Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fiskalny paragon

 • 17.10.2017Prawo do wydawania paragonów niezawierajcych NIP
  Czy z uwagi na to, e program aplikacyjny wykorzystywany przez spók nie bdzie posiada funkcjonalnoci umoliwiajcej wydruk paragonów fiskalnych ze wskazanym numerem NIP nabywcy, i w zwizku z czym spóka nie bdzie miaa technicznych moliwoci na wystawienie takiego paragonu, spóka moe wydawa paragony niezawierajce danych wskazanych w § 8 ust. 1 pkt 17 rozporzdzenia Ministra Finansów?
  • 16.10.2017Podatki 2018: Plany MF ws. faktur i paragonów budz wtpliwoci
   Planowane przez Ministerstwo Finansów ograniczenie moliwoci uzyskania faktury do przypadków, gdy na paragonie fiskalnym wskazano NIP nabywcy, budzi wtpliwoci – oceniaj eksperci podatkowi Konfederacji Lewiatan. Organizacja apeluje do resortu finansów o odpowiednie modyfikacje w projekcie.
   • 12.10.2017Podatki 2018: Mikroprzedsibiorcy mog ju testowa elektroniczne skadanie JPK_VAT
    Od 1 stycznia 2018 r. ewidencje na potrzeby VAT, równie te prowadzone dotychczas w wersji papierowej lub plikach typu WORD lub EXCEL, bd prowadzone wycznie w wersji elektronicznej i przesyane jako JPK_VAT do Ministerstwa Finansów. Ju teraz moesz testowa elektroniczne skadanie JPK_VAT dziki aplikacji Ministerstwa Finansów Klient JPK 2.0, która umoliwia bezpatne i bezpieczne wygenerowanie oraz wysanie pliku. Z myl o najmniejszych przedsibiorcach MF w pocztkach 2018 r. udostpni specjaln bezpatn aplikacj do wystawiania i ewidencjonowania faktur VAT oraz generowania i wysyania JPK_VAT. Jak zapewnia Ministerstwo Finansów, w przyszoci aplikacja ta bdzie rozwijana, aby uatwi podatnikom wysyanie pozostaych rodzajów plików JPK.
    • 12.10.2017Podatki 2018: Plany MF ws. faktur i paragonów budz wtpliwoci
     Planowane przez Ministerstwo Finansów ograniczenie moliwoci uzyskania faktury do przypadków, gdy na paragonie fiskalnym wskazano NIP nabywcy, budzi wtpliwoci – oceniaj eksperci podatkowi Konfederacji Lewiatan. Organizacja apeluje do resortu finansów o odpowiednie modyfikacje w projekcie.
     • 11.10.2017Podatki 2018. MF o JPK dla mikroprzedsibiorców - pytania i odpowiedzi
      Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zestawem informacji o operacjach gospodarczych przedsibiorcy za dany okres. Przesya si go wycznie w wersji elektronicznej. Dane s pobierane bezporednio z systemów finansowo-ksigowych przedsibiorstwa. JPK posiada okrelony ukad i format (schemat xml), który uatwia jego przetwarzanie. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyaj JPK_VAT, czyli ewidencj zakupu i sprzeday VAT, z kolei od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadz ksigowo w formie elektronicznej, przekazuj inne struktury JPK na danie organów podatkowych.
      • 11.10.2017Podatki 2018: Mikroprzedsibiorcy mog ju testowa elektroniczne skadanie JPK_VAT
       Od 1 stycznia 2018 r. ewidencje na potrzeby VAT, równie te prowadzone dotychczas w wersji papierowej lub plikach typu WORD lub EXCEL, bd prowadzone wycznie w wersji elektronicznej i przesyane jako JPK_VAT do Ministerstwa Finansów. Ju teraz moesz testowa elektroniczne skadanie JPK_VAT dziki aplikacji Ministerstwa Finansów Klient JPK 2.0, która umoliwia bezpatne i bezpieczne wygenerowanie oraz wysanie pliku. Z myl o najmniejszych przedsibiorcach MF w pocztkach 2018 r. udostpni specjaln bezpatn aplikacj do wystawiania i ewidencjonowania faktur VAT oraz generowania i wysyania JPK_VAT. Jak zapewnia Ministerstwo Finansów, w przyszoci aplikacja ta bdzie rozwijana, aby uatwi podatnikom wysyanie pozostaych rodzajów plików JPK.
