Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

godziny nadliczbowe

 • 06.08.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
  Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
  • 20.07.2020Kiedy bilet miesiczny jest przychodem pracownika?
   Przedsibiorca rozwaa zakup bd dofinansowanie do biletów miesicznych dla swoich pracowników. W tym chce zakupi karty miejskie, które przekae pracownikom. Bd to karty imienne, na których znajdzie si ju naadowany bilet, a kolejne bilety bd adowane we wasnym zakresie przez pracownika. Czy sfinansowanie w caoci lub w czci ww. biletów stanowi przychód pracownika? Czy pracodawca ma obowizek dokonywania wpat zaliczki na podatek jeli z powodów od niego niezalenych nie by w stanie wczeniej pobra kwoty zaliczki z wynagrodzenia pracownika?
   • 17.07.2020Kiedy bilet miesiczny jest przychodem pracownika?
    Przedsibiorca rozwaa zakup bd dofinansowanie do biletów miesicznych dla swoich pracowników. W tym chce zakupi karty miejskie, które przekae pracownikom. Bd to karty imienne, na których znajdzie si ju naadowany bilet, a kolejne bilety bd adowane we wasnym zakresie przez pracownika. Czy sfinansowanie w caoci lub w czci ww. biletów stanowi przychód pracownika? Czy pracodawca ma obowizek dokonywania wpat zaliczki na podatek jeli z powodów od niego niezalenych nie by w stanie wczeniej pobra kwoty zaliczki z wynagrodzenia pracownika?
    • 19.06.2020Test na koronawirusa nie jest przychodem dla pracownika
     Dostarczenie rodków ochronnych, czy wykonywanie testów zapobiega niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu si choroby, niweluje niepodan przez kadego pracodawc absencj pracowników i jest istotne dla terminowego wywizania si pracodawcy z zawartych kontraktów. W takim przypadku nie jest zatem rozpoznawany przychód po stronie pracownika - wyjanio Ministerstwo Finansów.
     • 05.06.2020Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin. Podatki i ZUS
      Powoli rozpoczyna si sezon wyjazdów wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin moe by udzielone nie tylko ze rodków Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, ale równie z innego róda, np. ze rodków obrotowych przedsibiorstwa. W zalenoci od tego, skd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko oraz tego, czy dotyczy dorosych czy te dzieci lub modziey – róne bd skutki podatkowo-skadkowe udzielonego wsparcia.
      • 05.06.2020PIT. Firmowy samochód do celów prywatnych pracownika
       Przedsibiorca przewidzia dla wybranych pracowników prawo do korzystania z samochodu subowego do celów prywatnych. Czy po stronie pracownika powstanie przychód ju przez sam fakt zawarcia umowy dot. korzystania z pojazdu? Czy powstanie nieodpatnego przychodu naley wiza dopiero z rzeczywistym faktem skorzystania z samochodu subowego? Czy brak danych niezbdnych do rozliczenia eliminuje obowizek pracodawcy naliczenia i pobrania zaliczki na podatek? Czy pracodawca (patnik) ma obowizek ustalenia przychodu i pobrania zaliczki na PIT od wartoci paliwa? Czy koszty rat leasingu stanowi element kwot ryczatu?
       • 04.06.2020Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin. Podatki i ZUS
        Powoli rozpoczyna si sezon wyjazdów wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin moe by udzielone nie tylko ze rodków Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, ale równie z innego róda, np. ze rodków obrotowych przedsibiorstwa. W zalenoci od tego, skd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko oraz tego, czy dotyczy dorosych czy te dzieci lub modziey – róne bd skutki podatkowo-skadkowe udzielonego wsparcia.
        • 27.05.2020WSA. Ulga B+R: Wynagrodzenia za urlop jako koszt kwalifikowany
         Mówic w kontekcie w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT o kosztach kwalifikowanych, w odniesieniu do wydatków pracowniczych, naley mie na wzgldzie wszystkie wydatki poniesione w tym zakresie na badania badawczo-rozwojowe, w tym take te, obejmujce koszty wynagrodze i ubezpiecze pracowników wypacane za czas przebywania na urlopie czy te czas ich niezdolnoci do pracy i czas sprawowania opieki nad dzieckiem. Tak uzna Wojewódzki Sd Administracyjny w Rzeszowie.
