Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fiskalny paragon

 • 27.06.2018Kasy rejestrujce: Dodatkowe informacje na paragonie fiskalnym
  Rozporzdzenie w sprawie kas rejestrujcych nie wskazuje katalogu zamknitego danych jakie mog zosta wpisane na paragonie fiskalnym. Tym samym, dopuszczalne jest umieszczenie na paragonie fiskalnym dodatkowych danych.
  • 26.06.2018Paragon te moe da prawo do odliczenia VAT
   Zgodnie z generaln zasad okrelon w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT) podatnikowi suy prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim nabyte towary i usugi wykorzystywane s do wykonywania czynnoci opodatkowanych. Kwot podatku naliczonego (do odliczenia) stanowi w myl art. 86 ust. 2 suma kwot podatku wynikajcych z faktur otrzymanych przez podatnika. Regu jest wic uzyskanie przez nabywc prawa do odliczenia VAT dziki fakturom otrzymanym od sprzedawcy i dokumentujcym zawart transakcj.
   • 25.06.2018Paragon te moe da prawo do odliczenia VAT
    Zgodnie z generaln zasad okrelon w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT) podatnikowi suy prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim nabyte towary i usugi wykorzystywane s do wykonywania czynnoci opodatkowanych. Kwot podatku naliczonego (do odliczenia) stanowi w myl art. 86 ust. 2 suma kwot podatku wynikajcych z faktur otrzymanych przez podatnika. Regu jest wic uzyskanie przez nabywc prawa do odliczenia VAT dziki fakturom otrzymanym od sprzedawcy i dokumentujcym zawart transakcj.
    • 20.06.2018Jedna faktura do sprzeday udokumentowanej kilkoma paragonami
     Pytanie: Czy Wnioskodawca postpuje prawidowo wystawiajc faktur zbiorcz dla Klienta, dziaajc w opisanym stanie faktycznym, w którym Klient zgasza danie wystawienia faktury zbiorczej bez przekazania Wnioskodawcy paragonów fiskalnych, z jednoczesn identyfikacj transakcji oraz Klienta na podstawie dokumentów Dowód Wydania i egzemplarzy paragonów fiskalnych majcych posta elektroniczn, pozostajcych u Wnioskodawcy?
     • 15.06.2018VAT: Prawidowy sposób ewidencji w kasie i udostpniania faktury przy usugach mobilnych
      Wysanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na wskazany przez nabywc e-mail zgodnie z jego daniem oznacza, e dokument zosta nabywcy udostpniony (przydzielony) i w odniesieniu do faktury elektronicznej wiadczy o tym, e wypeniony zosta warunek, o którym mowa w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy, tj. wydano faktur nabywcy.
      • 07.06.2018Zaliczka zarejestrowana na kasie fiskalnej w przychodach podatkowych
       W firmach gdzie stosowane s kasy rejestrujce zaliczk na poczet przyszej sprzeday naley zaewidencjonowa za pomoc urzdzenia a klientowi powinien by wydany paragon. Obowizek ten wynika z przepisów § 3 ust. 2 rozporzdzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych – dalej rozporzdzenie w sprawie kas. Przepis ten stanowi, e otrzymanie przed dokonaniem sprzeday caoci lub czci nalenoci (zapaty) podlega ewidencjonowaniu z chwil jej otrzymania.
       • 05.06.2018Zaliczka zarejestrowana na kasie fiskalnej w przychodach podatkowych
        W firmach gdzie stosowane s kasy rejestrujce zaliczk na poczet przyszej sprzeday naley zaewidencjonowa za pomoc urzdzenia a klientowi powinien by wydany paragon. Obowizek ten wynika z przepisów § 3 ust. 2 rozporzdzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych – dalej rozporzdzenie w sprawie kas. Przepis ten stanowi, e otrzymanie przed dokonaniem sprzeday caoci lub czci nalenoci (zapaty) podlega ewidencjonowaniu z chwil jej otrzymania.
        • 23.05.2018Faktura z wystawionym paragonem w rejestrach VAT oraz w PKPiR
         Przepisy ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z pón. zm.; dalej: ustawa o VAT) nakadaj na podatników VAT obowizek ewidencjonowania w rejestrach VAT numeru, za pomoc którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartoci dodanej. Obowizkowe zatem jest ujcie w rejestrach VAT numeru NIP lub NIP-UE kontrahenta. Wynika to z uregulowa art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. W praktyce oznacza to, e w rejestrach podatnicy musz ewidencjonowa wszystkie wystawione na rzecz innych podatników VAT faktury. Tym samym brak jest moliwoci dokonania zbiorczego zapisu do rejestrów VAT, np. na podstawie raportu miesicznego z kasy fiskalnej. Wyjtkiem jest jedynie sprzeda na rzecz osób fizycznych.