       • 11.10.2017Podatki 2018: Faktura tylko za paragon z NIP?
        Zgodnie z projektem noweli VAT, jeeli nabywca, bdcy podatnikiem, bdzie chcia otrzyma faktur do paragonu, który posiada, to sprzedawca wystawi tak faktur tylko w sytuacji, kiedy na paragonie bdzie wpisany numer NIP tego nabywcy. Zmiana w sposobie dokumentowania transakcji  bdzie miaa odzwierciedlenie równie w skadanych plikach JPK_VAT. Jeeli faktura bdzie wystawiana na rzecz podmiotu innego ni podatnik (konsumenta), czyli bdzie wystawiana na danie konsumenta, wówczas taka faktura wykazywana bdzie odrbnie w ewidencji sprzeday – poinformowao Mfw odpowiedzi na interpelacj poselsk.
        • 25.09.2017Podatki 2017: MF przedstawio wany projekt ws. VAT i kas fiskalnych
         Resort finansów przedstawi nowy projekt dotyczcy sprzeday i stosowania kas rejestrujcych (fiskalnych). Nowe propozycje dotycz wdroenia systemu e-paragonów oraz kas fiskalnych online. Zgodnie z projektem, nowe kasy maj mie wbudowan funkcjonalno pozwalajc na zautomatyzowany przesy danych do Centralnego Repozytorium Kas.
         • 20.09.2017Podatki 2017: MF przedstawio wany projekt ws. VAT i kas fiskalnych
          Resort finansów przedstawi nowy projekt dotyczcy sprzeday i stosowania kas rejestrujcych (fiskalnych). Nowe propozycje dotycz wdroenia systemu e-paragonów oraz kas fiskalnych online. Zgodnie z projektem, nowe kasy maj mie wbudowan funkcjonalno pozwalajc na zautomatyzowany przesy danych do Centralnego Repozytorium Kas.
          • 19.09.2017Zaliczka zarejestrowana na kasie fiskalnej w przychodach podatkowych
           W firmach gdzie stosowane s kasy rejestrujce zaliczk na poczet przyszej sprzeday naley zaewidencjonowa za pomoc urzdzenia a klientowi powinien by wydany paragon. Obowizek ten wynika z przepisów § 3 ust. 2 rozporzdzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych (Dz. U. poz. 363) – dalej rozporzdzenie w sprawie kas. Przepis ten stanowi, e otrzymanie przed dokonaniem sprzeday caoci lub czci nalenoci (zapaty) podlega ewidencjonowaniu z chwil jej otrzymania.
           • 18.09.2017Miesiczny raport fiskalny obejmujcy niepeny miesic
            Kasa drukuje sprzeda nie od pierwszego dnia danego miesica do ostatniego dnia miesica sprzeday, tylko za okres kiedy bya dokonywana sprzeda. Czy takie zestawienia s prawidowe i czy urzd skarbowy nie bdzie podwaa prawidowoci wydruku podsumowa za dany miesic?
            • 12.09.2017Miesiczny raport fiskalny obejmujcy niepeny miesic
             Kasa drukuje sprzeda nie od pierwszego dnia danego miesica do ostatniego dnia miesica sprzeday, tylko za okres kiedy bya dokonywana sprzeda. Czy takie zestawienia s prawidowe i czy urzd skarbowy nie bdzie podwaa prawidowoci wydruku podsumowa za dany miesic?
             • 01.09.2017Wystawianie faktury bez dania konsumenta
              Czy moliwe jest na gruncie ustawy o VAT dokonywanie wydruku faktury z kadej sprzeday dokonanej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej oraz wydawanie takiemu nabywcy jedynie faktury VAT bez uzyskania dania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ww. ustawy, przy jednoczesnym pozostawieniu wydrukowanego paragonu fiskalnego wraz z drugim egzemplarzem faktury u sprzedawcy?
