Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

godziny nocne

 • 06.03.2019Parametry i wskaźniki 2019: Pracownik
  Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
  • 05.03.2019Parametry i wskaźniki 2019: Pracownik
   Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
   • 08.05.2018Zwrot pracownikom wydatków na paliwo z PIT
    Pytanie: Czy wypłacone pracownikowi kwoty z tytułu częściowego zwrotu kosztu paliwa w formie stawki dziennej za dojazdy z domu do miejsca wykonywania pracy prowadzi do powstania u tego pracownika przychodu ze stosunku pracy i w konsekwencji, czy Spółka jako płatnik PIT nie będzie zobowiązana do ustalenia przychodu po stronie pracownika i pobrania zaliczki na podatek?
    • 23.02.2018Finansowanie noclegów pracownikom mobilnym i przychód ze stosunku pracy
     Obowiązek zapewnienia prawidłowej organizacji pracy nie może być utożsamiany tylko z zapewnieniem biurka, materiałów biurowych czy pokryciem kosztów eksploatacji samochodu służbowego czy kosztów zużytej energii elektrycznej. Ten obowiązek należy i trzeba odnosić i analizować w kontekście konkretnych obowiązków pracowniczych i wynikających z tych obowiązków oczekiwań pracodawcy.
     • 17.01.2018Parametry i wskaźniki 2018: Pracownik
      Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
      • 03.02.2017Parametry i wskaźniki 2017: Pracownik
       Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
       • 18.11.2016Składki ZUS od noclegów i diet pracowników mobilnych
        Jeśli określone świadczenie nie stanowi przychodu ze stosunku pracy, to nie istnieje z tego tytułu obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Zatem, w sytuacji gdy wartość noclegów i diet dla pracowników mobilnych przebywających w podróży służbowej oraz wartości noclegów zapewnianych pracownikom mobilnym w trakcie wyjazdów odbywanych w celu wykonywania swoich obowiązków nie stanowi przychodu z tytułu stosunku pracy, wartości tych świadczeń nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy wyjaśnił ZUS.
        • 21.10.2016PIT. Zwrot kosztów noclegów i wyżywienia pracownikom mobilnym - fiskus zmienia zdanie
         Pytanie podatnika: Wnioskodawca zatrudniany jest na stanowisku regionalnego kierownika sprzedaży na podstawie umowy o pracę. Niekiedy Wnioskodawca zmuszony jest do noclegów poza miejscem zamieszkania. Wydatki na noclegi, jak i na wyżywienie, zwracane są przez pracodawcę. Czy kwoty zwracane Wnioskodawcy, jako wyrównanie uszczerbku w jego majątku osobistym, poniesionym z polecenia oraz na rzecz i w imieniu pracodawcy, stanowią jego przychód podatkowy ze stosunku pracy?
         • 13.04.2016WSA. Zwrot wydatków za nocleg a przychód pracownika
          Z uzasadnienia: Zwrot wydatków poniesionych przez pracownika w związku z wykonywaniem wynikających z umowy o pracę obowiązków służbowych nie należy traktować jako przychodu ze stosunku pracy i odprowadzać z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
          • 25.09.2015Zwrot kosztów noclegu i wyżywienia a przychód pracownika. Nie ma podróży, ale są obowiązki służbowe
           Pytanie podatnika: Czy zwrot kosztów noclegu i gastronomii w czasie spotkania z kontrahentem, poniesionych przez pracownika mobilnego na realizację zadań wskazanych przez pracodawcę, jeżeli pracownik nie odbywa podróży służbowej w rozumieniu przepisów prawa pracy, ale potrzeba noclegu i gastronomii w czasie spotkania z kontrahentem jest bezpośrednio związana z czynnościami służbowymi wykonywanymi przez tego pracownika stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
           • 21.01.2015Minimalne wynagrodzenie a dodatek za pracę w nocy
            Interpelacja nr 28401 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej
            • 12.12.2014Miejsce pracy pracownika, nocleg i PIT
             Z uzasadnienia: Zapłata przez pracodawcę kosztu noclegu pracownika wykonującego swe obowiązki w miejscu określonym w umowie o pracę (poza siedzibą firmy oraz miejsca zamieszkania pracownika) stanowi racjonalny wydatek firmy związany z realizacją określonych celów gospodarczych. Wydatek ten ponoszony w interesie pracodawcy, stanowiący koszt działalności gospodarczej poniesiony w celu osiągnięcia przychodów firmy nie może być uznany za element przychodu pracownika.