         • 17.05.2018Dwie faktury do jednego paragonu
          Spóka wiadczy usugi przewozu osób TAXI. Cena za usug przewozu wynosi 100 z. Z usugi korzystay dwie osoby. Kierowca rejestruje na kasie fiskalnej sprzeda na kwot 100 z i wystawia na t kwot paragon fiskalny. Po dokonaniu zapaty klienci informuj, e ycz sobie wystawienia dwóch faktur do jednego paragonu dla dwóch osób. Czy mona wystawi dwie faktury do jednego paragonu, kada po 50 z i w uwagach na fakturze bez paragonu wpisa tylko jego numer?
          • 16.05.2018Dwie faktury do jednego paragonu
           Spóka wiadczy usugi przewozu osób TAXI. Cena za usug przewozu wynosi 100 z. Z usugi korzystay dwie osoby. Kierowca rejestruje na kasie fiskalnej sprzeda na kwot 100 z i wystawia na t kwot paragon fiskalny. Po dokonaniu zapaty klienci informuj, e ycz sobie wystawienia dwóch faktur do jednego paragonu dla dwóch osób. Czy mona wystawi dwie faktury do jednego paragonu, kada po 50 z i w uwagach na fakturze bez paragonu wpisa tylko jego numer?
           • 15.05.2018Rachunki kelnerskie - tak, ale nie zamiast paragonu
            Na podatniku ciy obowizek takiego sposobu zorganizowania prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, aeby zapewni, e z tytuu sprzeday (wczeniejszego otrzymania zaliczki) obrót i kwota podatku nalenego zostanie zaewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrujcej, paragon fiskalny (lub faktura) zostanie wydrukowany oraz wydany nabywcy – do jego uznania naley, czy w ramach przewidzianych przez siebie procedur chce do tego celu wykorzystywa takie dokumenty jak tzw. rachunki kelnerskie - wyjanio Ministerstwo Finansów.
            • 08.05.2018WSA. Korekta sprzeday na kasie fiskalnej
             W sytuacji, gdy sprzedawca jest zobowizany do ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrujcej - gdzie dokumentem potwierdzajcym fakt sprzeday jest paragon fiskalny, a cech pamici fiskalnej kasy jest jednokrotny, niezmienialny zapis danych - dla dokonania zmian w ewidencji sprzeday za dany okres rozliczeniowy z tytuu oczywistej pomyki podatnik winien posiada odrbn ewidencj oraz oryginay paragonów, które to dokumenty s niezbdne do prawidowego wypenienia deklaracji VAT. Niespenienie tych warunków skutkuje niemonoci skorygowania wartoci sprzeday zaewidencjonowanej na kasie rejestrujcej - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gdasku.
             • 08.05.2018VAT 2018: Faktura tylko do paragonu z numerem NIP nabywcy
              Wystawianie faktur w oparciu o paragony na rzecz nabywców posugujcych si takim numerem bdzie ograniczone do tej grupy kas, które posiadaj t funkcjonalno. Jednake podkrela si, e kasa rejestrujca suy do rejestrowania sprzeday na rzecz konsumentów. Podatnik VAT natomiast powinien otrzymywa wycznie faktury, poniewa to one generuj prawo do odliczenia VAT. Zmiana regulacji ma dotyczy szczególnej sytuacji, gdy podatnik nie odbiera od sprzedawcy od razu faktury, tylko paragon fiskalny - wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
              • 04.05.2018Dokumentowanie zakupów dokonywanych przez Rad Rodziców
               Rada rodziców jest czci placówki owiatowej, tj. szkoy utworzonej przez jednostk samorzdu terytorialnego (np. gmin) w formie jednostki budetowej (np. gminnej jednostki budetowej). Podatnikiem VAT jest wobec tego dana jednostka samorzdu terytorialnego. W takim przypadku rady rodziców nie mona uzna odrbnego od jednostki samorzdowej podatnika VAT.
               • 24.04.2018Pomyka w zaewidencjonowaniu sprzeday w kasie rejestrujcej
                Moliwo bdnego zaewidencjonowania sprzeday w kasie jest zrozumiaa, szczególnie biorc pod uwag specyfik dokonywania sprzeday na rzecz osób fizycznych w warunkach znacznego natenia transakcji, np. w sklepie.
