Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

nip-3

 • 19.08.2015Rozpatrywanie wniosków o rentę do poprawki?
  Interpelacja nr 33584 w sprawie niejasności w rozpatrywaniu wniosków rentowych z tytułu częściowej niezdolności do pracy.
  • 18.08.2015Czy w Polsce będzie podatek katastralny?
   Interpelacja nr 34029 w sprawie wprowadzenia podatku katastralnego w Polsce.
   • 17.08.2015Jednoosobowych firm jest coraz więcej
    Interpelacja nr 33701 w sprawie rekordowej liczby zakładanych w Polsce jednoosobowych działalności gospodarczych.
    • 17.08.2015Nabycie mieszkania w spadku przez małżonka a prawo do zwolnienia w PIT
     Z uzasadnienia: W świetle przedstawionej dotychczas argumentacji, Sąd w składzie orzekającym w niniejszej sprawie podziela stanowisko, że nie stanowi "nabycia" w rozumieniu art. 10 ust 1 pkt 8 u.p.d.o.f. nabycie w drodze spadku po współmałżonku, nieruchomości zakupionej do majątku wspólnego w ramach ustawowej wspólności małżeńskiej. Konsekwentnie, w takim przypadku nie można przyjąć, że pięcioletni termin biegnie od daty nabycia nieruchomości w drodze otwarcia spadku.
     • 14.08.2015Czas letni i zimowy do likwidacji?
      Interpelacja nr 33424 w sprawie rezygnacji z wprowadzania i odwoływania czasu letniego
      • 14.08.2015Nieujawnione dochody a PIT. Wyrok WSA
       Z uzasadnienia: Zatem skoro podatnik, skutecznie za pomocą dostępnych mu środków dowodowych, nie zanegował ustalenia organów podatkowych w kwestii zgromadzenia oszczędności pochodzących ze źródeł mających walor legalności, przechowywanych poza systemem podatkowym, to tym samym, dokonując tych ustaleń, organy podatkowe prawidłowo uznały, że wydatki w 2007 r. zostały pokryte z przychodów z innych niż jawne źródeł i w sposób właściwy zastosowały przepisy prawa materialnego regulujące opodatkowanie tego rodzaju przychodów.
       • 13.08.2015Fikcyjne rejestry gospodarcze zmorą przedsiębiorców
        Interpelacja nr 33665 w sprawie przeciwdziałania wyłudzaniu wpisów do fikcyjnych rejestrów gospodarczych po założeniu nowych przedsiębiorstw.
        • 12.08.2015Odpowiedzialność podatkowa nabywcy przedsiębiorstwa
         W ramach planowania podatkowego jedną z najważniejszych kwestii jest określenie zasad odpowiedzialności za zaległości podatkowe sprzedawcy. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami kwestia ta jest niezwykle istotna przy nabyciu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
         • 12.08.2015Składki ZUS przy działalności gospodarczej i umowie o pracę
          Interpelacja nr 33461 w sprawie opłacania składki ZUS w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej przy jednoczesnym zatrudnieniu na umowę o pracę.
          • 12.08.2015Datio in salutum. Skutki podatkowe w CIT
           Z uzasadnienia: W opisanym stanie faktycznym i prawnym przeniesienie własności nieruchomości miało jedynie na celu zwolnienie się Skarżącej z zobowiązania poprzez spełnienie innego świadczenia. Skoro spłata długu nie rodzi po stronie Skarżącej przysporzenia, to spełnienie świadczenia rzeczowego w celu spłaty długu także nie rodzi po stronie spółki przysporzenia.
           • 11.08.2015Czy będzie nowa ulga w składkach ZUS?
            Interpelacja nr 33423 w sprawie ulgi w składkach ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą w małych miejscowościach, nie osiągając dochodu.
            • 10.08.2015Decyzja w sprawie podatku od nieruchomości. Wyrok NSA
             Tezy: I. W świetle art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.; aktualnie: Dz. U. z 2014 r., poz. 849) w powiązaniu z art. 21 § 2 i 3 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749) brak jest podstaw do tego, żeby wyprowadzić obowiązek organu podatkowego objęcia jedną decyzją, o której mowa w art. 21 § 3 o.p., wszystkich przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości danego podatnika położonych na terenie jednej gminy.
             • 07.08.2015Prawo do okresowej emerytury kapitałowej
              W myśl art. 7 ustawy z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1097), zwanej dalej ustawą o emeryturach kapitałowych, ze środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, przysługuje okresowa emerytura kapitałowa. Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje członkowi OFE do ukończenia 67. roku życia.
