Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

projekty

 • 24.04.2009Konkursy PARP: Wnioski na 12 mld zł
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła już wszystkie pierwsze rundy konkursów o dofinansowanie projektów zaplanowane w ramach programów Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Rozwój Polski Wschodniej. Przedsiębiorcy złożyli ponad 3,2 tysiąca wniosków o wartości ponad 12 mld złotych. To o tysiąc wniosków więcej niż w ubiegłorocznych konkursach, a łączna wartość, o jaką ubiegają się wnioskodawcy, jest wyższa o 2 mld zł.
  • 22.04.2009Zmiany w prawie, które przyspieszą inwestycje na EURO
   Rząd przyjął projekty ustaw, które mają ułatwić realizację inwestycji związanych z organizacją EURO 2012. Zaakceptowana została nowelizacja ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej oraz ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego na szczególnych zasadach.
   • 20.04.2009Wykorzystanie funduszy regionalnych na lata 2007-2013: Małopolska liderem
    Jak podało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, zdecydowanym liderem wykorzystania funduszy regionalnych na lata 2007-2013, zarówno pod względem liczby, jak i wartości podpisanych umów, jest województwo małopolskie. – W regionalnych programach operacyjnych w ciągu ostatnich kilku miesięcy nastąpił duży postęp – powiedziała minister Elżbieta Bieńkowska podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia zespołu ds. wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach RPO.
    • 20.04.2009ZPORR: Dodatkowe 720 mln zł dla regionów
     Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowało wszystkie regiony o możliwości skorzystania z ponad 720,6 mln zł dodatkowych środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006. To efekt wzrostu kursu euro oraz oszczędności powstałych w wyniku realizacji projektów.
     • 20.04.2009PPP: Rząd da przykład?
      Wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld ma nadzieję, że rząd w najbliższym czasie zaangażuje się w przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Zapewnił jednocześnie, że trwają prace nad przygotowaniem takiego projektu. Deklaracja padła podczas dyskusji o PPP na forum zakończonego w piątek Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
      • 17.04.2009Fundusze unijne: Wnioski na ponad 100 mld zł
       Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podało informację o postępach w realizacji Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 według stanu na 12 kwietnia tego roku. Wynika z niej, że wnioski od potencjalnych beneficjentów środków unijnych opiewają na prawie 104 mld zł. 
       • 14.04.2009Realizacja Programu Transport na lata 2004-2006
        Kontraktacja w Programie Transport osiągnęła poziom ok. 130 proc. - poinformował resort rozwoju regionalnego. Oznacza to, że wszystkie dostępne środki unijne w tym programie zostaną wykorzystane, nawet jeśli dojdzie do wzmocnienia kursu euro wobec złotówki. Wszystkie wydatki, które znajdują się w puli powyżej 100 proc., zostały już poniesione i sfinansowane z różnych źródeł krajowych (budżet państwa i budżety samorządowe).
        • 09.04.2009Leasing pracowniczy prowadzi do udanej prywatyzacji
         Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, prywatyzacja polegająca na oddaniu przedsiębiorstw do odpłatnego korzystania spółkom z udziałem pracowników (tzw. leasing pracowniczy) powiodła się. Dla niewielkich przedsiębiorstw metoda ta w latach 2000 – 2007 okazała się efektywną i skuteczną ścieżką prywatyzacji. Spółki pracownicze osiągają po sprywatyzowaniu korzystne wyniki finansowe. Tylko nieliczne mają problemy.
         • 03.04.2009Przyszłość inwestycji teleinformatycznych w Polsce
          Forum wymiany informacji na temat dostępu do szerokopasmowego internetu, zmiany w prawie służące likwidacji barier dla inwestycji telekomunikacyjnych, możliwości pozyskania finansowego wsparcia na rozbudowę sieci internetowych – to inicjatywy przedstawione podczas konferencji „Realizacja inwestycji teleinformatycznych – wyzwania i możliwości dla samorządów”, która odbyła się w Warszawie.
          • 02.04.2009Przedsiębiorcy dostrzegają szansę w rozwijaniu energetyki ze źródeł odnawialnych
           Przedstawienie możliwości wsparcia inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz dyskusja nad szansami rozwoju tego sektora w Polsce były celem zorganizowanej przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych konferencji „Energie odnawialne – szansa dla polskich przedsiębiorców”.
