Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

formularz

 • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Zasady wypełniania zgłoszenia/zmiany danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ZUS ZPA (część 8).
  Formularz ZUS ZPA przeznaczony jest dla płatników składek będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.Formularz ZUS ZPA wypełnia płatnik składek w celu zgłoszenia:- płatnika składek,- zmiany danych płatnika składek (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych płatnika, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIPA),- korekty danych płatnika składek (z wyjątkiem korekty danych identyfikacyjnych płatnika, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIPA).
  • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Zasady wypełniania do zgłoszenia/zmiany danych płatnika składek - osoby fizycznej ZUS ZFA (część 9).
   Formularz ZUS ZFA przeznaczony jest dla płatników składek będących osobami fizycznymi.Formularz ZUS ZFA wypełnia płatnik składek w celu zgłoszenia:- płatnika składek,- zmiany danych płatnika składek (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych płatnika, które należy zgłosić na formularzu ZUS ZIPA),- korekty danych płatnika składek (z wyjątkiem korekty danych identyfikacyjnych płatnika, które należy zgłosić na formularzu ZUS ZIPA).
   • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Zasady wypełniania zgłoszenia zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek ZUS ZIPA (część 10).
    Formularz ZUS ZIPA należy wypełnić w celu: - zgłoszenia zmiany/korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej podanych w zgłoszeniu płatnika składek ZUS ZPA, - zgłoszenia zmiany/korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek będącego osobą fizyczną, podanych w zgłoszeniu płatnika składek ZUS ZFA,- zgłoszenia zmiany/korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek podanych w bloku III wcześniej złożonego dokumentu ZUS ZIPA.
    • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Zasady wypełniania zgłoszenia wyrejestrowanie płatnika składek ZUS ZWPA (część 11).
     Formularz ZUS ZWPA należy wypełnić w celu:- wyrejestrowania płatnika składek będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej,- wyrejestrowania płatnika składek będącego osobą fizyczną,- zgłoszenia korekty danych wyrejestrowania płatnika składek.
     • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Zasady wypełniania informacji o numerach rachunków bankowych płatnika składek ZUS ZBA (część 12).
      Formularz ZUS ZBA należy wypełnić w celu zawiadomienia o:- rachunkach bankowych płatnika składek, nowym rachunku bankowym,- zamknięciu dotychczasowego rachunku,- zmianie/korekcie danych dotyczących rachunku bankowego. W tym celu płatnik zobowiązany jest wypełnić blok III, w którym dokona wyrejestrowania wcześniej zgłoszonego rachunku bankowego, oraz blok IV, w którym dokona zgłoszenia właściwego rachunku.
      • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Zasady wypełniania informacji o adresach prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek ZUS ZAA (część 13).
       Formularz ZUS ZAA należy wypełnić w celu zawiadomienia o:- adresie prowadzenia działalności,- nowym adresie prowadzenia działalności,- likwidacji działalności pod wcześniej wskazanym adresem,- zmianie lub korekcie adresu prowadzenia działalności. W tym celu płatnik składek zobowiązany jest wypełnić blok III, w którym zgłasza likwidację działalności pod wcześniej zgłoszonym adresem, oraz blok IV, w którym zgłasza właściwy adres.
       • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Zasady wypełniania imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA (część 14).
        Formularz ZUS RCA stanowi załącznik do formularza ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa.Na formularzu ZUS RCA płatnik sporządza:- raport miesięczny,- raport korygujący, w którym rozlicza składki na ubezpieczenia społeczne i/lub na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłki wypłacone z budżetu państwa.Formularz ZUS RCA stosuje się także w przypadku korygowania danych przekazanych do ZUS na wycofanym już formularzu ZUS RNA.
        • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Zasady wypełniania imiennego raportu o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RZA (część 15).
         Formularz ZUS RZA stanowi załącznik do formularza ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa.Formularz ZUS RZA wypełnia płatnik składek w odniesieniu do osób podlegających wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.Formularza ZUS RZA nie stosuje się w odniesieniu do osób podlegających ubezpieczeniom społecznym (obowiązkowo lub dobrowolnie).
         • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Zasady wypełniania raportu o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS RSA (część 16).
          Formularz ZUS RSA stanowi załącznik do formularza ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa.Płatnik składek sporządza formularz ZUS RSA w celu przekazania informacji: - o wypłaconych świadczeniach,- o przerwach w opłacaniu składek.Na formularzu ZUS RSA płatnik sporządza:- raport miesięczny,- raport korygujący.
          • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Wstęp (część 2).
           Wyrejestrowanie płatnika składek Jeżeli płatnik składek zakończył prowadzenie działalności i dokonał wszelkich rozliczeń związanych z jej prowadzeniem (m.in. wyrejestrował wszystkich ubezpieczonych oraz rozliczył składki od wypłaconych im należności stanowiących podstawę wymiaru składek), to musi złożyć zgłoszenie wyrejestrowania na druku ZUS ZWPA. Powinien to zrobić w terminie 14 dni od daty zakończenia działalności.
           • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Zasady wypełniania deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA (część 17).
            Na formularzu ZUS DRA należy sporządzić:- deklarację rozliczeniową,- deklarację korygującą.W deklaracji rozliczeniowej płatnik składek rozlicza składki oraz wypłacone w danym miesiącu zasiłki oraz zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków, a także zasiłki pielęgnacyjne podlegające rozliczeniu na poczet składek.
            • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Zasady wypełniania raportu miesięcznego dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA (część 18).
             łatnik składek zobowiązany jest za każdy miesiąc kalendarzowy przekazać ubezpieczonemu (na piśmie) informacje zawarte w raportach imiennych przekazanych za niego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w celu ich weryfikacji.Informacje te płatnik składek może przekazywać na formularzu ZUS RMUA - raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej lub w innej formie, jeżeli będzie spełniała wymogi określone w art. 41 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.). Informacja powinna zawierać także symbol wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, datę jej sporządzenia oraz podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej.
             • 30.03.2006Postępowanie uproszczone.
              Postępowanie uproszczone zostało wprowadzone do Kodeksu postępowania cywilnego, aby przeciwdziałać przedłużającym się okresom załatwiania spraw. Chodzi tu o szybkie załatwienie spraw drobnych i prostych w postępowaniu maksymalnie odformalizowanym.
              • 29.03.2006Odliczenie i zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących od 1 kwietnia 2006 r.
               Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących, które obowiązywać będzie od 1 kwietnia 2006 r. nie zmienia stanu dotychczas obowiązującego w kwestiach związanych z odliczeniem i zwrotem kwot wydatkowanych na zakup kas. Jednak ponieważ zobowiązanych do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących będzie z pewnością więcej, przypomnimy, jakie obowiązują zasady.
               • 26.03.2006Postępowanie nakazowe.
                Przedsiębiorca chcąc uzyskać zaspokojenie w drodze postępowania nakazowego powinien jeszcze przed skierowaniem sprawy na drogę sądową zebrać wymagane dokumenty, na podstawie których sąd może oprzeć wydanie nakazu zapłaty.
                • 23.03.2006Jak korzystać z wykazu materiałów budowlanych dla celów zwrotu części VAT
                 W dziale "Pytania i odpowiedzi" publikujemy dzisiaj tekst poradnika, opublikowany na stronach internetowych Ministerstwa Transportu i Budownictwa, który między innymi przystępnie opisuje sposób korzystania z klasyfikacji PKWiU. Poradnik wspomina o jednej istotnej kwestii: równoległym funkcjonowaniu dwóch róznych wersji klasyfikacji PKWiU.
                 • 23.03.2006Sposób posługiwania się wykazem materiałów budowlanych przy staraniu się o zwrot części VAT
                  Pytanie: Staram się o zwrot różnicy VAT z tytułu zakupu materiałów budowlanych. Dysponuję wieloma fakturami, z dużą ilością pozycji. W jaki sposób mam ustalić, które z tych pozycji mogę uwzględnić w formularzu do odliczenia?
                  • 22.03.2006Faktoring w podatki.biz
                   Z przyjemnością informujemy, że za pośrednictwem witryny podatki.biz ponownie można sprawdzić możliwość korzystania z faktoringu przez Waszą firmę. Faktoring to usługa, pozwalająca skutecznie zlikwidować problem braku płynności firmy, wynikający z konieczości (lub chęci) udzielania przedłużonych terminów płatności.
                   • 16.03.2006Pomyłka w rozliczeniu rocznym za 2003 rok
                    Pytanie: Wypełniając zeznanie za 2003 roku odliczyłem zbyt dużą kwotę w ramach ulgi remontowej. Pomyliłem się w sumowaniu faktur. Jak sprawdziłem, spowodowało to zaniżenie zapłaconego podatku o 232 zł. Do tej pory urząd mnie nie wezwał (ale wiem, że ma na to kilka lat). Trochę mnie to martwi i chętnie bym po prostu dopłacił ten podatek. Co powinienem zrobić, żeby nie narazić się na nieprzyjemności?