                • 23.04.2018Pomyka w zaewidencjonowaniu sprzeday w kasie rejestrujcej
                 Moliwo bdnego zaewidencjonowania sprzeday w kasie jest zrozumiaa, szczególnie biorc pod uwag specyfik dokonywania sprzeday na rzecz osób fizycznych w warunkach znacznego natenia transakcji, np. w sklepie.
                 • 23.03.2018Centralne repozytorium kas fiskalnych ju wkrótce
                  Podatnicy prowadzcy dziaalno gospodarcz w zakresie bran szczególnie naraonych na nieprawidowoci w zakresie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku zostan w pierwszej kolejnoci objci bezwzgldnym obowizkiem stosowania do ewidencji obrotu kas rejestrujcych pn-line.
                  • 19.03.2018Podatki 2018: Nowe zasady wystawiania faktur wymusz zakup nowych kas?
                   Zasady wystawiania faktur, których podstaw jest paragon fiskalny, zostan zmienione – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Finansów. Jak twierdz eksperci Business Centre Club, w praktyce nowe rozwizanie moe dla czci przedsibiorców oznacza konieczno wymiany kas rejestrujcych (fiskalnych) na nowe, które pozwalaj na podanie na paragonie numeru NIP nabywcy.
                   • 16.03.2018Podatki 2018: Nowe zasady wystawiania faktur wymusz zakup nowych kas?
                    Zasady wystawiania faktur, których podstaw jest paragon fiskalny, zostan zmienione – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Finansów. Jak twierdz eksperci Business Centre Club, w praktyce nowe rozwizanie moe dla czci przedsibiorców oznacza konieczno wymiany kas rejestrujcych (fiskalnych) na nowe, które pozwalaj na podanie na paragonie numeru NIP nabywcy.
                    • 14.03.2018NSA. Kiedy powstaje obowizek podatkowy przy sprzeday z automatu?
                     Do sprzeday napoju, którego wydanie nastpuje w zamian za eton, a tym samym jego dostawy rozumianej jako przeniesienie prawa do rozporzdzania takim towarem jak waciciel, dochodzi ju w momencie otrzymania przez klienta etonu, po uiszczeniu w kasie ceny napoju - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                     • 13.03.2018Przechowywanie faktur i paragonów wycznie w wersji elektronicznej
                      Pytanie: Czy przechowywanie przez spók paragonów fiskalnych doczanych do faktury, faktur sprzedaowych oraz raportów dobowych wycznie w elektronicznej bazie dokumentów po zniszczeniu wersji papierowych bdzie prawidowe?
                      • 02.03.2018Podatki 2018: MF chce ograniczy prawo do wystawiania faktur
                       Prawo do wystawiania faktur zostanie ograniczone – wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usug (VAT). Ministerstwo Finansów zamierza w praktyce przeciwdziaa procederowi wystawiania faktur na podstawie zebranych paragonów, które pozostawiaj inni klienci.
                       • 27.02.2018Paragon te moe da prawo do odliczenia VAT
                        Zgodnie z generaln zasad okrelon w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., z pón. zm., dalej: ustawa o VAT) podatnikowi suy prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim nabyte towary i usugi wykorzystywane s do wykonywania czynnoci opodatkowanych. Kwot podatku naliczonego (do odliczenia) stanowi w myl art. 86 ust. 2 suma kwot podatku wynikajcych z faktur otrzymanych przez podatnika. Regu jest wic uzyskanie przez nabywc prawa do odliczenia VAT dziki fakturom otrzymanym od sprzedawcy i dokumentujcym zawart transakcj.
                        • 25.02.2018Uzasadnienie do projektu ustawy z 13.02.2018 r.
                         Na stronach rzdowego centrum legislacyjnego pojawi si projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw z 13.02.2018 r., wraz z uzasadnieniem i ocen skutków regulacji. Publikujemy uzasadnienie do tego projektu.
                         • 25.02.2018Ocena skutków regulacji do projektu zmian w ustawie o VAT z 13.02.2018 r.
                          Na stronach rzdowego centrum legislacyjnego pojawi si projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw z 13.02.2018 r., wraz z uzasadnieniem i ocen skutków regulacji. Niej przedstawiamy rzdowy dokument stanowicy ocen skutków regulacji.
