Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktura vat+paragonfiskalny

 • 30.10.2020WSA. Pomidzy wydatkiem a rodzajem niepenosprawnoci musi istnie zwizek
  Z przepisów ustawy o PIT nie mona wywodzi, i ulga rehabilitacyjna przysuguje z samego faktu niepenosprawnoci. Wydatki musz by faktycznie poniesione przez osob niepenosprawn na okrelone cele, przy spenieniu okrelonych w nich warunków. Organ podatkowy ma prawo kwestionowania wydatku w takim samym stopniu jak w wypadku wykorzystywania przez kadego z podatników ulgi podatkowej, a podatnik musi uwiarygodni swoje twierdzenie - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gdasku.
  • 30.10.2020Prawo do ulgi termomodernizacyjnej take dla maonka
   W sytuacji, gdy oboje maonkowie pomidzy którymi istnieje ustrój wspólnoci majtkowej maeskiej ponosz wydatki na termomodernizacj budynku mieszkalnego, nalecego do ich majtku wspólnego, to oboje maj prawo do skorzystania z odliczenia, jeeli dysponuj faktur potwierdzajc poniesienie przez nich wydatku - faktur wystawion na oboje maonków. Jeeli natomiast faktura wystawiona jest na jednego z maonków, to odliczenia dokonuje tylko ten maonek na którego wystawiona jest faktura.
   • 30.10.2020Split payment w przypadku sprzeday abonamentów
    Przedsibiorca nie bdzie zobligowany do stosowania mechanizmu podzielonej patnoci w sytuacji udostpniania abonamentów na oprogramowanie, które wydawane jest klientom poprzez pobranie aplikacji oraz w przypadku sprzeday skanerów, które posiadaj wycznie wbudowan funkcj skanowania. Zatem sprzeda oferowanych przez przedsibiorc ww. usug i towarów nie jest objta obowizkiem umieszczenia na fakturach sprzeday wyrazów „mechanizm podzielonej patnoci” - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
    • 29.10.2020Anulowanie faktury moliwe take po jej wysyce kontrahentowi
     W toku dziaalnoci spóki zdarzaj si sytuacje, w których kontrahent zwraca przesan mu faktur bez jej ksigowania. Dotyczy to sytuacji, gdy wystawiona omykowo faktura dotyczy transakcji, która w rzeczywistoci nie miaa miejsca (towary nie zostay dostarczone / nie doszo do wykonania usugi w rozumieniu przepisów o VAT). Czy spóka jest uprawniona do anulowania faktur, które nie zostay zaksigowane przez kontrahentów i zostay jej zwrócone?
     • 28.10.2020Anulowanie faktury moliwe take po jej wysyce kontrahentowi
      W toku dziaalnoci spóki zdarzaj si sytuacje, w których kontrahent zwraca przesan mu faktur bez jej ksigowania. Dotyczy to sytuacji, gdy wystawiona omykowo faktura dotyczy transakcji, która w rzeczywistoci nie miaa miejsca (towary nie zostay dostarczone / nie doszo do wykonania usugi w rozumieniu przepisów o VAT). Czy spóka jest uprawniona do anulowania faktur, które nie zostay zaksigowane przez kontrahentów i zostay jej zwrócone?
      • 28.10.2020WSA. Hotel moe odliczy VAT od usug gastronomicznych
       Pomimo uchylenia z dniem 30 listopada 2008 r. art. 88 ust. 1 pkt. 4 lit a ustawy o podatku od towarów i usug, w aktualnym stanie prawnym podatnik prowadzcy dziaalno hotelow, który korzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usug noclegowych i gastronomicznych, z uwagi na tre art. 176 Dyrektywy 112 nadal ma prawo do odlicze okrelonych w uchylonym przepisie - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Poznaniu.