                    • 14.03.2006RPO ponownie w sprawie ulgi ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą
                     W listopadzie pisaliśmy o wystąpieniu Rzecznika do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ulgi ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Opis tego wystąpienia znajduje się tutaj. W odpowiedzi z 27.12.2005 r. Minister poinformował, że zmiany zaadresowane zostały do osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą, a nie do wszystkich osób prowadzących tzw. pozarolniczą działalność, oraz że wprowadzenie od 1.06.2006 r. zmiany dotyczącej zobowiązania do opłacania pełnych składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby mające ustalone prawo do renty ma na celu zrównanie pozycji rynkowej rencistów prowadzących działalność gospodarczą z rencistami zatrudnianymi na podstawie umowy o pracę poprzez objęcie obowiązkiem ubezpieczeń społecznych obydwu grup rencistów. Rzecznik uznał, że odpowiedź nie rozwiązuje problemu, i 6.03.2006 r. ponownie wystąpił do ministra. Ponieważ sprawa ma zasadnicze znaczenie dla szerokiego kręgu ubezpieczonych, publikujemy treść wystąpienia, które prezentuje stanowisko nowego Rzecznika Praw Obywatelskich.
                     • 12.03.2006Projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych
                      MF udostępniło projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych. Rozporządzenie ureguluje kwestie związane z obowiązkiem instalacji kas na okres do 31.12.2006 r. Poniżej publikujemy pełny tekst projektu, wstrzymując się z jego analizą do czasu opublikowania rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Zwykle bowiem projekty ulegają w trakcie uzgodnień międzyresortowych mniejszym lub większym zmianom. Wspomnijmy jedynie o pozbawieniu zwolnienia podatników, którzy dostarczają nagrane, z zapisanymi danymi, lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe, taśmy magnetyczne (w tym kasety wideo) i dyskietki.
                      • 08.03.2006Podatek według stawki 19%, dochody z pracy i ulga remontowa
                       Pytanie: Zwracam się z prośba o pomoc, ponieważ nigdzie nie mogę uzyskać jednoznacznej odpowiedzi. Prowadzę działalność, dla której wybrałem opodatkowanie 19%. Jednocześnie pracuję. Chciałbym skorzystać z ulgi remontowej, ponieważ wydałem na remont w 2005 roku dość sporą kwotę. Jednak usłyszałem, że nie mam takiego prawa, ponieważ jestem opodatkowany podatkiem liniowym. Czy tak jest faktycznie? Czy mogę liczyć na podanie przepisów, które to regulują?
                       • 06.03.2006Rozliczenie wspólne i ulga na internet
                        Czy w sytuacji, kiedy faktura za korzystanie z internetu jest wystawiona na osobę nie uzyskującą dochodu, pozostającą w związku małżeńskim z osobą uzyskującą dochód (ale nie wymienioną na fakturze) możliwe jest uwzględnienie ulgi w rozliczeniu wspólnym? Czy w sytuacji, w której faktura wystawiana jest na oboje małżonków, a jedno z nich nie uzyskuje dochodu można odliczyć ulgę internetową w podwójnej wysokości w rozliczeniu wspólnym od łącznego dochodu małżonków?
                        • 26.02.2006Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
                         2 marca 2006 r. wchodzi w życie nowa ustawa o kosztach sądowych, uchylająca ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Dzisiaj publikujemy tekst ustawy, a wkrótce artykuł omawiający najważniejsze zmiany.
                         • 20.02.2006MRR - Uproszczenie procedur aplikowania do Działania 3.4 ZPORR
                          W związku z zakończonymi pracami konsultacyjnymi w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego nt. uproszczenia procesu aplikowania w ramach Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR, zgodnie pismem znak: DRR-I-9411-60-SS/06 z dnia 17 lutego 2006 roku, Instytucja Zarządzająca ZPORR wprowadza ograniczenie ilości dokumentów (załączników), obowiązkowo składanych na etapie aplikowania o dofinansowanie przez Beneficjentów, do następujących elementów:
                          • 13.02.2006Serwis tematyczny i bezpłatny program – zwrot części VAT przy wydatkach mieszkaniowych
                           Z przyjemnością informujemy o udostępnieniu nowego serwisu tematycznego związanego ze zwrotem VAT przy niektórych wydatkach związanych z budownictwem mieszkaniowym oraz bezpłatnego programu, służącego wypełnieniu wniosków o zwrot. Program może służyć do wypełnienia wniosków dla dowolnej ilości osób, i można go używać bezpłatnie w celach niekomercyjnych.
                           • 12.02.2006Interpretacja US32/PDL/PŁ/415-11/04 Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany z 08.12.2004 r.Urząd Skarbowy
                            Pytanie podatnika: W 2004 roku nasz zakład pracy, każdemu z nas wystawił trzy PITy 8C za lata podatkowe 2001, 2002 i 2003. W tych formularzach wykazano nasze przychody z "napiwków", od których - jakoby - płatnikiem podatku dochodowego jest zakład pracy.
                            • 08.02.2006ZUS rozpoczyna wysyłanie rocznych rozliczeń podatkowych
                             Zgodnie z informacją ZUS z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie przygotowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do wysłania PIT dla swoich klientów ZUS rozpoczyna wysyłanie rocznych rozliczeń podatkowych do emerytów, rencistów i innych świadczeniobiorców. Do 28 lutego br. PIT-y za 2005 r. trafią do blisko 7,5 miliona osób.
