Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

internet paragon

 • 28.08.2017NSA. Zwrot kosztów wyywienia ponad limit diet
  Z uzasadnienia: Niezalenie od formy, w jakiej zapewniono osobie odbywajcej podró wyywienie ze zwolnienia od podatku korzysta tylko ta cz otrzymanego wiadczenia zwizanego z wyywieniem, która nie przekracza wysokoci diety okrelonej w rozporzdzeniu ws. nalenoci z tytuu podróy subowej.
  • 25.08.2017Podstawa opodatkowania VAT: Porednictwo z przeniesieniem procesu wysyki na dostawc (dropshipping)
   W przypadku porednictwa, w którym porednik uzyskuje wycznie prowizj, stanowic rónic pomidzy kwot otrzyman przelewem bankowym od klienta (nabywcy), a kwot przekazan do dostawcy, podstaw opodatkowania bdzie kwota pomniejszona o kwot podatku od towarów i usug.
   • 24.07.2017Nieskonkretyzowana zaliczka na kasie fiskalnej
    Pytanie: Czy z chwil otrzymania zaliczek na poczet przyszych dostaw, których nie mona cile i jednoznacznie okreli powstaje obowizek podatkowy w podatku VAT, a co za tym idzie obowizek wystawiania faktury zaliczkowej i ujcia takiej operacji na kasie fiskalnej? Czy dopuszczalne jest aby paragon fiskalny zawiera wycznie tre „zaliczka w stawce 23” lub tre „zaliczka w stawce 8”?
    • 26.05.2017Kasy rejestrujce: Ewidencjonowanie sprzeday przy wpacie po godzinach pracy
     Pytanie podatnika: Data wpywu zapaty, a rejestracja na kasie - czy jeli patno zostanie dokonana np. w dniu 28 listopada 2016 r., a z racji pracy w godzinach 8.30-16.30 odnotowana przez kasjera zostanie w dniu nastpnym 29 listopada 2016 r., to czy moemy taki fakt odnotowa dopiero w dniu odczytu patnoci w banku?
     • 06.04.2017Odliczenie VAT. Faktura z adnotacj "dokument niefiskalny"
      Pytanie: Czy wystawiany przy pomocy drukarki fiskalnej dokument, zawierajcy wszelkie dane wymagane przepisami ustawy o VAT, a take opatrzony dodatkow adnotacj „dokument niefiskalny”, powinien zosta uznany za prawidowo wystawion faktur VAT?
      • 05.04.2017Odliczenie VAT. Faktura z adnotacj "dokument niefiskalny"
       Pytanie: Czy wystawiany przy pomocy drukarki fiskalnej dokument, zawierajcy wszelkie dane wymagane przepisami ustawy o VAT, a take opatrzony dodatkow adnotacj „dokument niefiskalny”, powinien zosta uznany za prawidowo wystawion faktur VAT?
       • 04.04.2017Koniec Narodowej Loterii Paragonowej
        W pitek zakoczya si Narodowa Loteria Paragonowa. Uczestnictwo w loterii byo bardzo proste. Wystarczyo zarejestrowa paragon w aplikacji lub na stronie internetowej. Czy to dobry moment na zakoczenie akcji? 
        • 03.04.2017Koniec Narodowej Loterii Paragonowej
         W pitek zakoczya si Narodowa Loteria Paragonowa. Uczestnictwo w loterii byo bardzo proste. Wystarczyo zarejestrowa paragon w aplikacji lub na stronie internetowej. Czy to dobry moment na zakoczenie akcji? 
         • 15.03.2017Dokumentowanie zwrotu towaru gdy brak paragonu
          Pytanie podatnika: Czy w przypadku zwrotu towaru przez klienta, który nie posiada paragonu fiskalnego dokumentujcego dokonanie sprzeday tego towaru, mona wykorzysta inne dokumenty potwierdzajce fakt sprzeday?
          • 25.11.2016Jak stawk VAT opodatkowa koszty przesyki?
