Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fiskalny paragon

 • 30.12.2016Elektroniczne paragony coraz bliej
  Resort rozwoju oraz Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) podpisay w ostatni rod list intencyjny dotyczcy uruchomienia platformy paragonów elektronicznych z kas fiskalnych. System ma pozwala na bezporedni dystrybucj e-paragonów do konsumentów.
  • 08.12.2016Podatki 2017: Zmiany w prowadzeniu ewidencji VAT
   Pytanie: Do rejestru sprzeday wprowadzam faktury za usugi transportowe oraz dokumentujce sprzeda pojazdów, ca sprzeda fiskaln zapisem z wydruków miesicznych, sprzeda udokumentowan fakturami VAT, niezarejestrowan w systemie fiskalnym tj. faktury na odwrócony VAT dla osób prowadzcych dziaalno - kad faktur odrbnie. Nie wprowadzam do rejestru sprzeday faktur VAT, które zostay zarejestrowane na kasach fiskalnych, tj. z podpitymi paragonami fiskalnymi, niezalenie czy dotyczy to osób prowadzcych dziaalno czy klientów indywidualnych, gdy ujmowanie takich faktur byoby dublowaniem sprzeday. Czy zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowizujcym od 1 stycznia 2017 r. bd móg sporzdza rejestr sprzeday jak dotychczas?
   • 07.12.2016Podatki 2017: Zmiany w prowadzeniu ewidencji VAT
    Pytanie: Do rejestru sprzeday wprowadzam faktury za usugi transportowe oraz dokumentujce sprzeda pojazdów, ca sprzeda fiskaln zapisem z wydruków miesicznych, sprzeda udokumentowan fakturami VAT, niezarejestrowan w systemie fiskalnym tj. faktury na odwrócony VAT dla osób prowadzcych dziaalno - kad faktur odrbnie. Nie wprowadzam do rejestru sprzeday faktur VAT, które zostay zarejestrowane na kasach fiskalnych, tj. z podpitymi paragonami fiskalnymi, niezalenie czy dotyczy to osób prowadzcych dziaalno czy klientów indywidualnych, gdy ujmowanie takich faktur byoby dublowaniem sprzeday. Czy zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowizujcym od 1 stycznia 2017 r. bd móg sporzdza rejestr sprzeday jak dotychczas?
    • 07.12.2016Kasa fiskalna u podatników na karcie podatkowej
     Interpelacja nr 7387 do ministra finansów w sprawie celowoci obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych przez przedsibiorców prowadzcych dziaalno opodatkowan zryczatowanym podatkiem dochodowym opacanym w formie karty podatkowej i korzystajcych ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku od towarów i usug
     • 18.11.2016PKPiR. Paragon jako dowód ksigowy
      Pytanie: Prowadz dziaalno w zakresie sprzeday detalicznej towarów m.in. kosmetyków, rodków czystoci, sodyczy. Zakupu towarów dokonuj w centrach handlowych na terenie Niemiec i Czech, jednak, jako dowód zakupu kontrahenci wystawiaj mi wycznie paragony. Mimo podejmowanych stara z mojej strony, kontrahenci nie chc wystawia faktur i rachunków. Czy paragon spenia wymogi dowodu ksigowego i czy tym samym stanowi podstaw ksigowania w podatkowej ksidze przychodów i rozchodów, jako koszt uzyskania przychodów w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej?
      • 18.11.2016NSA. Obowizek umieszczania numeru NIP kupujcego na paragonie
       Z uzasadnienia: Spóka ma obowizek wyda nabywcy paragon fiskalny zawierajcy jego NIP w kadej sytuacji, gdy nabywca tego zada, niezalenie od wartoci sprzeday. Konsument - nabywca moe da zarówno wystawienia faktury VAT penej, jak i wydania paragonu z NIP. To nabywca decyduje bowiem, czy chce otrzyma faktur VAT, czy paragon fiskalny. Sprzedawca nie ma za prawa odmówi ich wystawienia, ani wyda innego dokumentu, ni da nabywca.