              • 07.08.2015Kontrakty menadżerskie - rozbieżności interpretacyjne nie ułatwiają ich opodatkowania
               Interpelacja nr 33794 do ministra finansów w sprawie rozbieżności w interpretacji niektórych przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
               • 06.08.2015Rejestr biegłych rewidentów. Nowe zasady wpisu?
                Interpelacja nr 33463 w sprawie wpisu do rejestru biegłych rewidentów.
                • 05.08.2015Przekazanie „odsetek uczestniczących” z dużym ryzykiem podatkowym
                 Odsetki uzależnione od wysokości zysku zrealizowanego na inwestycji, czyli „odsetki uczestniczące”, nie stanowią kosztów uzyskania przychodu – takie kontrowersyjne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 czerwca 2015 r. (sygn. akt II FSK 3272/14).
                 • 05.08.2015VAT. Opinie statystyczne będą wiążące?
                  Interpelacja nr 33567 do ministra finansów w sprawie klasyfikacji towarów na potrzeby podatku VAT
                  • 05.08.2015Podatki 2015: Prezydent podpisał nowelę dotyczącą podatku od gier
                   W ustawie o grach hazardowych pojawi się wyraźny zakaz sumowania podstaw opodatkowania podatkiem od gier - wynika z nowelizacji, którą w ostatnich dniach podpisał prezydent Bronisław Komorowski. Zgodnie z nowelą, ustawa będzie precyzyjnie określać, że podatnikiem tego podatku nie jest organizator loterii promocyjnej.
                   • 04.08.2015Podatki 2015: Prezydent podpisał nowelę dotyczącą podatku od gier
                    W ustawie o grach hazardowych pojawi się wyraźny zakaz sumowania podstaw opodatkowania podatkiem od gier – wynika z nowelizacji, którą w ostatnich dniach podpisał prezydent Bronisław Komorowski. Zgodnie z nowelą, ustawa będzie precyzyjnie określać, że podatnikiem tego podatku nie jest organizator loterii promocyjnej.
                    • 04.08.2015Przekazanie „odsetek uczestniczących” z dużym ryzykiem podatkowym
                     Odsetki uzależnione od wysokości zysku zrealizowanego na inwestycji, czyli „odsetki uczestniczące”, nie stanowią kosztów uzyskania przychodu – takie kontrowersyjne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 czerwca 2015 r. (sygn. akt II FSK 3272/14).
                     • 04.08.2015Stowarzyszenie musi prowadzić pełną księgowość?
                      Interpelacja nr 33457 do ministra finansów w sprawie zmian sposobu rozliczania stowarzyszeń non-profit
                      • 03.08.2015Czy koszty obsługi prawnej można odliczyć?
                       Tezy: Koszty obsługi prawnej przedsiębiorcy stanowią koszty pośrednie związane z przychodem uzyskanym z prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej (art. 22 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Nie ma przy tym znaczenia czy tego rodzaju wydatki ponoszone są na bieżącą obsługę prawną, czy też ponoszone są w związku z ustanowieniem pełnomocnika do reprezentowania przedsiębiorcy w konkretnych sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
                       • 31.07.2015Zmiana definicji obiektu budowlanego wpłynęła na podatek od nieruchomości?
                        Interpelacja nr 33466 do ministra finansów w sprawie niespójnych przepisów podatkowych i ustawy Prawo budowlane w kontekście pobieranych podatków od nieruchomości
                        • 29.07.2015Rezygnacja ze zwolnienia z VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego
                         Podatnikom, którzy pomimo możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego postanowili opodatkować VAT swoją sprzedaż, czyli zrezygnować z tego zwolnienia, ustawa daje możliwość odliczenia podatku naliczonego od niektórych, wcześniej dokonanych zakupów. Taka sytuacja będzie miała miejsce w ściśle określonych przypadkach, a odliczenie to będzie możliwe w odniesieniu do określonych składników majątkowych. Możliwość odliczenia podatku będzie także ograniczona terminami.
                         • 29.07.2015Uchwała NSA. Sportowiec jako przedsiębiorca
                          Przychody sportowców mogą być zaliczone do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), jeżeli działalność sportowca spełnia kryteria określone w art. 5a pkt 6 tej ustawy i nie spełnia kryteriów z art. 5b ust. 1 tej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                          • 28.07.2015Rezygnacja ze zwolnienia z VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego
                           Podatnikom, którzy pomimo możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego postanowili opodatkować VAT swoją sprzedaż, czyli zrezygnować z tego zwolnienia, ustawa daje możliwość odliczenia podatku naliczonego od niektórych, wcześniej dokonanych zakupów. Taka sytuacja będzie miała miejsce w ściśle określonych przypadkach, a odliczenie to będzie możliwe w odniesieniu do określonych składników majątkowych. Możliwość odliczenia podatku będzie także ograniczona terminami.