       • 27.10.2020Prawo do penego odliczenia VAT od wydatków zwizanych z kamperem
        Wspólnicy spóki cywilnej, autorzy ksiek podróniczych, podjli decyzj o kupnie kampera (leasing operacyjny). Postanowili, e kolejne 5 lat spdz na podróowaniu kamperem po Europie i pisaniu ksiki/poradnika na ten temat. W czasach postoju i powrotu do Polski kamper bdzie odpatnie wypoyczany. Spóka sporzdzi regulamin najmu, bdzie wystawia faktury/paragony za najem. Czy takie uytkowanie kampera uprawnia do penego (100%) odliczenia VAT naliczonego od rat leasingowych, zakupu paliwa oraz wszelkich innych kosztów biecej eksploatacji?
        • 23.10.2020Uznanie paragonów fiskalnych za faktury uproszczone - objanienia podatkowe MF
         W przypadku dokumentowania sprzeday na kwot nieprzekraczajc 450 z (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawierajcym numer NIP nabywcy, który stanowi w istocie faktur uproszczon, nie wystawia si z tytuu tej sprzeday dla nabywcy kolejnej faktury. W takim przypadku sprzedawca musi odmówi kupujcemu wystawienia faktury standardowej. Jedna sprzeda nie moe bowiem by dokumentowana dwoma fakturami (faktur uproszczon - paragonem z NIP, oraz faktur standardow).
         • 22.10.2020JPK_VAT w praktyce – NIP z przedrostkiem czy bez?
          Poczwszy od rozliczenia za padziernik 2020 r., podatnicy s obowizani przesya tzw. nowy plik JPK_VAT (JPK_V7M, JPK_V7K). W zwizku z tym pojawia si coraz wicej praktycznych problemów, takich jak sposób wykazywania w ewidencji numeru identyfikacji podatkowej i wtpliwo – z przedrostkiem czy bez?
          • 22.10.2020Uznanie paragonów fiskalnych za faktury uproszczone - objanienia podatkowe MF
           W przypadku dokumentowania sprzeday na kwot nieprzekraczajc 450 z (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawierajcym numer NIP nabywcy, który stanowi w istocie faktur uproszczon, nie wystawia si z tytuu tej sprzeday dla nabywcy kolejnej faktury. W takim przypadku sprzedawca musi odmówi kupujcemu wystawienia faktury standardowej. Jedna sprzeda nie moe bowiem by dokumentowana dwoma fakturami (faktur uproszczon - paragonem z NIP, oraz faktur standardow).
           • 22.10.2020Moliwo korekty faktury po zaprzestaniu dziaalnoci
            Skoro podatnik zaprzesta wykonywania czynnoci podlegajcych opodatkowaniu podatkiem, utraci status podmiotu uprawnionego do wystawiania faktur VAT i odpowiednio faktur korygujcych, tym samym nie jest zobowizany i uprawniony do wystawienia faktury korygujcej - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
            • 21.10.2020JPK_VAT w praktyce – NIP z przedrostkiem czy bez?
             Poczwszy od rozliczenia za padziernik 2020 r., podatnicy s obowizani przesya tzw. nowy plik JPK_VAT (JPK_V7M, JPK_V7K). W zwizku z tym pojawia si coraz wicej praktycznych problemów, takich jak sposób wykazywania w ewidencji numeru identyfikacji podatkowej i wtpliwo – z przedrostkiem czy bez?
             • 21.10.2020Korekta paragonu z NIP
              Faktura korygujca wystawiana do paragonu z NIP moe zachowa charakter faktury uproszczonej. Sprzedajcy moe nie podawa danych nabywcy towarów lub usug innych ni jego numer NIP.
              • 21.10.2020Odliczenie podatku z faktury z bdn stawk VAT
               Czy podatnik ma prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego VAT na podstawie otrzymanej faktury VAT w sytuacji, gdy wystawca zastosowa zawyon stawk podatku VAT, a spenione s pozostae warunki uprawniajce spók do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT?