       • 17.11.2016PKPiR. Paragon jako dowód ksigowy
        Pytanie: Prowadz dziaalno w zakresie sprzeday detalicznej towarów m.in. kosmetyków, rodków czystoci, sodyczy. Zakupu towarów dokonuj w centrach handlowych na terenie Niemiec i Czech, jednak, jako dowód zakupu kontrahenci wystawiaj mi wycznie paragony. Mimo podejmowanych stara z mojej strony, kontrahenci nie chc wystawia faktur i rachunków. Czy paragon spenia wymogi dowodu ksigowego i czy tym samym stanowi podstaw ksigowania w podatkowej ksidze przychodów i rozchodów, jako koszt uzyskania przychodów w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej?
        • 16.11.2016Podstawa opodatkowania przychodu udokumentowanego faktur i potwierdzonego paragonem
         Pytanie podatnika: Czy do podstawy opodatkowania podatkiem od sprzeday detalicznej wlicza si przychód: a) udokumentowany faktur fiskaln, b) zarejestrowany na kasie fiskalnej i potwierdzony paragonem fiskalnym, do którego nastpnie zostaa wystawiona faktura ze wskazanym w niej NIP-em? Jeli odpowied na pytanie jest pozytywna - to, czy spóka powinna dokona korekty sprzeday udokumentowanej faktur za okres rozliczeniowy, w którym miaa miejsce sprzeda, czy te moe pomniejszy podstaw opodatkowania za okres, w którym wystawiono faktur?
         • 10.11.2016Kasy fiskalne: Istotny jest charakter wiadczonych usug a nie przyjta nazwa
          Pytanie podatnika: Wnioskodawca planuje prowadzi dziaalno gospodarcz, której przedmiotem bdzie wiadczenie usug w zakresie przewozu pasaerów. Wnioskodawca zamierza nawiza wspóprac ze spók, która to prowadzi dziaalno w zakresie generowania dla przewoników zapytania w formie zamówie na usugi przewozu, skadanych przez osoby fizyczne za porednictwem aplikacji na urzdzenia przenone. Czy Wnioskodawca, wykonujc ww. usugi jest upowaniony do zastosowania zwolnienia z obowizku stosowania kasy rejestrujcej?
          • 19.10.2016WSA. Kasy rejestrujce. Korekta sprzeday przy zawyeniu stawki VAT
           Z uzasadnienia: W sytuacji gdy cena brutto za towar bd usug ulega zmniejszeniu, nadpacony przez nabywc podatek powinien by mu zwrócony. Jeli byoby to moliwe, nie nastpowaaby korekta przychodu dla potrzeb podatku dochodowego. W rozpoznawanej sprawie sytuacja taka nie wystpuje. Spóka nie ma moliwoci zwrotu nadpaconego podatku VAT klientom indywidualnym, brak jest bowiem moliwoci zidentyfikowania nabywców usug. W takiej sytuacji kwota nadpaconego podatku od towarów i usug bdzie powikszaa przychód dla potrzeb podatku dochodowego.
           • 17.10.2016Wkrótce obowizkowa wymiana kas fiskalnych?
            Interpelacja nr 6193 w sprawie wprowadzenia kas rejestrujcych.
            • 14.10.2016Kasy rejestrujce przejte w ramach darowanego przedsibiorstwa
             Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz w oparciu o przedsibiorstwo, które zostao przeniesione w drodze darowizny. W skad majtku przedsibiorstwa na moment darowizny wchodziy m.in. kasy rejestrujce. Czy Wnioskodawca moe ponownie ufiskalni te kasy rejestrujce i uywa do ewidencji sprzeday na rzecz osób nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej po dacie wyganicia homologacji?