           • 31.03.2009IniTech – Ministerstwo Nauki wspiera wdrażanie rodzimych technologii w firmach
            Dofinansowanie projektów obejmujących badania naukowe i prace rozwojowe nakierowane na zastosowanie w gospodarce oraz wykonanie czynności przygotowawczych do wdrożenia wyników badań naukowych w praktyce gospodarczej – to założenia Przedsięwzięcia "IniTech", uruchomionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
            • 27.03.2009Program Transport dobiega końca
             Komitet Monitorujący Sektorowy Program Operacyjny Transport na lata 2004-2006 ocenił postępy poczynione w wydatkach w ciągu ostatnich tygodni. Jednocześnie stwierdzono, że najważniejsze przewidziane na ten rok prace w ramach programu związane są z zamykaniem pomocy. Zostaną przeprowadzane m.in. badania ewaluacyjne oraz kontrole projektów. Zweryfikowane będą również wydatki poniesione przez beneficjentów.
             • 23.03.2009330 mln euro dla Polski
              Zdaniem premiera Donalda Tuska, podczas zakończonego w piątek szczytu państw Unii Europejskiej Polska osiągnęła cele, o których realizację zabiegała – przede wszystkim zyskała 330 mln euro na projekty energetyczne w ramach planu pobudzenia europejskiej gospodarki. Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli było poświęcone głównie kwestiom ekonomicznym i energetycznym.
              • 20.03.2009Zmiany w prawie już nie zaskoczą przedsiębiorców
               Obserwowanie i komentowanie planowanych zmian w prawie ma umożliwić uruchomione 19 marca Centrum Monitoringu Legislacji Konfederacji Pracodawców Polskich. CML to pierwsza w Polsce instytucja – powołana do życia głównie z myślą o przedsiębiorcach – pozwalająca śledzić drogę legislacyjną nowo powstających aktów prawnych.
               • 19.03.2009Resort gospodarki promuje PPP w samorządach
                Rozpoczęła się III edycja „Dobrych Praktyk PPP”, konkursu wspierającego projekty publiczno-prywatne na początkowym etapie ich przygotowywania. Akcję zainaugurowało spotkanie organizatorów konkursu z ubiegłorocznymi laureatami oraz przedstawicielami administracji publicznej. Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Gospodarki. Jego wiceszef – Adam Szejnfeld – przekonywał, że PPP jest instrumentem, który daje szansę na rozwój gmin, miast, powiatów przy udziale prywatnego kapitału.
                • 18.03.2009Cross-financing w projektach realizowanych w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki
                 Realizując projekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, niemal zawsze mamy do czynienia z cross-financingiem. Zanim omówimy podstawowe założenia dokonywania wydatków projektu w ramach cross-financingu, wyjaśnijmy zasadę elastycznego (krzyżowego) finansowania. Chociaż kwalifikowalność kosztów POKL odnosi się głównie do Europejskiego Funduszu Społecznego, to jednak Instytucja Zarządzająca POKL dopuściła możliwość poszerzenia katalogu wydatków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego o koszty kwalifikowalne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zasadzie cross-financingu, umożliwiając realizatorom projektów zakup składników majątku, niezbędnych do wykonywania zadań.
                 • 16.03.2009Fundusz Spójności: Projekty ukończone w 2008 r.
                  Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że w 2008 r. zostało zakończonych 6 projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności – 3 drogowe i 3 kolejowe. Łącznie – wspólnie z finansowaniem z budżetu państwa w ramach perspektywy finansowej 2004-2006 – realizowanych jest 19 drogowych i 17 kolejowych projektów Funduszu Spójności. Dotychczas zakończono realizację 14 projektów.
                  • 10.03.2009Inwestycje w „zieloną gospodarkę” dzięki polityce spójności
                   Danuta Hübner, europejska komisarz ds. polityki regionalnej, ogłosiła, że poprzez politykę spójności UE zostanie zainwestowane 105 mld euro w „zieloną gospodarkę”. Fundusze te, stanowiące ponad 30 proc. budżetu polityki regionalnej na lata 2007-2013, mają pomóc w tworzeniu miejsc pracy oraz wzmocnieniu regionów i miast w dążeniu do utrzymania wiodącej roli Europy w dziedzinie technologii ekologicznych.
                   • 09.03.2009Konkursy na inwestycje TEN-T
                    Na przełomie marca i kwietnia tego roku Komisja Europejska planuje opublikowanie zaproszeń do składania wniosków o współfinansowanie projektów w dziedzinie transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W konkursach mogą wziąć udział projekty z wszystkich państw członkowskich.
                    • 09.03.2009Blisko 30 mln euro na wsparcie powiązań kooperacyjnych
                     Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 5.1. „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
                     • 09.03.2009Pakiet na rzecz rozwoju przedsiębiorczości poprawi warunki wykonywania działalności gospodarczej w Polsce
                      Interpelacja nr 7050 do ministra gospodarki w sprawie prac nad nowelizacją ustawy o rzemiośle
                      • 02.03.2009Polska otrzyma 4 mld euro od EBI
                       Prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Philippe Maystadt zapowiedział, że w 2009 r. EBI pożyczy Polsce od 3,5 do 4 miliardów euro. Deklaracja padła po spotkaniu szefa EBI z premierem Donaldem Tuskiem w Brukseli. Rozmowa dotyczyła m.in. możliwości zwiększenia akcji kredytowej banku w Polsce.