         • 17.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
          Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
          • 17.04.2020Telefon subowy do celów prywatnych prywatnych. Jak rozliczy PIT?
           Spóka ponosi miesiczn, sta opat za abonament, pozostajc bez zalenoci od iloci wykonanych przez pracownika pocze, wysanych sms-ów lub mms-ów, a take uytych danych sieci komórkowej. Zasady korzystania z telefonów zostay okrelone w umowach o prac zawartych z pracownikami - . telefon subowy moe by wykorzystywany wycznie do celów subowych. Czy incydentalne korzystanie z telefonu dla celów prywatnych powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy?
           • 16.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
            Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
            • 14.04.2020Pracownik chory, a co z kosztami uzyskania?
             W jednym z miesicy pracownik przebywa cay miesic na zwolnieniu lekarskim – wypaciem mu za ten czas wynagrodzenie za czas niezdolnoci do pracy. Czy w takim miesicu powinienem uwzgldni koszt uzyskania czy te nie?
             • 10.04.2020Wielkanocna pomoc dla pracowników z ZFS. Z PIT czy bez?
              W zwizku ze zbliajcymi si witami Wielkanocnymi podjta zostaa decyzja o wypacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy finansowej z zakadowego funduszu wiadcze socjalnych. Kady pracownik, który zoy wniosek o przyznanie pomocy finansowej i owiadczenie o dochodach, otrzyma pienidze. Kwota zapomogi uzaleniona bdzie od wysokoci dochodu przypadajcego na czonka rodziny. Czy kwoty ww. zapomóg mog korzysta ze zwolnienia przedmiotowego okrelonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 lub art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
              • 10.04.2020Wielkanocna pomoc dla pracowników z ZFS. Z PIT czy bez?
               W zwizku ze zbliajcymi si witami Wielkanocnymi podjta zostaa decyzja o wypacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy finansowej z zakadowego funduszu wiadcze socjalnych. Kady pracownik, który zoy wniosek o przyznanie pomocy finansowej i owiadczenie o dochodach, otrzyma pienidze. Kwota zapomogi uzaleniona bdzie od wysokoci dochodu przypadajcego na czonka rodziny. Czy kwoty ww. zapomóg mog korzysta ze zwolnienia przedmiotowego okrelonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 lub art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
               • 11.03.2020Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
                Do rozlicze za 2018 r. kwoty pracowniczych kosztów uzyskania nie zmieniay si od wielu lat i przed wypenianiem zeznania PIT nie trzeba byo gorczkowo ledzi nowelizacje przepisów, aby wiedzie w jakiej wysokoci naley je uj. Tak byo. Ale nasta rok 2019 i... zmiany, zmiany, zmiany. Przypomnijmy zatem co si zmienio w tzw. kosztach pracowniczych, aby nic nas nie zaskoczyo. Warto take zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
                • 10.03.2020Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
                 Do rozlicze za 2018 r. kwoty pracowniczych kosztów uzyskania nie zmieniay si od wielu lat i przed wypenianiem zeznania PIT nie trzeba byo gorczkowo ledzi nowelizacje przepisów, aby wiedzie w jakiej wysokoci naley je uj. Tak byo. Ale nasta rok 2019 i... zmiany, zmiany, zmiany. Przypomnijmy zatem co si zmienio w tzw. kosztach pracowniczych, aby nic nas nie zaskoczyo. Warto take zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
                 • 14.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
                  Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                  • 03.01.2020Posiki profilaktyczne obsugiwane przez zewntrzne firmy
                   W sytuacji, gdy na podstawie wydanych pracownikom kuponów ywnociowych nie bdzie moliwoci nabycia towarów niemajcych charakteru posików profilaktycznych, warto finansowanych i przekazywanych przez pracodawc pracownikom kuponów – celem wywizania si przez Wnioskodawc z obowizku zapewnienia posików profilaktycznych wynikajcego z przepisów o bezpieczestwie i higienie pracy – bdzie stanowia dla pracowników przychód ze stosunku pracy, jednake zwolniony od podatku dochodowego.
                   • 20.12.2019Podró zagraniczna - zwrot kosztów taksówki na lotnisko przychodem pracownika
                    Wydatki ponoszone w zwizku z przejazdami taksówk lub komunikacj miejsk na dworzec kolejowy, dworzec autobusowy, do portu lotniczego znajdujcych si w tej samej miejscowoci co miejsce zamieszkania pracownika i zwrócone pracownikowi stanowi przychód podlegajcy opodatkowaniu - twierdzi fiskus.
