Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

limit

 • 06.08.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
  Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
  • 04.08.2020UOKiK o problemach ze stopami procentowymi i oprocentowaniem kredytów
   Zmiana wysokoci stóp procentowych powinna w kadym przypadku wpywa na zmian oprocentowania kredytów, które s oparte o np. WIBOR – przypomina Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Okazuje si jednak, e obecnie niektóre banki obniaj oprocentowanie kredytów tylko do okrelonego w umowie poziomu. Jak wskazuje UOKiK, w takim przypadku konsument moe zoy reklamacj lub te odpowiednie zawiadomienie.
   • 04.08.2020Zwolnienie z PIT otrzymanej nagrody przy uldze dla modych
    Podatniczka jest osob, która nie ukoczya 26. roku ycia. W roku 2019 bya zatrudniona na podstawie umowy o prac. Dla pracowników punktu sprzeday organizowany jest co miesic konkurs (program lojalnociowy). Przychód opodatkowany wg skali podatkowej 18%, który pracownik ma zapaci po rozliczeniu w zeznaniu rocznym. W PIT-11 przychód jest ujty jako “prowizja”. Czy przychód osigany z konkursu organizowanego dla pracowników podlega zwolnieniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148?
    • 03.08.2020Ulga dla modych w PIT: Koszty uzyskania przychodów przy umowie zlecenia
     Podatnik w 2019 r. wykonywa zlecenie na podstawie umowy zlecenia. Czy moe zastosowa zryczatowane (20%) koszty uzyskania przychodu równie za okres od sierpnia do grudnia 2019 r. kiedy korzysta ze zwolnienia w zwizku z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
     • 31.07.2020Zasiek opiekuczy po 26 lipca 2020 r.
      Dodatkowy zasiek opiekuczy wprowadzony zosta ustaw z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z pón. zm.), jako szczególne wiadczenie z powodu COVID-19. Zasiek ten przysugiwa w okresie od 12 marca do 26 lipca 2020 r.
      • 30.07.2020NSA. Wydatki bezporednio zwizane ze wiadczeniem usug bez limitu
       Uyty przez ustawodawc zwrot "bezporednio" oznacza, e wydatki na nabycie usug niematerialnych ponoszone przez podatnika na rzecz kontrahentów nie podlegaj wyczeniu z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ust. 1 w zw. z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jeeli wydatki te pozostaj w takim zwizku przyczynowo-skutkowym, e warunkuj, w przyjtym modelu biznesowym, nabycie lub wytworzenie danego rodzaju towarów bd wiadczenie konkretnego typu usugi.
       • 28.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
        Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
        • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
         Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
         • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
          Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
          • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
           Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
           • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
            Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
            • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
             Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
             • 23.07.2020Vatowiec przekazuje kontrahentowi towary nieodpatnie
              W myl ogólnych zasad regulujcych polski VAT opodatkowaniu nim podlegaj m.in. odpatne dostawy zrealizowane na terytorium kraju. S jednak od tej zasady wyjtki, i to do liczne. Jeden z nich okrelony zosta w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug. Zgodnie z tym przepisem opodatkowaniu podlega nieodpatne przekazanie towaru kontrahentow, a dokadnie za dostaw towaru uznaje si równie nieodpatne przekazanie lub zuycie towarów na cele osobiste podatników lub jego pracowników, w tym byych pracowników, wspólników, udziaowców, akcjonariuszy, czonków spódzielni i ich domowników, czonków organów stanowicych osób prawnych, czonków stowarzyszenia.
              • 16.07.2020SLIM VAT – uproszczenie i unowoczenienie rozlicze VAT
               Proste fakturowanie, uatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym, korzyci finansowe – to cztery obszary w których nastpi zmiany.  SLIM VAT to pakiet uproszcze bdcy odpowiedzi na zgaszane MF oczekiwania przedsibiorców.  SLIM VAT jest efektem prowadzonego przez MF audytu przepisów, majcego na celu dostosowanie ich do warunków dziaania maego i redniego biznesu.
