Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

projekty

 • 24.05.2011Chińscy inwestorzy zaglądają przez otwarte drzwi
  Polska polityka otwartych drzwi budzi zainteresowanie chińskich inwestorów – uważają polscy urzędnicy, odpowiedzialni za przyciąganie zagranicznych inwestycji.
  • 20.05.2011NCBiR uruchomiło nowy program - INNOTECH
   Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło nowy program pomocowy – INNOTECH. Jego głównym przeznaczeniem jest udzielanie dodatkowego wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw wykorzystujących innowacyjne technologie. Budżet programu na 2011 r. ustalono na 130 mln zł, wnioski można składać do 16 czerwca br.
   • 16.05.2011Projekt racjonalizatorski bez 50-proc. kosztów
    Projekt racjonalizatorski nie jest wynalazkiem w świetle przepisów ustawy z dnia 19.10.1972 roku o wynalazczości. Zatem, zgodnie z brzmieniem art. 22 ust 9 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenie twórcy projektu racjonalizatorskiego za korzystanie z tego projektu nie stanowi przychodu, od którego odlicza się koszty uzyskania w zryczałtowanej wysokości 50 % - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
    • 11.05.2011Ponad 22 mld złotych z prywatyzacji w 2010 roku
     W zeszłym roku przychody z prywatyzacji wyniosły 22,037 mld zł (88,15 proc. planu). Przychody z prywatyzacji przez giełdę, stanowiły ponad 16,8 mld zł.
     • 10.05.2011MRR wybrało „Euroliderów”
      Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło wyniki konkursów „Eurolider” i „Polska Pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich”, w których udział wzięły osoby i instytucje odpowiedzialne za wykorzystanie środków unijnych. Nagrody wręczono zwycięzcom podczas gali w Pałacu Kultury i Nauki 5 maja br. W spotkaniu uczestniczyli m.in. premier Donald Tusk i szefowa resortu rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.
      • 20.04.2011KE przedstawiła 12 projektów dla jednolitego rynku Unii Europejskiej
       Komisja Europejska przyjęła 13 kwietnia br. dwanaście projektów dla jednolitego rynku Unii Europejskiej. Realizacja zawartych w nich zamierzeń – twierdzą urzędnicy unijni – pozwoli na ożywienie jednolitego rynku do 2012 r. Projekty powstały w oparciu o opinie zebrane w trakcie 4-miesięcznej debaty społecznej oraz wnioski poszczególnych instytucji UE. Głównym celem KE jest stymulacja wzrostu gospodarczego i zwiększenie poziomu zaufania obywateli.
       • 18.04.2011MG i PARP będą promować klastry
        - Klastry to nowy model rozwoju biznesu w naszym kraju. Będziemy go promować wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości – zapowiada wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska.
        • 15.04.2011Zamówienia publiczne - co należy wiedzieć o SIWZ
         Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej również specyfikacją lub SIWZ, to dokument występujący w większości trybów udzielania zamówień publicznych. Jest podstawowym dokumentem organizującym przebieg postępowania o udzielenie danego zamówienia, określa bowiem istotne elementy tego postępowania, takie jak tryb udzielenia zamówienia, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, termin związania ofertą, wymagane wadium. Specyfikacja określa również warunki udziału w postępowaniu oraz zawiera opis przedmiotu zamówienia, a także istotne postanowienia umowy, na podstawie której ma być realizowane zamówienie.
         • 14.04.2011Zmiany w stawkach VAT
          Ostatnie zmiany w podatku VAT wprowadziła ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz.U. nr 64, poz. 332). Nie obeszło się bez zmian stawek VAT. Jedne z nich wymuszone zostały orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, inne wynikają natomiast z potrzeby ujednolicenia przepisów ustawy, jeszcze inne – ze zwykłego przeoczenia ustawodawcy. Kończą się zatem wątpliwości, jak opodatkować m.in. owies, napoje bezalkoholowe czy pieczywo świeże i ciastka.