                           • 28.07.2015Interpretacje podatkowe. Polska przed Trybunałem Sprawiedliwości?
                            Interpelacja nr 33388 do ministra finansów w sprawie wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostarczenia brakujących informacji na temat praktyk podatkowych
                            • 27.07.2015Taksa notarialna, czyli ile zapłacimy u notariusza?
                             Większość czynności prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzień, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzedaży samochodu czy też sporządzenie testamentu, nie musi być zawierana, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynność musi mieć postać dokumentu sporządzonego przez notariusza, decydują przepisy odpowiednich ustaw. Przykładem umów, które muszą mieć formę aktu notarialnego, są:
                             • 27.07.2015Umowa zlecenia z osobą niepełnoletnią
                              Pytanie: Prowadzę sklep ze sprzętem komputerowym. Ostatnio przyszedł do mnie 17-letni chłopak i zapytał o możliwość pracy w moim sklepie jako sprzedawca lub serwisant. Chciałbym zawrzeć z nim umowę zlecenia. Mam jednak wątpliwości czy jest to możliwe i czy muszę w związku z tym posiadać pisemną zgodę jego rodziców?
                              • 27.07.2015Prawo do odliczenia VAT z faktury za samochód
                               Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie pojazdu?
                               • 27.07.2015Banki ułatwiają przekroczenie limitów kredytowych?
                                Interpelacja nr 33306 w sprawie braku zabezpieczeń bankowych umożliwiających przekroczenie limitu debetowego w kartach kredytowych.
                                • 24.07.2015Odnawialne źródła energii. Tworzenie i korzystanie z mikroinstalacji a obowiązki podatkowe
                                 Interpelacja nr 33336 do ministra finansów w sprawie kwestii podatkowych zawartych w ustawie o odnawialnych źródłach energii
                                 • 24.07.2015Skutki podatkowe rozwiązania umowy dożywocia
                                  Pytanie podatnika: Czy w przypadku rozwiązania umowy dożywocia przed upływem roku od daty jej zawarcia i przeniesienia własności nieruchomości na dożywotnika Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy zwrotne przeniesienie własności na dożywotnika nastąpi pod tytułem darmym skoro Wnioskodawczyni zwolniona zostanie w ten sposób od świadczenia na rzecz dożywotnika, w szczególności od sprawowania opieki, pielęgnowania, zapewnienia światła, opału wyżywienia, ubrania i mieszkania?
                                  • 22.07.2015Podatki 2015: Nowe zwolnienie podatkowe dla ośrodków sportowych
                                   Obiekty o szczególnym znaczeniu dla sportu będą zwolnione z podatku od nieruchomości – wynika z aktualnej wersji projektu nowelizacji ustawy o sporcie oraz dwóch ustaw podatkowych. Nowa preferencja ma dotyczyć obiektów Centralnego Ośrodka Sportu. Wprowadzeniu zwolnienia sprzeciwia się Senat.
                                   • 22.07.2015NSA. Książki i artykuły o tematyce prawniczej i podatkowej a zwolnienie z VAT
                                    Działalność twórcza polegająca na tworzeniu, pisaniu podręczników, czy komentarzy z zakresu prawa spełnia warunki, pozwalające na zaliczenie jej do kategorii usług kulturalnych w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i w związku z tym korzysta ze zwolnienia od podatku przewidzianego w tym przepisie - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                    • 22.07.2015Komornik pobiera opłatę egzekucyjną w każdej połączonej sprawie
                                     Interpelacja nr 32981 do ministra sprawiedliwości w sprawie wysokości opłat egzekucyjnych
                                     • 22.07.2015Korekta odpisów amortyzacyjnych w wyniku błędu księgowej
                                      Pytanie podatnika: Czy spółka w związku z działaniem księgowej wbrew woli spółki ma prawo do zmiany stawki amortyzacyjnej na ustalaną indywidualnie w wysokości 10% poprzez skorygowanie dokonanych już odpisów amortyzacyjnych od momentu wprowadzenia budynku do ewidencji środków trwałych spółki?
                                      • 21.07.2015VAT-em w wędkarza
                                       Interpelacja nr 33316 do ministra finansów w sprawie stawki podatku VAT od pozwolenia na amatorski połów ryb
                                       • 20.07.2015Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla opiekunów?