               • 14.07.2020Podatnik kupuje samochód osobowy w innym kraju unijnym
                Najwikszym rynkiem samochodowym w Europie s Niemcy, czoowy kraj Unii Europejskiej. Czsto mona tam kupi po przystpnej cenie bardzo ciekawe pojazdy. Dotyczy to samochodów nowych, cho w wikszym jednak stopniu uywanych. Wysoka kultura techniczna zachodnich ssiadów gwarantuje natomiast dobry stan takich pojazdów. Nie jest wic rzadkoci dokonywanie przez przedsibiorców zakupu w Niemczech pojazdów na potrzeby prowadzonej dziaalnoci.
                • 13.07.2020Rozliczenie wydatków na zakup roweru
                 To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
                 • 13.07.2020Dodatkowy zasiek opiekuczy bdzie dostpny do 26 lipca
                  Dodatkowy zasiek opiekuczy zostanie wyduony o kolejne 14 dni (do 26 lipca br.) – potwierdzio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Zasiek bdzie funkcjonowa w tym czasie na dotychczasowych zasadach. Prawo do zasiku przysuguje w przypadku zamknicia placówki opieki nad dziemi, ale te wtedy, kiedy rodzic podejmuje decyzj o nieposaniu dziecka do obka lub przedszkola.
                  • 13.07.2020rodek trway do 10 tys. z jednorazowo w koszty
                   Przypomnijmy, e od pocztku 2018 r. obowizuje przepis, zgodnie z którym limit wartoci rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych umoliwiajcy jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych rodków lub wartoci do kosztów uzyskania przychodów zosta podwyszony z 3500 z do 10 000 z. Stosowne zmiany w ustawie o PIT, a take w ustawie o CIT, wprowadzia tzw. dua nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. Dodajmy, e nowy limit dotyczy skadników majtku przyjtych do uywania po dniu 31 grudnia 2017 r.
                   • 10.07.2020Dodatkowy zasiek opiekuczy bdzie dostpny do 26 lipca
                    Dodatkowy zasiek opiekuczy zostanie wyduony o kolejne 14 dni (do 26 lipca br.) – potwierdzio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Zasiek bdzie funkcjonowa w tym czasie na dotychczasowych zasadach. Prawo do zasiku przysuguje w przypadku zamknicia placówki opieki nad dziemi, ale te wtedy, kiedy rodzic podejmuje decyzj o nieposaniu dziecka do obka lub przedszkola.
                    • 10.07.2020UOKiK: Koronawirus - pakiet informacji dla konsumentów
                     Odwoane loty i wycieczki, nieuczciwe ceny w sklepach, wprowadzajce w bd oferty. Z takimi problemami borykaj si konsumenci w czasach zagroenia epidemiologicznego. Do Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskiego Centrum Konsumenckiego i na infolini konsumenck w ostatnim czasie wpywa zwikszona liczba pyta i skarg od konsumentów. W zwizku z tym UOKiK przygotowa dla konsumentów specjalny pakiet informacji.
                     • 10.07.2020Rozliczenie wydatków na zakup roweru
                      To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
                      • 09.07.2020Najem prywatny nieruchomoci a VAT
                       W wietle ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa VAT) najem stanowi dziaalno gospodarcz. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 2 ustawy VAT, dziaalno gospodarcza obejmuje wszelk dziaalno producentów, handlowców lub usugodawców, w tym podmiotów pozyskujcych zasoby naturalne oraz rolników, a take dziaalno osób wykonujcych wolne zawody.
                       • 09.07.2020Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
                        Przedsibiorca kupi samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w dziaalnoci gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten mona wprowadzi do ewidencji rodków trwaych, a w konsekwencji dokonywa odpisów amortyzacyjnych od jego wartoci pocztkowej?
                        • 09.07.2020UOKiK: Koronawirus - pakiet informacji dla konsumentów
                         Odwoane loty i wycieczki, nieuczciwe ceny w sklepach, wprowadzajce w bd oferty. Z takimi problemami borykaj si konsumenci w czasach zagroenia epidemiologicznego. Do Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskiego Centrum Konsumenckiego i na infolini konsumenck w ostatnim czasie wpywa zwikszona liczba pyta i skarg od konsumentów. W zwizku z tym UOKiK przygotowa dla konsumentów specjalny pakiet informacji.
