Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fiskalny paragon

 • 22.09.2014Kasy fiskalne 2015: Bdzie wyszy limit zwolnienia?
  Interpelacja nr 27593 do ministra finansów w sprawie koniecznoci zwikszenia kwoty obrotu uprawniajcej do uzyskania zwolnienia z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej
  • 18.08.2014Kasy fiskalne 2015: Brana telekomunikacyjna obawia si nowych przepisów
   Z pocztkiem 2015 r. usugi telekomunikacyjne zostan rozdzielone od usug wiadczonych drog elektroniczn. W efekcie pogorszeniu ulegnie sytuacja operatorów telekomunikacyjnych, którzy usugi wiadczone drog elektroniczn bd musieli ewidencjonowa za pomoc kas fiskalnych.
   • 06.08.2014Podatki 2015. Kasy fiskalne. Zmiana przepisów
    Ochrona uczciwych przedsibiorców w istotnych obszarach usug o charakterze „detalicznym" oraz interesów konsumentów to najwaniejsze zaoenia projektowanej zmiany rozporzdzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów. Obowizek stosowania kas fiskalnych obejmie m.in. prawników, lekarzy i dentystów.
    • 04.07.2014Zbiórka na rzecz OPP a kasa fiskalna
     Interpelacja nr 25590 do prezesa Rady Ministrów w sprawie dopuszczalnoci prowadzenia przez sieci sklepów zbiórki publicznej na rzecz organizacji poytku publicznego z wykorzystaniem kasy fiskalnej
     • 16.06.2014Jedna kasa fiskalna w dwóch miejscach sprzeday
      Pytanie podatnika: Czy mona uywa do sprzeday na imprezach masowych tej samej kasy fiskalnej, która jest uywana do sprzeday w sklepie internetowym?
      • 10.06.2014Ewidencja kart prezentowych na kasie fiskalnej
       Pytanie podatnika: Kiedy powstanie obowizek podatkowy w VAT, zgodnie z art. 19a ustawy o podatku od towarów i usug, w momencie wydania karty, czy w momencie zapaty kart za towar (realizacji transakcji sprzeday lub upywu terminu wanoci karty)? Czy prawidowe jest ewidencjonowanie nominau wydawanej karty prezentowej na kasie?
       • 27.05.2014Termin przechowywania papierowych kopii dokumentów kasowych
        Pytanie podatnika: W jakim terminie i wedug jakich zasad spóka moe dokona zniszczenia papierowych kopii dokumentów kasowych, których kopie zostay te zapisane na informatycznych nonikach jednokrotnego trwaego zapisu i speniaj wymogi okrelone w § 6 ust. 1 rozporzdzenia ws. kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestrujce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników? W jakim terminie i wedug jakich zasad spóka moe dokona zniszczenia papierowych kopii dokumentów kasowych, które zostay wyemitowane z kas rejestrujcych nie posiadajcych funkcji ich elektronicznej archiwizacji?
        • 16.05.2014Ewidencjonowanie na kasie sprzeday na rzecz firm
         Pytanie podatnika: Czy wystawiajc rachunki dla firm bezporednio po wykonaniu usugi lub rachunki dla firm za klika wykonanych usug w okrelonym czasie, Wnioskodawca ma obowizek wystawienia paragonów fiskalnych za te usugi?
         • 17.04.2014MF o jednoznacznej nazwie na paragonie
          Przepisy obliguj do wyznaczenia takiej nazwy towaru lub usugi, ktra pozwoli na oznaczenie przedmiotu transakcji w sposb niebudzcy wtpliwoci co do rodzaju towaru lub usugi. Jednoczenie naley podkreli, e przepisy nie obliguj do stosowania nazw szczegowych dotyczcych pojedynczych przedmiotw danego rodzaju lub poszczeglnych cech danego towaru lub usugi (np. barwa, pojemno, rozmiar) - wyjanio MF w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
          • 16.04.2014MF o jednoznacznej nazwie na paragonie
           Interpelacja nr 24912 do ministra finansów w sprawie zmian przepisów dotyczcych kas fiskalnych
           • 07.04.2014Paragony fiskalne – kreatywno jzykowa pozwoli unikn wymiany kasy
            Pytanie: Prowadz ewidencj sprzeday przy uyciu kasy fiskalnej starszego typu. Niektóre nazwy towarów zmuszona jestem opisywa skrótami – nie mam moliwoci wprowadzenia penej nazwy. Czy to oznacza, e musz wymieni kas?