             • 15.10.2014Przegrany proces a koszty uzyskania przychodów
              Pytanie podatnika: Czy poniesione przez spółkę koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz koszty opinii biegłego w związku z przegranymi przed sądem pracy sprawami pracowniczymi mogą stanowić koszty uzyskania przychodów spółki?
              • 27.01.2014Ewidencjonowanie czasu pracy
               Ewidencję czasu pracy należy tak wypełnić, aby prawidłowo wypłacić wynagrodzenie za pracę. Poznajmy najważniejsze zasady ewidencjonowania czasu pracy.
               • 23.12.2013Forma zawarcia umowy o pracę
                Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Dla zachowania formy pisemnej umowy obie strony powinny podpisać dokument obejmujący treść oświadczenia woli sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Kodeks nie reguluje skutków niezachowania formy pisemnej umowy o pracę.
                • 25.10.2013W niedzielę zmiana czasu. Co z kasami fiskalnymi?
                 Już w najbliższą niedzielę dojdzie do zmiany czasu. Przesunięcie wskazówek zegara z godziny 3 na 2 może przysporzyć trochę technicznych problemów podatnikom rejestrującym sprzedaż na kasach fiskalnych. Na zmianie zyskają natomiast niektórzy pracownicy.
                 • 05.12.2012Egzekucja komornicza w dni wolne od pracy oraz w nocy
                  Zgodnie z prawem polskim co do zasady komornik czynności egzekucyjne realizuje w dni powszednie. Co się jednak dzieje, gdy określona czynność może lub musi być dokonana w dzień ustawowo wolny od pracy lub w porze nocnej? Czy postulat szybkości i efektywności egzekucji jest wartością nadrzędną i osiągany może być kosztem nadmiernej uciążliwości dla dłużnika?
                  • 23.04.2012Godziny nadliczbowe a ciąża pracownicy
                   Pytanie: Jestem w szóstym miesiącu ciąży. Mój pracodawca często każe mi zostawać po godzinach, grożąc, że mnie zwolni, jeśli odmówię. Od czasu do czasu mogłabym zostać dłużej, ale ostatnio mój lekarz kieruje mnie na różne badania, przez co potrzebuję wolnych popołudni, żeby zdążyć do szpitala. Czy pracodawca może wywierać na mnie taką presję?
                   • 19.03.2012Sposoby rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych
                    Kodeks pracy przewiduje dwa sposoby rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych: wypłatę wynagrodzenia wraz z dodatkiem w wysokości 50% lub 100% wynagrodzenia oraz udzielenie czasu wolnego.
                    • 09.11.2011Czas pracy kierowców - nowe zasady od stycznia 2012 r.
                     Prezydent RP podpisał ustawę z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2012 r. Ustawa niesie za sobą liczne i bardzo istotne zmiany nie tylko w ustawie o transporcie drogowym czy ustawie Prawo o ruchu drogowym, ale także w ustawie o czasie pracy kierowców.
                     • 13.05.2011WSA: Ważny wyrok dla kuracjuszy
                      Opłata uzdrowiskowa, o której mowa w art. 17 ust. 1a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jako opłata o charakterze ekwiwalentnym winna być pobierana za każdy pełny dzień pobytu osoby fizycznej w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach, którym nadano status uzdrowiska. Przy czym pod pojęciem dnia pobytu należy rozumieć dzień kalendarzowy.