          • 13.04.2011Twórcze myślenie w biznesie
           W znanym eksperymencie psychologicznym małpa grająca na giełdzie osiągała wyniki nie różniące się od najbardziej doświadczonych maklerów. Nie udało się jednak jak dotąd namówić szympansa do prowadzenia firmy importującej banany. Eksportującej zresztą też. Zasadniczą różnicą pomiędzy losowym sukcesem na giełdzie a sukcesem gospodarczym firmy jest myślenie jej kadry. Im bardziej kreatywne, tym szanse na sukces większe.
           • 08.04.2011Pracodawcy RP: rząd narusza zasady dialogu społecznego
            Ofensywa legislacyjna rządu, zakładająca szybkie uchwalenie 36 ustaw, może zaowocować przyjęciem nieprzemyślanych rozwiązań prawnych. Zakładane zmiany, przeprowadzane w tak ekspresowym tempie, czynią z konsultacji społecznych i debaty publicznej fikcję –krytykują działania rządu Pracodawcy RP.
            • 04.04.2011Innowacyjna Gospodarka: Podział dodatkowych środków
             Dodatkowe fundusze w wysokości ponad 400 mln euro w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka mają zostać przeznaczone na badania i rozwój nowoczesnych technologii, innowacyjne przedsięwzięcia i budowę elektronicznej administracji - poinformował resort rozwoju regionalnego. Do tej pory w ramach programu podpisano umowy o dofinansowanie na kwotę ponad 26 mld zł, czyli prawie 70 proc. alokacji na lata 2007-2013.  
             • 04.04.2011Stażyści są tylko tanią siłą roboczą
              Interpelacja nr 20594 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania stażystów
              • 31.03.2011Innowacyjna Gospodarka – nabór projektów rozwoju klastrów
               Do 27 maja br. trwa nabór wniosków w ramach działania 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Do wykorzystania w pierwszym naborze wniosków w 2011 r. jest 80 mln zł – poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.  
               • 31.03.2011JESSICA w Polsce
                Ponad 900 mln zł ma w Polsce wynieść łączna kwota przeznaczona na realizację Inicjatywy JESSICA, czyli wspólnego europejskiego wsparcia na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich. Inicjatywa jest instrumentem inżynierii finansowej opracowanym przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Rozwoju Rady Europy. W Warszawie, odbyła się konferencja „JESSICA w bankach - banki dla miast”, podczas której przedstawiono wybrane Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) z udziałem banków komercyjnych.  
                • 28.03.2011PO Innowacyjna Gospodarka – dotacje dla e-firm
                 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako pierwsza instytucja centralna zrealizowała nabór wniosków na unijne dotacje dla przedsiębiorców on-line. Dofinansowanie otrzyma 160 projektów na łączną kwotę 74,7 mln zł – podał PARP. Pieniądze przedsiębiorcy mogą przeznaczyć m.in. na zakup oprogramowania, komputerów, zatrudnienie nowych specjalistów czy wdrożenie innowacyjnych usług.  
                 • 15.03.2011Fundusze unijne: Dotacja na łącznik z Litwą
                  116 mln zł uzyskają Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator SA w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na jedną z inwestycji dotyczących budowy połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa – poinformowało Ministerstwo Gospodarki.  
                  • 11.03.2011Przedsiębiorcy: Dosyć specustaw!
                   Należy zaprzestać uchwalania tzw. specustaw, których celem jest uproszczenie procedur niezbędnych dla przeprowadzenia inwestycji infrastrukturalnych – przekonują Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Konieczność specjalnych uchwalania ustaw wynika ze skomplikowania zwyczajnych procedur, które sprawiają, że większość inwestycji nie jest realizowana na czas, a często przekracza także założony pierwotnie budżet.