                          • 21.02.2018Odliczenie VAT z paragonu za przejazd autostrad
                           Pytanie: Prowadz dziaalno gospodarcz polegajc na wykonaniu usug transportowych samochodem powyej 3,5 t, PKD dziaalno 49.41.Z. Transport drogowy towarów. Wykonujc usug na rzecz swojego zleceniodawcy bardzo czsto korzystam z przejazdu patnymi autostradami. Jako dowód zapaty za przejazd autostradami patnymi, otrzymuje paragony fiskalne. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy mog odliczy VAT z ww. paragonów?
                           • 19.02.2018Odliczenie VAT z paragonu za przejazd autostrad
                            Pytanie: Prowadz dziaalno gospodarcz polegajc na wykonaniu usug transportowych samochodem powyej 3,5 t, PKD dziaalno 49.41.Z. Transport drogowy towarów. Wykonujc usug na rzecz swojego zleceniodawcy bardzo czsto korzystam z przejazdu patnymi autostradami. Jako dowód zapaty za przejazd autostradami patnymi, otrzymuje paragony fiskalne. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy mog odliczy VAT z ww. paragonów?
                            • 19.02.2018WSA. Ewidencja pomyek zarejestrowanych w kasie fiskalnej
                             Z uzasadnienia:W sytuacji, gdy sprzedawca jest zobowizany do ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrujcej - gdzie dokumentem potwierdzajcym fakt sprzeday jest paragon fiskalny, a cech pamici fiskalnej kasy jest jednokrotny, niezmienialny zapis danych - dla dokonania zmian w ewidencji sprzeday za dany okres rozliczeniowy z tytuu oczywistej pomyki podatnik winien posiada odrbn ewidencj oraz oryginay paragonów, które to dokumenty s niezbdne do prawidowego wypenienia deklaracji VAT. Niespenienie tych warunków skutkuje niemonoci skorygowania wartoci sprzeday zaewidencjonowanej na kasie rejestrujcej.
                             • 14.02.2018E-mikrofirma w pytaniach i odpowiedziach - MF wyjania
                              Dla kogo jest aplikacja e-mikrofirma?  Aplikacja e-mikrofirma przeznaczona jest dla osób fizycznych prowadzcych jednoosobow dziaalno gospodarcz. Aplikacja umoliwia wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur zakupu i tworzenie ewidencji VAT oraz generowanie, walidacj, szyfrowanie, podpisywanie i przesyanie Jednolitych Plików Kontrolnych do systemu Ministerstwa Finansów.
                              • 13.02.2018Wystawianie faktury bez dania konsumenta
                               Czy moliwe jest na gruncie ustawy o VAT dokonywanie wydruku faktury z kadej sprzeday dokonanej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej oraz wydawanie takiemu nabywcy jedynie faktury VAT bez uzyskania dania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ww. ustawy, przy jednoczesnym pozostawieniu wydrukowanego paragonu fiskalnego wraz z drugim egzemplarzem faktury u sprzedawcy?
                               • 13.02.2018E-mikrofirma w pytaniach i odpowiedziach - MF wyjania
                                Dla kogo jest aplikacja e-mikrofirma?  Aplikacja e-mikrofirma przeznaczona jest dla osób fizycznych prowadzcych jednoosobow dziaalno gospodarcz. Aplikacja umoliwia wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur zakupu i tworzenie ewidencji VAT oraz generowanie, walidacj, szyfrowanie, podpisywanie i przesyanie Jednolitych Plików Kontrolnych do systemu Ministerstwa Finansów.
                                • 07.02.2018Przed-rachunki hotelowe na celowniku fiskusa
                                 Zauwaalna jest praktyka wydawania klientom tzw. rachunku albo paragonu kelnerskiego zamiast, jak to nakazuj obowizujce przepisy prawa, paragonu fiskalnego, tj. wydrukowanego z kasy rejestrujcej. Rachunek lub paragon kelnerski moe suy wycznie do rozlicze pracodawcy z pracownikami, w aden sposób nie moe zastpowa paragonu fiskalnego. Jeeli w lad za paragonem kelnerskim nie zostanie wydany paragon fiskalny, oznacza to, e transakcja prawdopodobnie nie zostaa zarejestrowana na kasie fiskalnej, a co za tym idzie usuga zostaa wykonana w tzw. szarej strefie, a podatki nalene z tego tytuu nie trafiy do budetu pastwa – wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                 • 18.01.2018NSA: Organ podatkowy nie moe rozszerzajco interpretowa przepisów sankcyjnych
                                  Z uzasadnienia: Zakres podmiotowy tego przepisu zosta jednoznacznie okrelony i z uwagi na sankcyjny (karny) charakter normy art. 262 § 1 O.p. nie moe on by rozszerzany w drodze wykadni.
