Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fiskalny paragon

 • 18.04.2013Kasy rejestrujce: Stary „zeszyt korekt” a nowa ewidencja zwrotów
  Pytanie: Jestemy czynnym podatnikiem VAT zobowizanym do prowadzenia ewidencji obrotu za pomoc kasy rejestrujcej. Czy prowadzony do tej pory „zeszyt korekt”, w którym ewidencjonowalimy zwroty towarów powodujce konieczno zmniejszenia sprzeday, któr wczeniej zarejestrowalimy na kasie, moe by równie prowadzony po zmianie przepisów dotyczcych kas rejestrujcych?
  • 16.04.2013Nowe rozporzdzenie w sprawie kas rejestrujcych – nazwa na paragonie
   Pytanie: Od 1 kwietnia 2013 r. weszy w ycie nowe regulacje dotyczce m.in. treci paragonów. Co zmienio si w tej kwestii? Czy poprawne jest zamieszczanie na paragonach fiskalnych ogólnej nazwy sprzedawanych towarów?
   • 16.04.2013Amortyzacja mieszkania: Dokumentowanie wydatkw remontowych paragonami
    Ustawodawca nie nakada na wynajmujcych szczeglnych wymogw w zakresie dokumentowania wydatkw uznawanych za koszty uzyskania przychodw z najmu. W zwizku z tym za ich udokumentowanie naley przyj kady dokument, z ktrego bdzie wynika fakt poniesienia i zwizek z uzyskanym przychodem. Dokumentami takimi mog by zarwno faktury VAT jak i paragony fiskalne wraz z wycigami bankowymi potwierdzajcymi zapat.
    • 02.04.2013Kasy fiskalne 2013: Wymiana kas nie jest konieczna
     Wprowadzone 1 kwietnia zmiany (nowe rozporzdzenie) w przepisach dotyczcych kas fiskalnych nie wymuszaj wymiany uywanych dotychczas kas – zapewnia Ministerstwo Finansw, wskazujc przy tym, e stosowane obecnie kasy pozwalaj na prawidowe ewidencjonowanie obrotw.
     • 02.04.2013Podatki 2013: Zmiany w zakresie kas rejestrujcych od 1 kwietnia 2013 r.
      Od 1 kwietnia 2013 r. obowizuje rozporzdzenie z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych (Dz.U. poz. 363), zwane dalej rozporzdzeniem. Rozporzdzenie to byo poprzedzone rozporzdzeniem z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestrujce oraz warunków ich stosowania (Dz.U. nr 212, poz. 1338, z pón. zm.), zwane dalej rozporzdzeniem 2008.
      • 28.03.2013Okres przechowywania kopii paragonów fiskalnych
       Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi sprzeda w 17 punktach sprzeday detalicznej. Sprzeda jest ewidencjonowana za pomoc kas fiskalnych. W zwizku z posiadaniem kilkunastu punktów handlu detalicznego, Wnioskodawca posiada bardzo du ilo kopii paragonów fiskalnych. Paragony fiskalne przechowuje od 2004 r. do chwili obecnej, co stanowi duy problem techniczny zwizany z archiwizacj. Jak dugo Wnioskodawca ma obowizek przechowywa kopie paragonów (tzw. rolek)?
       • 07.03.2013Kasy rejestrujce: Dokumentowanie wielu transakcji sprzeday na rzecz tego samego klienta
        Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach dziaalnoci gospodarczej sprzedaje zestawy produktów na rzecz m.in. osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci. Czy Wnioskodawczyni moe sprzedawa jednemu klientowi 10 takich zestawów i nabija na jeden paragon? Czy musi sprzeda tylko jeden zestaw na jeden paragon?
        • 06.03.2013Kasy fiskalne 2013: Nowe przepisy od 1 kwietnia
         Na pocztku przyszego miesica zaczn obowizywa nowe przepisy dotyczce ewidencji na kasach fiskalnych. Pierwotnie regulacje miay zosta ujte w czterech osobnych rozporzdzeniach. Resort finansw postanowi jednak poczy je w jednym – w sprawie kas rejestrujcych. Przy okazji wprowadzono kilka zmian.