               • 20.10.2020Wydatki dokumentowane paragonem z NIP w kosztach podatkowych
                W ramach prowadzonej dziaalnoci przedsibiorca ponosi wydatki na nabycie produktów ywnociowych w kwotach nie wyszych ni 450 z, które to wydatki s dokumentowane przez sprzedawców paragonami fiskalnymi, na których wpisany jest NIP przedsibiorcy. Produkty ywnociowe su do przygotowywania posików sprzedawanych w barze przedsibiorcy. Czy mona zaliczy do kosztów wydatki udokumentowane ww. paragonem fiskalnym?
                • 19.10.2020Wydatki dokumentowane paragonem z NIP w kosztach podatkowych
                 W ramach prowadzonej dziaalnoci przedsibiorca ponosi wydatki na nabycie produktów ywnociowych w kwotach nie wyszych ni 450 z, które to wydatki s dokumentowane przez sprzedawców paragonami fiskalnymi, na których wpisany jest NIP przedsibiorcy. Produkty ywnociowe su do przygotowywania posików sprzedawanych w barze przedsibiorcy. Czy mona zaliczy do kosztów wydatki udokumentowane ww. paragonem fiskalnym?
                 • 16.10.2020Opodatkowanie opaty za niewykorzystan rezerwacj w hotelu
                  Nikt nie rezerwuje miejsca w hotelu po to aby z niego nie skorzysta. Jednak ycie przynosi przeróne niespodzianki i zawsze moe doj do sytuacji, w której z rezerwacji hotelowej trzeba zrezygnowa, poniewa nie jest si w stanie zjawi w hotelu w uzgodnionym w rezerwacji terminie. Aby ustali czy w przypadku otrzymania opaty za rezerwacj miejsca w hotelu w ogóle mamy do czynienia z czynnoci stanowic przedmiot opodatkowania ustali naley jej charakter prawny.
                  • 15.10.2020SLIM VAT - kolejna nowo
                   Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz ustawy – Prawo bankowe z 14 sierpnia 2020 r., wprowadzonych zostanie szereg zmian do ustawy o VAT. Wskaza mona trzy obszary, w których zostan one dokonane:  w zakresie uproszczenia rozliczania VAT przez tzw. pakiet SLIM VAT (Simple Local and Modern Tax). Polsk specyfik (do której odwouj si twórcy zmian) jest oparcie dochodów z VAT na funkcjonowaniu maych i rednich organizmów gospodarczych,  w zakresie rozwiza o charakterze doprecyzowujcym i uzupeniajcym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w VAT,  w zakresie zmian systemu zwrotów VAT podrónym.
                   • 15.10.2020Opodatkowanie opaty za niewykorzystan rezerwacj w hotelu
                    Nikt nie rezerwuje miejsca w hotelu po to aby z niego nie skorzysta. Jednak ycie przynosi przeróne niespodzianki i zawsze moe doj do sytuacji, w której z rezerwacji hotelowej trzeba zrezygnowa, poniewa nie jest si w stanie zjawi w hotelu w uzgodnionym w rezerwacji terminie. Aby ustali czy w przypadku otrzymania opaty za rezerwacj miejsca w hotelu w ogóle mamy do czynienia z czynnoci stanowic przedmiot opodatkowania ustali naley jej charakter prawny.
                    • 15.10.2020Niezapacone faktury nie obni daniny solidarnociowej
                     Przedsibiorca zawar umow z Gmin, która zostaa zrealizowana w caoci, zosta sporzdzony protokó kocowego odbioru robót. Na wysoko dochodu osignitego za 2019 r. (wykazanego w PIT-36L) ma wpyw m.in. wystawiona faktura dla Gminy. Gmina odmówia zapaty nalenoci. Sprawa zostaa skierowana do sdu. Nie ma rozstrzygnicia w sprawie. Wierzytelno nie zostaa zaliczona do kosztów uzyskania przychodów oraz nie zostaa utworzona rezerwa. Czy podstaw obliczenia daniny solidarnociowej mona obniy o warto niezapaconej faktury?