                      • 14.02.2011Zasiłek opiekuńczy
                       Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, bez okresu wyczekiwania. Prawo to przysługuje na równi matce i ojcu dziecka. Zasiłek ten wypłaca się tylko jednemu z rodziców, temu który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres. Prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przysługuje także rodzicom niepozostającym w formalnym związku małżeńskim, lecz pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym.
                       • 08.12.2010PIT: Do pracy na koszt firmy
                        Pytanie podatnika: Czy bezpłatny transport pracowników do pracy i z powrotem dokonywany przez pracodawcę - przy braku środków komunikacji umożliwiających pracownikom stawienie się w pracy i powrót - jest przychodem pracownika ze stosunku pracy, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                        • 15.10.2010Godzina wyjazdu kierowcy – na co zwrócić uwagę
                         Dokładna godzina wyjazdu kierowcy w trasę – ściślej: rozpoczęcie pracy przez kierowcę – ma istotne znaczenie w kwestii rozliczania czasu pracy. Wyjazd wcześniejszy niekiedy jedynie o 30 minut lub godzinę może powodować dość poważne konsekwencje w tym zakresie, tworząc dodatkowe koszty po stronie pracodawcy oraz ograniczenia dotyczące liczby dopuszczalnych godzin do przepracowania.
                         • 03.08.2010Kary za blokowanie przenoszenia numerów
                          Urząd Komunikacji Elektronicznej nałożył kary na spółki Polkomtel i Polska Telefonia Cyfrowa. Operatorzy naruszyli przepisy dające abonentom prawo do przeniesienia numeru telefonicznego do innej sieci. Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do publicznej sieci telefonicznej lub użytkownik końcowy usługi przedpłaconej może żądać przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy usług.
                          • 16.02.2010Powrót z trasy a pora nocna dla kierowcy
                           Pytanie: Pora nocna w naszej firmie przypada w godzinach 21.00–5.00. Kierowca wykonywał w ciągu dnia przewóz na terenie kraju. Ze względu na opady śniegu zakładany plan przejazdu wydłużył się i kierowca powrócił do magazynów firmy o godz. 21.30. W tym dniu miał przepracować 10 godzin (równoważny czas pracy), lecz ze względu na sytuację na drodze pracował przez 2 godziny nadliczbowe. Czy występujące w przepisach ograniczenie dobowego czasu pracy kierowców pracujących w nocy dotyczy tylko sytuacji planowanej pracy w nocy, czy obejmuje pracę w godzinach nadliczbowych spowodowaną obiektywnymi ograniczeniami w ruchu drogowym?
                           • 09.12.2009Nocna jazda skraca czas pracy kierowców
                            Interpelacja nr 11822 do ministra infrastruktury w sprawie zmiany ustawy o czasie pracy kierowców
                            • 15.10.2009Ewidencja czasu pracy kierowców po zmianach
                             Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców wprowadziła zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców. Niestety, nowa konstrukcja przepisów miejscami nie jest zbyt przejrzysta. Art. 25 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879 z późn. zm.) wskazuje obecnie, że pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy kierowców w formie:
                             • 19.08.2009Czas trwania zagranicznej podróży służbowej
                              Regulację odnoszącą się do podróży służbowej ustawodawca zawarł w art. 77 (5) § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr. 21, poz. 94 z późn. zm). Przepis ten stanowi, że pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Na tę istotną kwestię w odniesieniu do zagranicznych podróży służbowych zwrócił uwagę Naczelny Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 7 stycznia 1999 r., SA/Sz 793/98, LEX nr 36134, którego zdaniem „w wypadku świadczenia przez pracownika pracy poza granicami kraju może być ono uznane za wykonywanie zadań w ramach 'podróży służbowej' jedynie wówczas, gdy wykonywanie tego zadania odbywa się w miejscu, które nie jest – według umowy o pracę – miejscem stałego jej wykonywania”.