         • 05.03.2013Rozliczenie roczne: Darowizny na kocieln dziaalno charytatywno-opiekucz
          Z uzasadnienia: Dziaalno charytatywno-opiekucza Kocioa nie moe by rozumiana wycznie jako realizowanie osobistego, materialnego wsparcia, w tym edukacyjno-wychowawczego i zdrowotnego osoby korzystajcej z takiej pomocy. Oczywistym jest, e wykonujc swoje posannictwo Koci musi dysponowa odpowiedni baza materialn, w tym budynkami, czy te boiskami sportowymi. Jeli zatem dziaalno taka majca znamiona charatatywno-opiekuczej ma by prowadzona w budynkach nalecych do parafii, to ich remonty, przebudowa, a nawet budowa powinna zosta zaliczona do realizujcej cele wymienione w art. 39 ustawy o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego.
          • 14.02.2013Wystawienie faktury przy braku paragonu a konieczno ponownej zapaty VAT
           Pytanie podatnika: Czy Spóka powinna wystawi faktur w sytuacji, gdy klient nie jest w stanie przedstawi oryginau paragonu, jeli Spóka moe zidentyfikowa dokonan transakcj zarejestrowan uprzednio przy uyciu kasy rejestrujcej za pomoc innych ni paragon dowodów? Jeli tak, to czy wystawienie tej faktury, w przypadku gdy transakcja zostaa zaewidencjonowana uprzednio przy uyciu kasy rejestrujcej i zostaa ujta na podstawie raportów fiskalnych w deklaracji VAT Spóki, powoduje konieczno ponownej zapaty podatku VAT od tej samej transakcji?
           • 13.02.2013Kasy fiskalne 2013: Nowe zasady ewidencjonowania od 1 kwietnia
            Ministerstwo Finansw przygotowao nowe rozporzdzenie ws. sposobu i warunkw prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych. Przepisy doprecyzowuj m.in. kwesti odrbnej ewidencji. Nowe regulacje zaczn obowizywa od 1 kwietnia 2013 r.
            • 07.02.2013Opóniony raport dobowy kasy fiskalnej
             Pytanie podatnika: Podatnik dokonuje ewidencji wpat otrzymanych od osób fizycznych nie prowadzcych dziaalnoci gospodarczej przy pomocy kasy fiskalnej. Czasami zdarza si, e paragony (lub faktury do paragonów lub raporty kasy fiskalnej) zawieraj bdne dane, lub pojawia si konieczno ich skorygowania z innego powodu. Jak podatnik powinien postpi w przypadku nie wykonania raportu dobowego kasy fiskalnej w dniu, którego raport dotyczy i wykonania go w innym dniu?
             • 29.01.2013Podatki 2013: E-handel i kasy fiskalne
              Interpelacja nr 12720 do ministra finansów w sprawie warunków zwolnienia sklepów internetowych i wysykowych z prowadzenia ewidencji przy uyciu kas rejestrujcych
              • 21.01.2013Kasy rejestrujce przy karcie podatkowej
               Interpelacja nr 11401 do ministra finansów w sprawie kas fiskalnych dla podatników rozliczajcych si na podstawie karty podatkowej
               • 08.01.2013Podatki 2013: Okres przechowywania papierowych kopii paragonów fiskalnych
                Interpelacja nr 11855 do ministra finansów w sprawie przechowywania kopii paragonów fiskalnych
                • 28.12.2012Podatki 2013. Zmiany w VAT: Fakturowanie
                 W zwizku z koniecznoci implementowania zmian wprowadzonych dyrektyw Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniajc dyrektyw 2006/112/WE w sprawie wsplnego systemu podatku od wartoci dodanej w odniesieniu do przepisw dotyczcych fakturowania (Dz. Urz. UE L 189 z 22.07.2010, str. 1), zwan dalej dyrektyw 2010/45/UE, Minister Finansw wyda nastpujce rozporzdzenia:
                 • 04.12.2012PIT: Wysoko przychodu po udzieleniu bonifikaty
                  Pytanie podatnika: Czy dla celw podatku dochodowego od osb fizycznych, w przypadku udzielanych bonifikat, przychodem (postaw opodatkowania) jest kwota nalena po uwzgldnieniu bonifikat, pomniejszona o podatek VAT, czy te podstawa podatkowania powinna by ustalana z pominiciem udzielonych bonifikat?
                  • 21.11.2012Dowd wewntrzny jako potwierdzenie zakupu towaru
                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca cz towarw przeznaczonych do sprzeday bdzie nabywa w sklepach, gdzie jedynym dostpnym dowodem sprzeday bdzie paragon. Na podstawie otrzymanego paragonu bdzie przygotowywa dowd wewntrzny. Tak przygotowany dokument (wraz z paragonem, bdcym jego zacznikiem) zostanie oznaczony numerem kolejnym i podpisany przez Wnioskodawc. Czy tak sporzdzony dowd wewntrzny moe zosta uznany za dowd ksigowy?
