Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pomoc publiczna

 • 28.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
  Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
  • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
   Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
   • 24.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
    Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
    • 23.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
     Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
     • 01.06.2020Budet pastwa przed du nowelizacj?
      Budet pastwa na 2020 r. wymaga daleko idcej nowelizacji, która uwzgldniaby efekty pandemii koronawirusa – ocenia Business Centre Club. Eksperci organizacji podkrelaj, e obecny budet, zakadajcy zerowy deficyt i do wysoki wzrost gospodarczy, jest ju nie do utrzymania.
      • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
       Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
       • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
        Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
        • 10.05.2020Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS - pytania i odpowiedzi
         Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Nowe przepisy to take wiele wtpliwoci co do ich stosowania. W zwizku z tym ZUS przygotowa zestaw najczciej zadawanych pyta i odpowiedzi.
         • 08.05.2020Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS - pytania i odpowiedzi
          Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Nowe przepisy to take wiele wtpliwoci co do ich stosowania. W zwizku z tym ZUS przygotowa zestaw najczciej zadawanych pyta i odpowiedzi.
          • 29.04.2020Wsparcie dla przedsibiorców - MPiPS odpowiada na pytania
           Specustawa przygotowana do walki ze skutkami pandemii koronawirusa wprowadza konkretne rozwizania (m.in. dofinansowania do wynagrodze), z których mog skorzysta przedsibiorcy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej wyjania na jak pomoc mog liczy i jak ubiega si o wsparcie.
           • 06.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
            Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
            • 03.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
             Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
             • 27.03.2020Pomoc publiczna dla przedsibiorców. Sejm pracuje nad now ustaw
              Do Sejmu trafi projekt nowej ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsibiorców. Ustawa ma uregulowa wszystkie kwestie dotyczce pomocy publicznej w takich sytuacjach i jest zwizana bezporednio z pandemi koronawirusa. W projekcie przewidziano m.in. wprowadzenie nowej formy pomocy na restrukturyzacj w postaci ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieninej.
              • 26.03.2020Pomoc publiczna dla przedsibiorców. Sejm pracuje nad now ustaw
               Do Sejmu trafi projekt nowej ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsibiorców. Ustawa ma uregulowa wszystkie kwestie dotyczce pomocy publicznej w takich sytuacjach i jest zwizana bezporednio z pandemi koronawirusa. W projekcie przewidziano m.in. wprowadzenie nowej formy pomocy na restrukturyzacj w postaci ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieninej.
               • 10.01.2020Pomoc publiczna – warto ulg w podatku dochodowym siga ponad 2,7 mld z
                W 2018 r. organy podatkowe udzieliy ulg w podatku dochodowym w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) o wartoci 2,72 mld z – wynika z raportu opublikowanego przez Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W caym roku pomoc publiczna wyniosa w sumie 26,21 mld z, a ze wsparcia skorzystao blisko 44 tys. przedsibiorców.
                • 08.11.2019Cyfrowy dowód osobisty nie zawsze jest wystarczajcy
                 Usuga mTosamo moe by wykorzystywana przez obywateli do potwierdzania ich tosamoci we wszystkich sytuacjach tego wymagajcych, z wyjtkiem tych przypadków, w których z przepisów prawa jednoznacznie wynika konieczno takiego potwierdzenia na podstawie dokumentu tosamoci, tj. dowodu osobistego lub paszportu.
                 • 29.10.2019Wspieranie nowych inwestycji - interpretacja ogólna MF
                  Skoro ustawodawca definiujc now inwestycj uwzgldni moliwo jej wspóistnienia z inwestycj istniejc, na tym samym terenie u przedsibiorcy – uzna tym samym, e dopuszczalne jest zwolnienie caoci dochodu wynikajcego zarówno z istniejcej inwestycji, jak i nowej, implikujc pozytywny wpyw na rozwój gospodarczo-spoeczny kraju i regionu wspóistnienia inwestycji istniejcej z inwestycj now (a w praktyce pozytywnego wpywu inwestycji nowej na inwestycj istniejc) - wyjani Minister Finansów.