                                  • 12.01.2018Jednoczesna sprzeda zwolniona i objta obowizkiem ewidencji w kasie fiskalnej
                                   Ewidencjonujc w kasie fiskalnej czynnoci objte obowizkiem ewidencjonowania, i jednoczenie czynnoci zwolnione z tego obowizku naley tak zorganizowa sprzeda, aby nie byo wtpliwoci, kiedy dokonuje si dostawy produktów zwolnionych, a kiedy przedmiotem dostawy s towary handlowe zakupione w celach handlowych.
                                   • 12.01.2018W okresie przejciowym podatnicy bd mogli uywa starych kas
                                    Kasy z elektronicznym zapisem kopii oraz kasy z kopi papierow bd wycofywane z rynku stopniowo, a sam proces bdzie mia charakter ewolucyjny i zrónicowany w zalenoci od rodzaju kasy. Podatnicy co do zasady bd uprawnieni do stosowania dotychczas funkcjonujcych kas. 
                                    • 28.12.2017VAT przy sprzeday toreb na zakupy z tworzyw sztucznych - MF wyjania
                                     1 stycznia 2018 r. wchodz w ycie przepisy(1) wprowadzajce opat recyklingow, która bdzie pobierana od lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, oferowanych przy zakupach. Opata ta bdzie pobierana przez przedsibiorców prowadzcych jednostki handlu detalicznego lub hurtowego. Stawka opaty recyklingowej wynosi 0,20 z za jedn sztuk lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego(2).
                                     • 27.12.2017VAT przy sprzeday toreb na zakupy z tworzyw sztucznych - MF wyjania
                                      1 stycznia 2018 r. wchodz w ycie przepisy(1) wprowadzajce opat recyklingow, która bdzie pobierana od lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, oferowanych przy zakupach. Opata ta bdzie pobierana przez przedsibiorców prowadzcych jednostki handlu detalicznego lub hurtowego. Stawka opaty recyklingowej wynosi 0,20 z za jedn sztuk lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego(2).
                                      • 27.12.2017Podatki 2018. MF o JPK dla mikroprzedsibiorców - pytania i odpowiedzi
                                       Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zestawem informacji o operacjach gospodarczych przedsibiorcy za dany okres. Przesya si go wycznie w wersji elektronicznej. Dane s pobierane bezporednio z systemów finansowo-ksigowych przedsibiorstwa. JPK posiada okrelony ukad i format (schemat xml), który uatwia jego przetwarzanie. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyaj JPK_VAT, czyli ewidencj zakupu i sprzeday VAT, z kolei od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadz ksigowo w formie elektronicznej, przekazuj inne struktury JPK na danie organów podatkowych.
                                       • 11.12.2017Kasy fiskalne 2018: Biznes przeciwny zmianom dotyczcym wymiany walut
                                        Nie ma uzasadnienia dla objcia obowizkiem ewidencjonowania za pomoc kas fiskalnych usug wymiany walut, z wyczeniem usug wiadczonych przez banki i spódzielcze kasy oszczdnociowo-kredytowe (SKOK) – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Eksperci organizacji krytycznie oceniaj propozycj zawart w projekcie nowego rozporzdzenia, które ma wej w ycie 1 stycznia 2018 r.
                                        • 08.12.2017Kasy fiskalne 2018: Biznes przeciwny zmianom dotyczcym wymiany walut
                                         Nie ma uzasadnienia dla objcia obowizkiem ewidencjonowania za pomoc kas fiskalnych usug wymiany walut, z wyczeniem usug wiadczonych przez banki i spódzielcze kasy oszczdnociowo-kredytowe (SKOK) – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Eksperci organizacji krytycznie oceniaj propozycj zawart w projekcie nowego rozporzdzenia, które ma wej w ycie 1 stycznia 2018 r.
                                         • 01.12.2017Nowe rozporzdzenie o kasach fiskalnych – cz propozycji budzi wtpliwoci
                                          Cz przepisów zaproponowanych w projekcie nowego rozporzdzenia ws. kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestrujce, moe budzi wtpliwoci – oceniaj eksperci podatkowi Konfederacji Lewiatan. Eksperci wskazuj, e proponowany ksztat przepisów moe nie gwarantowa realizacji celu, czyli zniesienia koniecznoci wydruku oryginau paragonu w papierowej formie.