                         • 08.07.2020Najem prywatny nieruchomoci a VAT
                          W wietle ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa VAT) najem stanowi dziaalno gospodarcz. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 2 ustawy VAT, dziaalno gospodarcza obejmuje wszelk dziaalno producentów, handlowców lub usugodawców, w tym podmiotów pozyskujcych zasoby naturalne oraz rolników, a take dziaalno osób wykonujcych wolne zawody.
                          • 08.07.2020Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
                           Przedsibiorca kupi samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w dziaalnoci gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten mona wprowadzi do ewidencji rodków trwaych, a w konsekwencji dokonywa odpisów amortyzacyjnych od jego wartoci pocztkowej?
                           • 06.07.2020Podatki 2020: Zmiany ws. darowizn zwizanych z pandemi
                            Przekazane na przeciwdziaanie pandemii koronawirusa darowizny nie bd objte ustawowymi limitami, a z odliczenia darowizn skorzystaj nawet firmy pacce liniowy podatek PIT. Zmiany podatkowe dotyczce darowizn przewidziano w tarczy antykryzysowej 4.0. Jak podkrelaj eksperci firmy doradczej KPMG, wan nowoci jest te rozszerzenie katalogu podmiotów, do których odnosi si moliwo odliczenia darowizn.
                            • 06.07.2020UOKiK wszcz ponad 50 postpowa dotyczcych zatorów patniczych
                             W czerwcu br. prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszcz 51 postpowa ws. zatorów patniczych wobec duych firm. Postpowania dotycz przedsibiorstw, w których wystpowa mog najwiksze zatory patnicze. Jak tumaczy UOKiK, firmy wytypowano na podstawie informacji uzyskanych z Krajowej Administracji Skarbowej.
                             • 06.07.2020Zwolnienia z PIT: wiadczenia z ZF a koronawirus
                              Jeeli przed 31 marca 2020 r. dokonywane byy wypaty wiadcze z uwzgldnieniem dotychczas obowizujcego limitu 1000 z, to patnik nie koryguje zaliczek na podatek dochodowy pobranych od nadwyki ponad 1000 z. Natomiast wykazujc przychody pracownika w informacji PIT-11 za 2020 r. patnik powinien uwzgldni ju nowy limit 2000 z, za kwot zaliczki od wiadcze przekraczajcych 1000 z, pobran w okresie od 1 stycznia do 30 marca 2020 r., wykaza w sumie zaliczek pobranych przez patnika od przychodów ze stosunku pracy. Podatnik nadpacony podatek odzyska poprzez zeznanie roczne.
                              • 06.07.2020Czy obnika stóp NBP bya dobrym pomysem?
                               28 maja br. Rada Polityki Pieninej po raz trzeci z rzdu zdecydowaa si na obnienie stopy oprocentowania, czego konsekwencj jest podstawowa stopa oprocentowania, która obecnie jedynie w niewielkim stopniu wysza jest od zera. Obnienie stopy procentowej stanowio decyzj niespodziewan dla wielu ludzi z brany przedsibiorczej, w tym w duej mierze ekonomistów. Dziaanie to nie jest równie bez znaczenia dla wyznaczania oprocentowania znacznej czci kredytów, co uwidacznia si przy spacie rat. Sytuacja, w której stopy oprocentowania bliskie s zeru, wpywa na dostpno kredytów, która zamiast si poprawia, ulega zdecydowanemu pogorszeniu.
                               • 03.07.2020Zwolnienia z PIT: wiadczenia z ZF a koronawirus
                                Jeeli przed 31 marca 2020 r. dokonywane byy wypaty wiadcze z uwzgldnieniem dotychczas obowizujcego limitu 1000 z, to patnik nie koryguje zaliczek na podatek dochodowy pobranych od nadwyki ponad 1000 z. Natomiast wykazujc przychody pracownika w informacji PIT-11 za 2020 r. patnik powinien uwzgldni ju nowy limit 2000 z, za kwot zaliczki od wiadcze przekraczajcych 1000 z, pobran w okresie od 1 stycznia do 30 marca 2020 r., wykaza w sumie zaliczek pobranych przez patnika od przychodów ze stosunku pracy. Podatnik nadpacony podatek odzyska poprzez zeznanie roczne.