                   • 14.11.2012Obowizek doczania paragonu do kopii faktury
                    Pytanie podatnika: Czy w przypadku dokonania sprzeday zaewidencjonowanej przez Spk na kasie fiskalnej, w stosunku do ktrej wystawiona zostaa faktura VAT, konieczne jest doczanie do kopii faktury VAT paragonu dokumentujcego t sprzeda oraz jego przechowywanie przez Spk?
                    • 24.10.2012Przeksztacenie spki a wymiana kas fiskalnych
                     Pytanie podatnika: Czy w wypadku przeksztacenia formy prawnej ze spki akcyjnej w spk komandytowo-akcyjn istnieje moliwo dalszego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku nalenego za pomoc kas fiskalnych stosowanych przez niego dotychczas, bez koniecznoci wymiany moduu fiskalnego wraz z pamici fiskaln albo zakoczenia pracy w trybie fiskalnym, czy te trzeba dokona ktrejkolwiek ze wskazanych wyej czynnoci z udziaem pracownika urzdu skarbowego i podjcia dziaa wskazanych w zaczniku 4 do rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 28 listopada 2008 r.?
                     • 23.10.2012Kasy fiskalne 2013: MF nie odstpi od wprowadzenia niszego limitu
                      Interpelacja nr 8473 do ministra finansw w sprawie wprowadzenia kas fiskalnych do przedsibiorstw, ktrych roczne obroty przekrocz 20 tys. z
                      • 19.10.2012Podatki 2013: Zmiany w VAT 2013. Obowizkowa tre faktury
                       Dua cz zmian jakie zaproponowao Ministerstwo Finansw w projekcie nowelizacji ustawy o VAT dotyczy fakturowania. Zmieni si m.in. terminy wystawiania faktur, uregulowana bdzie take kwestia wystawiania tzw. faktur na danie, o czym pisalimy wczoraj. Dzisiaj zajmiemy si zmianami dotyczcymi treci faktury. Jedn z istotniejszych jest likwidacja wymogu umieszczania na fakturze niektrych danych, np. zlikwidowany bdzie obowizek umieszczania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturach dokumentujcych nabycie paliw. Zlikwidowane bd rwnie okrelenia „Faktura VAT-MP”, „Faktura VAT-mara” oraz moliwo umieszczenia informacji, e podatek VAT rozlicza nabywca.
                       • 17.10.2012Zapata przelewem w dni wolne od pracy a moment ewidencji w kasie
                        Pytanie podatnika: W jaki sposb wprowadzi na kas fiskaln wpaty poprzez przelewy bankowe w dni wolne od pracy (sobota, niedziela, wita) i sporzdzi raporty dzienne i miesiczne? W jaki sposb wprowadzi na kas fiskaln i wykona raporty dzienne i miesiczne wpaty poprzez przelewy bankowe w okresie urlopw (3-4 tygodnie na przeomie miesicy)?
                        • 12.10.2012Stawka VAT dla pakietw hotelowych
                         Z uzasadnienia: Oferowane do sprzeday poprzez platform internetow usugi hotelowe powizane z usugami dodatkowymi jak. np. kolacja, czyli w tzw. pakiecie, stanowi usug kompleksow (wiadczenie zoone), do ktrego naley stosowa jednolit stawk podatku od towarw i usug w wysokoci 8%.
                         • 26.09.2012Prawidowa nazwa towarw na paragonie fiskalnym
                          Pytanie: Prowadz niewielki sklep spoywczo-monopolowy. Asortyment towarw w moim sklepie jest ograniczony przez niewielk powierzchni i dostosowany do potrzeb lokalnej spoecznoci. Czy zgodnie z obowizujcymi przepisami mam obowizek wpisywa w baz danych kasy fiskalnej szczegowe opisy towarw, np. chleb pszenno-ytni 0,6 kg, chleb tostowy malany (...) 500g, dem (...) truskawkowy 200 g, parwki (...) 500 g, serek wiejski (...) 180 g, woda gazowana (...) 1,5l, czy bdem bdzie wpisanie oglnych opisw jak np. piwo (...), whisky 0,7 l, serek wiejski, koncentrat pomidorowy, margaryna (...) itp.?