                   • 10.03.2011Mechanizmy Finansowe EOG i Norwegii: Zakontraktowano wszystkie środki
                    W ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2004-2009 zakontraktowano już 100 proc. alokacji, czyli kwotę ponad 528 mln euro, która zostanie przeznaczona na realizację 413 projektów - podało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Najszybciej realizowane są projekty z zakresu ochrony  środowiska.  
                    • 02.03.2011Fundusze unijne: Aktualizacja list projektów indywidualnych
                     Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zakończyło kolejną aktualizację list projektów indywidualnych, czyli najważniejszych inwestycji, które w najbliższych latach mają szansę na otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych bez konieczności udziału w konkursie. Celem aktualizacji był przegląd stanu ich przygotowań. W efekcie z list projektów indywidualnych dla krajowych programów operacyjnych usuniętych zostało 9 projektów i dodano 2 nowe przedsięwzięcia.  
                     • 23.02.2011Fundusze unijne: 200 mln zł na badania przemysłowe
                      Od 7 marca do 8 kwietnia 2011 r. potrwa pierwszy nabór wniosków w ramach działania 1.4 - „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na dofinansowanie projektów badań przemysłowych lub prac rozwojowych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która wdraża program, może przeznaczyć 199 mln zł.  
                      • 22.02.2011Fundusze Unijne: 190 mln euro na infrastrukturę transportową
                       Komisja Europejska ogłosiła listę projektów obejmujących budowę i modernizację infrastruktury transportowej w Europie, którym łącznie przyznano 190 mln euro z funduszy transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Dotacje te przydzielono na podstawie wniosków o wsparcie w ramach edycji sieci TEN-T na rok 2010. Pomogą one państwom członkowskim wybudować brakujące ogniwa systemu transportowego, zlikwidować „wąskie gardła” oraz zwiększyć bezpieczeństwo transportu.  
                       • 17.02.2011Emisja CO2 – ustawa usprawni handel uprawnieniami
                        Ułatwienie polskim przedsiębiorcom udziału w unijnym systemie obrotu prawami do emisji dwutlenku węgla i innych gazów mających wpływ na ocieplenie klimatu – to najważniejszy cel przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Nadzór nad systemem handlu uprawnieniami będzie sprawował minister środowiska. Ustawa zastąpi regulację z 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.  
                        • 08.02.2011Innowacyjna Gospodarka: 190 mln zł na wsparcie eksporterów
                         Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pierwszą w tym roku rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na projekty, których celem jest m.in. zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, PARP wyda 186 mln zł.  
                         • 02.02.2011Innowacyjność: UE wciąż za USA i Japonią
                          W większości państw członkowskich UE, pomimo kryzysu gospodarczego, można zauważyć obiecujące tendencje w dziedzinie innowacji, jednak postępy te nie są dostatecznie szybkie – ocenia Komisja Europejska. Pod względem innowacyjności Unia wciąż pozostaje w tyle za swoimi głównymi rywalami – Stanami Zjednoczonymi i Japonią. Przewaga UE nad gospodarkami wschodzącymi takimi jak Indie i Rosja jest wciąż wyraźna, ale w przypadku Brazylii jest ona coraz mniejsza, a Chiny doganiają Unię w bardzo szybkim tempie.  
                          • 28.01.2011Efektywność energetyczna: 150 mln euro z EBOiR dla Polski
                           Do 1 mln euro mogą otrzymać firmy na inwestycje, które poprawią efektywność wykorzystania energii. 150 mln euro na Program Finansowania Rozwoju Zrównoważonej Energii w Polsce (PolSEFF) przeznaczy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Na dofinansowanie mogą liczyć przedsięwzięcia inwestycyjne zwiększające efektywność wykorzystania energii w budynkach, w energię odnawialną oraz wybrane technologie zmniejszające zużycie energii.  
