Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

nip-3

 • 21.01.200821 stycznia mija ważny termin
  W tym roku 21 stycznia mija termin, aby zawiadomić naczelnika właściwego urzędu skarbowego o zmianie formy opodatkowania i/lub prowadzonej rachunkowości na rok 2008. Brak zawiadomienia będzie oznaczał, że podatnik nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian. Ustawowy termin to 20 styczeń, ale w tym roku przypadł on w dniu wolnym.  
  • 10.01.2008Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (3) - Wniosek
   W dwóch poprzednich odcinkach omówiliśmy zasady zwrotu części podatku VAT w związku z niektórymi inwestycjami budowlanymi osób fizycznych oraz limity zwrotu. Dzisiaj o wniosku, który jest niezbędny, aby rozpocząć procedurę zwrotu.
   • 18.12.2007Sukcesja podatkowa – Wniesienie przedsiębiorstw małżonków do tworzonej spółki cywilnej i skutki w podatku VAT
    Pytanie: Jakie skutki w podatku od towarów i usług wywrze wniesienie przez osoby fizyczne (małżonków) aportem odrębnych swoich przedsiębiorstw na pokrycie udziałów w nowo tworzonej spółce cywilnej?
    • 14.12.2007Akcja informowania ubezpieczonych o stanie ich indywidualnych kont w ZUS
     Trwa akcja informowania ubezpieczonych o stanie ich indywidualnych kont w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Obecny, 2007 rok, jest kolejnym rokiem wysyłki informacji. Jest jednak rokiem szczególnym, bowiem informacja wysyłana do ubezpieczonych w bieżącym roku jest inna niż dotychczasowe. Zawiera znacznie szerszy zakres danych przekazywanych ubezpieczonym - dane o wysokości zwaloryzowanego kapitału początkowego (jeśli został ubezpieczonemu naliczony) oraz zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne.
     • 03.12.2007Odszkodowanie dla pracownika nie zawsze zwolnione z podatku
      Pytanie podatnika: Czy wypłacone odszkodowanie byłemu pracownikowi obejmujące jednoroczne wynagrodzenie i koszty czesnego korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na mocy przepisów art. 21 ust. 1 pkt. 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz.176 z późn.zm.)?
      • 08.11.2007Numer indentyfikacji podatkowej dla młodzieży
       Interpelacja nr 9072 do ministra finansów w sprawie uregulowania kwestii przyznawania numeru identyfikacji podatkowej pełnoletniej młodzieży uczącej się i studiującej, podejmującej pracę na czas określony
       • 05.11.2007Stawka VAT 0% przy dostawie wewnątrzwspólnotowej
        Podatnik, który nie złożył zgłoszenia rejestracyjnego (aktualizacyjnego) na przewidzianym przepisami prawa wzorze (formularzu), ale powiadomił organ podatkowy przed dokonaniem pierwszej dostawy wewnątrzwspólnotowej i powiadomienie to zawierało wszelkie dane wymagane w formularzu VAT-R/UE, nie może być pozbawiony prawa do zastosowania 0-procentowej stawki VAT bez wcześniejszego wezwania go przez organ podatkowy do uzupełnienia braków formalnych dokonanego zgłoszenia — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
        • 25.10.2007Błędny NIP, niepotwierdzona nota korygująca i prawo do odliczenia VAT
         Spółka otrzymała fakturę zakupową, na której widnieje jej błędny NIP. Czy można w takiej sytuacji odliczyć podatek naliczony?
         • 18.10.2007Sposób postępowania z błędnie wystawionymi fakturami VAT
          Pytanie: Nasz nowy pracownik błędnie wystawił kilka faktur. W jaki sposób powinniśmy postąpić, aby zlikwidować skutki błędów? Czy możemy anulować te faktury?
          • 16.10.2007Brak powiadomienia pełnomocnika podatnika o dokonywanych czynnościach powoduje wznowienie postępowania podatkowego
           Jeśli w sprawie ustanowiony jest pełnomocnik, wówczas organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić go o czynnościach procesowych. Pominięcie przez organy podatkowe pełnomocnika podatnika jest równoznaczne z pominięciem strony (podatnika) w postępowaniu podatkowym i powoduje konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania podatkowego — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
           • 14.09.2007Formalności podatkowe dla powracających do kraju
            Pytanie: Wkrótce wracam do Polski z pracy za granicą. O czym powinienem pamiętać by nie mieć ewentualnych problemów z polskim fiskusem?