                             • 08.02.2006Fundusze strukturalne - IV runda naboru wniosków do działania 2.4 SPO WKP
                              6 lutego rozpoczęła się IV runda naboru wniosków do działania 2.4 SPO WKP. Wnioski można składać do 6 marca 2006 r. Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.4. SPO WKP „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska” są przyjmowane w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
                              • 30.01.2006Ważny termin dla ryczałtowców i podatników na karcie
                               Dzisiaj podatnicy opłacający podatek zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne mają ostatni dzień, aby w terminie złożyć zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). Dzisiaj mija również termin zapłaty ryczałtu za miesiąc grudzień 2005r. (lub za czwarty kwartał 2005r., jeżeli ryczałt opłacany był w 2005 r. kwartalnie).
                               • 29.01.2006Powstanie prawa do odliczenia VAT-naliczonego oraz charakter prawny formularzy VAT-R i VAT-5
                                Stosownie do art. 86. ust 1 i rozumianego a contrario1) art. 88 ust 4 p.t.u.U2) zarejestrowanym podatnikom podatku od towarów i usług, co do zasady, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów lub usług w zakresie, w jakim te towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
                                • 25.01.2006Interpretacja PD-415/7/GJ/05 z dnia 15.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Krapkowicach
                                 Pytanie podatnika: Czy stypendia udzielane przez Powiat są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 b i 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                 • 23.01.200631 stycznia 2006 r. – termin przesłania do ZUS informacji ZUS IWA za 2005 r.
                                  Płatnicy składek mają obowiązek przesłać do ZUS informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe w terminie do 31 stycznia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy, a mianowicie za 2005 r. do 31 stycznia 2006 r. Poniżej prezentujemy krótki poradnik jak wypełnić formularz ZUS IWA opracowany na podstawie materiałów ZUS.
                                  • 16.01.2006Nie przegap dwudziestego stycznia
                                   20.01.2006 r. mija termin, aby zawiadomić naczelnika właściwego urzędu skarbowego o zmianie formy opodatkowania i/lub prowadzonej rachunkowości na rok 2006. Brak zawiadomienia będzie oznaczał, że podatnik nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian.
                                   • 10.01.2006Ulga w związku z wydatkami na działalność klubów sportowych
                                    Pismo Podsekretarza Stanu z dnia 09 stycznia 2006 r., znak PB-3/MD-8213-318/2005-43/2006, dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w kwestii obowiązującego od dnia 1 stycznia 2006 r. odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków, w wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, poniesionych przez podatnika na działalność klubów sportowych mających osobowość prawną i licencję sportową, skupiających co najmniej 50 zawodników, w tym 30 juniorów, skierowane do wszystkich izb i urzędów kontroli skarbowej.
                                    • 09.01.2006Aktualizacja Kalkulatora IP
                                     Informujemy, iż opublikowaliśmy nową wersję programu Kalkulator IP, oznaczoną numerem 4.6 z dnia 10.01.2006 r.
                                     • 09.01.2006Bezpłatny program Rozliczenie Roczne podatki.biz 2005
                                      Z przyjemnością udostępniamy Wam po raz kolejny program służący do rocznego rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych. W poprzednim roku z programu skorzystało ok. miliona osób, mamy nadzieję, że w tym roku będzie podobnie. W porównaniu do wersji z poprzedniego roku program został rozbudowany o formularze PIT-40 i PIT-38. Program jest całkowicie bezpłatny przy wykorzystaniu dla użytku osobistego, przez który rozumiemy niezarobkowe wypełnianie deklaracji dla siebie, rodziny i znajomych.
                                      • 09.01.2006Podniesienie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
                                       Zagadnienia dotyczące organizacji i funkcjonowania spółek kapitałowych reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ( Dz. U. Nr 49 poz. 1037 z późn. zm.). W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie lub gdy wymaga tego właściwość stosunku prawnego spółki stosuje się postanowienia Kodeksu cywilnego. Szczegółowe postanowienia dotyczące podniesienia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zamieszczono w art. 257 do art. 262 k. s. h.
                                       • 05.01.2006Pracowniku – nie przegap terminu
                                        Jeżeli poza dochodami z pracy u jednego pracodawcy nie osiągasz żadnych innych dochodów (poza dochodami opodatkowanymi w sposób zryczałtowany, których nie łączy się z dochodami z innych źródeł, a które zostały wymienione w art. 28 i 30 do 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), możesz uniknąć konieczności sporządzania zeznania rocznego – zrobi to za ciebie Twój pracodawca. Wystarczy, że przed 10 stycznia (czyli najpóźniej do 9 stycznia, w najbliższy poniedziałek) powinieneś złożyć pracodawcy oświadczenie na druku PIT 12.