018Przedsiębiorcy zadowoleni z planów zmian ws. pomocy de minimis
        Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało niedawno projekt nowego rozporządzenia ws. udzielania pomocy de minimis i pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej na lata 2014-2020. Jak oceniają eksperci Business Centre Club, zmiany te będą korzystne dla przedsiębiorców i mogą pomóc w zwiększeniu stopnia wykorzystania unijnych dotacji.
        • 25.04.2018Prawa i obowiązki na zwolnieniu lekarskim
         W odpowiedzi na interpelację poselską MRPiPS wyjaśniło m.in., że osoba niezdolna do pracy z powodu choroby, niezależnie od tego czy lekarz leczący na zwolnieniu lekarskim wskazał, że „chory powinien leżeć” albo, że „chory może chodzić”, powinna powstrzymać się od wykonywania czynności sprzecznych z celem zwolnienia lekarskiego, w szczególności takich, które mogą przedłużyć okres niezdolności do pracy. Może ona jednak wykonywać zwykłe czynności życia codziennego oraz czynności związane z jej stanem zdrowia, np. może udać się do apteki, po codzienne zakupy żywności, na badania lub wizytę u lekarza.
         • 13.10.2017Gminy i podatek VAT - fiskus przegrywa kolejne spory
          Czy miasto organizując przy pomocy jednostek budżetowych oświaty, powołanych do realizacji nałożonego na gminę przepisami ustawy o samorządzie gminy zadania własnego, jakim jest edukacja publiczna: stołówki szkolne, wypoczynek dzieci i młodzieży, uczestnictwo dzieci młodzieży w widowiskach artystycznych i nauce pływania oraz uczestnictwo dzieci i młodzieży w wymianie międzynarodowej, jest podatnikiem podatku VAT ?
          • 06.09.2017Darowizny na leczenie chorych dzieci bez zwolnienia
           Nieobciążanie podatkiem nabycia majątku przeznaczonego na leczenie powinno uwzględniać konieczność zapewnienia szczelności systemu podatkowego. Kryteria zwolnienia stanowiącego odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania muszą być natomiast obiektywne i sprawdzalne, co jest trudne do określenia, wobec braku w przepisach o ochronie zdrowia i świadczeniach zdrowotnych normatywnej definicji pojęcia „ochrona zdrowia” lub „świadczenie zdrowotne”. Brak jednoznacznych kryteriów mógłby doprowadzić do wykorzystywania ulgi podatkowej niezgodnie z jej przeznaczeniem - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
           • 10.05.2016Będzie zakaz dorabiania do emerytur?
            Zapytanie nr 355 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu zarobkowania przez emerytów
            • 15.10.2015Podatki 2015: Polska wyróżnia się prostym systemem zachęt inwestycyjnych
             Na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej Polska ma stosunkowo korzystny i prosty system zachęt inwestycyjnych – wynika z raportu pn. „Zachęty inwestycyjne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW)”, który opublikowała Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). 
             • 20.04.2015Dostawa mebli do krajów UE a rozliczenie VAT
              Pytanie podatnika: Czy transakcje dostawy towarów (mebli) na rzecz unijnych kontrahentów, należy uznać za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów opodatkowaną w kraju rozpoczęcia wysyłki (tj. w Polsce)? Czy transakcje należy uznać za świadczenie kompleksowych usług na rzecz unijnych kontrahentów, których - jako usług związanych z nieruchomościami, miejscem świadczenia jest miejsce położenia nieruchomości?
              • 26.01.2015Zwolnienie studenta z czesnego. Skutki podatkowe
               Pytanie podatnika: Czy z uwagi na wyjątkowo trudną sytuację materialną studenta zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne oraz umorzenie odsetek naliczonych za nieterminową zapłatę należności, o których mowa w regulaminach pobierania opłat i zarządzeniu Rektora, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy Uczelnia ma obowiązek wystawienia informacji PIT-8C z danego tytułu?
               • 16.12.2014Będzie nowe Prawo działalności gospodarczej
                Ministerstwo Gospodarki opublikowało projekt założeń ustawy Prawo działalności gospodarczej, które ma zastąpić obowiązującą od 2004 r. ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Jak przekonuje projektodawca, nowa ustawa wzmocni prawa przedsiębiorców.
                • 15.12.2014Będzie nowe Prawo działalności gospodarczej
                 Ministerstwo Gospodarki opublikowało projekt założeń ustawy Prawo działalności gospodarczej, które ma zastąpić obowiązującą od 2004 r. ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Jak przekonuje projektodawca, nowa ustawa wzmocni prawa przedsiębiorców.