             • 19.09.2016VAT. Nazwa usugi na fakturze i na paragonie fiskalnym
              Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca wystawiajc faktur osobie fizycznej, nie prowadzcej dziaalnoci gospodarczej, za wykonanie usugi polegajcej na montau w budynku mieszkalnym paneli podogowych lub podóg z materiau znajdujcego si w ofercie Wnioskodawcy lub wystawiajc faktur osobie fizycznej, nie prowadzcej dziaalnoci gospodarczej, za wykonanie usugi polegajcej na montau w budynku mieszkalnym drzwi zewntrznych lub wewntrznych z materiau znajdujcego si w ofercie Wnioskodawcy, prawidowo uywa okrelenia nazwy towaru/usugi: "Monta podogi" lub odpowiednio "Monta drzwi"? 
              • 16.09.2016Zwolnienia z kas. Jakie zmiany planuje MF?
               Interpelacja nr 5239 do ministra finansów w sprawie zwolnie od stosowania kas fiskalnych
               • 07.09.2016Ksiki nie zawsze mog by kosztem dziaalnoci
                Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie upowaniony do zaliczenia wartoci stanowicych jego wasno pozycji ksikowych do kosztw uzyskania przychodw, w przypadku ich przekazania z majtku osobistego do majtku firmowego?
                • 26.08.2016Kasy fiskalne 2018: Nowe standardy techniczne dla kas
                 Majce wej w ycie z pocztkiem 2018 r. nowe rozporzdzenie ws. kas rejestrujcych wprowadzi nowe standardy techniczne, w tym m.in. standard udostpniania klientom paragonw elektronicznych – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Rozwoju.
                 • 25.08.2016Kasy fiskalne 2018: Nowe standardy techniczne dla kas
                  Majce wej w ycie z pocztkiem 2018 r. nowe rozporzdzenie ws. kas rejestrujcych wprowadzi nowe standardy techniczne, w tym m.in. standard udostpniania klientom paragonów elektronicznych – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Rozwoju.
                  • 23.08.2016Kasy fiskalne do wymiany?
                   Wakacje. Mona przypuszcza, cisza i spokj. Na stronie Rzdowego Centrum Legislacji w zeszym tygodniu pojawi si jednak projekt przepisw dotyczcych kas fiskalnych. Czy wejcie w ycie proponowanych regulacji spowoduje, e wszystkie kasy bd nadaway si do wymiany?
                   • 23.08.2016Kasy fiskalne 2018: Nowe przepisy ws. kryteriw i warunkw technicznych
                    Ministerstwo Rozwoju opublikowao projekt nowego rozporzdzenia ws. kryteriw i warunkw technicznych, ktrym musz odpowiada kasy rejestrujce. Rozporzdzenie dostosuje regulacje do moliwoci emisji dokumentw fiskalnych i niefiskalnych w formie elektronicznej i papierowej. Paragony elektroniczne maj funkcjonowa analogicznie do faktur elektronicznych. Nowe przepisy wejd w ycie z pocztkiem 2018 r.
                    • 22.08.2016Kasy fiskalne 2018: Nowe przepisy ws. kryteriów i warunków technicznych
                     Ministerstwo Rozwoju opublikowao projekt nowego rozporzdzenia ws. kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestrujce. Rozporzdzenie dostosuje regulacje do moliwoci emisji dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w formie elektronicznej i papierowej. Paragony elektroniczne maj funkcjonowa analogicznie do faktur elektronicznych. Nowe przepisy wejd w ycie z pocztkiem 2018 r.
                     • 22.08.2016Kasy fiskalne do wymiany?
                      Wakacje. Mona przypuszcza, cisza i spokój. Na stronie Rzdowego Centrum Legislacji w zeszym tygodniu pojawi si jednak projekt przepisów dotyczcych kas fiskalnych. Czy wejcie w ycie proponowanych regulacji spowoduje, e wszystkie kasy bd nadaway si do wymiany?