              • 29.08.2017Nie trzeba ewidencjonowa faktur wystawianych do paragonów
               Czy spóka postpuje prawidowo, e rozlicza VAT naleny w deklaracji VAT-7 tylko wedug raportu fiskalnego z pominiciem faktur wystawionych na yczenie klienta zarówno w sytuacji gdy klient zwraca orygina paragonu jak równie w przypadku braku zwrotu paragonu?
               • 28.08.2017Nie trzeba ewidencjonowa faktur wystawianych do paragonów
                Czy spóka postpuje prawidowo, e rozlicza VAT naleny w deklaracji VAT-7 tylko wedug raportu fiskalnego z pominiciem faktur wystawionych na yczenie klienta zarówno w sytuacji gdy klient zwraca orygina paragonu jak równie w przypadku braku zwrotu paragonu?
                • 11.08.2017Dokumentowanie sprzeday na rzecz konsumentów – paragon, faktura czy faktura z paragonem?
                 Paragon dowodem sprzeday  Sprzeda na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych co do zasady podlega obowizkowi rejestracji za pomoc kasy fiskalnej. Obowizek ten wynika z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, dalej: ustawa o VAT).
                 • 10.08.2017Dokumentowanie sprzeday na rzecz konsumentów – paragon, faktura czy faktura z paragonem?
                  Paragon dowodem sprzeday  Sprzeda na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych co do zasady podlega obowizkowi rejestracji za pomoc kasy fiskalnej. Obowizek ten wynika z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, dalej: ustawa o VAT).
                  • 08.08.2017Kasy rejestrujce: Dodatkowe informacje na paragonie fiskalnym
                   Rozporzdzenie w sprawie kas rejestrujcych nie wskazuje katalogu zamknitego danych jakie mog zosta wpisane na paragonie fiskalnym. Tym samym, dopuszczalne jest umieszczenie na paragonie fiskalnym dodatkowych danych.
                   • 01.08.2017Kasy fiskalne online ju od 1 stycznia 2018 r.?
                    Po wejciu w ycie nowego rozporzdzenia ws. kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestrujce, przedsibiorcy, co do zasady, nie bd musieli wymienia kas. Podatnik bdzie móg stosowa do prowadzenia ewidencji nowe kasy on-line, a take kasy z elektronicznym zapisem kopii. Stopniowo z rynku bd wycofywane kasy z kopi papierow. Planowane jest wprowadzenie obligatoryjnego obowizku stosowania kas on-line w branach szczególnie naraonych na ryzyko naduy podatkowych - wyjanio MF w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                    • 31.07.2017Kasy fiskalne online ju od 1 stycznia 2018 r.?
                     Po wejciu w ycie nowego rozporzdzenia ws. kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestrujce, przedsibiorcy, co do zasady, nie bd musieli wymienia kas. Podatnik bdzie móg stosowa do prowadzenia ewidencji nowe kasy on-line, a take kasy z elektronicznym zapisem kopii. Stopniowo z rynku bd wycofywane kasy z kopi papierow. Planowane jest wprowadzenie obligatoryjnego obowizku stosowania kas on-line w branach szczególnie naraonych na ryzyko naduy podatkowych - wyjanio MF w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                     • 24.07.2017Nieskonkretyzowana zaliczka na kasie fiskalnej
                      Pytanie: Czy z chwil otrzymania zaliczek na poczet przyszych dostaw, których nie mona cile i jednoznacznie okreli powstaje obowizek podatkowy w podatku VAT, a co za tym idzie obowizek wystawiania faktury zaliczkowej i ujcia takiej operacji na kasie fiskalnej? Czy dopuszczalne jest aby paragon fiskalny zawiera wycznie tre „zaliczka w stawce 23” lub tre „zaliczka w stawce 8”?
                      • 20.07.2017MF ostrzega: Kelner ma obowizek wyda klientowi paragon
                       W przypadku wiadczenia usug gastronomicznych osobie fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej istnieje obowizek zaewidencjonowania tych usug na kasie fiskalnej1. Kelner obsugujcy klienta, dla którego wiadczona jest taka usuga, powinien zarejestrowa na kasie fiskalnej dokonan sprzeda, wydrukowa paragon fiskalny oraz wyda go klientowi. Ministerstwo Finansów przypomina, e wydanie paragonu jest obowizkiem kelnera i nie jest uzalenione od proby klienta, ani od tego, czy klient podejdzie odebra paragon – paragon ma by klientowi wrczony, a wic w szczególnoci przyniesiony do stolika przy którym klient siedzi.