                 • 12.08.2014Zwolnienie z czesnego za szkołę a przychód w PIT
                  Uczelnia w uzasadnionych przypadkach może zwolnić studenta z opłat za studia. Czy tego rodzaju ulga będzie stanowiła przychód, od którego trzeba zapłacić podatek? Czy będzie to świadczeniem nieodpłatnym? Sprawdźmy.
                  • 26.03.2014Ustawa o SSE - zmiany ws. definicji i zwolnień z podatku
                   Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (SSE). Nowela wprowadzi zmiany w części procedur i definicji, w tym dotyczących zwolnień od podatku dochodowego.
                   • 18.12.2013ZUS: Ustawa abolicyjna - najczęściej zadawane pytania
                    Ustawa abolicyjna to ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551). Ustawa przewiduje umorzenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności, odsetek za zwłokę od ww. składek, opłaty prolongacyjnej, kosztów upomnienia, opłaty dodatkowej, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.
                    • 05.11.2013Układ ratalny dla przedsiębiorców opłacających składki ZUS tylko na własne ubezpieczenia
                     Układ ratalny to możliwość spłaty zadłużenia z tytułu składek w miesięcznych ratach, w okresie uzgodnionym z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
                     • 01.08.2013Wydatki na pozyskanie kapitału a koszty uzyskania przychodów
                      Pytanie podatnika: Czy wydatki z tytułu „Umowy na usługi doradcze w związku z przeprowadzeniem procesu pozyskania kapitału dla Spółki” mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodów? Czy Spółka powinna zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodów, traktując je jako koszt pośredni?
                      • 10.07.2013Zatrudnianie niepełnosprawnych. System dopłat zostanie zlikwidowany
                       Wsparcie finansowe z budżetu państwa na zatrudnianie niepełnosprawnych spadnie z 3 mld do 200 mln zł w skali roku. Taką zmianę przewiduje projekt nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej ws. limitów kwotowych dla pomocy publicznej. Jak wskazują eksperci Business Centre Club, doprowadzi to właściwie do likwidacji całego systemu dopłat do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.
                       • 24.05.2013W biedzie żyje nawet 8 milionów Polaków
                        W ubóstwie żyło w 2011 r. od 0,9 do nawet 8 mln mieszkańców Polski – wynika z opublikowanego wczoraj raportu pn. „Zatrudnienie w Polsce 2011. Ubóstwo a praca”, przygotowanego przez Instytut Badań Strukturalnych. Tak wysokiego poziomu biedy nie ma nie tylko w państwach „starej” Unii, ale również w Czechach czy na Węgrzech.
                        • 11.04.2013Polska przestanie wspierać duże firmy?
                         Polska najprawdopodobniej już od 2014 r. przestanie wspierać duże firmy. Zgodnie bowiem z propozycjami Komisji Europejskiej, wielkie przedsiębiorstwa mają nie mieć dostępu do finansowania z funduszy strukturalnych. W najgorszej sytuacji znajdą się firmy z województwa mazowieckiego – przewiduje się zniesienie ulg podatkowych dla specjalnych stref ekonomicznych (SSE) i zakaz dotacji budżetowych.
                         • 09.04.2013Abolicja składek ZUS – najczęściej zadawane pytania
                          Ustawa z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551) przewiduje umorzenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności, odsetek za zwłokę od ww. składek, opłaty prolongacyjnej, kosztów upomnienia, opłaty dodatkowej, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.
                          • 05.04.2013Loteria charytatywna jako forma hazardu
                           Interpelacja nr 13992 do ministra finansów w sprawie loterii charytatywnych
                           • 18.01.2013Spadają wydatki na pomoc społeczną
                            Państwo ogranicza skalę pomocy społecznej. W 2011 r. trafiło na nią w sumie 5,5% ogółu wydatków budżetowych, czyli o 0,3% mniej niż rok wcześniej – wynika z raportu pn. „Pomoc społeczna – infrastruktura, beneficjenci, świadczenia w 2011 r.”, opublikowanego przez GUS. Łącznie na różnego rodzaju świadczenia pomocy społecznej państwo i samorządy wydały 41,5 mld zł.
                            • 07.01.2013Abolicja składek ZUS: Informacja dla osób, które 1 września 2012 r. prowadziły działalność
                             Ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551), która wejdzie w życie z dniem 15 stycznia 2013 r., umożliwia umorzenie zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne osobom zobowiązanym do opłacania składek na własne ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.