                              • 06.03.2009Ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu
                               Pytanie podatnika: Czy pracownikom przeprawiającym się promem, przysługuje ryczałt za nocleg odbyty na promie w trakcie rejsu ze Ś... do Y... i czy korzysta on ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                               • 16.02.2009Czas pracy kierowcy pracującego w porze nocnej
                                Do pracy nocnej kierowcy zatrudnionego na podstawie stosunku pracy stosujemy zarówno postanowienia Kodeksu pracy, jak i ustawy o czasie pracy kierowców. Musimy pamiętać o dodatkowej rekompensacie tej pracy oraz o szczególnych ograniczeniach czasu jej trwania.
                                • 06.02.2009Warunki zaliczenia straty do kosztów podatkowych
                                 Strata w środkach obrotowych będzie kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o ile jest ona normalnym następstwem działalności prowadzonej w danej branży, a podatnikowi nie będzie można przypisać winy przy jej powstaniu — wtedy, gdy podatnik nie mógł przewidzieć powstania szkody ani też jej zapobiec. Będzie to wymagało każdorazowo przeprowadzenia szczegółowej analizy sytuacji, jaka poprzedziła powstanie straty, a zwłaszcza ocenę, czy podatnik zachował należytą staranność, ogólnie przyjętą w stosunkach danego rodzaju, przeciwdziałając ewentualnemu wystąpieniu uszczerbku w swoim majątku — orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                 • 18.07.2008Orzecznictwo: Gdy pracownik ma kłopot z udowodnieniem wysokości żądania
                                  Stosując art. 322 k.p.c. (tj. ustalając wysokość szkody wedle oceny sądu opartej na okolicznościach sprawy) do rozliczeniu wynagrodzenia za czas pracy nie można pomijać przepisów o pracy w godzinach nadliczbowych, dodatku nocnym, dodatku za pracę w dzień wolny i wzrostach podstaw wymiaru wynagrodzenia urlopowego oraz za czas niezdolności do pracy.
                                  • 16.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Warunki zaliczenia straty do kosztów uzyskania przychodu
                                   Strata w środkach obrotowych będzie kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.), o ile jest ona normalnym następstwem prowadzonej działalności w danej branży, a podatnikowi nie będzie można przypisać winy przy jej powstaniu, tj. wtedy gdy podatnik nie mógł przewidzieć powstania szkody, ani też jej zapobiec; każdorazowo będzie wymagało to przeprowadzenia szczegółowej analizy sytuacji, jaka poprzedziła powstanie straty, a zwłaszcza ocenę, czy podatnik zachował należytą staranność, tj. ogólnie przyjętą w stosunkach danego rodzaju, przeciwdziałając ewentualnemu wystąpieniu uszczerbku w swoim majątku.
                                   • 06.05.2008Obowiązek sporządzania raportu dobowego
                                    Pytanie podatnika: Czy w przypadku prowadzenia sprzedaży fiskalnej w komunikacji nocnej, sporządzanie raportu fiskalnego dobowego będzie możliwe po zakończeniu sprzedaży w dniu następnym, chociaż prowadzona była sprzedaż po godzinie 00:00, gdzie raportem objęta byłaby sprzedaż realizowana od godz. 22:00 do godziny 8:00 dnia następnego?
                                    • 14.04.2008Doba pracownicza w przepisach prawa pracy
                                     Interpelacja nr 748 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie definicji doby pracowniczej
                                     • 06.02.2008Czas pracy głównego księgowego

                                      Pytanie: Jakie specjalne zasady w zakresie organizacji czasu pracy występują w odniesieniu do głównego księgowego w firmie?
                                      • 29.01.2008Czas pracy młodocianych
                                       Pytanie: Jakie odmienności w zakresie kształtowania czasu pracy występują w odniesieniu do pracowników młodocianych?
                                       • 10.12.2007Kto jest pracownikiem pracującym w nocy
                                        Pytanie: W jaki sposób określamy pracowników pracujących w nocy?
                                        • 06.12.2007Zróżnicowana pora nocna w jednym zakładzie pracy
                                         Pytanie: Czy w zakładzie pracy może obowiązywać różna pora nocna dla różnych osób (chciałbym inaczej ukształtować godziny nocne dla pracowników opiekujących się małymi dziećmi)?