                  • 02.10.2019Administracja nie radzi sobie z napywem cudzoziemców
                   Raport NIK z 19 czerwca 2019 roku „Przygotowanie administracji publicznej do obsugi cudzoziemców” stwierdza, e administracja publiczna nie radzi sobie z obsug lawinowo rosncej liczby cudzoziemców przyjedajcych do Polski. Czas legalizacji ich pobytu w cigu czterech lat wyduy si ponad trzykrotnie - z 64 do 206 dni. W skrajnym przypadku cudzoziemiec na wydanie decyzji czeka ponad trzy lata. Brakuje sprawnej, rzetelnej i terminowej obsugi, co jest spowodowane m.in. problemami kadrowymi w urzdach i niewystarczajcym finansowaniem ich dziaalnoci.
                   • 21.08.2019Platforma Elektronicznego Fakturowania – co to jest?
                    Podstaw prawn funkcjonowania Platformy Elektronicznego Fakturowania stanowi ustawa z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usugi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. poz.2191). Zostaa ona uchwalona w zwizku z koniecznoci implementacji do polskiego porzdku prawnego norm Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (Dz.Urz. UE L 133/1). Twórcom Dyrektywy przywieca ambitny cel w postaci usunicia lub co najmniej ograniczenia barier w handlu transgranicznym wynikajcych z funkcjonowania zrónicowanych wymogów prawnych i standardów technicznych w zakresie fakturowania elektronicznego a co za tym idzie brakiem ich kompatybilnoci.
                    • 02.01.2019Praktyki urzdników naruszaj zaufanie do KAS
                     Zastpca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej skierowa do wszystkich Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej pismo dotyczce niedopuszczalnoci stosowania przez podlegych urzdników praktyk, które naruszaj zaufanie obywateli do dziaa KAS. W ww. zaleceniach wskazane zostao, e administracja publiczna ma wspiera i pomaga przedsibiorcom oraz, e powinna dziaa równie w sposób zgodny z zasad proporcjonalnoci wyraan w Konstytucji. W ww. wystpieniu przypomniane zostao równie, e niedopuszczalne s sytuacje, w których dochodzi do zamania ww. zasad poprzez naduywanie swoich kompetencji, czy nadmierne wkraczanie w sfer prywatn.
                     • 21.12.2018Konstytucja dla biznesu to tylko slogan?
                      Fakt, e konstytucyjne zasady zostay skonkretyzowane i wyraone expressis verbis w ustawie Prawo Przedsibiorców powoduje, i uzyskuj one znacznie wiksze znaczenie w praktyce stosowania prawa. Nie bdzie istniaa konieczno powoywania si na normy konstytucyjne - poinformowa przedstawiciel MPiT w odpowiedzi na pytanie, dlaczego Prawo Przedsibiorców powiela zapisy Konstytucji.
                      • 31.07.2018rodki publiczne na innowacje – NIK wskazuje na sabe efekty
                       Udzielana przez Polsk pomoc publiczna nie przynosi zauwaalnego podniesienia innowacyjnoci polskiej gospodarki – wynika z nowego raportu Najwyszej Izby Kontroli. Jak wskazuje NIK, rodki finansowe zbyt czsto przeznaczane s na przedsiwzicia, które maj bardzo niewielkie znaczenie dla gospodarki.
                       • 22.06.2018NSA: Opodatkowanie odszkodowania otrzymanego od gminy
                        Z uzasadnienia: Odszkodowanie przyznane na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów nie korzysta ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w u.p.d.o.f., bowiem jego wysoko lub zasady ustalania nie wynikaj wprost z odrbnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.
                        • 26.04.2018Prawa i obowizki na zwolnieniu lekarskim
                         W odpowiedzi na interpelacj poselsk MRPiPS wyjanio m.in., e osoba niezdolna do pracy z powodu choroby, niezalenie od tego czy lekarz leczcy na zwolnieniu lekarskim wskaza, e „chory powinien lee” albo, e „chory moe chodzi”, powinna powstrzyma si od wykonywania czynnoci sprzecznych z celem zwolnienia lekarskiego, w szczególnoci takich, które mog przeduy okres niezdolnoci do pracy. Moe ona jednak wykonywa zwyke czynnoci ycia codziennego oraz czynnoci zwizane z jej stanem zdrowia, np. moe uda si do apteki, po codzienne zakupy ywnoci, na badania lub wizyt u lekarza.