                      • 02.08.2016Przekazanie majtku osobistego do firmy. Skutki w PIT
                       Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie upowaniony do zaliczenia wartoci stanowicych jego wasno pozycji ksikowych do kosztw uzyskania przychodw, w przypadku ich przekazania z majtku osobistego do majtku firmowego?
                       • 19.07.2016Dokumentowanie sprzeday w sklepie internetowym: Faktura zamiast paragonu
                        Pytanie podatnika: Czy moliwe jest na gruncie ustawy o podatku od towarów i usug wystawienie faktury z kadej sprzeday dokonanej na rzecz konsumenta oraz wydawanie konsumentowi jedynie faktury, bez uzyskania dania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ww. ustawy, jeeli do regulaminu sklepu internetowego wprowadzone zostan postanowienia, zgodnie z którymi, poprzez akceptacj regulaminu konsument bdzie automatycznie zgasza danie uzyskania faktury, zamiast paragonu fiskalnego oraz wyraa zgod na otrzymywanie faktury w postaci elektronicznej?
                        • 22.06.2016Rzd zapowiada projekty e-Faktura i e-Paragon
                         Rzd przedstawi wstpne zaoenia nowego programu pn. „Od pierwszej do cyfrowej Polski”, w ktrym wyznaczone zostan gwne kierunki cyfryzacji gospodarki i rozwoju e-administracji. Jednymi z waniejszych elementw programu maj by projekty e-Faktura oraz e-Paragon.
                         • 21.06.2016MF. Przed wakacjami – co warto wiedzie o podatkach, cle i wartociach dewizowych
                          Podczas wakacji rzadziej ni zwykle mylimy o sprawach podatkowych czy obowizujcych przepisach celnych. Tymczasem trzeba mie wiadomo, e wyjedajc za granic nie wszystko moemy przywie do kraju. Podobnie podejmujc pierwsze zatrudnienie musimy pamita o podatkowych obowizkach. Co zatem na pewno powinnimy wiedzie? Zajrzyj do wakacyjnego miniporadnika Ministerstwa Finansów.
                          • 21.06.2016Rzd zapowiada projekty e-Faktura i e-Paragon
                           Rzd przedstawi wstpne zaoenia nowego programu pn. „Od pierwszej do cyfrowej Polski”, w ktrym wyznaczone zostan gwne kierunki cyfryzacji gospodarki i rozwoju e-administracji. Jednymi z waniejszych elementw programu maj by projekty e-Faktura oraz e-Paragon.
                           • 20.06.2016Rzetelno ksig podatkowych a szacowanie dochodu
                            Z uzasadnienia: Konsekwencj ustale podwaajcych rzetelno ksig i zgodno z prawd dokumentw dotyczcych przychodw skarcego byo zastosowanie szacowania przychodu. O ile za uzasadnione mona uzna odstpienie od szacowania na podstawie metod wskazanych w art. 23 § 3 Ordynacji podatkowej, to przyjta metoda szacowania w ocenie Sdu nie speniaa okrelonego w art. 23 § 5 O.p. wymogu denia do okrelenia jej w wysokoci zblionej do rzeczywistej.
                            • 06.06.2016Czy bilet parkingowy mona traktowa jak paragon?
                             Pytanie podatnika: Czy bilet parkingowy generowany przez elektroniczny system powinien mie znamiona paragonu fiskalnego? Czy na bilecie parkingowym winna by informacja o naliczonym podatku VAT?
                             • 31.05.2016Zakupy pod czujnym okiem fiskusa?
                              Teza postawiona w zeszym tygodniu, e dziaania ustawodawcy maj wsplny punkt polegajcy na kontrolowaniu wszystkiego i wszystkich, po raz kolejny si potwierdza. Jak bowiem inaczej mona nazwa pomys, by przedsibiorcy rejestrowali i zgaszali do urzdu w czasie rzeczywistym kad sprzeda?
                              • 30.05.2016Zakupy pod czujnym okiem fiskusa?