                     • 14.10.2020Dokumentowanie zaliczki i dostawy w tym samym okresie rozliczeniowym
                      Przyjcie zaliczki oraz dostawa towaru lub wykonanie usugi stanowi osobne tytuy powstania obowizku podatkowego, których nie naley potwierdza jednym dokumentem. Jest to zrozumiae jeeli zdarzenia te zachodz w rónych okresach rozliczeniowych (miesicu, kwartale). Niekiedy jednak otrzymanie zaliczki i spenienie wiadczenia s tak nieodlege czasowo, e nie wychodz poza ten sam okres rozliczeniowy.
                      • 14.10.2020SLIM VAT - kolejna nowo
                       Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz ustawy – Prawo bankowe z 14 sierpnia 2020 r., wprowadzonych zostanie szereg zmian do ustawy o VAT. Wskaza mona trzy obszary, w których zostan one dokonane:  w zakresie uproszczenia rozliczania VAT przez tzw. pakiet SLIM VAT (Simple Local and Modern Tax). Polsk specyfik (do której odwouj si twórcy zmian) jest oparcie dochodów z VAT na funkcjonowaniu maych i rednich organizmów gospodarczych,  w zakresie rozwiza o charakterze doprecyzowujcym i uzupeniajcym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w VAT,  w zakresie zmian systemu zwrotów VAT podrónym.
                       • 13.10.2020Ewidencja VAT po zmianach zwizanych z nowym JPK_VAT z deklaracj
                        Ewidencje prowadzone do celów VAT s mocno sformalizowane, mimo, i nie przewidziano ich wzoru. Regulacje ustawowe odnoszce si do ewidencji VAT znajduj si w art. 109 ustawy o VAT, i okrelaj podstawowe wymogi dotyczce ewidencji prowadzonych przez podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (zwolnienie ze wzgldu na warto sprzeday) oraz pozostaych podatników.
                        • 13.10.2020Dokumentowanie zaliczki i dostawy w tym samym okresie rozliczeniowym
                         Przyjcie zaliczki oraz dostawa towaru lub wykonanie usugi stanowi osobne tytuy powstania obowizku podatkowego, których nie naley potwierdza jednym dokumentem. Jest to zrozumiae jeeli zdarzenia te zachodz w rónych okresach rozliczeniowych (miesicu, kwartale). Niekiedy jednak otrzymanie zaliczki i spenienie wiadczenia s tak nieodlege czasowo, e nie wychodz poza ten sam okres rozliczeniowy.
                         • 12.10.2020Ewidencja VAT po zmianach zwizanych z nowym JPK_VAT z deklaracj
                          Ewidencje prowadzone do celów VAT s mocno sformalizowane, mimo, i nie przewidziano ich wzoru. Regulacje ustawowe odnoszce si do ewidencji VAT znajduj si w art. 109 ustawy o VAT, i okrelaj podstawowe wymogi dotyczce ewidencji prowadzonych przez podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (zwolnienie ze wzgldu na warto sprzeday) oraz pozostaych podatników.
                          • 12.10.2020NSA: Faktura korygujca sprzeczna z rzeczywistym przebiegiem transakcji
                           Mimo i w wietle art. 29a ust. 13 i ust. 14 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug warunkiem uwzgldnienia faktury korygujcej jest uzyskanie potwierdzenia jej otrzymania przez nabywc towaru, to z unormowania takiego nie mona wyprowadza obowizku mechanicznego rozliczenia i akceptacji kadej faktury korygujcej dorczonej kontrahentowi. Wymóg uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygujcej przez nabywc ma charakter formalny, w tym sensie, e „otwiera” drog do uwzgldnienia wystawionej faktury korygujcej, jednak przy zaoeniu, e jej wystawienie nastpio w sposób zgodny z wymogami przewidzianymi w art. 106j ustawy o VAT.