           Jeli koszty przesyki nie stanowi nalenoci z tytuu samodzielnej usugi, lecz s elementem podstawowej czynnoci, jak jest sprzeda towarów, nie powinny by one wykazywane w odrbnej pozycji faktury lub paragonu dokumentujcego sprzeda towarów. W takiej bowiem sytuacji koszty te naleaoby uzna za odrbny przedmiot sprzeday.
           • 24.11.2016Narodowa Loteria Paragonowa ze specjaln aplikacj
            Od rody uczestnicy Narodowej Loterii Paragonowej mog rejestrowa swoje paragony fiskalne równie za pomoc specjalnej aplikacji mobilnej. W efekcie zgaszanie paragonów jest teraz moliwe bez koniecznoci rcznego wpisywania danych.
            • 24.11.2016Jak stawk VAT opodatkowa koszty przesyki?
             Jeli koszty przesyki nie stanowi nalenoci z tytuu samodzielnej usugi, lecz s elementem podstawowej czynnoci, jak jest sprzeda towarów, nie powinny by one wykazywane w odrbnej pozycji faktury lub paragonu dokumentujcego sprzeda towarów. W takiej bowiem sytuacji koszty te naleaoby uzna za odrbny przedmiot sprzeday.
             • 10.11.2016Kasy fiskalne: Istotny jest charakter wiadczonych usug a nie przyjta nazwa
              Pytanie podatnika: Wnioskodawca planuje prowadzi dziaalno gospodarcz, której przedmiotem bdzie wiadczenie usug w zakresie przewozu pasaerów. Wnioskodawca zamierza nawiza wspóprac ze spók, która to prowadzi dziaalno w zakresie generowania dla przewoników zapytania w formie zamówie na usugi przewozu, skadanych przez osoby fizyczne za porednictwem aplikacji na urzdzenia przenone. Czy Wnioskodawca, wykonujc ww. usugi jest upowaniony do zastosowania zwolnienia z obowizku stosowania kasy rejestrujcej?
              • 17.10.2016Wkrótce obowizkowa wymiana kas fiskalnych?
               Interpelacja nr 6193 w sprawie wprowadzenia kas rejestrujcych.
               • 19.09.2016VAT. Nazwa usugi na fakturze i na paragonie fiskalnym
                Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca wystawiajc faktur osobie fizycznej, nie prowadzcej dziaalnoci gospodarczej, za wykonanie usugi polegajcej na montau w budynku mieszkalnym paneli podogowych lub podóg z materiau znajdujcego si w ofercie Wnioskodawcy lub wystawiajc faktur osobie fizycznej, nie prowadzcej dziaalnoci gospodarczej, za wykonanie usugi polegajcej na montau w budynku mieszkalnym drzwi zewntrznych lub wewntrznych z materiau znajdujcego si w ofercie Wnioskodawcy, prawidowo uywa okrelenia nazwy towaru/usugi: "Monta podogi" lub odpowiednio "Monta drzwi"? 
                • 07.09.2016Ksiki nie zawsze mog by kosztem dziaalnoci
                 Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie upowaniony do zaliczenia wartoci stanowicych jego wasno pozycji ksikowych do kosztw uzyskania przychodw, w przypadku ich przekazania z majtku osobistego do majtku firmowego?
                 • 02.08.2016Przekazanie majtku osobistego do firmy. Skutki w PIT
                  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie upowaniony do zaliczenia wartoci stanowicych jego wasno pozycji ksikowych do kosztw uzyskania przychodw, w przypadku ich przekazania z majtku osobistego do majtku firmowego?
                  • 19.07.2016Dokumentowanie sprzeday w sklepie internetowym: Faktura zamiast paragonu
                   Pytanie podatnika: Czy moliwe jest na gruncie ustawy o podatku od towarów i usug wystawienie faktury z kadej sprzeday dokonanej na rzecz konsumenta oraz wydawanie konsumentowi jedynie faktury, bez uzyskania dania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ww. ustawy, jeeli do regulaminu sklepu internetowego wprowadzone zostan postanowienia, zgodnie z którymi, poprzez akceptacj regulaminu konsument bdzie automatycznie zgasza danie uzyskania faktury, zamiast paragonu fiskalnego oraz wyraa zgod na otrzymywanie faktury w postaci elektronicznej?