            • 24.03.2014Paragony. Bra czy nie bra?
             Przedsibiorca dokonujcy sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej co do zasady powinien wystawia paragon. Czasami jednak próbuje tego unikn. Bra czy nie bra paragon? Oto jest pytanie.
             • 07.03.2014Korekta sprzeday zaewidencjonowanej na kasie i potwierdzonej faktur
              Pytanie podatnika: Zwrot towaru i reklamacje przyjmowane s przez Wnioskodawc na podstawie telefonicznego, mailowego lub osobistego zgoszenia. W zwizku z tym, e do paragonu zostaa wystawiona faktura, korekta sprzeday nastpuje poprzez wystawienie faktury korygujcej. Czy przy sprzeday zarejestrowanej na kasie fiskalnej, do której wystawiona jest faktura a paragon zostaje podczony do egzemplarza faktury pozostajcego u sprzedawcy, ma by prowadzona ewidencja oraz zaczane protokoy z podpisem nabywcy i sprzedawcy dotyczce kas rejestrujcych?
              • 03.03.2014Kasy fiskalne. Dokumentowanie sprzeday na paragonach
               Pytanie podatnika: Czy w zaistniaej sytuacji, bdc wycznie porednikiem, naleno otrzymana za wycieczki od osoby fizycznej sprzedawane przez Przedsibiorstwo na rzecz lub w imieniu Biura Podróy winna by ewidencjonowana na kasie rejestrujcej ze wskazaniem na paragonie fiskalnym osobno kwoty netto oraz kwoty podatku nalenego, czy te winna powysz naleno ewidencjonowa przy uyciu „zera technicznego” ze stawk 0%, nie wykazujc oddzielnie podatku nalenego a jedynie warto sprzeday brutto?
               • 19.02.2014Kasy rejestrujce: Nazwa towaru lub usugi na paragonie fiskalnym
                Rozporzdzenie w sprawie kas rejestrujcych nakada na sprzedawców obowizek bardzo dokadnego okrelania nazwy sprzedawanego towaru lub usugi. Sprawdmy, o jaki stopie szczegóowoci chodzi.
                • 18.02.2014VAT: Zwrot lub reklamacja towaru na podstawie innego dokumentu ni paragon
                 Pytanie podatnika: Czy w zwizku z zagubieniem paragonu fiskalnego przez nabywc dokonujcego zwrotu towaru lub zgaszajcego reklamacj, „dokumentem potwierdzajcym dokonanie sprzeday” moe by: specyfikacja do paragonu z okreleniem daty fiskalizacji, rodzajem towaru, wartociami netto, VAT naleny i brutto, wygenerowana przez system sprzeda obsugujcy jednostk, wydruk z pamici kasy fiskalnej, potwierdzenie dokonania zapaty (dokument KP odbioru gotówki lub potwierdzenia zapaty kart patnicz), karta gwarancyjna wydana z towarem, inny dokument uwiarygodniajcy fakt, e klient towar zamówi, kupi i zapaci za niego Wnioskodawcy?
                 • 22.01.2014Kasy rejestrujce: Rozliczenie zwróconego towaru przy braku podpisu na protokole
                  Pytanie podatnika: Czy jeli towar zosta zwrócony przez nabywc spóka ma prawo do obnienia obrotu i podatku nalenego pomimo braku podpisu nabywcy na protokole przyjcia zwrotu towaru? Czy jeeli towar zosta zwrócony przez nabywc, spóka ma prawo do obnienia obrotu i podatku nalenego pomimo braku podpisu sprzedawcy na protokole przyjcia zwrotu towaru, jeli dane identyfikacyjne osoby przyjmujcej zwrot (dziaajcej w imieniu sprzedawcy) zostaj na tym protokole wydrukowane w zwizku z tym, i kady uytkownik systemu sprzedaowego moe z niego korzysta pod warunkiem podania swojego osobistego i niepowtarzalnego hasa?
                  • 13.01.2014VAT: Sprzeda towarów przez internet a obowizek wystawienia paragonu
                   Pytanie podatnika: Czy w przypadku prowadzenia wspomnianego typu sprzeday oraz sposobu jej dokumentowania Wnioskujcy moe skorzysta ze zwolnienia z obowizku ewidencjonowania na kasie rejestrujcej (fiskalnej) sprzeday asortymentu sklepu internetowego, a co za tym idzie, take z wystawiania, drukowania i wydawania paragonów fiskalnych?