                           • 08.10.2020Usugi wiadczone w obrocie nieprofesjonalnym i obowizki w PIT
                            Kiedy we wzajemnych relacjach pomidzy osobami fizycznymi pojawiaj si takie, w których jedna z osób wiadczy odpatnie (nie w obrocie profesjonalnym) usug na rzecz drugiej osoby, pojawiaj si równie obowizki zwizane z podatkami. Przykadem takich usug mog by np. pomoc w przeprowadzce, malowaniu, koszenie ogrodu, pomoc w pracach ogrodniczych czy opieka nad osobami starszymi lub chorymi.
                            • 05.10.2020Dzierawa i podatek od nieruchomoci razem na jednej fakturze
                             Podatniczka, osoba fizyczna niepodlegajca rejestracji w CEiDG, wykonuje czynno pokrywajc si z definicj dziaalnoci gospodarczej na gruncie ustawy o VAT. Wynajmuje dziaki zabudowane kompleksem hal produkcyjno-magazynowych. Podatniczka równie opaca podatek od nieruchomoci. Czy obcienie podatkiem od nieruchomoci podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy naley wystawi faktury VAT? Czy podatek od nieruchomoci moe by refakturowany, a w zwizku z tym jaka powinna by zastosowana stawka VAT?
                             • 30.09.2020Faktura w walucie obcej pomidzy polskimi podatnikami VAT
                              Jaki czas temu na podstawie art. 358 § 1 Kodeksu cywilnego obowizywaa w obrocie gospodarczym zasada walutowoci. Zgodnie z ni zobowizania pienine na obszarze Polski mogy by wyraone wycznie w zotych polskich. Z dniem 24 stycznia 2009 r. wesza w ycie ustawa o zmianie ustawy Kodeks cywilny i ustawy - Prawo dewizowe. Tym samym uchylona zostaa zasada walutowoci, stao si wic dopuszczalne dokonywanie rozlicze pomidzy polskimi podmiotami w obcej walucie. Tego rodzaju zobowizanie umowne moe jednak zosta spenione w polskich zotych. Ustawodawca przewiduje tu wyjtek dla sytuacji gdy ustawa, orzeczenie sdowe stanowice ródo zobowizania bd czynno prawna zastrzega spenienie wiadczenia w obcej walucie.
                              • 30.09.2020Elektroniczne potwierdzenie otrzymania e-faktury korygujcej
                               Czy automatyczna informacja z serwera o wysaniu wiadomoci jest potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej przez nabywc towaru w rozumieniu art. 29a ust. 13 ustawy o VAT i w zwizku z czym za moment uzyskania potwierdzenia otrzymania takich e-faktur przez kontrahenta moe by uznana chwila, w której spóka otrzyma na swoj skrzynk pocztow zwrotny komunikat o przekazaniu wiadomoci e-mail z zacznikiem w postaci e-faktur na serwer poczty przychodzcej kontrahenta?
                               • 30.09.2020Zasady wystawiania faktur zaliczkowych i kocowych
                                W myl art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), podatnik jest obowizany wystawi faktur dokumentujc otrzymanie przez niego caoci lub czci zapaty przed dokonaniem dostawy towarów i wiadczenia usug. Taki obowizek nie powstaje jedynie w sytuacji, gdy zaliczka zostaa wpacona na poczet: wewntrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynnoci, dla których obowizek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (czyli m.in. wiadczenia usug najmu czy staej obsugi prawnej i biurowej).
                                • 25.09.2020Paragon z NIP do 450 z wci z wtpliwociami - Rzecznik MP pyta, MF odpowiada
                                 W odpowiedzi na wystpienie Rzecznika Maych i rednich Przedsibiorców, Minister Finansów wyjani, e w sytuacji, gdy kwota faktury nie przekracza 450 z brutto (100 euro), to paragon z numerem NIP naley uzna za faktur uproszczon i nie wystawia si do niego dodatkowo „zwykej” faktury. Natomiast w wypadku popenienia pomyki w numerze NIP naley wystawi faktur z takim samym bdnym numerem NIP, jaki znalaz si na paragonie i nastpnie do tej faktury powinna by wystawiona nota korygujc z prawidowym numerem NIP.