                                        Interpelacja nr 33142 w sprawie dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego dla pracujących opiekunów dzieci z niepełnosprawnością
                                        • 16.07.2015Zwolnienie z PIT umorzonych odsetek od kredytów nie tylko dla frankowiczów
                                         Interpelacja nr 33344 do ministra finansów w sprawie naliczania podatku dochodowego od umorzonych odsetek od kredytów bankowych
                                         • 15.07.2015Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
                                          Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sądu obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.
                                          • 15.07.2015Stawka akcyzy dla dodatków do paliw silnikowych nadal sporna
                                           W obecnym stanie prawnym może pojawiać się wiele wątpliwości w określaniu stawki podatku akcyzowego dla dodatków do paliw. Dodatki do paliw mogą być oznaczane różnymi kodami Nomenklatury Scalonej (CN). W ramach przykładu analizie poddane zostaną dodatki i domieszki do paliw oznaczone kodem CN 3811. Wszelkie rozważania, regulacje i wnioski przedstawione w niniejszym artykule pozostają jednak aktualne także dla dodatków i domieszek do paliw oznaczonych innymi kodami CN.
                                           • 15.07.2015Pozwanie osoby fizycznej wymaga znajomości adresu zamieszkania
                                            Interpelacja nr 32871 do ministra sprawiedliwości w sprawie konieczności wskazywania w pozwie adresu zamieszkania pozwanych będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą
                                            • 15.07.2015Ściągalność podatków - MF eksperymentuje z treścią pism
                                             Stosowanie eksperymentalnych i niewiele kosztujących metod może zwiększyć ściągalność podatków - wynika z badania pilotażowego, które przeprowadziły wspólnie Ministerstwo Finansów i Bank Światowy. Jak się okazuje, mniej sformalizowane i łagodniejsze pisma z wezwaniem do zapłacenia podatku są bardziej skuteczne.
                                             • 14.07.2015Ściągalność podatków – MF eksperymentuje z treścią pism
                                              Stosowanie eksperymentalnych i niewiele kosztujących metod może zwiększyć ściągalność podatków – wynika z badania pilotażowego, które przeprowadziły wspólnie Ministerstwo Finansów i Bank Światowy. Jak się okazuje, mniej sformalizowane i łagodniejsze pisma z wezwaniem do zapłacenia podatku są bardziej skuteczne.
                                              • 14.07.2015WSA. Niska cena to nie zawsze obejście prawa
                                               Z uzasadnienia: Jeśli cena sprzedaży w umowie zawartej pomiędzy stronami zostanie ustalona na kwotę 1 zł netto, to kwota ta stanowić będzie podstawę opodatkowania podatkiem VAT. Organ zastrzegł przy tym, że czynność ta musi rzeczywiście stanowić odpłatną dostawę towarów, a nie np. darowiznę i nie ma na celu obejścia przepisów prawa i uniknięcia opodatkowania danej czynności lub uniknięcia korekty odliczonego podatku naliczonego. W ocenie Sądu, Minister Finansów winien udzielić odpowiedzi twierdzącej i uznać, że stanowisko spółki odnośnie ustalenia podstawy opodatkowania przy tego rodzaju transakcji jest prawidłowe, gdyż cena wskazywana przez spółkę była uzasadniona względami ekonomicznymi które miały towarzyszyć tej transakcji.
                                               • 14.07.2015Wyjeżdżający na stałe z kraju tracą dopłatę do emerytury
                                                Interpelacja nr 33277 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dopłat do emerytur minimalnych wypłacanych przez ZUS osobom wyjeżdżającym na pobyt stały do innych krajów Unii Europejskiej
                                                • 13.07.2015Puste faktury a prawo do odliczenia VAT
                                                 Z uzasadnienia: Sąd przypomina, że same przelewy pieniężne kwot wpisanych w fakturach, nie statuują sprzedaży, czyli ostatecznie prawa do obniżenia kwot podatku.
                                                 • 13.07.2015Opodatkowanie VAT usług turystycznych do zmiany?
                                                  Interpelacja nr 33311 w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie świadczenia usług turystycznych.
                                                  • 10.07.2015Wysoka kwota wolna nierealna, wyższe podatki tak
                                                   W polskim sejmie zapanowała ostatnio moda na kwotę wolną od podatku, jakby jej podniesienie było panaceum na bolączki całego systemu podatkowego. Podwyższenia kwoty chce większość ugrupowań, posługując się często przykładem Wielkiej Brytanii. Tymczasem wzór brytyjski jest póki co nieosiągalny, i rzadko się przy tym wspomina, że każde znaczące podniesienie kwoty wolnej oznacza proporcjonalną podwyżkę innych podatków.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] . [ 19 ] . [ 20 ] . [ 21 ] . [ 22 ] . [ 23 ] . [ 24 ] . [ 25 ] ... [ 50 ] następna strona »