                       • 02.03.2009MF: Raport „Paying Taxes 2009” nie odzwierciedla sytuacji obecnej
                        Interpelacja nr 6970 do ministra finansów w sprawie zmian w systemie podatkowym
                        • 19.02.2009Wsparcie dla inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym
                         Od 2 marca do 15 kwietnia 2009 r. potrwa nabór wniosków o dofinansowanie nowych inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
                         • 18.02.2009UE: Raport w sprawie zatrudnienia i sytuacji społecznej
                          Komisja Europejska opublikowała pierwszy raport z nowej serii miesięcznych analiz służących monitorowania zatrudnienia w UE. Na podstawie aktualnych danych z wielu źródeł, przedstawiona została sytuacja na rynku pracy i tendencje w restrukturyzacji zatrudnienia na tle rozwoju gospodarki i jej poszczególnych sektorów.
                          • 16.02.2009Polscy kandydaci do Europejskich Nagród Przedsiębiorczości
                           Zwycięzcami krajowego etapu Europejskich Nagród Przedsiębiorczości zostały projekty „Gmina Bieliny – Nasze Miejsce Mocy” oraz „Garncarska Wioska” Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA” - poinformowało Ministerstwo Gospodarki. Będą one ubiegać się o nagrodę główną w europejskiej edycji konkursu.
                           • 16.02.2009Ułatwienia dla małych firm
                            Interpelacja nr 6179 do ministra pracy i polityki społecznej, ministra gospodarki oraz ministra finansów w sprawie utworzenia spójnej polityki rządu, mającej na celu wsparcie rozwoju małych przedsiębiorstw, poprzez kompleksowe rozwiązania strukturalne w poszczególnych ministerstwach
                            • 12.02.2009Unijne fundusze na energię odnawialną
                             Ponad 700 mln zł na projekty wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych rozdysponuje w drodze konkursu Instytut Paliw i Energii Odnawialnej (IPiEO) - instytucja wdrażająca dla Programu Infrastruktura i Środowisko. Nabór wniosków o pomoc z Funduszu Spójności rozpocznie się w połowie marca.
                             • 12.02.2009Pomysły Ministerstwa Gospodarki na rozwiązanie problemu opcji
                              Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak przedstawił propozycje rozwiązań ustawowych, których celem jest zapobieżenie negatywnym skutkom, jakie dla gospodarki i budżetu państwa może mieć wykonanie asymetrycznych umów o opcje walutowe.
                              • 11.02.20091,5 mld zł na drogi z KFD
                               W 2009 r. na inwestycje drogowe realizowane z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego rząd przeznaczy prawie 1,5 mld zł. Rada Ministrów wydała w tej sprawie rozporządzenie przedłożone przez ministra infrastruktury.
                               • 09.02.2009Niedociągnięcia w realizacji ISPA
                                Europejski Trybunał Obrachunkowy ogłosił, że realizacja projektów wspieranych z funduszy Instrumentu Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA) nie przebiegała zgodnie z harmonogramem. Mimo to przyczyniły się one do większego przestrzegania unijnych norm ochrony środowiska oraz poprawy połączeń z sieciami transeuropejskimi.
                                • 09.02.2009Miasta promują innowacje w energetyce
                                 Podczas dorocznej europejskiej konferencji w sprawie zrównoważonego rozwoju, na której prezentowane są najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii ekologicznych i odnawialnych źródeł energii, zostanie podpisane porozumienie między burmistrzami europejskich miast, zobowiązujące do ograniczenia emisji dwutlenku węgla.
                                 • 09.02.2009Unijne środki na przygotowanie terenów pod inwestycje
                                  Ministerstwo Gospodarki ogłosiło konkurs na projekty dotyczące przygotowania terenów inwestycyjnych, które mogą liczyć na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
                                  • 03.02.2009Unijne dotacje poza konkursem: Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych
                                   Zakończyła się kolejna aktualizacja listy projektów indywidualnych do programów Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka i Rozwój Polski Wschodniej. Obecnie na listach znajduje się 548 projektów o orientacyjnej całkowitej wartości ok. 194,59 mld zł. Szacunkowa wartość dofinansowania tych projektów to blisko 117,5 mld zł.
                                   • 03.02.2009Walka z oszustwami podatkowymi w UE
                                    Komisja Europejska przyjęła projekty nowych dyrektyw mających na celu poprawę wzajemnej pomocy organów podatkowych państw członkowskich w zakresie egzekwowania należnych podatków. Jednym z kluczowych elementów propozycji jest zasada, zgodnie z którą państwa członkowskie nie będą mogły powołać się na tajemnicę bankową w celu odmowy współpracy transgranicznej.