                             • 02.10.2012Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
                              Interpelacja nr 7340 do ministra finansów w sprawie środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników
                              • 20.07.2012Państwo polskie zatrudnia aż 3,5 mln osób
                               Państwo polskie zatrudnia w sumie ok. 3,5 mln osób, z czego „tylko” niecały 1 mln to urzędnicy – wynika z analizy pn. „Ile osób zatrudnia państwo polskie”, opracowanej przez fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju.
                               • 19.06.2012Crowdfunding tylko za zgodą urzędników
                                Pozyskiwanie środków w Internecie, czyli m.in. finansowanie społecznościowe (tzw. crowdfunding) będzie podlegać ścisłej reglamentacji urzędników – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o zbiórkach publicznych, przygotowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Propozycje resortu Michała Boniego bardzo krytycznie ocenia Fundacja Republikańska.
                                • 11.06.2012Zwolnienie od podatku od nieruchomości infrastruktury lotniczej
                                 Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, z późn. zm.), zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego.
                                 • 24.04.2012Wielkie zamieszanie z e-administracją
                                  3,7 mld złotych na realizację projektów e-administracji zamroziła Komisja Europejska. Minister administracji i cyfryzacji przyznaje, że decyzji można się było spodziewać, za cały projekt (a w zasadzie wiele projektów) był postawiony na głowie. W poniedziałek Michał Boni przedstawił projekt „Państwo 2.0” i przekonywał, że e-administracja będzie powstawać, co więcej – prawdopodobnie w końcu uda się uzyskać na ten cel pieniądze unijne.
                                  • 24.04.2012Zwolnienie z VAT Poczty Polskiej do likwidacji
                                   Resort finansów zapowiedział likwidację zwolnienia z VAT dla usług pocztowych świadczonych przez publicznego operatora (Poczta Polska), które nie mają charakteru powszechnego. Projekt w tej sprawie zostanie opublikowany w ciągu najbliższych kilku tygodni.
                                   • 06.03.2012Pomoc publiczna dla spółek motoryzacyjnych według UOKiK
                                    Spółki motoryzacyjne działające w specjalnych strefach ekonomicznych nadal mogą otrzymywać pomoc publiczną – stwierdził UOKiK. Nominalna wartość pomocy, udzielonej od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2011 roku czterem spółkom, wyniosła ponad 922 mln zł. Raport w tej sprawie UOKiK przekazał Komisji Europejskiej
                                    • 26.01.2012Zbiórka publiczna a opłata skarbowa
                                     Interpelacja nr 562 do ministra finansów w sprawie opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej
                                     • 02.12.2011Podatkowe koło absurdu
                                      W Polsce panuje dysfunkcja biurokracji a wciąż wzrastająca inflacja prawa ani już nie dziwi, ani nie bulwersuje. W exposé Donald Tusk ani słowem nie wspomniał o obiecywanej, w tej i poprzedniej kampanii racjonalizacji przepisów. Jesteśmy na szarym końcu światowych rankingów oceniających przyjazność systemu podatkowego, a wielość, często sprzecznych regulacji i poziom skomplikowania prawa wymagają eksperckiej wiedzy do jego interpretacji. W 2010 roku połowa interpretacji podatkowych zaskarżonych do WSA była niezgodna z prawem.
                                      • 14.11.2011NIK negatywnie o stoczniach
                                       Starania Ministra Skarbu Państwa o znalezienie inwestora, który zagwarantowałby restrukturyzację Stoczni Szczecińskiej Nowa i Stoczni Gdynia SA oraz zapewnił ich funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku skończyły się niepowodzeniem. Komisja Europejska nie zaakceptowała żadnego z przekazanych jej planów restrukturyzacji i zdecydowała, że udzielona wcześniej stoczniom pomoc publiczna musi zostać zwrócona.
                                       • 09.11.2011Wtórna oferta publiczna akcji PKO BP najwcześniej w 2012 r.
                                        Ministerstwo Skarbu Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, wraz z ekspertami pracującymi przy realizacji oferty PKO BP, dokonali przeglądu bieżącej sytuacji rynkowej w kontekście planowanej transakcji sprzedaży między 10 a 15 proc. akcji banku. Wniosek? W najbliższych miesiącach do sprzedaży akcji dojść nie może.