                       • 17.07.2017Raporty fiskalne. Kiedy naley je sporzdza?
                        Podatnicy majcy obowizek stosowania kas rejestrujcych sporzdzaj raport fiskalny dobowy po zakoczeniu sprzeday za dany dzie, nie póniej jednak ni przed dokonaniem pierwszej sprzeday w dniu nastpnym. Zobaczmy, w jakich sytuacjach nie trzeba przygotowywa raportu.
                        • 14.07.2017Raporty fiskalne. Kiedy naley je sporzdza?
                         Podatnicy majcy obowizek stosowania kas rejestrujcych sporzdzaj raport fiskalny dobowy po zakoczeniu sprzeday za dany dzie, nie póniej jednak ni przed dokonaniem pierwszej sprzeday w dniu nastpnym. Zobaczmy, w jakich sytuacjach nie trzeba przygotowywa raportu.
                         • 10.07.2017Okresowa ewidencja na kasie fiskalnej
                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno w zakresie piewu solowego, solowych wystpów aktorsko-artystycznych. Po zakoczeniu koncertu, w ramach promocji przekazuje nagrane pyty (cz jest rozdawana w sposób bezpatny, a cz za zwrotem poniesionych nakadów). Czy Wnioskodawca ma obowizek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrujcej? Czy dopuszczalna jest ewidencja okresowa np. miesiczna, kwartalna, póroczna, roczna?
                          • 04.07.2017Podatki 2017: Faktura z wystawionym paragonem w rejestrach VAT oraz w PKPiR
                           Znowelizowane przepisy ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 710, z pón. zm.; dalej: ustawa o VAT) naoyy na podatników VAT obowizek ewidencjonowania w rejestrach VAT numeru, za pomoc którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartoci dodanej. Obowizkowe zatem jest ujcie w rejestrach VAT numeru NIP lub NIP-UE kontrahenta. Wynika to z uregulowa art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. W praktyce oznacza to, e w rejestrach podatnicy musz ewidencjonowa wszystkie wystawione na rzecz innych podatników VAT faktury. Tym samym brak jest moliwoci dokonania zbiorczego zapisu do rejestrów VAT, np. na podstawie raportu miesicznego z kasy fiskalnej. Wyjtkiem jest jedynie sprzeda na rzecz osób fizycznych.
                           • 29.06.2017Wydatki bez faktury w PKPiR
                            Pytanie podatnika: Czy pomimo braku faktur dokumentujcych zakup towarów handlowych, dokonane zakupy, udokumentowane opisami, sporzdzonymi zgodnie z zapisem § 16 ust. 2 rozporzdzenia w sprawie prowadzenia podatkowej ksigi przychodów i rozchodów, wraz z doczonymi do nich paragonami winny zosta zaewidencjonowane w kolumnie 10 PKPiR oraz mog stanowi koszt  przez co prowadzona ksiga nie bdzie uznana za nierzeteln?
                            • 22.06.2017WSA. Niebezpieczne zabawy z kas fiskaln
                             Z uzasadnienia: Przy tak znacznej iloci ich dodatkowych otwar nie sposób da wiary wyjanieniom skarcej, e ich otwieranie byo podyktowane wycznie koniecznoci rozmieniania gotówki, jej pobrania lub zwrotu. Za cakowicie nieprzekonywujce naley uzna zawarte w skardze wyjanienia, e znaczne iloci dodatkowych otwar szuflad mogy by spowodowane "zabaw znudzonego kasjera". Znaczna ilo dodatkowych otwar szuflad kas w poczeniu z przeprowadzonymi przez organ wyliczeniami redniej mary waonej potwierdza, e skarca nie zaewidencjonowaa w swoich ksigach caoci przychodu z tytuu sprzeday towarów.
                             • 16.06.2017NSA. Czy mona odmówi wydania paragonu z NIP nabywcy?