                         • 25.04.2018Przedsibiorcy zadowoleni z planów zmian ws. pomocy de minimis
                          Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowao niedawno projekt nowego rozporzdzenia ws. udzielania pomocy de minimis i pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej na lata 2014-2020. Jak oceniaj eksperci Business Centre Club, zmiany te bd korzystne dla przedsibiorców i mog pomóc w zwikszeniu stopnia wykorzystania unijnych dotacji.
                          • 25.04.2018Prawa i obowizki na zwolnieniu lekarskim
                           W odpowiedzi na interpelacj poselsk MRPiPS wyjanio m.in., e osoba niezdolna do pracy z powodu choroby, niezalenie od tego czy lekarz leczcy na zwolnieniu lekarskim wskaza, e „chory powinien lee” albo, e „chory moe chodzi”, powinna powstrzyma si od wykonywania czynnoci sprzecznych z celem zwolnienia lekarskiego, w szczególnoci takich, które mog przeduy okres niezdolnoci do pracy. Moe ona jednak wykonywa zwyke czynnoci ycia codziennego oraz czynnoci zwizane z jej stanem zdrowia, np. moe uda si do apteki, po codzienne zakupy ywnoci, na badania lub wizyt u lekarza.
                           • 13.10.2017Gminy i podatek VAT - fiskus przegrywa kolejne spory
                            Czy miasto organizujc przy pomocy jednostek budetowych owiaty, powoanych do realizacji naoonego na gmin przepisami ustawy o samorzdzie gminy zadania wasnego, jakim jest edukacja publiczna: stoówki szkolne, wypoczynek dzieci i modziey, uczestnictwo dzieci modziey w widowiskach artystycznych i nauce pywania oraz uczestnictwo dzieci i modziey w wymianie midzynarodowej, jest podatnikiem podatku VAT ?
                            • 06.09.2017Darowizny na leczenie chorych dzieci bez zwolnienia
                             Nieobcianie podatkiem nabycia majtku przeznaczonego na leczenie powinno uwzgldnia konieczno zapewnienia szczelnoci systemu podatkowego. Kryteria zwolnienia stanowicego odstpstwo od zasady powszechnoci opodatkowania musz by natomiast obiektywne i sprawdzalne, co jest trudne do okrelenia, wobec braku w przepisach o ochronie zdrowia i wiadczeniach zdrowotnych normatywnej definicji pojcia „ochrona zdrowia” lub „wiadczenie zdrowotne”. Brak jednoznacznych kryteriów mógby doprowadzi do wykorzystywania ulgi podatkowej niezgodnie z jej przeznaczeniem - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                             • 10.05.2016Bdzie zakaz dorabiania do emerytur?
                              Zapytanie nr 355 do prezesa Rady Ministrw w sprawie zakazu zarobkowania przez emerytw
                              • 15.10.2015Podatki 2015: Polska wyrnia si prostym systemem zacht inwestycyjnych
                               Na tle innych krajw Europy rodkowo-Wschodniej Polska ma stosunkowo korzystny i prosty system zacht inwestycyjnych – wynika z raportu pn. „Zachty inwestycyjne w krajach Europy rodkowo-Wschodniej (EW)”, ktry opublikowaa Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). 
                               • 20.04.2015Dostawa mebli do krajw UE a rozliczenie VAT
                                Pytanie podatnika: Czy transakcje dostawy towarw (mebli) na rzecz unijnych kontrahentw, naley uzna za wewntrzwsplnotow dostaw towarw opodatkowan w kraju rozpoczcia wysyki (tj. w Polsce)? Czy transakcje naley uzna za wiadczenie kompleksowych usug na rzecz unijnych kontrahentw, ktrych - jako usug zwizanych z nieruchomociami, miejscem wiadczenia jest miejsce pooenia nieruchomoci?