                                          • 30.11.2017Nowe rozporzdzenie o kasach fiskalnych – cz propozycji budzi wtpliwoci
                                           Cz przepisów zaproponowanych w projekcie nowego rozporzdzenia ws. kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestrujce, moe budzi wtpliwoci – oceniaj eksperci podatkowi Konfederacji Lewiatan. Eksperci wskazuj, e proponowany ksztat przepisów moe nie gwarantowa realizacji celu, czyli zniesienia koniecznoci wydruku oryginau paragonu w papierowej formie.
                                           • 28.11.2017Kasy rejestrujce od 1 stycznia 2018 r.
                                            Do 31 grudnia 2017 r. obowizywa bdzie rozporzdzenie Ministra Gospodarki z 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestrujce (Dz.U. poz. 1076). Z dniem 1 stycznia 2018 r. wejdzie w ycie cakiem nowy akt prawny regulujcy to zagadnienie.
                                            • 27.11.2017Kasy rejestrujce od 1 stycznia 2018 r.
                                             Do 31 grudnia 2017 r. obowizywa bdzie rozporzdzenie Ministra Gospodarki z 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestrujce (Dz.U. poz. 1076). Z dniem 1 stycznia 2018 r. wejdzie w ycie cakiem nowy akt prawny regulujcy to zagadnienie.
                                             • 23.11.2017Dokumentowanie sprzeday na rzecz konsumentów: Albo paragon, albo faktura
                                              Czy w przypadku, gdy firma bdzie wydawaa klientowi zarówno paragon, jak i faktur dokumentujc sprzeda zaewidencjonowan w kasie rejestrujcej, lecz jednoczenie w swojej dokumentacji bdzie przechowywaa drugi egzemplarz faktury, z którego to bdzie jednoznacznie wynikao którego paragonu dotyczy faktura, za sam paragon w razie potrzeby bdzie moliwy do odszukania w kopiach dokumentów fiskalnych przechowywanych przez firm, takie postpowanie bdzie zgodne z art. 106h ustawy o VAT?
                                              • 22.11.2017Dokumentowanie sprzeday na rzecz konsumentów: Albo paragon, albo faktura
                                               Czy w przypadku, gdy firma bdzie wydawaa klientowi zarówno paragon, jak i faktur dokumentujc sprzeda zaewidencjonowan w kasie rejestrujcej, lecz jednoczenie w swojej dokumentacji bdzie przechowywaa drugi egzemplarz faktury, z którego to bdzie jednoznacznie wynikao którego paragonu dotyczy faktura, za sam paragon w razie potrzeby bdzie moliwy do odszukania w kopiach dokumentów fiskalnych przechowywanych przez firm, takie postpowanie bdzie zgodne z art. 106h ustawy o VAT?
                                               • 31.10.2017Paragony tylko na danie klienta?
                                                Czy obecnie obowizujce przepisy dopuszczaj moliwo odstpienia od wydrukowania paragonu, jeeli klient nie zada jego wydania? Jeeli tak, czy zagwarantowany jest i w jaki sposób mona sprawdzi zapis transakcji w kasie fiskalnej?
                                                • 26.10.2017Klienci bd otrzymywa informacje o e-paragonach
                                                 Ju w 2018 r. rozpocznie si wprowadzanie systemu elektronicznych paragonów fiskalnych. Aktualnie trwaj prace nad rozwizaniem, które pozwoli poczy klientów z danymi. Jak wskazuj eksperci, jednym z wyzwa jest przygotowanie sposobu otrzymywania informacji nt. przesanych e-paragonów.
                                                 • 25.10.2017Klienci bd otrzymywa informacje o e-paragonach
                                                  Ju w 2018 r. rozpocznie si wprowadzanie systemu elektronicznych paragonów fiskalnych. Aktualnie trwaj prace nad rozwizaniem, które pozwoli poczy klientów z danymi. Jak wskazuj eksperci, jednym z wyzwa jest przygotowanie sposobu otrzymywania informacji nt. przesanych e-paragonów.
                                                  • 18.10.2017Prawo do wydawania paragonów niezawierajcych NIP
                                                   Czy z uwagi na to, e program aplikacyjny wykorzystywany przez spók nie bdzie posiada funkcjonalnoci umoliwiajcej wydruk paragonów fiskalnych ze wskazanym numerem NIP nabywcy, i w zwizku z czym spóka nie bdzie miaa technicznych moliwoci na wystawienie takiego paragonu, spóka moe wydawa paragony niezawierajce danych wskazanych w § 8 ust. 1 pkt 17 rozporzdzenia Ministra Finansów?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 12 ] nastpna strona »