            • 29.08.2007O czym należy pamiętać, wyjeżdżając za granicę
             Pytanie: Wyjeżdżam do pracy za granicę. Jakie formalności powinnam załatwić w urzędzie skarbowym?
             • 20.08.2007Wykazywanie w zeznaniu rocznym uzyskanych dochodów z kapitałów pieniężnych
              Pytanie podatnika: 1. Czy prawidłowe jest wykazaniu w zeznaniu PIT-38 „zerowego” dochodu, jeżeli wystawca w informacji PIT-8C „sztucznie zawyżył” dochód? 2. Czy podatnik ma prawo wykazać rzeczywiście osiągnięte dochody, jeżeli wystawca deklaracji PIT-8C wykazał nieprawdziwe dane?
              • 14.08.2007Zmieniasz dowód? - nie zapomnij o aktualizacji NIP
               Trwa akcja wzmożonej wymiany dowodów osobistych. Ministerstwo Finansów w komunikacie przypomniało wszystkim podatnikom wymieniającym dowody osobiste, o obowiązku aktualizacji danych identyfikacyjnych.
               • 10.08.2007Prawidłowość oznaczenia nazw towarów na paragonie fiskalnym
                Pytanie podatnika: dotyczy prawidłowego oznaczenia nazw sprzedawanych towarów na paragonie kasy rejestrującej, tj. czy towary można grupować według grup towarowych czy nazw szczegółowych.
                • 09.08.2007Prawie wszystko o ewidencji przebiegu pojazdu
                 W razie braku ewidencji przebiegu pojazdu wydatki ponoszone przez podatnika – z tytułu używania samochodów osobowych, które nie są środkami trwałymi ani nie są użytkowane na podstawie umowy leasingu – nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.
                 • 08.08.2007Dokumentowanie zakupu winiety
                  Pytanie podatnika: Czy fakturę VAT można uznać jako dokument stanowiący podstawę zaliczenia wydatku z niej wynikającego do kosztów uzyskania przychodów?
                  • 30.07.2007Orzecznictwo - Kłopoty po kradzieży dokumentów
                   Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 25 listopada 2004 r. sygn. akt I SA/Bd 525/04 oddalił skargę Przedsiębiorstwa Budowlano-lnstalacyjnego Spółki z o.o. we W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2004 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 rok.
                   • 24.07.2007Poradnik ZUS. Zasady wydawania formularzy E 101
                    Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r., pojawiły się nowe możliwości przemieszczania w celu wykonywania aktywności zawodowej na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy to zarówno pracowników, którzy są delegowani przez polskie firmy w ramach realizacji kontraktów zawartych z zagranicznymi podmiotami, jak również osób samozatrudnionych prowadzących swoją działalność tymczasowo za granicą.
                    • 27.06.2007Poradnik ZUS. Jak prawidłowo dokonać zmiany lub korekty nazwiska ubezpieczonego i płatnika składek oraz adresu lub numeru NIP czy REGON?
                     Pierwszym blokiem wypełnianym w zgłoszeniu ubezpieczonego ZUS ZUA jest blok danych organizacyjnych. Wybierając jedno z pól określamy, czy złożony przez nas druk ma być traktowany jako zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego, czy zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, czy też chcemy zgłosić korekty lub zmiany danych podanych w dokonanym już zgłoszeniu.
                     • 26.06.2007Poradnik ZUS. Co to jest formularz ZUS RMUA i dlaczego płatnicy składek mają obowiązek przekazywania go ubezpieczonym?
                      Płatnik składek przekazuje do ZUS imienne raporty miesięczne, składkowe ZUS RCA lub ZUS RZA i świadczeniowe ZUS RSA, po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, w terminie ustalonym dla rozliczania składek. Jeżeli obowiązek ubezpieczeń społecznych wygasł w ciągu miesiąca kalendarzowego, płatnik składek przekazuje raport za okres ubezpieczenia w danym miesiącu, w terminie i na zasadach ogólnych.
                      • 25.06.2007Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach – część I
                       Dokumentowanie wydatków w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Rodzaj poniesionego wydatku ma znaczenie dla powinności jego udokumentowania w sensie odzwierciedlenia zaistniałych zdarzeń, skutkujących określonym rodzajem wydatku. Jednak nie wystarczy samo przedstawienie dowodu poniesienia wydatku, lecz konieczne jest, aby wydatek mieścił się w definicji kosztów uzyskania przychodów zapisanej w art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), z uwzględnieniem art. 23 ustawy.