                   • 31.12.2013Przechowywanie kopii paragonów na rolkach z kasy
                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi sprzeda detaliczn, w zwizku z czym posiada bardzo du ilo kopii paragonów fiskalnych (tzw. rolek), które s przechowywane przez niego od 2007 r. tak jak pozostae dokumenty ksigowe, co stanowi powany problem techniczny zwizany z archiwizacj. Jak dugo i za jakie lata Wnioskodawca powinien przechowywa kopie paragonów tzw. rolek?
                    • 19.12.2013Kasy rejestrujce: NIP klienta na paragonie a wystawienie faktury
                     Pytanie podatnika: Czy sprzedawca ma obowizek umieszczania numeru NIP kontrahenta na kadym paragonie, na którym klient zada? Czy te obowizek umieszczenia NIP na paragonie jest ograniczony tylko do tych przypadków w których dopuszczalne jest wystawienie faktury uproszczonej? Czy moemy odmówi umieszczenia na paragonie NIP klienta i wystawi mu pen faktur VAT?
                     • 11.12.2013NIP nabywcy na paragonie fiskalnym
                      Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca zawsze bdzie zobowizany do umieszczania numeru NIP kontrahenta na paragonie, w przypadku, gdy klient zada wskazania na paragonie jego numeru NIP, czy te obowizek umieszczenia numeru NIP na paragonie jest ograniczony tylko do tych przypadków, w których dopuszczalne jest wystawienie faktury uproszczonej? Czy te w kadym przypadku Wnioskodawca moe odmówi umieszczenia na paragonie numeru NIP klienta i wystawi mu pen faktur VAT?
                      • 05.12.2013Nazwa producenta towaru na paragonie fiskalnym
                       Pytanie podatnika: Czy w zwizku z tym, e paragon fiskalny drukowany przez kas musi zawiera m.in. nazw towaru lub usugi pozwalajc na jednoznaczn ich identyfikacj, umieszczenie na paragonie nazwy towaru i producenta bdzie dostateczn informacj czy naley zaczy jakie dodatkowe informacj?
                       • 25.11.2013Festyny pod specjalnym nadzorem fiskusa
                        Interpelacja nr 20986 do ministra finansów w sprawie nadgorliwoci sub skarbowych w stosunku do oferujcych swojskie wyroby na doynkach, festynach itp.
                        • 28.10.2013Kasy fiskalne. Coraz wicej obowizków dla przedsibiorców?
                         Interpelacja nr 20462 w sprawie nadmiernych i nieracjonalnych ciarów nakadanych przez Ministerstwo Finansów na przedsibiorców korzystajcych z kas fiskalnych
                         • 23.10.2013Tajemnica lekarska a jednoznaczna nazwa usugi na paragonie
                          Interpelacja nr 20331 do ministra finansów w sprawie interpretacji ogólnej treci umieszczanych na paragonach fiskalnych dotyczcych usug stomatologicznych
                          • 16.10.2013Kasy fiskalne: Rónice pomidzy raportem dobowym a sum pojedynczych paragonów
                           Pytanie podatnika: Jak w przypadku, gdy raport dobowy róni si od sumy pojedynczych paragonów prawidowo ewidencjonowa sprzeda w rejestrze VAT? Czy rónica midzy miesicznym podsumowaniem sprzeday w kasie fiskalnej, a zaewidencjonowan w rejestrze sprzeday VAT sprzeda na podstawie pojedynczych dokumentów jest nadpat lub niedopat podatku VAT? Czy naley wylicza i rozlicza rónice pomidzy pojedynczymi dokumentami, a miesicznym podsumowaniem sprzeday na przykad w zeszycie korekt doczonym do kasy fiskalnej?
                           • 30.09.2013Nazwa na paragonie fiskalnym w przypadku sprzeday podobnych towarów
                            Pytanie podatnika: W zwizku z nowelizacj rozporzdzenia ministra finansów w sprawie kas rejestrujcych, Wnioskodawca wnosi o odpowied na pytanie, czy takie nazewnictwo towaru uwidocznione na paragonie fiskalnym jest prawidowe.
                            • 23.09.2013Opis na paragonie fiskalnym
                             12 wrzenia 2013 r. minister finansów wyda interpretacj ogóln dotyczc sposobu opisywania na paragonach fiskalnych sprzedawanych towarów lub usug (nr PT7/033/1/589/MHL/13). Pismo zostao przez podatników przyjte z duym entuzjazmem. Gówn przyczyn ogólnego zadowolenia jest sam fakt wydania w sprawie rozstrzygnicia o charakterze ogólnym (a nie indywidualnym) i to jeszcze przed faktycznym momentem wejcia w ycie kontrowersyjnych przepisów.