                               Teza postawiona w zeszym tygodniu, e dziaania ustawodawcy maj wspólny punkt polegajcy na kontrolowaniu wszystkiego i wszystkich, po raz kolejny si potwierdza. Jak bowiem inaczej mona nazwa pomys, by przedsibiorcy rejestrowali i zgaszali do urzdu w czasie rzeczywistym kad sprzeda?
                               • 13.05.2016WSA. Podstawa opodatkowania VAT przy sprzeday produktw w zestawach promocyjnych
                                Z uzasadnienia: W warunkach gospodarki rynkowej oraz w ramach obowizujcego prawa podatkowego organ podatkowy nie ma uprawnie by analizowa czy dziaania pomiotu gospodarczego maj na celu dobro ostatecznego konsumenta czy tylko maksymalizacj wasnych zyskw.
                                • 13.05.2016Korekta sprzeday zaewidencjonowanej w kasie z bdn stawk VAT
                                 Pytanie podatnika: Czy Spóka moe skorygowa stawk i kwot podatku VAT z 23% na 8% dla sprzeday biletów ewidencjonowanych przy uyciu drukarek fiskalnych, uprawniajcych klientów indywidualnych do korzystania z saun, basenów sportowych i Aquaparku - w oparciu o miesiczne wydruki z systemu ESOK (Elektroniczny System Obsugi Klienta), poprzez który Spóka sprzedaje klientom bilety wstpu w porównaniu z ewidencj wynikajc z drukarek fiskalnych?
                                 • 11.05.2016Zakoczenie dziaalnoci gospodarczej a konieczno wyrejestrowania kas
                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni w zwizku z zakoczeniem prowadzenia dziaalnoci gospodarczej otrzymaa pismo wzywajce do wyrejestrowania posiadanych kas fiskalnych. Strona prowadzia dziaalno polegajc na wynajmie nieruchomoci innemu przedsibiorcy. Obecnie Wnioskodawczyni nadal wynajmuje nieruchomo podmiotowi prowadzcemu dziaalno gospodarcz. Czy Wnioskodawczyni ma obowizek wyrejestrowa w urzdzie skarbowym posiadane kasy rejestrujce?
                                  • 06.05.2016Wydatki udokumentowane paragonami w kosztach uzyskania przychodu
                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca zajmuje si badaniami rynku i opinii. W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów firma planuje wprowadzi ofert bada „tajemniczego klienta”. Z uwagi na fakt, e „tajemniczy klient” powinien pozosta anonimowy nie powinien do usugi prosi o faktur, gdy taka proba stwarza ryzyko ujawnienia go jako „tajemniczego klienta”. Dokonujc zakupu usugi/towaru pobiera zatem paragon. Czy Wnioskodawca moe taki paragon potraktowa jako koszt uzyskania przychodu w penej wysokoci?
                                   • 05.05.2016Czy paragon to faktura uproszczona?
                                    Pytanie podatnika: Czy „Spóka” moe potraktowa paragon jako faktur (zgodnie z uproszczeniem zawartym w art. 106e ust. 5 pkt 3) i na tej podstawie obniy kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego z tego paragonu wynikajcego?
                                    • 26.04.2016Kupno samochodu a PCC
                                     Umowa sprzeday podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych, jeeli w chwili zawarcia umowy jej przedmiot znajduje si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wwczas nie ma znaczenia, gdzie zostaa zawarta umowa i gdzie maj miejsce zamieszkania strony umowy.
                                     • 25.04.2016Kupno samochodu a PCC
                                      Umowa sprzeday podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych, jeeli w chwili zawarcia umowy jej przedmiot znajduje si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wwczas nie ma znaczenia, gdzie zostaa zawarta umowa i gdzie maj miejsce zamieszkania strony umowy.