                    • 02.12.2019WSA. Zwrot kosztów za jazd prywatnym samochodem bez PIT
                     Z uzasadnienia: Otrzymanie przez pracownika od skarcej kwoty z tytuu zwrotu kosztów jego wykorzystania do celów subowych stanowi jedynie wyrównanie uszczerbku majtkowego. Stwierdzi zatem naley, e kwota wypacanego przez skarc pracownikowi wiadczenia stanowicego zwrot kosztów z tytuu uywania przez niego samochodu prywatnego w celach subowych, nie stanowi przychodu pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.
                     • 18.10.2019Sposób postpowania przy stosowaniu kosztów 50% - nieregularne przychody z praw autorskich
                      Jeli praca jest przedmiotem prawa autorskiego, pracownik jest twórc w rozumieniu ustawy, uzyskiwanie przychodu przez pracownika wynika z korzystania przez twórc z tych praw lub rozporzdzania prawami, umowa o prac przewiduje zrónicowanie wynagrodzenia nalenego pracownikowi na kwot zwizan z korzystaniem z praw autorskich i kwot zwizan z wykonywaniem typowych obowizków pracowniczych, prowadzona jest odpowiednia dokumentacja, a przychody uzyskane przez pracownika zostay wymienione w art. 22 ust. 9b ustawy o PIT, mona zastosowa norm 50% KUP.
                      • 16.09.2019PIT dla modych - KIS wyjania wtpliwoci zwizane z niektórymi skadnikami wypat
                       Krajowa Informacja Skarbowa opublikowaa odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania, zwizane z praktycznym stosowaniem zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku ycia. Wyjania w nich m.in. kwestie zwizane z wypatami zasików, momentu, w którym zwolnienie przestaje obowizywa czy stosowanie zwolnienia w odniesieniu do nierezydentów.
                       • 13.09.2019PIT dla modych - KIS wyjania wtpliwoci zwizane z niektórymi skadnikami wypat
                        Krajowa Informacja Skarbowa opublikowaa odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania, zwizane z praktycznym stosowaniem zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku ycia. Wyjania w nich m.in. kwestie zwizane z wypatami zasików, momentu, w którym zwolnienie przestaje obowizywa czy stosowanie zwolnienia w odniesieniu do nierezydentów.
                        • 10.09.2019Napoje z automatu nie s przychodem pracownika
                         Pytanie: Wnioskodawca planuje ustawi na terenie swojego zakadu automat samosprzedajcy gorce napoje. Pracownikom Wnioskodawcy zostan wydane klucze chipowe, które umoliwi pobieranie napojów gorcych z zainstalowanego automatu. Ww. klucze bd uprawniay do pobrania z automatu wycznie gorcych napojów, które nie s napojami o charakterze profilaktycznym. Czy warto doadowania miesicznego na karcie chipowej wydanej pracownikowi stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy korzystajcy ze zwolnienia przedmiotowego okrelonego w art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o PIT?
                         • 09.09.2019WSA. Przychody pracownika: Ryczat samochodowy za jazdy lokalne z PIT
                          Z uzasadnienia: Zwrot kosztów uywania pojazdu prywatnego do celów subowych w jazdach lokalnych przyznany pracownikowi Spóki na podstawie umowy cywilnoprawnej nie mieci si w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...) Ryczat wypacany pracownikom z tytuu uywania przez pracowników prywatnych samochodów osobowych do celów subowych stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy, który winien by opodatkowany wraz z innymi przychodami ze stosunku pracy.