                                 • 25.09.2020Papierowe faktury mona przechowywa w wersji elektronicznej
                                  Obecnie obowizujce przepisy dopuszczaj moliwo przechowywania faktur (wystawianych kontrahentom i otrzymywanych od nich w formie papierowej) w formie elektronicznej, w dowolny sposób, np. w formie zapisu elektronicznego na elektronicznych nonikach danych, jednake sposób ten ma zapewnia przechowywanie faktur w podziale na okresy rozliczeniowe w sposób zapewniajcy atwe ich odszukanie oraz autentyczno pochodzenia, integralno treci i czytelno tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upywu terminu przedawnienia zobowizania podatkowego.
                                  • 24.09.2020Dodatkowe nalenoci za najem i opaty za media nie zawsze s czci usugi kompleksowej
                                   Opaty poniesione z tytuu czynszu najmu wraz z opatami dodatkowymi za media nie zawsze bd stanowi usug kompleksow. Wycznie w przypadku ryczatowego rozliczenia mediów, usuga najmu winna by rozpatrywana cznie z ni jako kompleksowa. W przypadku mediów refakturowanych, których zuycie mona okreli na podstawie rzeczywistego zuycia uzna naley j za usug odrbn.
                                   • 24.09.2020Paragon z NIP do 450 z wci z wtpliwociami - Rzecznik MP pyta, MF odpowiada
                                    W odpowiedzi na wystpienie Rzecznika Maych i rednich Przedsibiorców, Minister Finansów wyjani, e w sytuacji, gdy kwota faktury nie przekracza 450 z brutto (100 euro), to paragon z numerem NIP naley uzna za faktur uproszczon i nie wystawia si do niego dodatkowo „zwykej” faktury. Natomiast w wypadku popenienia pomyki w numerze NIP naley wystawi faktur z takim samym bdnym numerem NIP, jaki znalaz si na paragonie i nastpnie do tej faktury powinna by wystawiona nota korygujc z prawidowym numerem NIP.
                                    • 24.09.2020Papierowe faktury mona przechowywa w wersji elektronicznej
                                     Obecnie obowizujce przepisy dopuszczaj moliwo przechowywania faktur (wystawianych kontrahentom i otrzymywanych od nich w formie papierowej) w formie elektronicznej, w dowolny sposób, np. w formie zapisu elektronicznego na elektronicznych nonikach danych, jednake sposób ten ma zapewnia przechowywanie faktur w podziale na okresy rozliczeniowe w sposób zapewniajcy atwe ich odszukanie oraz autentyczno pochodzenia, integralno treci i czytelno tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upywu terminu przedawnienia zobowizania podatkowego.
                                     • 23.09.2020Dodatkowe nalenoci za najem i opaty za media nie zawsze s czci usugi kompleksowej
                                      Opaty poniesione z tytuu czynszu najmu wraz z opatami dodatkowymi za media nie zawsze bd stanowi usug kompleksow. Wycznie w przypadku ryczatowego rozliczenia mediów, usuga najmu winna by rozpatrywana cznie z ni jako kompleksowa. W przypadku mediów refakturowanych, których zuycie mona okreli na podstawie rzeczywistego zuycia uzna naley j za usug odrbn.
                                      • 23.09.2020Elektroniczne potwierdzenie otrzymania e-faktury korygujcej
                                       Czy automatyczna informacja z serwera o wysaniu wiadomoci jest potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej przez nabywc towaru w rozumieniu art. 29a ust. 13 ustawy o VAT i w zwizku z czym za moment uzyskania potwierdzenia otrzymania takich e-faktur przez kontrahenta moe by uznana chwila, w której spóka otrzyma na swoj skrzynk pocztow zwrotny komunikat o przekazaniu wiadomoci e-mail z zacznikiem w postaci e-faktur na serwer poczty przychodzcej kontrahenta?