                             • 16.09.2013W wakacje kontrolerzy skarbowi wystawili prawie 30 tys. mandatw
                              Urzdnicy kontroli skarbowej i izb skarbowych mog zaliczy tegoroczne wakacje do udanych. Midzy lipcem a sierpniem – w ramach akcji „We paragon” – wystawili w sumie blisko 30 tys. mandatw na kwot przeszo 7 mln z. Przecitny mandat opiewa na sum 265 z.
                              • 13.09.2013Interpretacja ogólna MF: Nazwa towaru lub usugi na paragonie fiskalnym
                               Nazwy pozwalajce na „jednoznaczne" identyfikowanie oferowanych towarów i usug (oraz sposób przyporzdkowania stawki podatku do nazw towarów i usug), okrela sam podatnik uwzgldniajc asortyment sprzedawanych towarów i wiadczonych usug. Sposób dokonywania jednoznacznej identyfikacji towaru lub usugi jest w duej mierze uzaleniony od specyfiki prowadzonej przez podatnika dziaalnoci gospodarczej. Podatnicy wiadczcy usugi (dokonujcy szeregu czynnoci skadajcych si na dostaw towaru) mog przy okrelaniu nazwy usugi (towaru) wykorzystywa take nazewnictwo stosowane przez siebie przy tworzeniu zasad odpatnoci (cennika) - wyjani Minister Finansów.
                               • 10.09.2013Obowizek rozliczenia VAT przy bdnym zaprogramowaniu kasy rejestrujcej
                                Pytanie podatnika: Wnioskodawca zainstalowa kas w dniu 1 stycznia 2013 r. Serwisant kasy zafiskalizowa omykowo stawk 23% zamiast stawki zw. na kasie fiskalnej. Wnioskodawca nie zwróci uwagi, e paragony, które nabija na kas fiskaln zawieraj VAT naleny. O pomyce zorientowa si w dniu 11 lutego 2013 r., co natychmiast zgosi serwisantowi, który zmieni stawk i dokona stosownej adnotacji w ksice serwisowej kasy. Czy Wnioskodawca winien rozliczy podatek VAT za miesic stycze i luty 2013 roku i zoy deklaracj VAT-7 za ww. miesice?
                                • 03.09.2013Jednoznaczna identyfikacja towarów i usug na paragonie fiskalnym - wyjanienie MF
                                 Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 9 sierpnia 2013 r. nr PT7/8183/145/527/MHL/13/RD82437 do Dyrektorów Izb Skarbowych oraz Dyrektorów Urzdów Kontroli Skarbowej w sprawie umieszczania w treci paragonu fiskalnego nazwy towaru lub usugi pozwalajcych na jednoznaczn ich identyfikacj
                                 • 26.08.2013Rozliczenia VAT. Problemy ze stosowaniem kas fiskalnych
                                  Interpelacja nr 18537 w sprawie rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych
                                  • 20.08.2013Kasy rejestrujce: Oznaczanie towarów na paragonach fiskalnych
                                   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni postpuje zgodnie z przepisami, stosujc nazwy na paragonach wg rodzaju (kategorii)?
                                   • 07.08.2013Nazwa towarów na paragonach
                                    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca postpuje prawidowo, uywajc nazw grupowych towaru?
                                    • 30.07.2013Kasy fiskalne: Jednoznaczna nazwa, czyli jak zlikwidowa drobny handel
                                     Interpelacja nr 18537 do ministra finansów w sprawie rozporzdzenia ministra finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych
                                     • 26.07.2013Dokumentowanie sprzeday na rzecz osób fizycznych i rolników
                                      Pytanie podatnika: Czy prawidowy jest sposób dokumentowania sprzeday dla indywidualnego klienta - wystawiajc mu tylko faktur bez paragonu? Czy konieczne jest wystawianie paragonu do faktury pobraniowej jeeli gotówka w kasie nie istnieje? W którym momencie naley wystawi paragon dla klienta indywidualnego, który otrzyma faktur za pobraniem, jednak gotówka za ten towar znajdzie si w kasie dopiero po kilku dniach? Czy konieczne jest wystawianie paragonu równie dla klientów, którzy zrobili przedpat na konto bankowe?