                                • 26.01.2015Zwolnienie studenta z czesnego. Skutki podatkowe
                                 Pytanie podatnika: Czy z uwagi na wyjtkowo trudn sytuacj materialn studenta zwolnienie z opat za usugi edukacyjne oraz umorzenie odsetek naliczonych za nieterminow zapat nalenoci, o ktrych mowa w regulaminach pobierania opat i zarzdzeniu Rektora, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych? Czy Uczelnia ma obowizek wystawienia informacji PIT-8C z danego tytuu?
                                 • 16.12.2014Bdzie nowe Prawo dziaalnoci gospodarczej
                                  Ministerstwo Gospodarki opublikowao projekt zaoe ustawy Prawo dziaalnoci gospodarczej, ktre ma zastpi obowizujc od 2004 r. ustaw o swobodzie dziaalnoci gospodarczej. Jak przekonuje projektodawca, nowa ustawa wzmocni prawa przedsibiorcw.
                                  • 15.12.2014Bdzie nowe Prawo dziaalnoci gospodarczej
                                   Ministerstwo Gospodarki opublikowao projekt zaoe ustawy Prawo dziaalnoci gospodarczej, ktre ma zastpi obowizujc od 2004 r. ustaw o swobodzie dziaalnoci gospodarczej. Jak przekonuje projektodawca, nowa ustawa wzmocni prawa przedsibiorcw.
                                   • 12.08.2014Zwolnienie z czesnego za szko a przychd w PIT
                                    Uczelnia w uzasadnionych przypadkach moe zwolni studenta z opat za studia. Czy tego rodzaju ulga bdzie stanowia przychd, od ktrego trzeba zapaci podatek? Czy bdzie to wiadczeniem nieodpatnym? Sprawdmy.
                                    • 26.03.2014Ustawa o SSE - zmiany ws. definicji i zwolnie z podatku
                                     Rzd przyj we wtorek projekt nowelizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (SSE). Nowela wprowadzi zmiany w czci procedur i definicji, w tym dotyczcych zwolnie od podatku dochodowego.
                                     • 18.12.2013ZUS: Ustawa abolicyjna - najczciej zadawane pytania
                                      Ustawa abolicyjna to ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu nalenoci powstaych z tytuu nieopaconych skadek przez osoby prowadzce pozarolnicz dziaalno (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551). Ustawa przewiduje umorzenie skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowizkowo podlegajce tym ubezpieczeniom z tytuu prowadzonej dziaalnoci, odsetek za zwok od ww. skadek, opaty prolongacyjnej, kosztw upomnienia, opaty dodatkowej, a take kosztw egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziau Zakadu Ubezpiecze Spoecznych, naczelnika urzdu skarbowego lub komornika sdowego.
                                      • 05.11.2013Ukad ratalny dla przedsibiorcw opacajcych skadki ZUS tylko na wasne ubezpieczenia
                                       Ukad ratalny to moliwo spaty zaduenia z tytuu skadek w miesicznych ratach, w okresie uzgodnionym z Zakadem Ubezpiecze Spoecznych.
                                       • 01.08.2013Wydatki na pozyskanie kapitau a koszty uzyskania przychodw
                                        Pytanie podatnika: Czy wydatki z tytuu „Umowy na usugi doradcze w zwizku z przeprowadzeniem procesu pozyskania kapitau dla Spki” mog zosta uznane za koszt uzyskania przychodw? Czy Spka powinna zaliczy te wydatki do kosztw uzyskania przychodw, traktujc je jako koszt poredni?
                                        • 10.07.2013Zatrudnianie niepenosprawnych. System dopat zostanie zlikwidowany
                                         Wsparcie finansowe z budetu pastwa na zatrudnianie niepenosprawnych spadnie z 3 mld do 200 mln z w skali roku. Tak zmian przewiduje projekt nowego rozporzdzenia Komisji Europejskiej ws. limitw kwotowych dla pomocy publicznej. Jak wskazuj eksperci Business Centre Club, doprowadzi to waciwie do likwidacji caego systemu dopat do wynagrodze osb niepenosprawnych.
