Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bezrobotny znajdujący zatrudnienie

 • 10.02.2016NIK wykryła liczne nieprawidłowości w urzędach pracy
  Powiatowe urzędy pracy często traktują programy specjalne dla bezrobotnych tylko jako sposób na pozyskanie dodatkowych środków finansowych – wynika z kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Jak się okazuje, w przypadku blisko połowy takich programów urzędy pod nazwą programu specjalnego realizowały standardowe formy pomocy.
  • 09.02.2016NIK wykryła liczne nieprawidłowości w urzędach pracy
   Powiatowe urzędy pracy często traktują programy specjalne dla bezrobotnych tylko jako sposób na pozyskanie dodatkowych środków finansowych – wynika z kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Jak się okazuje, w przypadku blisko połowy takich programów urzędy pod nazwą programu specjalnego realizowały standardowe formy pomocy.
   • 28.01.2016Jakie zmiany w prawie pracy?
    Interpelacja nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w VIII kadencji Sejmu.
    • 08.05.2015Bezrobocie spada, ale coraz mniej dynamicznie
     Bezrobocie rejestrowane spadło z 11,7 proc. w marcu do 11,3 proc. na koniec kwietnia – poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jak oceniają eksperci, dane potwierdzają dobrą koniunkturę na rynku pracy, ale malejąca dynamika roczna świadczy o wyczerpywaniu dotychczasowych motorów napędzających spadek bezrobocia.
     • 20.08.2014Zasiłki rodzinne do zmiany?
      Interpelacja nr 26480 w sprawie uprawnień polskich rodzin do otrzymywania zasiłków rodzinnych
      • 11.02.2014Resort pracy szykuje nowe formy wsparcia dla bezrobotnych 50+
       W przypadku zatrudnienia osób w wieku 50+ pracodawcy będą mogli liczyć na dofinansowanie do wynagrodzenia – wynika z nowej wersji projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
       • 25.02.2010Zasiłek dla bezrobotnych także dla pracujących na umowę o dzieło
        Wydłużenie okresu, w którym bezrobotny powinien legitymować się 365-dniowym zatrudnieniem, jak również zakwalifikowanie osób pracujących na podstawie umowy o działo do uprawnień dla bezrobotnych to zmiany, jakie przewiduje przygotowany przez posłów projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk 2769). Obecnie projekt ten został skierowany, 11 lutego 2010 r., do pierwszego czytania do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
        • 21.10.2009Ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym przynosi więcej szkody niż pożytku
         Interpelacja nr 11167 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie podjęcia działań na rzecz skrócenia okresu ochronnego dla pracowników znajdujących się w wieku przedemerytalnym
         • 06.06.2008Wcześniejsza emerytura dla 60-letnich mężczyzn urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. (obowiązuje od 8 maja 2008 r.)
          W wyroku z dnia 23 października 2007 r. sygn. akt P 10/07 Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż: I. Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) w zakresie, w jakim nie przyznaje prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym mężczyźnie, który - odpowiednio jak kobieta, która nabywa to prawo po osiągnięciu wieku 55 lat i co najmniej 30-letniego okresu składkowego i nieskładkowego - osiągnął wiek 60 lat i co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy, jest niezgodny z art. 32 i art. 33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
          • 14.12.2006Dofinansowanie do zatrudnienia bezrobotnego
           Do głównych zadań nałożonych na wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) należy promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa. Realizując te zadania urzędy te mogą udzielać przedsiębiorcom, spełniającym określone warunki, różnego rodzaju pomoc w celu zatrudnienia bezrobotnego. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują różne formy wsparcia, jednakże w tym artykule postaram się zarysować tylko te instrumenty rynku pracy, z których może skorzystać przedsiębiorca prowadzący już działalność gospodarczą, czyli m.in.: refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, jednorazową refundację kosztów z tytułu opłaconych składek ZUS, prace interwencyjne, roboty publiczne, staż czy przygotowanie zawodowe.