                                      • 12.04.2016Sprzeda udokumentowana jednoczenie paragonem fiskalnym i faktur VAT w VAT-7
                                       Pytanie podatnika: Zdarza si, e klient po skorzystaniu z usugi, na drugi dzie (do 3 miesicy po sprzeday) zgasza si do Wnioskodawcy w celu uzyskania faktury. Wnioskodawca wystawia faktur zarówno w sytuacji gdy klient zwraca orygina paragonu jak równie w przypadku braku zwrotu paragonu. Czy spóka postpuje prawidowo, e rozlicza VAT naleny w deklaracji VAT-7 tylko wedug raportu fiskalnego z pominiciem faktur wystawionych na yczenie klienta?
                                       • 11.03.2016Podatki 2016: Jednolity Plik Kontrolny z korzyci dla podatnikw?
                                        Ju od lipca 2016 r. cz podatnikw bdzie zobowizana do stosowania tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Ksigi podatkowe i dowody ksigowe bd musiay mie okrelon form elektroniczn, ktra umoliwi organom podatkowym automatyczn analiz danych. Jak przekonuje Ministerstwo Finansw, w efekcie wprowadzenia JPK korzyci odniesie zarwno administracja podatkowa, jak i sami podatnicy.
                                        • 10.03.2016Podatki 2016: Jednolity Plik Kontrolny z korzyci dla podatnikw?
                                         Ju od lipca 2016 r. cz podatnikw bdzie zobowizana do stosowania tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Ksigi podatkowe i dowody ksigowe bd musiay mie okrelon form elektroniczn, ktra umoliwi organom podatkowym automatyczn analiz danych. Jak przekonuje Ministerstwo Finansw, w efekcie wprowadzenia JPK korzyci odniesie zarwno administracja podatkowa, jak i sami podatnicy.
                                         • 01.02.2016Jak i kiedy rozlicza VAT przy sprzeday wysykowej?
                                          Pytanie podatnika: Kiedy powstaje obowizek podatkowy w VAT z tytuu sprzeday towarw wysyanych (transportowanych) do nabywcy, jeeli patno za towary nastpuje za pobraniem ju po ich dostarczeniu do nabywcy? Czy w przypadku sprzeday towarw za pobraniem dopuszczalne jest zaewidencjonowanie na kasie fiskalnej przyszej dostawy? Czy koszty transportu, ktre obciaj nabywc, zwikszaj podstaw opodatkowania dostawy towarw?
                                          • 21.01.2016Podatki 2016: Kasy fiskalne jednostek samorzdowych na nowych zasadach
                                           Nowa ustawa o zasadach rozlicze w podatku VAT rozwie take kwesti kas fiskalnych (rejestrujcych), ktre uywane byy do tej pory przez gminne jednostki budetowe – wynika z projektu przedstawionego w tym tygodniu przez Ministerstwo Finansw. Ustawa majca scentralizowa rozliczenia VAT w samorzdach wejdzie w ycie z pocztkiem marca. 
                                           • 20.01.2016Podatki 2016: Kasy fiskalne jednostek samorzdowych na nowych zasadach
                                            Nowa ustawa o zasadach rozlicze w podatku VAT rozwie take kwesti kas fiskalnych (rejestrujcych), ktre uywane byy do tej pory przez gminne jednostki budetowe – wynika z projektu przedstawionego w tym tygodniu przez Ministerstwo Finansw. Ustawa majca scentralizowa rozliczenia VAT w samorzdach wejdzie w ycie z pocztkiem marca. 
                                            • 14.12.2015Kasy fiskalne 2015: MF ocenio zmiany ws. obowizku ewidencjonowania
                                             Rozszerzenie grupy podmiotw zobowizanych do ewidencjonowania przy uyciu kas fiskalnych (m.in. o podmioty wiadczce usugi fryzjerskie) skutkowao zwikszeniem deklarowanych dochodw budetu pastwa z tytuu podatku od towarw i usug w zwizku z ewidencjonowaniem tych usug o ok. 14,6 proc. – wynika z oceny skutkw regulacji ex-post, ktr na pocztku grudnia br. opublikowao Ministerstwo Finansw. 