                          • 12.09.2012Jedna kasa fiskalna dla sklepu i kawiarni
                           Pytanie: W ramach dziaalnoci gospodarczej prowadz sklep i kawiarni, ktre znajduj si pod tym samym adresem. Mam zainstalowane dwie kasy fiskalne - jedna jest w kawiarni, a druga w sklepie. Aktualnie koczy si pami kasy zainstalowanej w kawiarni. Serwisant obsugujcy kasy zasugerowa moliwo dalszego ewidencjonowania sprzeday wsplnie na jednej kasie. Od strony praktycznej stosowanie jednej kasy bdzie polegao na fizycznym przeniesieniu kasy po zamkniciu sklepu do kawiarni, a po zamkniciu kawiarni i wykonaniu raportu dobowego przeniesieniu z powrotem do pomieszczenia sklepowego. Taki sposb uytkowania kasy nie koliduje, ze wzgldu na rne godziny otwarcia sklepu i kawiarni. Czy mog ewidencjonowa sprzeda na jednej wsplnej kasie?
                           • 07.09.2012Podatki 2013: Kasy fiskalne. Niszy limit obrotw sposobem na naduycia?
                            Interpelacja nr 7681 do ministra finansw w sprawie prac nad rozporzdzeniem obniajcym limit obrotw przy wprowadzaniu kas fiskalnych do 20 tys. z
                            • 30.08.2012Uatwienia dla przedsibiorcw – konferencja MG
                             Uatwienie powadzenia dziaalnoci gospodarczej i redukcja najbardziej uciliwych obcie administracyjnych to gwne cele zmian prawa gospodarczego przygotowanych przez resort gospodarki – powiedzia minister gospodarki Waldemar Pawlak.
                             • 16.08.2012Przechowywanie kopii paragonw fiskalnych
                              Pytanie podatnika: Czy Spka zobowizana jest do przechowywania kopii paragonw fiskalnych sporzdzanych przy zastosowaniu kasy na noniku papierowym, przez okres dwch lat liczc od koca roku, w ktrym nastpia sprzeda zarejestrowana za porednictwem kasy rejestrujcej?
                              • 10.08.2012Kasy fiskalne: Sprzeda usug dodatkowych i towarw w takswce
                               Pytanie podatnika: Czy mona ewidencjonowa na kasie fiskalnej dedykowanej (podczenie taksometru) do sprzeday usug taxi dodatkowe usugi zwizane z przewozem tj. podstawienie samochodu typu VAN lub przewz dziecka do szkoy, a take sprzeda towarw w taxi np. woda mineralna, sodycze, bilety do kin?
                               • 27.07.2012Koszty uzyskania przychodw: Dokumentowanie poniesienia wydatku
                                Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, jak rwnie analogicznie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, nie zawieraj ani wskazwek, ani wymogw co do formy, w jakiej podatnik powinien udokumentowa poniesienie kosztu uzyskania przychodu.
                                • 25.07.2012Zwrot kosztw wyywienia a przychd pracownika
                                 Pytanie podatnika: Czy poniesione przez pracownikw koszty wyywienia podczas podry subowych (take ponad wysoko diety okrelonej w rozporzdzeniu w sprawie podry krajowych oraz podry zagranicznych) nie stanowi przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                 • 19.07.2012Raport fiskalny a deklaracja VAT
                                  Kwoty obrotu, a take podatku od towarw i usug, wykazane na miesicznych raportach fiskalnych, powinny mie bezporednio odzwierciedlenie w odpowiednich pozycjach deklaracji VAT-7. Zdarzaj si jednak przypadki, gdy pomidzy raportami fiskalnymi, a rzeczywistymi wartociami, wpisywanymi do deklaracji, znajdujemy rnice. Jakie to przypadki?
                                  • 17.07.2012Moment powstania przychodu przy sprzeday kart prezentowych
                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno w zakresie handlu. Dla klientw wprowadza tzw. karty prezentowe, ktre wystpuj w formie bonw towarowych. Karty prezentowe maj okrelony termin wanoci. Przy pomocy tych kart klient sklepu dokonuje patnoci za zakupione towary. Na etapie sprzeday karty prezentowej wystawiana jest nota obcieniowa o wartoci rwnej wartoci zakupionej karty, ktra nie jest ksigowana do przychodw. W momencie wykorzystania karty prezentowej wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura. Jeeli karty nie zostan wykorzystane, warto not obcieniowych jest ksigowana do przychodu w zapaconej kwocie. Czy Wnioskodawca prawidowo rozlicza moment powstania przychodu?