                       • 18.06.2007Ośrodek interesów życiowych.
                        Pytanie: W jaki sposób mogę udowodnić, że przeniosłem ośrodek interesów życiowych za granicę?
                        • 15.06.2007Agio w spółce z o.o.
                         Pytanie podatnika: Skutki podatkowe w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, gdy wartość wnoszonego jako wkład niepieniężny przedsiębiorstwa będzie wyższa niż wartość nominalna objętych przez dotychczasowego jej udziałowca udziałów a powstała nadwyżka (agio) zostanie w całości przekazana na fundusz zapasowy Spółki.
                         • 12.06.2007Stanowisko PKPP Lewiatan ws. Pakietu Kluski
                          5 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła tzw. Pakiet Kluski czyli projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Według komunikatu Rady Ministrów projekt ma zapewnić większą swobodę działalności gospodarczej oraz ułatwić przedsiębiorcom zakładanie i prowadzenie firm. Analizy ekspertów PKPP Lewiatan wskazują jednak na wiele niejasności i nieścisłości.
                          • 06.06.2007Rząd za większą swobodą działalności gospodarczej
                           Na posiedzeniu w dniu 5 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Nowe prawo ma zapewnił większą swobodę działalności gospodarczej oraz ułatwił przedsiębiorcom zakładanie i prowadzenie firm.
                           • 29.05.2007Nieodpłatne użyczenie nieruchomości dla celów pozarolniczej działalności gospodarczej
                            Pytanie podatnika: Czy nieodpłatne świadczenie z tytułu użyczenia zabudowanej nieruchomości będącej własnością syna dla celów pozarolniczej działalności gospodarczej jego ojca, który jest jednocześnie pracodawcą syna, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                            • 11.04.2007Status prawno-podatkowy oddziału podmiotu zagranicznego
                             Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 28 marca 2007 r. Nr PT5-033-4/2006/IN/665 skierowanie do Dyrektorów Izb Skarbowych i Urzędów Kontroli Skarbowej w sprawie statusu prawno-podatkowego oddziału podmiotu zagranicznego
                             • 04.04.2007Obietnice i realia
                              Interpelacja nr 5659 do ministra finansów w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
                              • 28.03.2007Nazwa towaru na paragonie fiskalnym
                               Pytanie podatnika: Dotyczy prawidłowości oznaczenia nazw towarów na paragonie fiskalnym.
                               • 22.03.2007ABC faktoringu (1)
                                Wielu dostawców towarów lub usług nie otrzymuje terminowo należności od swoich odbiorców. Ze względu na dobre kontakty z odbiorcami sami udzielają im kredytu kupieckiego lub też odbiorcy bezumownie nie płacą należności w terminie. Jeżeli stan permanentnego kredytowania odbiorców przez dostawców utrzymuje się przez dłuższy czas, dostawcy tracą płynność finansową i szukają zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak kredyty, leasing czy fundusze strukturalne. Korzystając z nich, zaciągają własne zobowiązania czyli pogłębiają zadłużenie, zamiast dochodzić należności od odbiorców. Między innymi przywróceniu płynności finansowej takiego dostawcy służy faktoring. Faktorant szybko zdobywa gotówkę, a faktor zadba często również o bieżącą windykację należności od odbiorców.
                                • 20.03.2007Ułatwienia dla przedsiębiorców – propozycje rządu
                                 Marszem ku swobodzie działalności gospodarczej premier Jarosław Kaczyński nazwał tak zwany "Pakiet Kluski", czyli program, który upraszcza prowadzenie biznesu. Zakłada on m.in. rejestrację firmy w 3 dni, wprowadzenie jednego okienka w urzędzie skarbowym do załatwienia wszelkich formalności oraz ograniczanie biurokracji krępującej rozwój przedsiębiorstw. Szczegóły pierwszej części programu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych przedstawił szef rządu wraz z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Michałem Krupińskim oraz pomysłodawcą zmian, byłym prezesem "Optimusa" Romanem Kluską. Na I etap zmian składają się projekty nowelizacji: ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o NIP.