                          • 09.09.2019Obowizki patnika w zwizku ze zwrotem kandydatom kosztów rekrutacji
                           Wypacony pracownikom zwrot kosztów zwizanych z uczestnictwem w rekrutacji, dotyczcych okresu sprzed zatrudnienia, stanowi dla tych osób przychód z innych róde. W konsekwencji, na pracodawcy nie ciy obowizek pobrania zaliczki na podatek lub zryczatowanego podatku dochodowego od dokonanego zwrotu ww. kosztów. Natomiast obowizany jest do sporzdzenia kandydatom informacji wedug ustalonego wzoru (PIT-11) - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                           • 03.09.2019Firmowe gadety z logo pracodawcy nie s przychodem pracownika
                            Pytanie: Czy przekazanie pracownikom gadetów z logo i nazw firmy, których koszt nie przekracza 100 z naley uzna za przychód stanowicy podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Chodzi o dobrowolne, nieodpatne wydanie pracownikom firmy gadetów z logo i nazw firmy w postaci np. kubków termicznych, rczników, toreb wakacyjnych itp. Czy takie zdarzenie naley zaliczy po stronie pracownika do przychodów z tytuu nieodpatnych wiadcze, czy te moe skorzysta ze zwolnienia, gdy nie mona zakada, e pracownik dokonaby zakupu tych przedmiotów we wasnym zakresie?
                            • 27.08.2019Wyprawka dla dziecka pracownika bez PIT
                             Pytanie: Spóka jako firma prorodzinna przekazuje podarunki dla swoich pracowników z okazji narodzin dziecka, których koszt pokrywany jest ze rodków obrotowych. Czy przekazana wyprawka z okazji narodzin dziecka na rzecz pracowników stanowi nieodpatne wiadczenie z tytuu stosunku pracy i jest opodatkowana na podstawie art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w zwizku z tym czy na Spóce ci obowizki patnika wynikajce z art. 31 ww. ustawy?
                             • 20.08.2019Wycieczka z ZFS nie jest przychodem pracownika
                              Pytanie: Wnioskodawca organizuje wycieczk dla pracowników, dofinansowan ze rodków ZFS. Celem wyjazdu ma by integracja pracowników. Udzia w wycieczce jest dobrowolny i dostpny dla wszystkich. Wysoko dofinansowania zaley od sytuacji materialnej danego pracownika. Znana bdzie liczba osób biorcych udzia w wyjedzie i jego koszt ogólny. Koszt jednostkowy mona bdzie ustali jako iloraz kosztu ogólnego i liczby uczestników. Czy ww. dofinansowanie wycieczki bdzie dla pracowników przychodem?
                              • 02.08.2019CIT: wiadczenia na rzecz pracowników w kosztach uzyskania przychodów
                               wiadczenia na rzecz pracowników co do zasady s kosztem uzyskania przychodów. Nie stanowi kosztów wycznie te wiadczenia na rzecz pracowników, które nie zostay poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów albo zostay z kosztów uzyskania przychodów w sposób wyrany wyczone na mocy przepisów.
                               • 15.07.2019PIT pracownika: Korzystanie z telefonu subowego do celów prywatnych
                                Pytanie: Wnioskodawca postanowi, e udostpni swoim pracownikom subowe telefony komórkowe. Wnioskodawca ponosi bdzie miesiczn, sta opat za abonament, pozostajc bez zalenoci od iloci wykonanych pocze, wysanych sms-ów lub mms-ów, a take uytych danych sieci komórkowej.Czy incydentalne korzystanie z telefonu subowego dla celów prywatnych powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy, a tym samym obowizek pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy?
                                • 01.07.2019PIT. Bon ywnociowy zamiast posiku i napoju. A co z PIT?
                                 Pytanie: Czy przekazywane pracownikom, celem wywizania si przez Wnioskodawc z obowizku zapewnienia posików profilaktycznych oraz napojów, bony ywieniowe s traktowane jako inne dowody uprawniajce do uzyskania na ich podstawie posików, artykuów spoywczych lub napojów bezalkoholowych okrelone art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym warto finansowanych przez Wnioskodawc ze rodków obrotowych bonów, bdzie stanowi przychód pracownika zwolniony z opodatkowania?
                                 • 25.06.2019Podróe subowe: Ryczat na przejazdy w dni wolne od pracy a PIT
                                  Pytanie: Czy w ramach podróy subowej odbywanej poza granicami kraju wypacany ryczat na pokrycie kosztów przejazdów rodkami komunikacji miejscowej w dni wolne od pracy korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o PIT?