                                       • 22.09.2020Jak udokumentowa usugi wykonane na wasne potrzeby?
                                        Generaln zasad VAT jest podleganie opodatkowaniu tym podatkiem odpatnego wiadczenia usug. Od zasady tej istniej jednak wyjtki. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug za odpatne wiadczenie usug uznaje si take nieodpatne wiadczenie usug na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byych pracowników, wspólników, udziaowców, akcjonariuszy, czonków spódzielni i ich domowników, czonków organów stanowicych osób prawnych, czonków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpatne wiadczenie usug do celów innych ni dziaalno gospodarcza podatnika. 
                                        • 21.09.2020Jak udokumentowa usugi wykonane na wasne potrzeby?
                                         Generaln zasad VAT jest podleganie opodatkowaniu tym podatkiem odpatnego wiadczenia usug. Od zasady tej istniej jednak wyjtki. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug za odpatne wiadczenie usug uznaje si take nieodpatne wiadczenie usug na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byych pracowników, wspólników, udziaowców, akcjonariuszy, czonków spódzielni i ich domowników, czonków organów stanowicych osób prawnych, czonków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpatne wiadczenie usug do celów innych ni dziaalno gospodarcza podatnika. 
                                         • 21.09.2020Zwolnienie z dugu a konieczno korekty ulgi na ze dugi w VAT
                                          Spóka podpisaa z kontrahentami umowy o zwolnienie z dugu. Przedmiotem tych umów s kwotowo okrelone wymagalne i nieprzedawnione wierzytelnoci wraz z odsetkami. Kontrahenci dokonuj na bieco korekt odliczonych kwot podatku wynikajcych z faktur, których nie uregulowali w cigu 90 dni od dnia upywu terminu ich patnoci. Czy gdy po dokonaniu korekty w rozumieniu art. 89a ustawy o VAT wejd w ycie umowy o zwolnienie z dugu spóka nie bdzie zobowizana do zwikszenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku nalenego?
                                          • 18.09.2020W jakim terminie wystawi faktur?
                                           Przy wystawianiu faktur szczególn uwag naley zwróci na terminy. Faktura wystawiana powinna by, co do zasady, nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usug. Natomiast, gdy przed tymi czynnociami otrzymano cao lub cz zapaty, faktur dokumentujc otrzymanie takiej zapaty wystawia si nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym otrzymano cao lub cz zapaty od nabywcy. Jednak w przypadku niektórych transakcji termin ten moe ulec zmianie. Dotyczy to np. dokumentowania dostaw energii elektrycznej, wiadczenia usug najmu, czy staej obsugi prawnej i biurowej.
                                           • 18.09.2020WSA. Hotel moe odliczy VAT od usug gastronomicznych
                                            Podatnik VAT wiadczcy usugi hotelowe, stanowice podstawowy skadnik szerszej kategorii usug turystyki, o których mowa w art. 88 pkt. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o VAT, moe, o ile usugi te s opodatkowane na zasadach innych, anieli okrelone w art. 119, rozliczy podatek naliczony od nabytych usug gastronomicznych - orzek w sierpniowym wyroku Wojewódzki Sd Administracyjny w Gdasku.
                                            • 18.09.2020Organy oskaryy spók o oszustwo, a nastpnie bezpodstawnie odmówiy jej prawa do zmniejszenia opodatkowania
                                             Oskarona o udzia w 2013 r. w procederze obrotu pustymi fakturami spóka w tym samym roku, w ramach innej transakcji, zwrócia kontrahentowi otrzyman od niego w 2012 r. zaliczk na zakup nieruchomoci, której sprzeda nie dosza do skutku. Fiskus odmówi jej jednak prawa do obnienia z tego tytuu podstawy opodatkowania, jak i samej kwoty nalenego VAT. Pytanie tylko, czy urzdnicy zrobili to bdnie wskutek nieznajomoci przepisów, czy wpyw na to mia fakt oskarenia firmy o ww. oszustwo, bo jak orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Kielcach, dziaania organu w tej sprawie byy bezpodstawne (wyrok z 23 lipca 2020 r., sygn. akt I SA/Ke 43/20).