                                    • 30.01.2009Nowi inwestorzy w łódzkiej SSE
                                     Jak informuje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zgranicznych, pięciu nowych inwestorów otrzymało zezwolenia na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Tylko w ubiegłym roku w ŁSSE rozpoczęto przedsięwzięcia warte 1,9 mld zł.
                                     • 29.01.2009Energia i internet: 5 mld euro z unijnego budżetu na infrastrukturę
                                      Komisja Europejska zaproponowała nowe inwestycje w wysokości 5 mld euro w infrastrukturę energetyczną i szerokopasmowe łącza internetowe w latach 2009-2011, jako wsparcie unijnego planu naprawczego. Projekty inwestycyjne mają odegrać rolę gospodarczego bodźca w perspektywie krótkoterminowej, a równocześnie pozwolić realizować strategiczne cele, np. zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.
                                      • 27.01.2009Europa bardziej innowacyjna
                                       Europa dogania pod względem innowacyjności swoich głównych rywali gospodarczych – Stany Zjednoczone i Japonię – ogłosiła Komisja Europejska, prezentując wyniki najnowszej analizy. Liderem w dziedzinie innowacji jest Szwajcaria. Kolejne miejsca zajmują Szwecja, Finlandia, Niemcy, Dania i Wielka Brytania. Wszystkie te kraje pod względem wyników plasują się o wiele wyżej niż pozostałe państwa europejskie, jak również Unia jako całość.
                                       • 27.01.2009Orzecznictwo: Opodatkowanie wynagrodzenia twórcy projektu racjonalizatorskiego
                                        Zaskarżonym wyrokiem z dnia 20 lutego 2007 r., sygn. akt I SA/Bd 12/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Mieczysława N... na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 marca 2006 r. w przedmiocie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
                                        • 27.01.2009NBP: Przedsiębiorstwa w gorszej sytuacji
                                         W IV kwartale 2008 r. nastąpiło wyraźne pogorszenie sytuacji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw oraz znaczący wzrost obaw o jej dalsze pogorszenie w I kwartale bieżącego roku – wynika z informacji opublikowanej przez Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego.
                                         • 26.01.2009Dodatkowe środki w ZPORR
                                          Jak poinformowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, resort finansów wydał zgodę na nadkontraktację w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006. Dzięki temu do województw trafią dodatkowe środki, o jakie zwiększył się budżet ZPORR w związku ze spadkiem wartości złotego wobec euro.
                                          • 23.01.2009Więcej złotówek z unijnych funduszy dzięki wzrostowi kursu euro
                                           Od lipca do grudnia ubiegłego roku, ze względu na osłabienie złotego wobec euro, o 1,5 mld zł wzrosła wyrażona w złotówkach wartość środków, jakie Polska ma do wykorzystania w starej perspektywie UE (na lata 2004-2006) – poinformowało Ministerstwo Rozwoju Regionalengo.
                                           • 23.01.2009Szwajcarsko-Polski Program Współpracy – ruszył drugi nabór wniosków
                                            127,5 mln franków szwajcarskich trafi do beneficjentów w ramach drugiego naboru wniosków o fundusze ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Obecnie przyjmowane będą projekty dla priorytetu „Środowisko i Infrastruktura” w dwóch obszarach tematycznych: "Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska" oraz "Bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych".
                                            • 23.01.2009Środki z Funduszu Granic Zewnętrznych dla Polski
                                             Komisja Europejska przyjęła wieloletni program dla Polski w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych na lata 2007-2013, a także pierwszy program roczny – na 2007 r. W całym okresie finansowania Polska ma otrzymać łącznie 78 mln euro. Całkowity budżet Funduszu Granic Zewnętrznych do 2013 r. wynosi 1,8 mld euro.
                                             • 19.01.2009PARP uruchomi w lutym konkursy na projekty szkoleniowe
                                              Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowuje dokumentację do tegorocznych konkursów w ramach działania „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Najbliższe konkursy dla przedsiębiorców, którzy chcą podnosić kwalifikacje swoich pracowników, zostaną uruchomione w drugiej połowie lutego.
                                              • 19.01.2009Fundusze dla rybaków – wznowienie naboru wniosków
                                               Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa wznowi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działań "Chów i hodowla ryb" oraz "Przetwórstwo i rynek rybny" z funduszy na lata 2004-2006 – podał resort rolnictwa.
                                               • 19.01.2009Nowe instrumenty finansowe EBI
                                                Współpracy w zakresie nowych instrumentów finansowych, a także programowi działań antyrecesyjnych na najbliższe lata poświęcone było spotkanie przedstawicieli polskich banków i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), które odbyło się w piątek w Warszawie z inicjatywy Związku Banków Polskich.