                                  • 25.06.2019Od nieoprocentowanej poyczki dla pracownika nie trzeba paci PIT
                                   Pytanie: W Spóce obowizuje regulamin udzielania poyczek pracownikom. Regulamin daje pracownikom moliwo ubiegania si o poyczk od Spóki. Poyczki s finansowane ze rodków obrotowych Spóki. Czy w zwizku z udzielaniem pracownikom poyczek nieoprocentowanych, na zasadach opisanych w regulaminie, po stronie pracowników powstaje przychód z nieodpatnych wiadcze, a w konsekwencji Spóka ma obowizek pobrania od tego przychodu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                                   • 24.06.2019Podróe subowe: Ryczat na przejazdy w dni wolne od pracy a PIT
                                    Pytanie: Czy w ramach podróy subowej odbywanej poza granicami kraju wypacany ryczat na pokrycie kosztów przejazdów rodkami komunikacji miejscowej w dni wolne od pracy korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o PIT?
                                    • 24.06.2019Ryczat za samochód subowy obejmuje take koszt paliwa - kolejny korzystny wyrok NSA
                                     Z uzasadnienia:  Przepisy ustanawiajce ryczatowy przychód wskazuj na czynno "wykorzystania" samochodu subowego, a nie na "prawo do wykorzystywania. Tylko wówczas moliwe jest jego skuteczne wykorzystywanie, jeeli samochód jest w peni przygotowany do eksploatacji. Odmienne rozwizanie, wskazujce na wyczenie paliwa z wydatków zwizanych z uytkowaniem samochodu subowego, tj. wskazujce na jego odrbno w konsekwencji stanowioby dalsze skomplikowanie w zakresie prowadzenia niezbdnych ewidencji.
                                     • 19.06.2019Posiek pracownika pracujcego w nadgodzinach nie jest jego przychodem
                                      Sfinansowanie posików pracownikom wykonujcym prac w wymiarze nadliczbowym, nie generuje po stronie tych pracowników przychodu do opodatkowania. Wydatki te ponoszone bd bowiem w interesie pracodawcy, a co za tym idzie pracownicy nie otrzymaj od niego jakiegokolwiek przysporzenia majtkowego, poniewa wiadczenia te pozostaj w zwizku z prac w godzinach nadliczbowych - wyjani Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.
                                      • 12.06.2019Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin. Podatki i ZUS
                                       Powoli rozpoczyna si sezon wyjazdów wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin moe by udzielone nie tylko ze rodków Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, ale równie z innego róda, np. ze rodków obrotowych przedsibiorstwa. W zalenoci od tego, skd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko oraz tego, czy dotyczy dorosych czy te dzieci lub modziey – róne bd skutki podatkowo-skadkowe udzielonego wsparcia.
                                       • 03.06.2019Czy ryczat na samochód obejmuje paliwo? - fiskus musia zmieni zdanie
                                        Warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystania samochodu subowego do celów prywatnych, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje koszty uywania samochodu w postaci zuytego paliwa - stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej, biorc pod uwag stanowisko WSA w Warszawie wyraone w wyroku z 23 wrzenia 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 2142/15.
                                        • 23.05.2019Jak prawidowo ustali podstaw wymiaru zasiku chorobowego - cz. 1
                                         Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpni zaktualizowany do biecego stanu prawnego komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, wyjaniajc szczegóowo i na przykadach wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. Rozpoczynamy publikacj ilustrowanej przykadami czci, powiconej ustaleniu podstawy wymiaru zasiku chorobowego i pozostaych zasików dla pracowników.
                                         • 14.05.2019CIT: wiadczenia na rzecz pracowników w kosztach podatkowych
                                          wiadczenia na rzecz pracowników co do zasady s kosztem uzyskania przychodów. Nie stanowi kosztów wycznie te wiadczenia na rzecz pracowników, które nie zostay poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów albo zostay z kosztów uzyskania przychodów w sposób wyrany wyczone na mocy przepisów. Podstawowymi wiadczeniami na rzecz pracowników zaliczanymi do kosztów s wszelkiego rodzaju wynagrodzenia za wiadczon prac, w tym np. za godziny nadliczbowe, w godzinach nocnych czy regulaminowe premie. Jednake do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza si nagród i premii wypacanych tytuem podziau zysku.
                                          • 24.04.2019Podróe subowe. Walizka od pracodawcy nie jest przychodem pracownika
                                           Pytanie: Wnioskodawca planuje zakupi walizki podróne dla pracowników udajcych si w delegacje, w celu odpowiedniego transportu odziey ochronnej, dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej, a take rzeczy osobistych. Zakupione walizki bd stanowi wyczn wasno pracodawcy, a pracownik bdzie zobowizany do zwrotu tej walizki. Czy koszt zakupu walizki bdzie stanowi przychodu pracownika?