                                             • 11.12.2015Kasy fiskalne 2015: MF ocenio zmiany ws. obowizku ewidencjonowania
                                              Rozszerzenie grupy podmiotw zobowizanych do ewidencjonowania przy uyciu kas fiskalnych (m.in. o podmioty wiadczce usugi fryzjerskie) skutkowao zwikszeniem deklarowanych dochodw budetu pastwa z tytuu podatku od towarw i usug w zwizku z ewidencjonowaniem tych usug o ok. 14,6 proc. – wynika z oceny skutkw regulacji ex-post, ktr na pocztku grudnia br. opublikowao Ministerstwo Finansw. 
                                              • 10.12.2015Pomyki na paragonie i korekta ewidencji na kasie
                                               Pytanie: Prowadz dziaalno polegajc na m.in. organizacji turnusw rehabilitacyjnych/rehabilitacyjno-wypoczynkowych. Czasami dochodzi do pomyek zwizanych z bdnie wskazanym na paragonie miejscem i terminem turnusu wpywajcym na kwot nalen od nabywcy na skutek samokontroli ewidencji na kasie dokonanej przeze mnie. Czy mam obowizek uj w odrbnej ewidencji kasy rejestrujcej ww. pomyki? Czy mam obowizek podczy orygina paragonu wydanego klientowi czy wystarczajcym jest orygina paragonu bdcy w moim posiadaniu (zapisany w pamici systemu rejestracyjnego kasy rejestrujcej lub na rolce kasy rejestrujcej)?
                                               • 09.12.2015Pomyki na paragonie i korekta ewidencji na kasie
                                                Pytanie: Prowadz dziaalno polegajc na m.in. organizacji turnusów rehabilitacyjnych/rehabilitacyjno-wypoczynkowych. Czasami dochodzi do pomyek zwizanych z bdnie wskazanym na paragonie miejscem i terminem turnusu wpywajcym na kwot nalen od nabywcy na skutek samokontroli ewidencji na kasie dokonanej przeze mnie. Czy mam obowizek uj w odrbnej ewidencji kasy rejestrujcej ww. pomyki? Czy mam obowizek podczy orygina paragonu wydanego klientowi czy wystarczajcym jest orygina paragonu bdcy w moim posiadaniu (zapisany w pamici systemu rejestracyjnego kasy rejestrujcej lub na rolce kasy rejestrujcej)?
                                                • 27.11.2015WSA. Korekta i zwrot VAT a przychd w PIT
                                                 Z uzasadnienia: Przez naleny podatek od towarw i usug, o ktrym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o PIT powinno si rozumie podatek wykazany przez podatnika w deklaracji, albo w wydanej przez organ decyzji okrelajcej wysoko zobowizania podatkowego. Podatek ten powinien wynika rwnie z dokumentw sprzeday. Korekty tych dokumentw (faktur, deklaracji podatkowych) powodujce w konsekwencji zmniejszenie wysokoci podatku nalenego i zwrot nadpaty, nie mog by neutralne w odniesieniu do podatku dochodowego, gdy w takim przypadku przychd nie odzwierciedlaby rzeczywistej wartoci przychodu pomniejszonego o naleny podatek od towarw i usug.
                                                 • 17.11.2015Sprzeda produktw w zestawach promocyjnych: Stawka VAT i podstawa opodatkowania
                                                  Pytanie podatnika: Czy w przypadku sprzeday towarw w zestawie promocyjnym, podstaw opodatkowania VAT, ustalan odrbnie dla kadego z towarw tworzcych zestaw promocyjny, bdzie kwota nalena za sprzeda danego towaru, pomniejszona o kwot nalenego podatku VAT? Czy Wnioskodawca prawidowo traktuje sprzeda zestawu jako sprzeda dwch oddzielnych towarw, w zwizku z czym wykazuje na paragonie fiskalnym zestaw promocyjny jako dwie pozycje opodatkowane rnymi stawkami VAT?
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] ... [ 12 ] nastpna strona »