                                   • 11.07.2012Zmiany w VAT 2013: Faktury
                                    Dua cz zmian w ustawie o VAT, ktre planuje resort finansw dotyczy faktur. W ustawie proponuje si uchylenie art. 106 i jednoczesne wprowadzenie bloku przepisw dotyczcych fakturowania (art. 106a-106r). Propozycje zmian maj przede wszystkim na celu dostosowanie przepisw do zmian wprowadzonych dyrektyw 2010/45/UE oraz szerokie uregulowanie zagadnie dotyczcych obowizkw zwizanych z fakturowaniem w ustawie. Projekt zakada m.in. wprowadzenie instytucji faktury uproszczonej, ktr przedsibiorcy bd mogli stosowa do kwoty 450 z. Taka faktura nie bdzie musiaa zawiera czci elementw, ktre dzi s wymagane. Ponadto, zgodnie z projektowanymi przepisami faktura elektroniczna ma by tak samo traktowana, jak faktura papierowa.
                                    • 25.06.2012Rusza kolejna akcja „We paragon”
                                     Pierwszego dnia lipca administracja skarbowa rozpocznie kolejn akcj pn. „We paragon”. Na celowniku urzdw skarbowych i urzdw kontroli skarbowej znajd si przede wszystkim sprzedawcy dziaajcy w miejscowociach turystycznych. Poza kontrolami ewidencji sprzeday na kasach fiskalnych, akcja obejmie take dziaania informacyjno-edukacyjne.
                                     • 26.04.2012MF planuje powane zmiany w VAT
                                      Obowizek podatkowy ma co do zasady powstawa wraz z upywem miesica, w ktrym dokonano dostawy towaru lub wykonano usug – to jedna ze zmian szykowanych przez Ministerstwo Finansw. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o VAT, przedsibiorcy bd mogli korzysta rwnie z uproszczonej formy faktury.
                                      • 13.04.2012Zwrot VAT dla podrnych
                                       Pytanie podatnika: Podrny ma prawo do zwrotu VAT od niektrych zakupw. Czy na podstawie przedoonych przez podrnego dokumentw z niewyranymi paragonami z kasy rejestrujcej Wnioskodawca powinien dokona zwrotu podatku VAT od zakupionych u Wnioskodawcy towarw?
                                       • 27.03.2012Przechowywanie kopii faktur papierowych w formie elektronicznej
                                        Pytanie podatnika: Czy spka moe przechowywa kopie wystawionych faktur VAT w oryginalnej elektronicznej formie, bez koniecznoci ich drukowania, jeli orygina faktury VAT nadal bdzie drukowany i przekazywany kontrahentowi w formie papierowej?
                                        • 20.03.2012Zimowa akcja skarbwki - mandaty na ponad 2,5 mln z
                                         W trakcie zimowej akcji „We paragon” urzdy kontroli skarbowej i urzdy skarbowe skontroloway cznie 55 tys. przedsibiorcw – poinformowao Ministerstwo Finansw. U 13% badanych stwierdzono nieprawidowoci; cznie wymierzono mandaty na sum 2,55 mln z.
                                         • 29.02.2012Jedna kasa rejestrujca dla kilku punktw sprzeday
                                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie indywidualnej praktyki lekarskiej w dziedzinie ginekologii i poonictwa. Wnioskodawca posiada dwa lokale w ktrych przyjmuje pacjentki w rnych godzinach. Adresy obu punktw znajduj si na paragonach fiskalnych. Czy Wnioskodawca powinien zainstalowa i ufiskalni jedn przenon kas fiskaln, czy dwie kasy fiskalne do kadego lokalu z osobna?
                                          • 16.01.2012Fiskus rozpoczyna kontrole w miejscowociach turystycznych
                                           Dzi rozpoczyna si kolejna edycja akcji „We paragon”, organizowanej przez Ministerstwo Finansw. Sprzedawcy prowadzcy dziaalno w miejscowociach turystycznych mog spodziewa si wizyt kontrolerw z urzdw skarbowych. Kontrolom bdzie towarzyszy kampania informacyjna, ktrej celem jest zwrcenie uwagi na obowizek sprzedawcw, jakim jest wydawanie paragonw przy kadej transakcji oraz prawidowe ewidencjonowanie na kasach fiskalnych.