                                      • 04.07.2013Kasy rejestrujce: Ewidencja zwrotów i reklamacji
                                       Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy klient odmówi przyjcia zamówionych towarów jednoczenie odmawiajc dokonania zapaty, Spóka bdzie obowizana do prowadzenie odrbnej ewidencji zwracanych towarów, o której mowa w § 3 ust. 4 rozporzdzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujcych z dnia 14 marca 2013 r. (Dz. U. z 2003 r., poz. 363?
                                       • 28.06.2013MF o zmianach w kasach rejestrujcych
                                        Interpelacja nr 17312 do ministra finansów w sprawie nowych obowizków zwizanych z kasami fiskalnymi
                                        • 18.06.2013Ordynacja podatkowa: Zmiany ogranicz wolno gospodarcz?
                                         Interpelacja nr 16884 do ministra finansw w sprawie planowanych zmian w Ordynacji podatkowej majcych na celu rozszerzenie kontroli nad podatnikiem
                                         • 12.06.2013Obowizek przechowywania paragonów razem z kopi faktury VAT
                                          Pytanie podatnika: Czy w przypadku sprzeday towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych, dokumentowanej za pomoc faktury VAT, Spóka ma obowizek przechowywania paragonów fiskalnych razem z egzemplarzem (kopi) faktury VAT, czy te moe wysya paragon fiskalny klientowi razem z faktur VAT?
                                          • 06.06.2013Jednoznaczna nazwa na paragonie fiskalnym - wyjanienie MF
                                           Odpowiadajc na wtpliwoci podatników dotyczce obowizku umieszczania na paragonie fiskalnym nazwy towaru lub usugi pozwalajcej na jednoznaczn ich identyfikacj, Ministerstwo Finansów informuje.
                                           • 04.06.2013MF: Nie bdzie wyszego limitu zwolnienia z kas
                                            Interpelacja nr 17152 do ministra finansów w sprawie zmiany przepisów o koniecznoci rejestracji transakcji za pomoc kas fiskalnych
                                            • 24.05.2013VAT 2013: Paragon jako faktura uproszczona
                                             Interpelacja nr 16365 do ministra finansw w sprawie wystawiania paragonu z NIP nabywcy
                                             • 23.05.2013Raporty fiskalne w przypadku braku sprzeday
                                              Pytanie podatnika: Czy przy prowadzeniu ewidencji sprzeday przy zastosowaniu kasy fiskalnej jest Pani zobowizana codziennie sporzdza i drukowa raporty dobowe fiskalne, w sytuacji gdy nie dokonuje codziennie sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej? Czy trzeba sporzdza i drukowa raporty za okresy miesiczne, w sytuacji jeeli nie w kadym dniu miesica jest dokonywana sprzeda?
                                              • 13.05.2013Kasy fiskalne: Jednoznaczna identyfikacja towaru/usugi na paragonie fiskalnym
                                               Interpelacja nr 15620 do ministra finansów w sprawie projektu rozporzdzenia ministra finansów z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych
                                               • 08.05.2013Okres przechowywania dokumentów kasowych
                                                Interpelacja nr 13881 w sprawie wyduonego okresu przechowywania dokumentów kasowych.
                                                • 02.05.2013Sprzeda przez internet a VAT
                                                 Sprzeda za porednictwem internetu rodzi okrelone konsekwencje na gruncie podatku od towarów i usug, w szczególnoci w zakresie ustalenia momentu powstania obowizku podatkowego, dokumentowania sprzeday i stosowania kas rejestrujcych.
                                                 • 30.04.2013Ustalenie wysokoci przychodu z dziaalnoci gospodarczej
                                                  Pytanie podatnika: Czy przychodem podatnika podlegajcym opodatkowaniu powinna by cena sprzeday uwidoczniona na paragonie fiskalnym (w czci fiskalnej), czy te kwota faktycznie otrzymana przez podatnika, tj. po udzieleniu bonifikaty?
                                                  • 26.04.2013Nazwa towaru na paragonie fiskalnym
                                                   Pytanie: Prowadz sprzeda detaliczn zniczów i kwiatów. Asortyment, który oferuj w ramach prowadzonej dziaalnoci charakteryzuje si wystpowaniem bardzo duej iloci nazw towarów. Czy zgodnie z obowizujcymi przepisami podatku VAT wystpuje konieczno podawania na paragonie nazwy towaru, czy moe to by okrelona grupa towarów?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] ... [ 12 ] nastpna strona »