                           • 18.01.2011Słabe wykorzystanie środków na Internet szerokopasmowy
                            Interpelacja nr 18992do ministra rozwoju regionalnegow sprawie wykorzystania środków unijnych na budowę szerokopasmowego Internetu
                            • 17.01.2011Infrastruktura i Środowisko na półmetku
                             W dyspozycji samorządów, przedsiębiorców, urzędów administracji publicznej, instytucji kultury, ochrony zdrowia i uczelni wyższych jest już 56 mld zł, czyli połowa unijnych funduszy dostępnych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Wartość unijne dofinansowania umów zawartych tylko w 2010 r. ponad 37 mld zł – poinformowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.  
                             • 07.01.2011Ustawa refundacyjna osłabi rozwój branży farmaceutycznej
                              Rozwiązania fiskalne zawarte w projekcie ustawy refundacyjnej osłabią rozwój polskiej branży farmaceutycznej. Zamiast zwiększenia dostępności do leków i ograniczenia dopłat pacjentów, nowe przepisy przyniosą skutek odwrotny. Szczególnie szkodliwe jest ograniczenie wydatków na leki do poziomu 17% budżetu na świadczenia zdrowotne, zwrot przychodów przedsiębiorstw farmaceutycznych w wypadku przekroczenia tego poziomu oraz ustanowienie nowego podatku – twierdzi Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan wraz z Polskim Związkiem Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.
                              • 05.01.2011Węgry objęły prezydencję w Unii Europejskiej
                               1 stycznia 2011 r. Węgry objęły, po Hiszpanii i Belgii, przewodnictwo w Radzie UE – będą sprawować prezydencję po raz pierwszy. Rząd Viktora Orbana chce skupić się przede wszystkim na kwestiach związanych z: zapewnieniem stabilności gospodarki państw Unii, bezpieczeństwem energetycznym, dalszym rozszerzeniem UE i integracją Romów.
                               • 31.12.2010Ministerstwo Gospodarki będzie wspierać handel z krajami spoza UE
                                Pomoc publiczna w formule de minimis dla przedsięwzięć promocyjnych w krajach spoza UE będzie przyznawana w 2011 roku na preferencyjnych warunkach – zadecydował Minister Gospodarki.
                                • 13.12.2010UE: Inicjatywy Regionalne w energetyce
                                 Komisja Europejska przedstawiła nową koncepcję regionalnej współpracy energetycznej między krajami Unii Europejskiej. W dokumencie „Przyszła rola Inicjatyw Regionalnych” zaproponowano plan działań do 2015 r., którego realizacja ma się przyczynić do efektywniejszego zintegrowania rynku energii w Europie. Propozycje Komisji przewidują m.in. wprowadzenie zmian w obecnej strukturze regionalnych rynków gazu.  
                                 • 08.12.2010BCC krytykuje projekty ustaw zdrowotnych
                                  Nieprecyzyjne opisy form organizacyjnych, w jakich mają działać podmioty gospodarcze świadczące usługi zdrowotne, wymóg uzyskania zgody administracji rządowej na tworzenie, zamykanie lub kontrolę zakładów opieki zdrowotnej, nieuregulowanie kwestii wypłat za usługi medyczne świadczone bezdomnym i cudzoziemcom – to niektóre z rozwiązań zawartych w rządowym pakiecie ustaw zdrowotnych, które krytykuje Konwent Business Centre Club. W Sejmie trwają prace nad ośmioma projektami nowych regulacji.  
                                  • 08.12.2010350 mln euro pożyczki z EBI
                                   Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przyznał Polsce dwa nowe kredyty. Pierwszy, w wysokości 225 mln euro, jest przeznaczony na współfinansowanie rozbudowy autostrady A1, drugi, wynoszący 500 mln zł (około 125 mln euro), ma zasilić fundusz, z którego są finansowane małe projekty infrastrukturalne realizowane przez miasto Lublin w dziedzinie transportu publicznego, połączeń drogowych i sektora kultury.  
                                   • 07.12.2010Już 8 mld zł przekazane za pośrednictwem PARP
                                    W ciągu 10 lat działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za jej pośrednictwem zostało zawartych ponad 11 tys. umów wsparcia o wartości powyżej 8 mld zł – podało Ministerstwo Gospodarki. W najbliższych latach PARP zamierza usprawnić działania Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, m.in. poprzez wprowadzenie możliwości zakładania działalności gospodarczej w punktach konsultacyjnych KSU.  
                                    • 29.11.2010Energetyka: O połowę więcej farm wiatrowych niż rok temu
                                     Przyrost mocy farm wiatrowych na terenie Polski w pierwszych trzech kwartałach 2010 r. wyniósł 51 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2009 r., co oznacza, że w całym bieżącym roku może to być nawet 75 proc. - wynika z raportu opracowanego przez firmę doradczą TPA Horwath, kancelarię Domański Zakrzewski Palinka we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.  
                                     • 25.11.2010Energetyka: Unijne dofinansowanie na 0,5 tys. km nowych gazociągów
                                      427,92 mln zł wyniesie łączne dofinansowanie z Unii Europejskiej dla inwestycji w blisko 500 km nowej sieci przesyłowej gazu ziemnego w Polsce. Wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko otrzymają trzy projekty budowy nowych gazociągów. Wykorzystanie unijnych funduszy w sektorze energetyki sięga już 2 mld zł.  
                                      • 23.11.2010Do czasu wprowadzenia nowych przepisów MF nieprzejednane w sprawie faktur przesyłanych mailem
                                       Interpelacja nr 18184 do ministra finansów w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej
                                       • 23.11.2010Wicepremier Pawlak: Klastry przyszłością polskiej gospodarki
                                        Ministerstwo Gospodarki zdecydowanie stawia na klastry. Mają one zastąpić w ciągu najbliższych lat sprawnie działające Specjalne Strefy Ekonomiczne. – Polityka klastrowa jest istotnym elementem unijnej polityki gospodarczej – podkreślał Waldemar Pawlak podczas poniedziałkowej konferencji poświęconej rozwojowi klastrów w Polsce.
                                        • 19.11.2010Rozwój Polski Wschodniej – zakontraktowano połowę dostępnych środków
                                         Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowało, że umowy zawarte w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej opiewają na kwotę równą połowie środków, jakie przeznaczono na jego realizację. – Jesteśmy na półmetku obecnej perspektywy finansowej i dlatego na wsparcie mogą liczyć wyłącznie najlepsze projekty, przygotowane zgodnie z harmonogramem - stwierdził wiceminister rozwoju regionalnego Krzysztof Hetman podczas rocznego spotkania z Komisją Europejską poświęconego wdrażaniu PO RPW.  
                                         • 15.11.2010Europejska energetyka wymaga inwestycji rzędu 1 bln euro
                                          Do 2020 r. Unia Europejska powinna wydać około 1 bln euro na inwestycje w infrastrukturę energetyczną – wynika z przedstawionej przez Komisję Europejską nowej strategii dotyczącej konkurencyjnej, zrównoważonej i bezpiecznej energii. W dokumencie „Energia 2020” określono priorytety w zakresie energii na najbliższe 10 lat i przedstawiono działania, które należy podjąć w celu osiągnięcia oszczędności energii oraz utworzenia rynku o konkurencyjnych cenach i pewnych dostawach.
                                          • 12.11.2010Fundusze unijne – 4,5 mld euro na niskoemisyjne projekty energetyczne
                                           Komisja Europejska ogłosiła pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących największego na świecie programu inwestycji w projekty demonstracyjne w dziedzinie technologii niskoemisyjnych i energii odnawialnej. Inicjatywa o nazwie NER300 zapewni znaczne wsparcie finansowe co najmniej ośmiu projektom związanym z technologiami wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) i co najmniej trzydziestu czterem projektom związanym z innowacyjnymi technologiami w zakresie energii odnawialnej. Unijne środki na ten cel mają wynieść 4,5 mld euro.
                                           • 12.11.2010Inwestycje: Ocena wpływu na środowisko według nowych zasad
                                            15 listopada br. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wydanie rozporządzenia wynika przede wszystkim z konieczności uwzględnienia zarzutów Komisji Europejskiej podniesionych w ramach postępowania w sprawie o naruszenie przepisów dyrektywy dotyczącej oceny skutków wywieranych na środowisko naturalne przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne.
                                            • 10.11.2010Skutki podatkowe przeniesienia aportem zobowiązań przedsiębiorstwa do innego podmiotu
                                             Wyłączenie ze składników majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo zobowiązań związanych z tym przedsiębiorstwem i przeniesienie tych składników do innego podmiotu w formie aportu nie powoduje, że przedmiotem tego aportu przestaje być przedsiębiorstwo - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                             • 10.11.2010Pracodawcy nie są zainteresowani zakładaniem żłobków
                                              Interpelacja nr 17939 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie tworzenia przyzakładowych żłobków
                                              • 27.10.2010WSA: Spotkanie biznesowe w restauracji może być kosztem
                                               Z uzasadnienia: W realiach życia gospodarczego, z uwzględnieniem charakteru działalności spółki, spożywanie lunchu, czy innego posiłku, także w restauracji jest normą, standardem i z założenia nie świadczy o wystawności, wytworności, a przez to nie wypełnia dyspozycji pojęcia reprezentacji. W świetle powyższego nie można zaakceptować poglądu organu, że sam fakt, że spotkania odbywają się poza siedzibą firmy, tj. w restauracji, samoistnie oznacza reprezentację. Spotkania w restauracjach, które polegają na załatwianiu spraw służbowych i nie mają charakteru uroczystego, wytwornego czy okazałego, lecz mają na celu zapewnieniu jedynie standardowego poczęstunku, zwyczajowo przyjętego w takich okolicznościach wykracza poza ramy pojęcia reprezentacja, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                                               • 27.10.2010UE dofinansuje budowę gazowego połączenia z Niemcami
                                                Komisja Europejska podjęła decyzję o dofinansowaniu rozbudowy systemu gazociągów na Dolnym Śląsku i połączenia gazowego na granicy polsko-niemieckiej. Dofinansowanie w wysokości 14,4 mln euro będzie pochodziło z programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej (European Energy Programme for Recovery). Środki na realizację gazowych projektów inwestycyjnych trafią do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA.
                                                • 25.10.2010Ponad 3,4 mld zł rozdysponowane na 500 umów w ramach małopolskiego RPO
                                                 35 ogłoszonych konkursów, 595 wybranych do realizacji projektów na łączną kwotę 5,87 mld zł, całkowita wartość dofinansowania z UE na kwotę 3,42 mld zł i 500 podpisanych umów – to dotychczasowe efekty realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO). Region już wcześniej przekroczył próg 20 proc. certyfikacji wydatków, co oznacza, że województwo będzie brane pod uwagę przy rozdziale dodatkowych środków w przyszłym roku.
                                                 • 15.10.2010Fundusze unijne: 2 mld euro z EBI na współfinansowanie inwestycji
                                                  Realizację inwestycji o łącznej wartości przekraczającej 19 mld euro umożliwi podpisana przez ministra finansów Jacka Rostowskiego oraz prezesa EBI Philippe'a Maystadta umowa dotycząca współfinansowania funduszy unijnych na lata 2007-2013. Na mocy porozumienia z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym Polska uzyska dostęp do 2 mld euro kredytu na dofinansowanie wkładu budżetu państwa do programów realizowanych z funduszy unijnych.
                                                  • 15.10.2010Rządowy plan oszczędzania energii do 2016 r.
                                                   Oszczędne i efektywne korzystanie z energii oraz zwiększenie liczby energooszczędnych inwestycji – to cele przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy o efektywności energetycznej. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom powinna spaść energochłonność polskiej gospodarki i poprawić się stan środowiska naturalnego. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych, mniejsze zużycie energii przez urządzenia oraz zmniejszenie strat w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i gazu.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] ... [ 21 ] następna strona »