                                             • 17.09.2020Faktura mailem zamiast paragonu
                                              Sprzedawca nie bdzie mia obowizku wydania osobie fizycznej nieprowadzc dziaalnoci gospodarczej paragonu fiskalnego w przypadku przesania faktury elektronicznej na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail (w formie dokumentu elektronicznego lub linku do dokumentu elektronicznego). Jednoczenie bdzie mia obowizek doczenia do egzemplarza faktury pozostajcego u niego paragonu fiskalnego dotyczcego tej sprzeday - tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                              • 17.09.2020"Mechanizm podzielonej patnoci" na kadej fakturze
                                               W art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT w sposób jednoznaczny wskazano kiedy na fakturze powinny by umieszczone wyrazy „mechanizm podzielonej patnoci”. Zatem wpisywanie na kadej fakturze zapisu: „mechanizm podzielonej patnoci”, niezalenie od tego czy faktura jest wystawiana za usugi podlegajce pod obowizkowy split payment czy te nie oraz niezalenie od podmiotu, któremu wystawiana jest faktura nie jest praktyk prawidow. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                               • 17.09.2020wiadczenie usug elektronicznych a rozliczenie VAT
                                                Zgodnie z art. 2 pkt 26 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug usugami elektronicznymi s usugi wiadczone za pomoc rodków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporzdzenia wykonawczego Rady (UE) NR 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiajcego rodki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoci dodanej (Dz. Urz. UE L 77/1). Nale do nich usugi wiadczone za pomoc Internetu lub sieci elektronicznej, których wykonanie – ze wzgldu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziau czowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii cyfrowej jest niemoliwe.
                                                • 17.09.2020Ulga na ze dugi gdy nie ma dochodu
                                                 Jeeli podatnik zdecyduje o zmniejszeniu dochodu stanowicego podstaw obliczenia zaliczki miesicznej, lecz nie osignie dochodu w miesicu, w którym upyn 90-dniowy termin, to nie dokonuje tego za ten miesic (gdy nie osign dochodu). Natomiast podatnik ma prawo pomniejszy dochód w kolejnych miesicach danego roku podatkowego do czasu, a otrzyma zapat od dunika (wierzytelno podatnika zostanie uregulowana) albo zbdzie t wierzytelno - wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie.
                                                 • 16.09.2020VAT: Sprzeda samochodu po pó roku od jego wykupu z leasingu
                                                  Czynno przekazania samochodu osobowego na cele prywatne, w momencie jego wykupu z leasingu, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug. A dokonujc sprzeday tego samochodu po upywie 6 miesicy przedsibiorca nie bdzie dziaa w charakterze podatnika, a czynno ta nie bdzie dokonywana w ramach dziaalnoci gospodarczej, lecz w ramach zarzdu majtkiem osobistym.
                                                  • 16.09.2020W jakim terminie wystawi faktur?
                                                   Przy wystawianiu faktur szczególn uwag naley zwróci na terminy. Faktura wystawiana powinna by, co do zasady, nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usug. Natomiast, gdy przed tymi czynnociami otrzymano cao lub cz zapaty, faktur dokumentujc otrzymanie takiej zapaty wystawia si nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym otrzymano cao lub cz zapaty od nabywcy. Jednak w przypadku niektórych transakcji termin ten moe ulec zmianie. Dotyczy to np. dokumentowania dostaw energii elektrycznej, wiadczenia usug najmu, czy staej obsugi prawnej i biurowej.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 59 ] nastpna strona »