                                 • 08.03.2007Spółka komandytowa
                                  Dwupoziomowa konstrukcja stosunków pomiędzy wspólnikami spółki komandytowej wyróżnia ją na tle spółek osobowych. Prawie całkowite pozbawienie jednego ze wspólników możliwości praktycznego zarządzania spółką rekompensowane jest zwolnieniem go z odpowiedzialności za jej zobowiązania powyżej szczegółowo określonej kwoty.
                                  • 07.03.2007Skutki prawne decyzji podatkowej
                                   U osób niezajmujących się na co dzień problematyką prawno-podatkową może się zrodzić pytanie dotyczące skutków prawnych, jakie za sobą pociąga wydanie przez organ decyzji podatkowej . Poniżej przedstawiamy podstawowe z nich1).
                                   • 06.03.2007Zmiany w zwrocie VAT osobom fizycznym
                                    Pytanie: Ostatnio zmieniły się przepisy dotyczące zwrotu VAT osobom fizycznym. Co powinienem wiedzieć, aby prawidłowo złożyć wniosek o zwrot? 
                                    • 06.03.2007Od zagranicznej osoby fizycznej czy od zagranicznego przedsiębiorcy — od kogo korzystniej nabyć samochód osobowy na potrzeby firmy?
                                     Nabywanie samochodów poza granicami kraju stało się po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej szczególnie popularne. Zakupem samochodu z krajów Unii są zainteresowani tak prywatni nabywcy, jak i firmy. Przedsiębiorcy jednak zanim podejmą decyzję o zakupie, rozważają wszelkie aspekty zakupu — w tym także skutki podatkowe. Generalnie rzecz biorąc, samochód można sprowadzić z terytorium wspólnoty bądź od prywatnego, indywidualnego sprzedawcy, bądź też od innej firmy. W tym drugim przypadku zazwyczaj będziemy mieli do czynienia z transakcją wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu. Ażeby transakcja pomiędzy przedsiębiorstwami była korzystna podatkowo, tj. by mogła być rozliczana jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów z jednej strony i wewnątrzwspólnotowa dostawa z drugiej — oba podmioty muszą być zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT. Z uwagi na dynamiczny rozwój współpracy wewnątrzunijnej posiadanie NIP-u UE jest niemalże standardem. Jeżeli jednak przedsiębiorstwo nie jest zarejestrowanym podatnikiem czynnym dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, to częstokroć w obliczu np. zakupu samochodu od innego przedsiębiorcy dokonuje rejestracji.  
                                     • 21.02.2007Poradnik ZUS. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.  
                                      • 20.02.2007Alimenty od byłego męża
                                       Pytanie podatnika: dotyczy obowiązku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych alimentów od byłego męża na rzecz małżonki.
                                       • 09.02.2007Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
                                        Interpelacja nr 5659 do ministra finansów w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
                                        • 12.12.2006Aktualizacja danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym NIP
                                         NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej – to nieodzowny element kontaktów z fiskusem. Muszą go posiadać nie tylko przedsiębiorcy, ale i osoby fizyczne. Chcąc uzyskać NIP podatnik musi złożyć odpowiednie zgłoszenie identyfikacyjne. Dla osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą będzie to formularz NIP-1, dla spółek NIP-2, natomiast dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – NIP-3. Formularz NIP-3 wypełniają także wspólnicy spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych jeżeli prócz działalności w spółkach nie prowadzą innej działalności gospodarczej.
                                         • 10.12.2006Ustalenie właściwego organu podatkowego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika
                                          Pytanie podatnika: Dotyczy zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w kwestii ustalenia właściwego dla niego ze względu na miejsce zamieszkania organu podatkowego.
                                          • 04.12.2006Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
                                           Pytanie podatnika: dotyczy obliczenia i zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconej w 2004 r. odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę, która uprzednio zwiększyła dochód podlegający opodatkowaniu, w kwocie uwzględniającej pobrany 40% podatek dochodowy.
                                           • 30.11.2006Kapitał początkowy a obowiązki pracodawcy
                                            Przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) zobowiązały pracodawców do kompletowania dokumentacji umożliwiającej ustalenie kapitału początkowego tym pracownikom, za których przekazują do Zakładu imienne raporty miesięczne i przekazania jej do ZUS nie później niż do dnia 31 grudnia 2006 r. Obowiązek ten dotyczy pracowników urodzonych po 1948 r., którzy nie mają ustalonego prawa do emerytury.