                                         • 24.05.2013W biedzie yje nawet 8 milionw Polakw
                                          W ubstwie yo w 2011 r. od 0,9 do nawet 8 mln mieszkacw Polski – wynika z opublikowanego wczoraj raportu pn. „Zatrudnienie w Polsce 2011. Ubstwo a praca”, przygotowanego przez Instytut Bada Strukturalnych. Tak wysokiego poziomu biedy nie ma nie tylko w pastwach „starej” Unii, ale rwnie w Czechach czy na Wgrzech.
                                          • 11.04.2013Polska przestanie wspiera due firmy?
                                           Polska najprawdopodobniej ju od 2014 r. przestanie wspiera due firmy. Zgodnie bowiem z propozycjami Komisji Europejskiej, wielkie przedsibiorstwa maj nie mie dostpu do finansowania z funduszy strukturalnych. W najgorszej sytuacji znajd si firmy z wojewdztwa mazowieckiego – przewiduje si zniesienie ulg podatkowych dla specjalnych stref ekonomicznych (SSE) i zakaz dotacji budetowych.
                                           • 09.04.2013Abolicja skadek ZUS – najczciej zadawane pytania
                                            Ustawa z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu nalenoci powstaych z tytuu nieopaconych skadek przez osoby prowadzce pozarolnicz dziaalno (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551) przewiduje umorzenie skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowizkowo podlegajce tym ubezpieczeniom z tytuu prowadzonej dziaalnoci, odsetek za zwok od ww. skadek, opaty prolongacyjnej, kosztw upomnienia, opaty dodatkowej, a take kosztw egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziau Zakadu Ubezpiecze Spoecznych, naczelnika urzdu skarbowego lub komornika sdowego.
                                            • 05.04.2013Loteria charytatywna jako forma hazardu
                                             Interpelacja nr 13992 do ministra finansw w sprawie loterii charytatywnych
                                             • 18.01.2013Spadaj wydatki na pomoc spoeczn
                                              Pastwo ogranicza skal pomocy spoecznej. W 2011 r. trafio na ni w sumie 5,5% ogu wydatkw budetowych, czyli o 0,3% mniej ni rok wczeniej – wynika z raportu pn. „Pomoc spoeczna – infrastruktura, beneficjenci, wiadczenia w 2011 r.”, opublikowanego przez GUS. cznie na rnego rodzaju wiadczenia pomocy spoecznej pastwo i samorzdy wyday 41,5 mld z.
                                              • 07.01.2013Abolicja skadek ZUS: Informacja dla osb, ktre 1 wrzenia 2012 r. prowadziy dziaalno
                                               Ustawa o umorzeniu nalenoci powstaych z tytuu nieopaconych skadek przez osoby prowadzce pozarolnicz dziaalno (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551), ktra wejdzie w ycie z dniem 15 stycznia 2013 r., umoliwia umorzenie zaduenia z tytuu skadek na ubezpieczenia spoeczne osobom zobowizanym do opacania skadek na wasne ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.
                                               • 02.10.2012Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownikw
                                                Interpelacja nr 7340 do ministra finansw w sprawie rodkw na podnoszenie kwalifikacji pracownikw
                                                • 20.07.2012Pastwo polskie zatrudnia a 3,5 mln osb
                                                 Pastwo polskie zatrudnia w sumie ok. 3,5 mln osb, z czego „tylko” niecay 1 mln to urzdnicy – wynika z analizy pn. „Ile osb zatrudnia pastwo polskie”, opracowanej przez fundacj Forum Obywatelskiego Rozwoju.
                                                 • 19.06.2012Crowdfunding tylko za zgod urzdnikw
                                                  Pozyskiwanie rodkw w Internecie, czyli m.in. finansowanie spoecznociowe (tzw. crowdfunding) bdzie podlega cisej reglamentacji urzdnikw – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o zbirkach publicznych, przygotowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Propozycje resortu Michaa Boniego bardzo krytycznie ocenia Fundacja Republikaska.
                                                  • 11.06.2012Zwolnienie od podatku od nieruchomoci infrastruktury lotniczej
                                                   Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, z pn. zm.), zwalnia si od podatku od nieruchomoci budynki, budowle i zajte pod nie grunty na obszarze czci lotniczych lotnisk uytku publicznego.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] nastpna strona »