                                • 03.07.2020Sprzeda wysykowa podatnika zwolnionego z VAT
                                 Regulacje ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug wyróniaj dwa rodzaje sprzeday wysykowej:  sprzeda wysykow z terytorium kraju - art. 2 pkt 23 ww. ustawy, czyli dostaw towarów wysyanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usug lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium pastwa czonkowskiego inne ni terytorium kraju, które jest pastwem przeznaczenia dla wysyanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem e dostawa dokonywana jest na rzecz: podatnika podatku od wartoci dodanej lub osoby prawnej niebdcej podatnikiem tego podatku, którzy nie maj obowizku rozliczania wewntrzwspólnotowego nabycia towarów, lub  innego ni wymieniony w lit. a podmiotu niebdcego podatnikiem podatku od wartoci dodanej;
                                 • 01.07.2020Usugi za granic bez wpywu na limit zwolnienia podmiotowego z VAT
                                  Przy ustalaniu prawa do zwolnienia podmiotowego naley bra pod uwag wycznie warto opodatkowanej sprzeday towarów i usug na terytorium kraju. Nie uwzgldnia si wartoci dostaw towarów i wiadczenia usug, których miejsce opodatkowania znajduje si poza terytorium Polski. W przypadku wiadczenia usug, dla prawidowego rozliczenia podatku od towarów i usug, istotnym jest ustalenie miejsca ich wiadczenia, bowiem od okrelenia miejsca wiadczenia zalee bdzie miejsce ich opodatkowania.
                                  • 30.06.2020Wakacje za granic w dobie koronawirusa
                                   Kraje Europy stopniowo znosz ograniczenia wprowadzone z powodu pandemii COVID-19 i staraj si przywróci dziaalno brany turystycznej. Cho tegoroczne wakacje dla wikszoci bd inne ni dotychczas i zamiast zagranicznych wojay wiele osób zdecyduje si na urlop w Polsce, to z pewnoci niektórzy zdecyduj si na spdzenie urlopu poza krajem. Rzecznik Finansowy podpowiada, na co zwróci wag wybierajc ubezpieczenie turystyczne, by zabezpieczy si na wypadek zakaenia koronawirusem za granic.
                                   • 26.06.2020Podatki na wiecie: Austria i Niemcy stawiaj na nisze podatki
                                    Austria przyspiesza obnik opodatkowania dochodów osób fizycznych. Najnisza stawka zostanie w efekcie zmniejszona ju we wrzeniu br. z 25 do 20 proc. Na istotne zmiany podatkowe zdecydoway si take Niemcy, gdzie wprowadzany jest szeroki pakiet modyfikacji. Berlin postanowi m.in. tymczasowo (od lipca do koca 2020 r.) obniy podstawow stawk VAT z 19 do 16 proc.
                                    • 25.06.2020Dodatkowy zasiek opiekuczy
                                     Uchwalona przez Sejm 19 czerwca br. ustawa [1] wprowadzia zmiany w przepisach o dodatkowym zasiku opiekuczym. Ustawa wesza w ycie 24 czerwca br. ale z moc obowizujc od 25 maja br.  Zgodnie z przepisami, ubezpieczonym - rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które nie maj orzeczenia o niepenosprawnoci lub o potrzebie ksztacenia specjalnego - przysuguje dodatkowy zasiek opiekuczy:
                                     • 25.06.2020Osoba prywatna wymienia paragon na faktur
                                      Podatnicy nie maj obowizku wystawiania faktur osobom prywatnym (osobom fizycznym nieprowadzcym dziaalnoci gospodarczej). Obowizek taki spoczywa jednak na sprzedawcy w razie dania zgoszonego przez tak osob. Musi by ono zgoszone w terminie 3 miesicy, liczc od koca miesica, w którym dostarczono towar lub wykonano usug bd te otrzymano cao lub cz zapaty za wiadczenie. Jeeli kupujcy z daniem wystpi w terminie póniejszym ni ww. 3 miesice, sprzedawca nie ma obowizku wystawienia faktury. Moe to uczyni na zasadzie dobrowolnoci.