                                         • 20.11.2007Dla kogo ewidencja czasu pracy
                                          Pytanie: Czy ewidencję czasu pracy trzeba prowadzić w stosunku do wszystkich pracowników?
                                          • 13.11.2007Ewidencja czasu pracy
                                           Pytanie: Jakie dane powinna zawierać ewidencja czasu pracy i na jaki okres czasu powinna opiewać?
                                           • 24.10.2007Czas pracy kierowców - wiele różnych przepisów
                                            Pytanie: Jakie przepisy odnośnie czasu pracy stosujemy w stosunku do kierowcy samochodu osobowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę przez stowarzyszenie zajmujące się działalnością charytatywną?
                                            • 31.05.2007Maksymalny czas dobowy trwania delegacji
                                             Pytanie: Czy są jakieś ograniczenia w zakresie długości delegacji w ciągu doby – czy pracownik może następnego dnia nie przyjść do pracy?
                                             • 23.05.2007Czas pobytu w delegacji zagranicznej
                                              Pytanie: W jaki sposób ustala się czas pobytu pracownika w delegacji zagranicznej?
                                              • 15.05.2007Delegacja i ewidencja czasu pracy

                                               Pytanie: Czy trzeba ewidencjonować czas pracy w delegacji?
                                               • 05.09.2006Ustalanie podstawy wymiaru i wyliczanie wynagrodzenia za czas urlopu
                                                Generalną zasadą, którą kierujemy się przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy jest to, że przysługiwać ono powinno w takiej wysokości, w jakiej pracownik otrzymałby je, gdyby w tym czasie pracował. Dlatego też przy ustalaniu tego wynagrodzenia musimy brać pod uwagę nie tylko stałą, miesięczną pensję, ale również składniki wynagrodzenia przysługujące w zmiennej wysokości, jak np. wszelkie dodatki do wynagrodzenia, wynagrodzenie prowizyjne itp.
                                                • 31.05.2006Wypłata świadczeń byłym pracownikom a koszty uzyskania przychodu
                                                 Pytanie podatnika: Czy płatnik, wypłacając byłemu pracownikowi premię, prowizję lub nagrodę, powinien uwzględnić koszty uzyskania przychodów i ulgę podatkową?
                                                 • 14.02.2006Rozkład czasu pracy w okresach rozliczeniowych i zasady wynagrodzenia pracowników za pracę w nadgodzinach, w porze nocnej i dni wolne (2)
                                                  W pierwszej części artykułu dotyczącego czasu pracy, którą publikowaliśmy wczoraj, autor omówił rozkłady czasu pracy w okresach rozliczeniowych (czas pracy podstawowy, równoważny, przedłużony, skrócony, zadaniowy, przerywany, indywidualny rozkład czasu pracy). Dzisiaj o pracy w godzinach nadliczbowych, w dni świąteczne i w porze nocnej.
                                                  • 13.02.2006Rozkład czasu pracy w okresach rozliczeniowych i zasady wynagrodzenia pracowników za pracę w nadgodzinach, w porze nocnej i dni wolne (1)
                                                   Polskie prawo pracy przez czas pracy rozumie liczbę godzin, podczas których pracownik ma obowiązek pozostawać do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. W okres ten wlicza się przede wszystkim czas efektywnej pracy, jak również wszelkie przerwy w wykonywaniu pracy, jeżeli pracownik był do niej gotów, a doznał przeszkód w jej wykonywaniu bez swojej winy, np. brak prądu lub niedostarczenie surowca. Pracownik nie będzie pozostawał do dyspozycji pracodawcy, będąc w stanie nietrzeźwości, gdyż nie może on być wtedy dopuszczony do pracy. Do czasu pracy wlicza się również przerwy wypoczynkowe lub na spożycie posiłku nieprzekraczające jednorazowo 15 minut, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin (art. 134 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy Dz. U. 1998 r. 21, poz. 94 z późn. zm.).