                                           • 08.04.2019Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
                                            Kwoty pracowniczych kosztów uzyskania zostay zdefiniowane w ustawie, nie zmieniaj si ju wiele lat i w rocznych zeznaniach PIT nie trzeba tropi miejsca, gdzie naley je uj. Wydawaoby si, e nie bdzie adnych problemów z prawidowym uwzgldnieniem pracowniczych KUP w zeznaniu rocznym. Warto jednak zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
                                            • 01.04.2019Skadki na ubezpieczenia spoeczne: Odprawa z tytuu rozwizania umowy o prac
                                             Pytanie: Jestem zmuszony zwolni cz moich pracowników, i cho jako may pracodawca nie mam bezwzgldnego obowizku wypaty dodatkowych wiadcze, chciabym wypaci zwalnianym osobom odprawy z tytuu zakoczenia zatrudnienia. Czy odprawy te zwiksz podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne, czy bd z nich zwolnione?
                                             • 29.03.2019Skadki na ubezpieczenia spoeczne: Odprawa z tytuu rozwizania umowy o prac
                                              Pytanie: Jestem zmuszony zwolni cz moich pracowników, i cho jako may pracodawca nie mam bezwzgldnego obowizku wypaty dodatkowych wiadcze, chciabym wypaci zwalnianym osobom odprawy z tytuu zakoczenia zatrudnienia. Czy odprawy te zwiksz podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne, czy bd z nich zwolnione?
                                              • 29.03.2019Umowa zlecenia zawarta z wasnym pracownikiem bdcym przedsibiorc
                                               W sytuacji jeli umowa cywilnoprawna zawarta jest pomidzy pracodawc (szpitalem), a pracownikiem (np. lekarzem), który prowadzi pozarolnicz dziaalno gospodarcz, istotne jest, czy umowa jest jedyn umow z podmiotem leczniczym, jak wykonuje lekarz. Moe to bowiem sugerowa, e dziaalno gospodarcza zostaa zaoona jedynie w celu wykonywania pracy na rzecz swojego pracodawcy, bez ogranicze wynikajcych z przepisów prawa pracy. Jednak do stwierdzenia takich okolicznoci niezbdne jest dokonanie ustale przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych w kadej indywidualnej sprawie - poinformowao MRPiPS odpowiadajc na interpelacj.
                                               • 19.03.2019Festyn zakadowy a przychód pracownika
                                                Pytanie: Spóka co roku organizuje festyn zakadowy. Czy w zwizku: a) z udziaem w festynie, b) wygraniem nagród w konkursach organizowanych podczas tego festynu, po stronie uczestników powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy na Wnioskodawcy spoczywaj zwizane z tym obowizki patnika lub obowizki informacyjne w stosunku do uczestników?
                                                • 15.03.2019Jubileuszowa karta podarunkowa dla pracownika - darowizna czy przychód ze stosunku pracy?
                                                 wiadczenia, wypacane lub udostpniane w postaci rzeczowej pracownikom, zwizane z zatrudnieniem tych pracowników, stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy, rodzc w zwizku z tym okrelone skutki podatkowe, ubezpieczeniowe i obowizki po stronie pracownika i pracodawcy. Czy jednak jest tak zawsze? W przedstawionej interpretacji mamy do czynienia z sytuacj, w której firma, z okazji jubileuszu, obdarowuje pracowników karkami podarunkowymi.
                                                 • 06.03.2019Parametry i wskaniki 2019: Pracownik
                                                  Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                                                  • 06.03.2019NSA. Ryczat na samochód: Paliwo nie jest przychodem pracownika
                                                   Z uzasadnienia: wiadczeniem pracodawcy nie jest samo udostpnienie samochodu. Jest nim zapewnienie moliwoci jego prawidowego uywania, take i ponoszenie wszystkich niezbdnych wydatków umoliwiajcych takie uywanie tj. kosztów eksploatacji, w tym materiaów eksploatacyjnych, kosztów zwizanych z zakupem paliwa, czy bada technicznych. Nie ma przy tym adnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków jakim s wydatki na paliwo uzna za stanowice odrbne wiadczenie.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 16 ] nastpna strona »