                                      • 24.06.2020Dodatkowy zasiek opiekuczy
                                       Uchwalona przez Sejm 19 czerwca br. ustawa [1] wprowadzia zmiany w przepisach o dodatkowym zasiku opiekuczym. Ustawa wesza w ycie 24 czerwca br. ale z moc obowizujc od 25 maja br.  Zgodnie z przepisami, ubezpieczonym - rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które nie maj orzeczenia o niepenosprawnoci lub o potrzebie ksztacenia specjalnego - przysuguje dodatkowy zasiek opiekuczy:
                                       • 18.06.2020Bdzie ustawa o wsparciu dla rynku ubezpiecze nalenoci handlowych
                                        W Ministerstwie Rozwoju przygotowano projekt nowej ustawy o wsparciu dla rynku ubezpiecze nalenoci handlowych w zwizku z przeciwdziaaniem skutkom gospodarczym COVID-19. Projektodawcy proponuj umoliwienie zakadom ubezpiecze scedowania (reasekurowania) czci ryzyka na Skarb Pastwa w zamian za przekazanie czci skadki ubezpieczeniowej.
                                        • 18.06.2020Czy czynsz patny gotówk moe by kosztem firmy?
                                         Podatniczka prowadzi dziaalno gospodarcz w spóce cywilnej o profilu handlowym. Na dziaalno gospodarcz wynajmowany jest lokal uytkowy. Umowa na wynajem jest zawierana na czas okrelony 1 rok (od stycznia do grudnia). Czynsz najmu wynosi 5500 z miesicznie netto plus VAT 23%. Czy jako wspólnik spóki cywilnej podatniczka moe zaliczy w koszty proporcjonalnie do swojego udziau opaty za czynsz, jeeli s regulowane gotówk?
                                         • 17.06.2020Czy czynsz patny gotówk moe by kosztem firmy?
                                          Podatniczka prowadzi dziaalno gospodarcz w spóce cywilnej o profilu handlowym. Na dziaalno gospodarcz wynajmowany jest lokal uytkowy. Umowa na wynajem jest zawierana na czas okrelony 1 rok (od stycznia do grudnia). Czynsz najmu wynosi 5500 z miesicznie netto plus VAT 23%. Czy jako wspólnik spóki cywilnej podatniczka moe zaliczy w koszty proporcjonalnie do swojego udziau opaty za czynsz, jeeli s regulowane gotówk?
                                          • 16.06.2020Czy bdzie rekompensata dla rodziców za zdalne nauczanie?
                                           W zwizku z zamkniciem szkó i wprowadzeniem zdalnego sposobu nauczania, wiele obowizków zwizanych z nauk zostao przerzuconych na rodziców uczniów. W wielu przypadkach musz oni powica swój dodatkowy czas na wytumaczenie dzieciom niektórych zagadnie oraz dodatkowe ich przewiczenie. Ponadto, budet domowy wielu rodzin zosta obciony dodatkowymi kosztami wynikajcymi z nauki zdalnej. Czy MEN rozwaa wprowadzenie jakiej formy niewielkiej rekompensaty finansowej bd dotacji, któr mogliby otrzymywa rodzice uczniów w zwizku z poniesieniem dodatkowych kosztów nauki? - pyta pose Ministra Edukacji Narodowej.
                                           • 15.06.2020Do 1000 z bez obowizku wpaty zaliczek na PIT
                                            Podatnicy osigajcy dochody z dziaalnoci gospodarczej nie maj obowizku wpacania zaliczki, jeeli kwota zaliczki podlegajca wpacie w wysokoci rónicy pomidzy podatkiem nalenym od dochodu osignitego od pocztku roku a sum zaliczek wpaconych od pocztku roku nie przekracza 1000 z.
                                            • 15.06.2020Faktura dla osoby fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej
                                             Kontrahenci podatników VAT mog nalee do dwóch rónych kategorii. Podmioty gospodarcze, które otrzymuj faktur VAT jako dokument potwierdzajcy realizacj transakcji na ich rzecz, oraz osoby fizyczne nieprowadzce dziaalnoci gospodarczej i rolnicy ryczatowi. Zasad jest, e sprzeda dla tej drugiej grupy powinna zosta zarejestrowana w kasie fiskalnej. Transakcja taka potwierdzona zostaje przez paragon wystawiony przez to urzdzenie. Jednake w cile okrelonych przypadkach istnieje moliwo skorzystania ze zwolnienia z obowizku stosowania kasy fiskalnej.