                                            • 26.11.2006Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
                                             Pytanie podatnika: Wniosek podatnika dotyczy opodatkowania nabyć towarów, które po ocleniu przez przedstawiciela fiskalnego są sprowadzone do Polski. Pytanie podatnika dotyczy czyje dane powinien zawierać dokument przyjęcia towaru do obrotu.
                                             • 26.11.2006edruki - aktywne druki i formularze pdf
                                              Miło nam poinformować, o uruchomieniu - we współpracy z serwisem www.edruki.pl - systemu umożliwiającego dostęp do aktywnych, elektronicznych wersji druków, formularzy i innych dokumentów jak umowy, zaświadczenia itp., w postaci plików pdf.System znajduje się pod adresem www.edruki.podatki.biz. Wszystkie edruki przygotowano zgodnie z oficjalnymi, aktualnie obowiązującymi wzorami dokumentów. Atrakcyjność stosowania edruków polega na możliwości pracy z wybranym drukiem (formularzem) w sposób odzwierciedlający wypełnianie formularza w wersji papierowej - z tą jednak różnicą iż całość operacji odbywa się za pomocą komputera. Wypełniane są poszczególne pola druku (formularza) bezpośrednio na ekranie monitora. Każdy aktywny formularz, dostępny w systemie, może zostać po wypełnieniu wydrukowany, oraz zapisany na dysku. Wszystkie edruki dostępne w systemie zostały uszeregowane w odpowiednie kategorie tematyczne.
                                              • 16.11.2006Działalność na imię obojga małżonków
                                               Pytanie podatnika: Dotyczy prowadzenia przez małżonków wspólnej działalności gospodarczej, na dwa odrębne wpisy bez zawiązywania spółki.
                                               • 14.11.2006Zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3
                                                Pytanie: Mam zamiar wyjechać za granicę w celu podjęcia pracy zarobkowej. Dodam, że w Polsce nie będę osiągał żadnych dochodów. Czy w związku ze zmianą miejsca zamieszkania należy złożyć zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3?
                                                • 23.10.2006Kapitał na przyszłą emeryturę. Wywiad z Zuzanną Turowską, Naczelnikiem Wydziału Kapitału Początkowego Centrali ZUS.
                                                 Kapitał początkowy jest jednym z elementów, który będzie miał wpływ na wysokość emerytury. Ustala się go urodzonym po 1948 r., którzy byli ubezpieczeni przed 1999 r., czyli co najmniej kliku milionom Polaków.Dlaczego trzeba się starać o jego obliczenie i do kiedy należy składać wnioski – na te i na wiele innych pytań odpowiada Zuzanna Turowska, Naczelnik Wydziału Kapitału Początkowego Centrali ZUS.
                                                 • 16.10.2006Sposób doręczenia faktury VAT w sytuacji, gdy nabywcą usługi są dwie osoby fizyczne posiadające różne adresy zamieszkania
                                                  Pytanie podatnika: Czy wobec braku wskazania przez odbiorców jednego wspólnego adresu do korespondencji, podatnik może wysłać oryginał przedmiotowej faktury na adres jednego albo drugiego użytkownika wieczystego, według własnego wyboru?
                                                  • 05.10.2006Interpelacja nr 3636 do ministra finansów w sprawie planowanej podwyżki stawek opłaty skarbowej
                                                   Szanowny Panie Ministrze! Zgodnie z przygotowanym przez Ministerstwo Finansów nowym projektem ustawy o opłacie skarbowej planowany jest wzrost stawek opłaty skarbowej od niektórych czynności administracyjnych. Dodatkowo poszerzona została również lista czynności, które objęte zostaną opłatą. Ministerstwo, jak można dowiedzieć się z uzasadnienia do projektu ustawy, podwyżki te motywuje chęcią dostosowania wysokości opłat do pracochłonności i kosztów podczas wykonywania czynności podlegających tejże opłacie. Problem polega jednak na tym, że bardzo trudno jest określić, jak pracochłonne jest dokonanie przez urzędnika danej czynności. Trudno bowiem racjonalnymi przesłankami uzasadnić wzrost na przykład o 100% opłaty za poświadczenie własnoręcznego podpisu. Petenci w urzędach będą również musieli przygotować się na dodatkowe opłaty, których do tej pory nie było, na przykład za zgodę wydawaną przez organ podatkowy na podstawie przepisów prawa podatkowego czy duplikatu decyzji o nadaniu NIP.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] . [ 19 ] . [ 20 ] . [ 21 ] . [ 22 ] następna strona »