                              Z uzasadnienia: Spóka ma obowizek wyda nabywcy paragon fiskalny zawierajcy jego NIP w kadej sytuacji, gdy nabywca tego zada, niezalenie od wartoci sprzeday. Konsument - nabywca moe da zarówno wystawienia faktury VAT penej, jak i wydania paragonu z NIP. To nabywca decyduje bowiem, czy chce otrzyma faktur VAT, czy paragon fiskalny. Sprzedawca nie ma za prawa odmówi ich wystawienia, ani wyda innego dokumentu, ni da nabywca.
                              • 08.06.2017Podatki 2017: Ewidencje VAT wedug nowych zasad
                               Pytanie: Sprzeda spóki obsugiwana jest przez system sprzeday S. i ewidencjonowana w caoci za pomoc urzdze fiskalnych. Spóka ma moliwo wygenerowania z ww. programu rejestru faktur w ramach raportów dobowych. Spóka prowadzi ponadto zbiorczy rejestr sprzeday za pomoc systemu finansowo-ksigowego X. Czy planowane utrzymanie po 1 stycznia 2017 r. sposobu ewidencji w rejestrze VAT sprzeday paragonowej, polegajcej na zbiorczym ujciu sprzeday z kas fiskalnych jest waciwe?
                               • 07.06.2017Podatki 2017: Ewidencje VAT wedug nowych zasad
                                Pytanie: Sprzeda spóki obsugiwana jest przez system sprzeday S. i ewidencjonowana w caoci za pomoc urzdze fiskalnych. Spóka ma moliwo wygenerowania z ww. programu rejestru faktur w ramach raportów dobowych. Spóka prowadzi ponadto zbiorczy rejestr sprzeday za pomoc systemu finansowo-ksigowego X. Czy planowane utrzymanie po 1 stycznia 2017 r. sposobu ewidencji w rejestrze VAT sprzeday paragonowej, polegajcej na zbiorczym ujciu sprzeday z kas fiskalnych jest waciwe?
                                • 07.06.2017NSA. Nazwa na paragonie a tajemnica lekarska
                                 Z uzasadnienia: Na podstawie przyjtej przez skarc metodologii okrelania w treci paragonu fiskalnego nazw wiadczonych usug medycznych (a czciowo take towarów), opartej o grupy usug (towarów), nie jest moliwe jednoznaczne zidentyfikowanie przedmiotu transakcji. Pod pojciem "konsultacja medyczna", czy te "zabieg kosmetyczny", albo "sprzeda detaliczna kosmetyczna" moe bowiem kry si szereg rónych wiadcze, a w ostatnim z wymienionych przypadków - równie rónych towarów, o zrónicowanym charakterze, cenie, itp. Uszczegóowienie tych opisów w sposób jednoznacznie identyfikujcy przedmiot transakcji nie stanowi ryzyka ujawnienia tajemnicy lekarskiej.
                                 • 30.05.2017Rozliczenie kosztów z tytuu najmu prywatnego
                                  Pytanie podatnika: Jak stawk odpisu amortyzacyjnego zastosowa w przypadku mieszkania zakupionego z rynku wtórnego? Czy koszty uzyskania przychodu obejmuj: opaty zwizane z podpisaniem aktu notarialnego w celu nabycia mieszkania, tj. podatek od czynnoci cywilnoprawnych, opat sdow oraz taks notarialn; opaty zwizane z podpisaniem aktu notarialnego w zwizku z umow najmu (owiadczenie o poddaniu si rygorowi egzekucyjnemu, tzw. najem okazjonalny); koszty porednictwa w wynajmie lokalu (tzw. prowizja porednika), udokumentowane faktur; koszty sprztania lokalu (zgodnie z umow najmu dwa razy w miesicu), udokumentowane paragonem fiskalnym?
                                  • 26.05.2017Kasy rejestrujce: Ewidencjonowanie sprzeday przy wpacie po godzinach pracy
                                   Pytanie podatnika: Data wpywu zapaty, a rejestracja na kasie - czy jeli patno zostanie dokonana np. w dniu 28 listopada 2016 r., a z racji pracy w godzinach 8.30-16.30 odnotowana przez kasjera zostanie w dniu nastpnym 29 listopada 2016 r., to czy moemy taki fakt odnotowa dopiero w dniu odczytu patnoci w banku?