                                             • 15.06.2020Czy bdzie rekompensata dla rodziców za zdalne nauczanie?
                                              W zwizku z zamkniciem szkó i wprowadzeniem zdalnego sposobu nauczania, wiele obowizków zwizanych z nauk zostao przerzuconych na rodziców uczniów. W wielu przypadkach musz oni powica swój dodatkowy czas na wytumaczenie dzieciom niektórych zagadnie oraz dodatkowe ich przewiczenie. Ponadto, budet domowy wielu rodzin zosta obciony dodatkowymi kosztami wynikajcymi z nauki zdalnej. Czy MEN rozwaa wprowadzenie jakiej formy niewielkiej rekompensaty finansowej bd dotacji, któr mogliby otrzymywa rodzice uczniów w zwizku z poniesieniem dodatkowych kosztów nauki? - pyta pose Ministra Edukacji Narodowej.
                                              • 12.06.202015 czerwca ruszaj dotacje obrotowe dla rednich firm
                                               15 czerwca 2020 r. startuj Dotacje na kapita obrotowy, czyli konkurs dla rednich firm, które odnotoway spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesicu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesica lub analogicznego miesica ubiegego roku.  PARP przeznaczy na ten cel 2,5 mld z, przy czym dla firm z Mazowsza zarezerwowano 400 mln z.  Firmy mikro i mae mog liczy na analogiczne wsparcie, w oparciu o podobne zasady, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, czyli w swoich województwach. Prace nad tymi konkursami s finalizowane. 
                                               • 10.06.202015 czerwca ruszaj dotacje obrotowe dla rednich firm
                                                15 czerwca 2020 r. startuj Dotacje na kapita obrotowy, czyli konkurs dla rednich firm, które odnotoway spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesicu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesica lub analogicznego miesica ubiegego roku.  PARP przeznaczy na ten cel 2,5 mld z, przy czym dla firm z Mazowsza zarezerwowano 400 mln z.  Firmy mikro i mae mog liczy na analogiczne wsparcie, w oparciu o podobne zasady, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, czyli w swoich województwach. Prace nad tymi konkursami s finalizowane. 
                                                • 09.06.2020Rekompensata za wzrost cen energii dla przedsibiorców
                                                 Zmiany wprowadzone do ustawy o systemie rekompensat polegaj m.in. na skróceniu terminu na wydanie decyzji Prezesa URE o przyznaniu lub odmowie przyznania rekompensat, skróceniu terminu do przekazania przez Prezesa URE wykazu podmiotów, którym rekompensaty zostay przyznane oraz odpowiednim skróceniu terminu wypaty rodków przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Rozwizania te powinny pozytywnie wpyn na sytuacj polskich przedsibiorców energochonnych, a tym samym agodzi negatywne konsekwencje dla tego sektora wynikajce z epidemii COVID-19 - wyjanio Ministerstwo Rozwoju.
                                                 • 05.06.2020Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin. Podatki i ZUS
                                                  Powoli rozpoczyna si sezon wyjazdów wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin moe by udzielone nie tylko ze rodków Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, ale równie z innego róda, np. ze rodków obrotowych przedsibiorstwa. W zalenoci od tego, skd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko oraz tego, czy dotyczy dorosych czy te dzieci lub modziey – róne bd skutki podatkowo-skadkowe udzielonego wsparcia.
                                                  • 05.06.2020Sposób rozliczania VAT w dziaalnoci nierejestrowanej
                                                   Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 6 czerwca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, dziaalno nierejestrowan moe prowadzi osoba fizyczna. Nazwa pochodzi std, i dla jej legalnego wykonywania zbdna jest rejestracja w CEIDG, urzdzie skarbowym oraz GUS. W myl ww. przepisu za dziaalno gospodarcz nie jest uznawana dziaalno takich osób o ile przychód naleny z tej dziaalnoci nie przekracza w adnym miesicu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie w 2020 r. ustalono na 2600 z, zatem kwota ta wynosi aktualnie 1300 z.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 69 ] nastpna strona »