                                           • 19.12.2011Usugi kompleksowe a rozliczenie i stawka VAT
                                            Gdy przedmiotem sprzeday jest usuga, do ktrej stosuje si preferencyjn stawk podatku, stawka ta odnosi si do caej usugi gwnej. Podstaw opodatkowania jest bowiem kwota nalena z tytuu sprzeday okrelonej usugi – wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w odzi w interpretacji z 8 grudnia 2011 r. nr IPTPP2/443-518/11-4/BM.
                                            • 19.12.2011Paragony za przejazd takswkami w PKPiR
                                             Pytanie podatnika: Czy wydatki z tytuu przejazdu takswk w miecie (poza miastem), w ktrym znajduje si siedziba firmy Wnioskodawcy, udokumentowane paragonami, mog by zaliczane do kosztw uzyskania przychodw, czy te musz by udokumentowane faktur lub rachunkiem?
                                             • 21.11.2011Termin wystawiania paragonw fiskalnych
                                              Pytanie: Prowadz sezonow jednoosobow dziaalno gospodarcz polegajc na organizacji wizyt mikoaja gwnie w domach w okresie witecznym. Dodam, e prowadz PKPiR i jestem podmiotowo zwolniony z VAT. Z racji tego, e usugi wiadczone s w pewnych momentach (Wigilia) jednoczenie przez ok. 25 pracownikw, a w inne dni te przez wielu, bardzo kopotliwe i nieopacalne jest wyposaenie ich wszystkich w kasy rejestrujce. Czy moliwe jest wystawienie paragonw zbiorczo przed usug, np. dwa dni wczeniej, a nastpnie rozdanie ich pracownikom w celu przekazania klientom bezporednio po wykonaniu usugi i uiszczeniu przez nich zapaty gotwk?
                                              • 10.11.2011Termin przegldu technicznego kasy rejestrujcej
                                               Pytanie podatnika: Czy termin obowizkowego przegldu technicznego kasy, w ktrej wymieniono modu fiskalny, powinien zosta wyznaczony w okresie 24 miesicy liczc od ponownej fiskalizacji kasy, czy te fiskalizacja po wymianie moduu nie przerywa biegu terminw przegldw okresowych i powinien si on odby po upywie 24 miesicy od ostatnio przeprowadzonego przegldu technicznego, dokonanego przed wymian moduu?
                                               • 07.11.2011Dwie faktury do jednego paragonu
                                                Pytanie podatnika: Czy Spka moe wystawi dwie faktury na rnych nabywcw (osob fizyczn i firm) do jednego paragonu dokumentujcego sprzeda okularw? Faktury cznie bd zgodne z paragonem w zakresie podstawy stawki podatku kwoty podatku oraz kwoty brutto do zapaty. Ponadto na kadej fakturze bdzie widoczny numer paragonu i numer zlecenia, na podstawie ktrego wykonano okulary i kopie obu faktur bd podpite do paragonu. Jeli tak, to czy moe wystawia faktury wychodzc od kwoty brutto danej przez klienta w zwizku z wysokoci refundacji przez jego pracodawc?
                                                • 04.10.2011Co powinien zawiera paragon fiskalny
                                                 Pytanie podatnika: Pytanie dotyczy okrelenia waciwej stawki VAT (23% czy 8%) w przypadku wykonywania powyszych czynnoci w obiektach budownictwa mieszkaniowego – dostawa, monta i uruchomienie urzdzenia typu wanna SPA w sytuacji, gdy elementy montowane nie s wasnej produkcji, czyli sprzeda obejmuje cznie warto montowanych elementw oraz usug montau i czy wwczas na paragonie naley wyrni wszystkie elementy skadowe przedmiotu sprzeday z osobna, np. wanna, usuga montau? Czy mona traktowa to jako czn usug dostawy, montau i uruchomienia wanny SPA?
                                                 • 19.09.2011Jedna kasa fiskalna dla dwch punkw sprzeday
                                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi prywatn specjalistyczn praktyk lekarsk z zarejestrowan siedzib w K., miejsce wykonywania to T. ul. ... oraz P. ul. ... . W T. gabinet czynny jest dwa razy w tygodniu - tam rwnie bdzie zainstalowana kasa rejestrujca od 1 maja 2011 r. W P. Wnioskodawca przyjmuje dwa razy w miesicu. Wnioskodawca nie zatrudnia pracownikw wszystkie czynnoci wykonuje sam. Czy potrzebne s dwie kasy rejestrujce, czy mona zastosowa jedn kas rejestrujc?
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] nastpna strona »