                                   • 25.05.2017Kasa fiskalna przy usugach budowlanych
                                    Pytanie podatnika: W jakim momencie dokonywana jest rejestracja w kasie fiskalnej sprzeday usugi budowlanej z wystawion faktur w nastpnym miesicu rozliczeniowym, po dacie sprzeday usugi budowlanej i z odroczonym terminem patnoci np. 45-dniowym w przypadku wykonania usugi na terenie RP, a w jakim momencie w przypadku wykonania usugi za granic kraju?
                                    • 24.05.2017Jedna kasa w dwóch taksówkach wykorzystywanych naprzemiennie
                                     Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno jednoosobow w charakterze taksówkarza dwoma samochodami. Czy Wnioskodawca moe zastosowa w obydwu samochodach jedn, t sam, posiadan kas rejestrujca? Czy w przypadku zastosowania jednej kasy rejestrujcej, dla sprzeday prowadzonej w miejscach niestaych (w tym wypadku w drugim samochodzie Taxi), na paragonie fiskalnym (oprócz innych obowizkowych elementów) musi widnie numer rejestracyjny i numer boczny taksówki?
                                     • 19.05.2017TAX FREE. Kontrole celne zniechcaj podrónych do zakupów
                                      Interpelacja nr 11634 do ministra finansów w sprawie przepisów budzcych wtpliwoci interpretacyjne dotyczcych systemu zwrotu VAT dla podrónych
                                      • 28.04.2017NSA. Uproszczenia na paragonie nie s dopuszczalne
                                       Z uzasadnienia: Nazwy pozwalajce na "jednoznaczne" identyfikowanie oferowanych towarów i usug (oraz sposób przyporzdkowania stawki podatku do nazw towarów i usug) okrela sam podatnik uwzgldniajc asortyment sprzedawanych towarów i wiadczonych usug. Tym samym rzecz podatnika jest przypisanie poszczególnym towarom takich nazw, które bd je identyfikoway. Na tak identyfikacj nie pozwala jednake metoda ustalania nazw na paragonach fiskalnych zgodnie z któr na okrelenie jednego towaru uywa si jednoczenie (obok siebie) nazw rónych towarów.
                                       • 06.04.2017Odliczenie VAT. Faktura z adnotacj "dokument niefiskalny"
                                        Pytanie: Czy wystawiany przy pomocy drukarki fiskalnej dokument, zawierajcy wszelkie dane wymagane przepisami ustawy o VAT, a take opatrzony dodatkow adnotacj „dokument niefiskalny”, powinien zosta uznany za prawidowo wystawion faktur VAT?
                                        • 05.04.2017Odliczenie VAT. Faktura z adnotacj "dokument niefiskalny"
                                         Pytanie: Czy wystawiany przy pomocy drukarki fiskalnej dokument, zawierajcy wszelkie dane wymagane przepisami ustawy o VAT, a take opatrzony dodatkow adnotacj „dokument niefiskalny”, powinien zosta uznany za prawidowo wystawion faktur VAT?
                                         • 04.04.2017Kasy fiskalne online uszczelni system?
                                          Interpelacja nr 10618 do ministra finansów w sprawie projektu rozporzdzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestrujce, bdcego obecnie na etapie uzgodnie i konsultacji publicznych
                                          • 27.03.2017Odliczenie VAT z paragonu za przejazd autostrad
                                           Pytanie: Prowadz dziaalno gospodarcz polegajc na wykonaniu usug transportowych samochodem powyej 3,5 t, PKD dziaalno 49.41.Z. Transport drogowy towarów. Wykonujc usug na rzecz swojego zleceniodawcy bardzo czsto korzystam z przejazdu patnymi autostradami. Jako dowód zapaty za przejazd autostradami patnymi, otrzymuje paragony fiskalne. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy mog odliczy VAT z ww. paragonów?
                                           • 22.03.2017Kasy rejestrujce: Miesiczny raport fiskalny obejmujcy niepeny miesic
                                            Pytanie podatnika: Kasa drukuje sprzeda nie od pierwszego dnia danego miesica do ostatniego dnia miesica sprzeday, tylko za okres kiedy bya dokonywana sprzeda. Czy takie zestawienia s prawidowe i czy urzd skarbowy nie bdzie podwaa prawidowoci wydruku podsumowa za dany miesic?