                                        • 21.09.2011Pomoc publiczna dla spółek motoryzacyjnych
                                         Spółki motoryzacyjne, które działają w specjalnych strefach ekonomicznych zachowały prawo do otrzymywania pomocy publicznej. Wartość pomocy udzielonej od 1 stycznia 2001 roku do 30 czerwca 2011 roku czterem spółkom wyniosła ponad 920 mln zł.
                                         • 14.06.2011MG: Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa - definicje
                                          Interpelacja nr 21098 do ministra gospodarki w sprawie wsparcia oferowanego małym i średnim przedsiębiorstwom
                                          • 08.06.2011Rząd o zmianach w FGŚP
                                           Ministrowie zajęli się we wtorek zmianami w Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Mają one rozwiązać problem niemożności wypłat roszczeń pracowniczych, które nie zostały zaspokojone przez pracodawcę.
                                           • 30.03.2011Kierowcy zapłacą za likwidację ulgi akcyzowej od biokomponentów
                                            Interpelacja nr 20299 do ministra finansów w sprawie likwidacji ulgi akcyzowej od biokomponentów dodawanych do paliw
                                            • 09.02.2011VAT 2011: Organizacja konferencji naukowych przez uczelnie
                                             Interpelacja nr 19803 do ministra finansów w sprawie zwolnienia szkół wyższych z obowiązku płacenia podatku VAT w związku z organizacją konferencji naukowych
                                             • 03.02.2011NIK sprawdzi gospodarność państwa
                                              Gospodarowania publicznymi pieniędzmi i mieniem Skarbu Państwa będzie dotyczyło najwięcej kontroli, jakie w 2011 r. przeprowadzi NIK – ogłosiła Izba. Kierunki kontroli dotyczące finansów i majątku państwa znalazły się wśród dziedzin, które według Najwyższej Izby Kontroli obarczone są największym ryzykiem nieprawidłowości.  
                                              • 27.01.2011Powołano platformę PPP
                                               Ministerstwa, samorządy i urzędy centralne zawarły porozumienie w sprawie powołania platformy współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Porozumienie ma na celu m.in. ośmielenie administracji publicznej do stosowania modelu PPP i stworzenie warunków do swobodnego działania w tej dziedzinie. Umowa została zawarta podczas seminarium „Finansowanie inwestycji w oparciu o formułę PPP", zorganizowanego przez resort rozwoju regionalnego.  
                                               • 31.12.2010Ministerstwo Gospodarki będzie wspierać handel z krajami spoza UE
                                                Pomoc publiczna w formule de minimis dla przedsięwzięć promocyjnych w krajach spoza UE będzie przyznawana w 2011 roku na preferencyjnych warunkach – zadecydował Minister Gospodarki.
                                                • 16.12.2010Pomoc publiczna wyższa o jedną trzecią
                                                 Zgodnie z najnowszym raportem UOKiK ogólna wartość pomocy publicznej w 2009 roku wyniosła 19,17 mld zł, wobec 14,38 mld zł rok wcześniej. Ponad 3 mld zł to wsparcie udzielone w transporcie, a zgodnie z kryteriami stosowanymi przez Komisję Europejską analizy udzielonego wsparcia dokonywane są z wyłączeniem sektora transportu. Najczęściej stosowaną formą pomocy były, podobnie jak w latach 2005-2008, ulgi podatkowe i dotacje (85,4 proc. wartości pomocy nieuwzględniającej wsparcia w transporcie).  
                                                 • 15.09.2010Pomoc publiczna dla IBM i Nidec
                                                  Minimum 33 mln zł wyniesie rządowa pomoc dla inwestycji realizowanych w Polsce przez IBM Global Services Delivery Centre oraz Nidec Motors & Actuators. Rada Ministrów podjęła decyzję o ustanowieniu wieloletnich programów wsparcia dla Centrum Usług Wspólnych IT-IDC (Integrated Delivery Center) we Wrocławiu i fabryki silników i napędów elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego w Niepołomicach pod Krakowem.
                                                  • 08.09.2010Zmiany w ustawie prywatyzacyjnej
                                                   Przyspieszenie i usprawnienie prywatyzacji oraz dostosowanie jej mechanizmów do realiów funkcjonowania szeroko pojętego rynku kapitałowego – to cele przyjętego przez rząd projektu nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw. Jedno z rozwiązań zawartych w projekcie przewiduje, że minister Skarbu Państwa będzie mógł każdorazowo dokonać analizy sytuacji prawnej prywatyzowanej spółki.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »