Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

likwidacyjny

 • 11.03.2014Likwidacja dziaalnoci gospodarczej a obowizki podatkowe w VAT
  Z likwidacj dziaalnoci gospodarczej wie si kilka formalnoci. Oczywicie likwidacja ta musi zosta zgoszona w urzdzie gminy (miasta), ale take – co dotyczy czynnych podatnikw VAT – w urzdzie skarbowym (zoenie VAT-Z). Musimy rwnie pamita o koniecznoci korekty podatku naliczonego w przypadku niektrych skadnikw majtku, gdy w okresie korekty zmienia si ich przeznaczenie.
  • 25.11.2013Wykaz skadnikw majtku przy likwidacji jednoosobowej dziaalnoci
   Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi jednoosobowo pozarolnicz dziaalno gospodarcz w zakresie usug budowlanych, z ktrej przychody opodatkowuje zryczatowanym podatkiem dochodowym uciszanym w formie ryczatu od przychodw ewidencjonowanych. Wnioskodawca zamierza przekaza przedsibiorstwo w drodze darowizny swojej maonce i zlikwidowa prowadzon przez Niego dziaalno gospodarcz. Czy w zwizku z przekazaniem firmy (jako caoci) onie, remanent likwidacyjny bdzie wynosi „0” i czy bdzie zgodny z przepisami prawa ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
   • 25.06.2013Zakoczenie dziaalnoci a waciwo miejscowa urzdu skarbowego w VAT
    Waciwym miejscowo do wszczcia postpowania wymiarowego w zakresie podatku od towarw i usug w stosunku do osoby fizycznej, ktra zmienia miejsce zamieszkania po zakoczeniu dziaalnoci gospodarczej prowadzonej na terenie objtym zakresem dziaania dwch lub wicej urzdw skarbowych, jest organ podatkowy, ktry - stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug - jest organem waciwym ze wzgldu na miejsce zamieszkania tej osoby w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, z upywem ktrego nastpio zakoczenie przez ni dziaalnoci gospodarczej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
    • 11.06.2013Koszty uzyskania przychodw: Rekonstrukcja. Remont czy ulepszenie?
     Z uzasadnienia: Rekonstrukcja jest to odtworzenie cakowicie lub czciowo zniszczonych przedmiotw na podstawie zachowanych elementw. Przy rozstrzyganiu czy dane prace dotyczce rodka trwaego stanowi tzw. remont kapitalny czy te rekonstrukcj naley pamita, e ulepszenie charakteryzowa musi wzrost wartoci uytkowej rodkw trwaych w stosunku do wartoci z dnia przyjcia ich do uywania, mierzonej w szczeglnoci okresem uywania, zdolnoci wytwrcz, jakoci produktw uzyskiwanych za pomoc ulepszonych rodkw trwaych i kosztami ich eksploatacji. Jeli w wyniku danych prac odtworzeniowych nastpi wzrost wartoci uytkowej, prace te stanowi bd rekonstrukcj, a wic bd pracami ulepszeniowymi. Jeeli natomiast skutek taki nie wystpi, to bdziemy mieli do czynienia z remontem.
     • 19.03.2013Remanent likwidacyjny dla potrzeb VAT
      Pytanie podatnika: Czy na zakoczenie dziaalnoci rolniczej Wnioskodawczyni jest zobowizana sporzdzi remanent likwidacyjny dla potrzeb rozliczenia VAT?
      • 06.03.2013Sprzeda nieruchomoci ujtej w remanencie likwidacyjnym a obowizek zwrotu VAT
       Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni nabya niezabudowan dziak, ktr wprowadzia do majtku firmy. Na dziace w ramach prowadzonej dziaalnoci Wnioskodawczyni wybudowaa dom jednorodzinny w stanie deweloperskim. Z tytuu nabycia towarw i usug wykorzystywanych do budowy domu Wnioskodawczyni przysugiwao prawo do odliczenia podatku. W 2009 r. Wnioskodawczyni zakoczya prowadzenie dziaalnoci a ww. nieruchomo wykazaa w spisie z natury. Wnioskodawczyni wykoczya budynek i w nim zamieszkaa, a obecnie chce sprzeda ww. nieruchomo. Czy w chwili sprzeday Wnioskodawczyni zobowizana jest do zwrotu wypaconego podatku VAT?
       • 17.07.2012Przekazanie firmy onie a remanent likwidacyjny
        Pytanie podatnika: W zwizku z podjciem pracy jako dyrektor jednostki budetowej Wnioskodawca zobowizany do rezygnacji z dziaalnoci gospodarczej. ona Wnioskodawcy zamierza zarejestrowa dziaalno na wasne nazwisko i zoy deklaracj VAT-R w urzdzie skarbowym. Nastpnie Wnioskodawca po dokonaniu spisu z natury, dokona przesunicia majtku sucego prowadzeniu dziaalnoci pod swoim nazwiskiem na rzecz majtku sucego prowadzeniu dziaalnoci ony. Czy w zwizku z przekazaniem onie firmy remanent likwidacyjny mona uzna za zerowy, a co za tym idzie nie odprowadza wczeniej odliczonego podatku VAT? Czy w sensie podatkowym nastpi likwidacja dziaalnoci gospodarczej bez obowizku zapaty podatku VAT likwidacyjnego?
        • 15.05.2012Skutki likwidacji spki kapitaowej. Okrelenie wysokoci przychodu
         Pytanie podatnika: Czy w przypadku nabycia przez Spk udziaw W. w formie umowy kupna-sprzeday dochodem (przychodem) Spki z tytuu likwidacji W. bdzie nadwyka wartoci rynkowej majtku W. otrzymanego w zwizku z likwidacj W. ponad kosztem nabycia udziaw W., tj. wydatkami na nabycie tych udziaw, w tym przede wszystkim cen nabycia udziaw, w sytuacji gdy likwidacja W. nastpi w cigu 2 lat od nabycia przez Spk udziaw w W.?
         • 05.04.2012Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) a podatek dochodowy
          Z pocztkiem 2012 roku pojawia si moliwo oszczdzania na tzw. indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Spowodowao to konieczno wprowadzenia zmian w ustawie o podatku dochodowym od osb fizycznych. Przyjto, e wpaty dokonywane na IKZE bdzie mona odlicza od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych.
          • 04.04.2012Kradzie towarw w kosztach uzyskania przychodw
           Pytanie podatnika: Wnioskodawca naby opony. Opony te naleao przywie z zagranicy. W tym celu Wnioskodawca skorzysta z usug firmy transportowej. Niestety zamwiony towar nie dotar do niego. Wnioskodawcy udao si skontaktowa telefonicznie z wacicielem ww. firmy, ktry owiadczy, e pod jego firm podszywaj si oszuci. Wnioskodawca zawiadomi policj o kradziey opon. Zgosi take szkod w ramach ubezpieczenia OC przewonika do ubezpieczyciela, jednak okazao si, e druk polisy by sfaszowany. Decyzj Prokuratora Rejonowego wszczte zostao ledztwo. Czy powstaa strata bdzie moga zosta (i w ktrym momencie) zaliczona do kosztw uzyskania przychodw?
           • 22.03.2012Outsourcing usug ubezpieczeniowych a zwolnienie z VAT
            Z uzasadnienia: Zwolnienie z art. 43 ust. 13 ustawy o podatku od towarw i usug wymaga dla swojego zastosowania okrelonych warunkw, a mianowicie e dana usuga, stanowic element usugi zasadniczej musi by waciwa oraz niezbdna do jej (usugi podstawowej - ubezpieczeniowej) wykonania. Cho usugi lustracji i likwidacji szkd mog by traktowane jako pewna, dajca si wyodrbni, cao, to rwnoczenie kada z tych czynnoci odrbnie i wszystkie razem s niewtpliwie waciwe oraz niezbdne do wykonania usugi ubezpieczenia. Zatem, ww. usugi na rzecz zakadu ubezpiecze nie podlegaj opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug.
            • 02.02.2012MPiPS: ZUS nie stosowa przepisw prawa wstecz
             Interpelacja nr 91 do prezesa Rady Ministrw w sprawie zapaty zalegych skadek z tytuu ubezpiecze spoecznych przez przedsibiorcw
             • 04.01.2012Podatki 2012: Zmiany w ustawie o PIT
              Pocztek roku to okres w ktrym wchodzi w ycie najwicej nowelizacji ustaw podatkowych. Jednak w przeciwiestwie do ostatnich lat zmiany, ktre weszy w ycie 1 stycznia br., w ustawie o podatku dochodowym nie s due i dotycz one gownie osb prowadzcych dziaalno gospodarcz. Mowa tu przede wszystkim o likwidacji obowizku zapaty podwjnych zaliczek oraz zmianie zasad rozliczania rnic kursowych. Inne zmiany to przede wszystkim zmiana w zakresie zwolnienia podatkowego dla wiadcze zwizanych ze sprawowaniem pieczy zastpczej oraz wiadcze dla osb usamodzielnianych. Wprowadzono rwnie ulg dla oszczdzajcych na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Ponadto, w ustawie o PIT okrelono zasady naliczania i poboru podatku od wiadcze z papierw wartociowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, wypacanych na rzecz osb, ktrych tosamo nie zostaa patnikowi ujawniona (anonimowy podatnik).
              • 16.12.2011Opodatkowanie przychodw z udziau w spce komandytowo – akcyjnej
               Pytanie podatnika: Jak ustali rdo przychodw z udziau w spce komandytowo – akcyjnej oraz moliwoci opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wsplnika spki komandytowo-akcyjnej bdcego akcjonariuszem, obowizku odprowadzania zaliczek oraz okrelenia podstawy opodatkowania.
               • 12.12.2011Ulepszony rodek trway w remanencie likwidacyjnym
                Pytanie podatnika: Wsplnicy spki osobowej rozwaaj rozwizanie spki partnerskiej. Czy biorc pod uwag tre art. 14 i art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarw i usug na Wnioskodawcy bdzie ciy obowizek ujcia w remanencie likwidacyjnym VAT od ulepszonego rodka trwaego? Czy Wnioskodawca bdzie musia dokona korekty podatku naliczonego od rodka trwaego - inwestycji, ktre ulepsz rodek trway (art. 91 ust. 2)?
                • 06.10.2011Spis z natury w przypadku mierci wsplnika dwuosobowej spki cywilnej
                 Pytanie: Czy zawsze w przypadku mierci wsplnika dwuosobowej spki cywilnej naley sporzdzi remanent likwidacyjny?
                 • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                  FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw", i ktrzy niezalenie od liczby rde przychodw:
                  • 07.01.2011Wynajem nieruchomoci otrzymanej od spki
                   Pytanie podatnika: Czy nieodpatnie otrzyman ze spki nieruchomo, bdc ich wasnoci prywatn, maonkowie, jako osoby nie prowadzce dziaalnoci gospodarczej, mog wynaj innemu podmiotowi gospodarczemu z zastosowaniem zryczatowanego podatku dochodowego w wysokoci 8,5%?
                   • 31.12.2010PIT 2011: Remanent likwidacyjny bez podatku
                    Od stycznia 2011 r. zakoczenie prowadzenia dziaalnoci gospodarczej nie bdzie si ju wizao z koniecznoci zapaty podatku dochodowego od pozostaego majtku. Trzeba bdzie jednak sporzdzi jego szczegowy wykaz.
                    • 20.10.2010Opodatkowanie rodkw trwaych przekazywanych wsplnikom likwidowanej spki
                     Pytanie podatnika: Czy waciwym jest niepobieranie podatku od towarw i usug na podstawie art. 14 ustawy o podatku VAT w sytuacji, gdy w momencie likwidacji spki jawnej wsplnicy likwidowanej spki, prowadzcy wasn dziaalno gospodarcz otrzymane rodki trwae przeka na rzecz prowadzonych przez siebie dziaalnoci?
                     • 15.10.2010Jak rozliczy VAT przy likwidacji dziaalnoci
                      Pytanie podatnika: W zwizku z likwidacj dziaalnoci sporzdzony zosta remanent likwidacyjny, w ktrym Wnioskodawca owiadczy, e w trakcie prowadzenia dziaalnoci nie by odliczany podatek naliczony VAT od zakupu rodkw trwaych oraz, e na dzie likwidacji zosta w ewidencji rodek trway - pomoc drogowa, ktry bdzie teraz suy do celw prywatnych i Wnioskodawca nie zamierza go sprzedawa. Pojazd by kupiony na umow kupna-sprzeday i w zwizku z tym Wnioskodawca nie mia prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT. Czy Wnioskodawca ma obowizek naliczy podatek naliczony od sporzdzonego remanentu likwidacyjnego?
                      • 24.09.2010ZBP: S lepsze rozwizania ni podatek bankowy
                       Perspektywa wprowadzenia nowego obcienia finansowego na banki moe przyczyni si do spowolnienia akcji kredytowej i podwyszenia opat nakadanych na klientw – uwaa Zwizek Bankw Polskich. Banki chc dyskutowa o formule ewentualnych nowych obcie w kontekcie nowych regulacji i wymogw europejskich i podkrelaj, e polski sektor bankowy paci obecnie jeden najwyszych efektywnych podatkw dochodowych na tle innych krajw europejskich.
                       • 01.09.2010Wyniki prywatyzacji w I proczu
                        W I poowie tego roku przychody z prywatyzacji wyniosy 12,3 mld z, czyli prawie 25-krotnie wicej w stosunku do analogicznego okresu 2009 r. - wynika z informacji o wykonaniu planu prywatyzacji na lata 2008-2011 w okresie stycze-czerwiec 2010. Zrealizowano 212 projektw prywatyzacyjnych, waciciela zmienio 97 spek. W pierwszym proczu kontynuowano prywatyzacj spek z mniejszociowym udziaem Skarbu Pastwa, ze szczeglnym uwzgldnieniem tych, w ktrych akcje lub udziay wynosiy poniej 10 proc.
                        • 09.08.2010Straty w rodkach trwaych
                         Zakoczenie bytu okrelonego rodka trwaego moe by spowodowane zarwno zniszczeniem, utrat (np. wskutek kradziey) rodka trwaego, jak rwnie jego likwidacj dokonan przez podatnika. Czynnik powodujcy powstanie straty w rodkach trwaych determinuje jednak uprawnienia podatnika, poniewa ustawy podatkowe uzaleniaj moliwo uznania danej straty za koszt uzyskania przychodw od okolicznoci, jakimi ta strata zostaa spowodowana.
                         • 27.07.2010Likwidacja dziaalnoci i podatek VAT (1)
                          W poprzednich odcinkach omwilimy ju konsekwencje podatkowe zwizane z likwidacj dziaalnoci prowadzonej samodzielnie w podatku dochodowym od osb fizycznych – zarwno dla osb opacajcych go na zasadach oglnych, jak i w formach zryczatowanych. Zajmiemy si teraz skutkami podatkowymi likwidacji dziaalnoci w podatku VAT. Podatnicy likwidujcy dziaalno i nieznajcy przepisw dotyczcych VAT (lub znajcy je niewystarczajco) naraaj si na dotkliwe skutki finansowe.
                          • 22.07.2010Likwidacja dziaalnoci opodatkowanej w formach zryczatowanych
                           Przy likwidacji dziaalnoci opodatkowanej w formie ryczatu od przychodw ewidencjonowanych przedsibiorca zobowizany jest do sporzdzenia remanentu likwidacyjnego (spisu z natury). Spis z natury jest sporzdzany na dzie likwidacji i obejmuje towary handlowe, materiay (surowce) podstawowe i pomocnicze, pwyroby, wyroby gotowe, braki i odpadki. W odrnieniu od innych przypadkw, w ktrych przedsibiorca opodatkowany ryczatem sporzdza remanent, remanent likwidacyjny obejmuje rwnie rzeczowe skadniki majtku„” zwizane z wykonywan dziaalnoci, niebdce rodkami trwaymi, zaliczane do wyposaenia.
                           • 09.07.2010Likwidatorzy przedsibiorstw pastwowych pod lup NIK
                            Opieszao, niegospodarno oraz nieprawidowoci przy sprzeday majtku likwidowanych firm - to gwne nieprawidowoci w dziaaniach likwidatorw przedsibiorstw pastwowych. Kontrolujc ich prac, NIK odkrya m.in. przypadki ukrywania przed wierzycielami pienidzy ze sprzeday nieruchomoci albo zatrudniania osb, ktre faktycznie nie wiadczyy adnej pracy. Najwicej bdw popeniono w wojewdztwie lskim. Mimo to Izba na og pozytywnie ocenia inicjowanie i przebieg procesw likwidacji.
                            • 07.07.2010Sprzeda nieruchomoci uywanej na potrzeby dziaalnoci gospodarczej
                             Z uzasadnienia: Od dnia 1 stycznia 2003 r. sprzeda nieruchomoci niemieszkalnych zwizanych z wykonywan dziaalnoci gospodarcz stanowi przychd z dziaalnoci gospodarczej i to niezalenie od tego czy nastpuje w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej.
                             • 10.06.2010Skutki podatkowe wystpienia wsplnika ze spki cywilnej
                              Wystpienie wsplnika ze spki cywilnej i wicy si z tym faktem zwrot przypadajcego temu wsplnikowi majtku spki nie skutkuje powstaniem u niego przychodu podlegajcego opodatkowaniu, gdy dochody uzyskane dla spki w czasie jej trwania podlegay opodatkowaniu w kadym roku podatkowym. Zobowizanie wystpujcego ze spki wsplnika do uiszczenia podatku dochodowego od spaty udziau majtku spki oznaczaoby opodatkowanie ju wczeniej opodatkowanego majtku – orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Rzeszowie.
                              • 28.04.2010Orzecznictwo: Zlikwidowana spka cywilna ma prawo do zwrotu VAT
                               Z uzasadnienia: Dla potrzeb wykreowania obowizku zapaty podatku od towarw i usug z tytuu likwidacji dziaalnoci gospodarczej przyjmuje si, e spka cywilna - pomimo jej formalnej likwidacji - zachowuje status podatnika w stosunku do zobowiza podatkowych powstaych, gdy spka cywilna nie jest ju podatnikiem. Skoro tak, to tym bardziej naley dopuci moliwo rozliczenia podatku od towarw i usug za okres prowadzonej przez spk cywiln dziaalnoci.
                               • 01.04.2010Co warto wiedzie o moliwoci umorzenia nalenoci z tytuu skadek ZUS
                                Umorzenie jest wyrazem definitywnej rezygnacji z moliwoci wyegzekwowania nalenoci z tytuu nieopaconych skadek od podmiotw zobowizanych do ich uregulowania. Naley zaznaczy, e z uwagi na publicznoprawny charakter nalenoci z tytuu skadek umorzenie jest rozwizaniem o charakterze wyjtkowym, bowiem terminowe opacanie nalenych skadek jest obowizkiem patnikw.
                                • 03.03.2010Orzecznictwo: Opodatkowanie spaty udziau wystpujcego wsplnika
                                 Z uzasadnienia: Wystpienie wsplnika ze spki cywilnej i wicy si z tym faktem zwrot przypadajcego temu wsplnikowi majtku spki nie skutkuje powstaniem u niego przychodu podlegajcego opodatkowaniu, bowiem dochody uzyskane dla spki w czasie jej trwania podlegay opodatkowaniu w kadym roku podatkowym. Zobowizanie wystpujcego ze spki wsplnika do uiszczenia podatku dochodowego od spaty udziau majtku spki oznaczaoby opodatkowanie ju wczeniej opodatkowanego majtku.
                                 • 04.02.2010Orzecznictwo: Umorzenie skadek na ubezpieczenie spoeczne
                                  Teza: Z uwagi na uyty w art. 28 ust. 3a ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) zwrot "pomimo braku ich cakowitej niecigalnoci" uzalenienie umorzenia nalenoci z tytuu skadek od ich cakowitej niecigalnoci dotyczy take ubezpieczonych bdcych rwnoczenie patnikami skadek na ubezpieczenie spoeczne. W konsekwencji oznacza to zatem, e przy umarzaniu nieopaconych przez te podmioty nalenoci z tytuu skadek na ubezpieczenie spoeczne zastosowanie bdzie mia wymg wystpienia precyzyjnie okrelonych przesanek cakowitej niecigalnoci, a w sytuacji ich niewystpienia sytuacja majtkowa i rodzinna wnioskodawcy podlega bdzie ocenie organu z punktu widzenia przesanek okrelonych w rozporzdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegowych zasad umarzania nalenoci z tytuu skadek na ubezpieczenia spoeczne (Dz. U. Nr 141, poz. 1365).
                                  • 18.01.2010Formularze, na ktrych skadamy zeznanie roczne za rok 2009
                                   Mnogo rnych form opodatkowania sprawia, e jeden podatnik moe by zobowizany do sporzdzenia i zoenia nawet kilku rnych zezna rocznych. Poniej przedstawiamy, kto i jaki formularz powinien zoy, rozliczajc si z podatku za 2009 rok.
                                   • 05.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
                                    FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw”, i ktrzy niezalenie od liczby rde przychodw:
                                    • 19.10.2009Orzecznictwo podatkowe: Byli wsplnicy maj prawo do zwrotu podatku VAT
                                     Z uzasadnienia: Ustawodawca podatkowy moe nadawa spce cywilnej, wystpujcej jako jednostka organizacyjna wsplnikw dziaajca w ich wsplnym imieniu i w oparciu o majtek objty wsplnoci czn, status podatnika (podmiotowo prawnopodatkowa). Powinien jednak wzi pod uwag niejednoznaczny sposb regulacji statusu likwidowanej spki cywilnej. Innymi sowy, przepisy prawa podatkowego powinny w takim przypadku sankcjonowa dorobek doktryny cywilistycznej w zakresie dalszego istnienia spki w likwidacji i respektowa wynikajce std uprawnienia "spki w likwidacji" albo cile odwzorowywa stan regulacji Kodeksu cywilnego, wyposaajc wwczas w stosowne uprawnienia wsplnikw rozwizanej spki cywilnej.
                                     • 29.09.2009Zakoczenie dziaalnoci gospodarczej w VAT
                                      Pytanie podatnika: Jak stawk VAT opodatkowa nieruchomo w remanencie likwidacyjnym lub przekazaniu na potrzeby wasne?
                                      • 17.08.2009Miejsce wiadczenia usug prawniczych
                                       Interpelacja nr 10547 do ministra finansw w sprawie interpretacji przepisw ustawy o podatku od towarw i usug w zakresie miejsca wiadczenia usug prawniczych
                                       • 12.08.2009Zniesienie obowizku skadania deklaracji utrudnio dziaania egzekucyjne
                                        Interpelacja nr 10205 do ministra finansw w sprawie raportu NIK dotyczcego pracy urzdw skarbowych
                                        • 19.06.2009Orzecznictwo: Odpowiedzialno czonkw zarzdu i likwidatorw w spce z o.o.
                                         Odpowiedzialno zwizan z bezskutecznoci egzekucji okrelonego zobowizania wobec spki z ograniczon odpowiedzialnoci ponosz na podstawie art. 299 Kodeksu spek handlowych osoby bdce czonkami jej zarzdu lub likwidatorami w czasie istnienia tego zobowizania.
                                         • 19.05.2009Zamierzasz zlikwidowa dziaalno? – nie zapomnij o kasie fiskalnej
                                          Kas fiskalnych nie lubimy. Wiemy, e s powszechnie stosowane we wszystkich krajach, ktre opary swj system podatkowy na podatku VAT, wiemy, e su ograniczeniu szarej strefy, wiemy te, e dziki nim moemy kontrolowa obrt gotwkowy w naszym punkcie handlowym. Nie zmienia to jednak naszego negatywnego nastawienia – kasa fiskalna to przecie swego rodzaju szpieg. Na dodatek szpieg, z ktrym naley obchodzi si jak z jajkiem i w sposb szczegowo opisany w przepisach. I kiedy czasami mylimy o likwidacji dziaalnoci, mylimy rwnie o uldze, z jak poegnamy nasze kasy. Ale brak naleytej starannoci w momencie likwidacji moe uczyni to poegnanie bolesnym.
                                          • 23.04.2009Nie wszyscy skorzystaj z ulgi na ze dugi
                                           Pytanie podatnika: Czy w obecnej sytuacji prawnej (po zmianie ustawy o podatku od towarw i usug) suy prawo skorygowania podatku VAT co do przedmiotowej nalenoci uznanej jako niecigalna?
                                           • 01.04.2009Obowizki spadkobiercw po mierci przedsibiorcy
                                            Pytania podatnika: 1. Czy maonka (lub nastpcy prawni) bdzie musiaa zoy w urzdzie skarbowym za Wnioskodawc ostatni deklaracj VAT-7 i wpaci ewentualny podatek naleny do urzdu skarbowego? 2. Czy maonka (lub nastpcy prawni) bdzie musiaa sporzdzi za Wnioskodawc remanent likwidacyjny lub dokona innych czynnoci wobec urzdu skarbowego i ewentualnie odprowadzi naleny podatek od remanentu likwidacyjnego?
                                            • 27.03.2009Orzecznictwo podatkowe: Zwrot podatku VAT po likwidacji spki cywilnej
                                             Dla potrzeb zwizanych z rozliczeniem podatkowym, w zwizku z zakoczeniem dziaalnoci opodatkowanej podatkiem od towarw i usug spki cywilnej lub osobowej prawodawca ustanowi w art. 14 ustawy fikcj prawn polegajc na przyjciu dalszego istnienia spki, mimo utraty przez ni w wyniku rozwizania bytu prawnego. Tym samym spka taka (podatnik) zobowizana jest zarwno do zapaty podatku likwidacyjnego jak i uprawniona do otrzymania zwrotu nadwyki podatku naliczonego nad nalenym. Skoro prawodawca uzna potrzeb dalszego istnienia spki w zakresie rozliczenia podatku od towarw i usug z okresu likwidacji (art. 14 ustawy VAT), to tym bardziej w ramach wykadni naley przyj prawn moliwo rozliczenia podatku VAT z okresu prowadzenia przez spk aktywnej dziaalnoci gospodarczej. Jeli zatem pomimo utraty bytu prawnego spka nieposiadajca osobowoci prawnej ma prawo do zwrotu rnicy podatku naliczonego nad nalenym, to tym bardziej - posugujc si wnioskowaniem a maiori ad minus - winna mie prawo do zwrotu rnicy podatku za okres rozliczeniowy, podczas ktrego bya czynnym podatnikiem podatku od wartoci dodanej.