                                            • 15.03.2017Dokumentowanie zwrotu towaru gdy brak paragonu
                                             Pytanie podatnika: Czy w przypadku zwrotu towaru przez klienta, który nie posiada paragonu fiskalnego dokumentujcego dokonanie sprzeday tego towaru, mona wykorzysta inne dokumenty potwierdzajce fakt sprzeday?
                                             • 13.03.2017Kasy fiskalne 2018: Centralny system pozwoli zwikszy wpywy budetowe
                                              Ju od przyszego roku kasy fiskalne maj by czone z centralnym systemem urzdów skarbowych. Szacuje si, e w efekcie zmian, których wprowadzenie zostanie rozoone w czasie, budet pastwa moe uzyska przeszo 6 mld z. Planowana reforma zakada, e resort finansów bdzie móg uzyska dostp w czasie rzeczywistym do danych pochodzcych ze wszystkich punktów sprzeday.
                                              • 10.03.2017Kasy fiskalne 2018: Centralny system pozwoli zwikszy wpywy budetowe
                                               Ju od przyszego roku kasy fiskalne maj by czone z centralnym systemem urzdów skarbowych. Szacuje si, e w efekcie zmian, których wprowadzenie zostanie rozoone w czasie, budet pastwa moe uzyska przeszo 6 mld z. Planowana reforma zakada, e resort finansów bdzie móg uzyska dostp w czasie rzeczywistym do danych pochodzcych ze wszystkich punktów sprzeday.
                                               • 09.02.2017Ewidencjonowanie sprzeday. Kasa fiskalna to nie zabawka
                                                Z uzasadnienia: Przy tak znacznej iloci ich dodatkowych otwar nie sposób da wiary wyjanieniom skarcej, e ich otwieranie byo podyktowane wycznie koniecznoci rozmieniania gotówki, jej pobrania lub zwrotu. Za cakowicie nieprzekonywujce naley uzna zawarte w skardze wyjanienia, e znaczne iloci dodatkowych otwar szuflad mogy by spowodowane "zabaw znudzonego kasjera". Znaczna ilo dodatkowych otwar szuflad kas w poczeniu z przeprowadzonymi przez organ wyliczeniami redniej mary waonej potwierdza, e skarca nie zaewidencjonowaa w swoich ksigach caoci przychodu z tytuu sprzeday towarów.
                                                • 23.01.2017Owoc zatrutego drzewa. Skutki podatkowe
                                                 Teza: Naley przyj, e „owoc zatrutego drzewa” jakim s decyzje o rozoeniu na raty zalegoci podatkowej, okrelonej uprzednio w decyzji o zalegoci podatkowej, która nastpnie zostaa wyeliminowana z obrotu prawnego, co do zasady nie moe wywoywa skutku prawnego w postaci zawieszenia terminu przedawnienia zobowizania podatkowego.
                                                 • 13.01.2017Moment ewidencjonowania obrotu przy sprzeday wysykowej na kasie rejestrujcej
                                                  Pytanie podatnika: Czy w przypadku sprzeday przez platform allegro w momencie otrzymania przelewu na konto firmowe przed wysyk towaru prawidowe jest fiskalizowanie tej sprzeday w momencie otrzymania pienidzy, czy fiskalizacja winna by dokonana w momencie wysyki towaru? Czy w przypadku sprzeday za pobraniem prawidowe jest fiskalizowanie sprzeday towaru na rzecz osób fizycznych w momencie wydania towaru kurierowi, czy moe w momencie otrzymania zapaty za towar? W którym momencie powinna by zafiskalizowana sprzeda, jeeli przelew firma otrzyma w pitek o godz. 18 lub w sobot, w którym to czasie firma nie pracuje, czy prawidowym bdzie fiskalizacja w momencie wysyki towaru do klienta czy te moe w dacie otrzymania przelewu?
                                                  • 02.01.2017Elektroniczne paragony coraz bliej
                                                   Resort rozwoju oraz Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) podpisay w ostatni rod list intencyjny dotyczcy uruchomienia platformy paragonów elektronicznych z kas fiskalnych. System ma pozwala na bezporedni dystrybucj e-paragonów do konsumentów.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 12 ] nastpna strona »