                   • 21.06.2016MF. Przed wakacjami – co warto wiedzie o podatkach, cle i wartociach dewizowych
                    Podczas wakacji rzadziej ni zwykle mylimy o sprawach podatkowych czy obowizujcych przepisach celnych. Tymczasem trzeba mie wiadomo, e wyjedajc za granic nie wszystko moemy przywie do kraju. Podobnie podejmujc pierwsze zatrudnienie musimy pamita o podatkowych obowizkach. Co zatem na pewno powinnimy wiedzie? Zajrzyj do wakacyjnego miniporadnika Ministerstwa Finansów.
                    • 31.05.2016Zakupy pod czujnym okiem fiskusa?
                     Teza postawiona w zeszym tygodniu, e dziaania ustawodawcy maj wsplny punkt polegajcy na kontrolowaniu wszystkiego i wszystkich, po raz kolejny si potwierdza. Jak bowiem inaczej mona nazwa pomys, by przedsibiorcy rejestrowali i zgaszali do urzdu w czasie rzeczywistym kad sprzeda?
                     • 30.05.2016Zakupy pod czujnym okiem fiskusa?
                      Teza postawiona w zeszym tygodniu, e dziaania ustawodawcy maj wspólny punkt polegajcy na kontrolowaniu wszystkiego i wszystkich, po raz kolejny si potwierdza. Jak bowiem inaczej mona nazwa pomys, by przedsibiorcy rejestrowali i zgaszali do urzdu w czasie rzeczywistym kad sprzeda?
                      • 18.05.2016Podatki na wiecie: Grecja nie radzi sobie z uszczelnianiem systemu
                       Wprowadzane przez grecki rzd zmiany w systemie podatkowym okazuj si mao skuteczne. Jak oceniaj eksperci, z jednej strony Grecja wprowadza wicej podatkw, ale rwnoczenie cz uchwalanych przepisw otwiera cakiem nowe moliwoci unikania opodatkowania.
                       • 01.02.2016Jak i kiedy rozlicza VAT przy sprzeday wysykowej?
                        Pytanie podatnika: Kiedy powstaje obowizek podatkowy w VAT z tytuu sprzeday towarw wysyanych (transportowanych) do nabywcy, jeeli patno za towary nastpuje za pobraniem ju po ich dostarczeniu do nabywcy? Czy w przypadku sprzeday towarw za pobraniem dopuszczalne jest zaewidencjonowanie na kasie fiskalnej przyszej dostawy? Czy koszty transportu, ktre obciaj nabywc, zwikszaj podstaw opodatkowania dostawy towarw?
                        • 23.12.2015WSA. Podatek od spadkw i darowizn: Dziedziczenie po konkubencie
                         Z uzasadnienia: Zwizek pozamaeski sam przez si nie wywouje adnych skutkw o charakterze prawnomajtkowym midzy osobami, ktre w zwizku takim pozostaj. Jeli powstaj midzy nimi stosunki prawnomajtkowe, prawa i obowizki std wynikajce oceni naley na podstawie przepisw waciwych dla tych stosunkw. Jedynie wykazanie przez skarc nakadw poniesionych ze swojego majtku osobistego na rzecz majtku osobistego zmarego konkubenta mogoby prowadzi do ich uwzgldnienia, jako jej udziau we wspwasnoci wartoci majtkowych objtych mas spadkow.
                         • 02.11.2015VAT: Transgraniczne usugi elektroniczne a porednictwo
                          W rozumieniu przepisw o VAT usugami elektronicznymi s wszelkie usugi wiadczone za pomoc Internetu lub sieci elektronicznej, ktrych wiadczenie – ze wzgldu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziau czowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemoliwe. Definicja ta wynika z art. 7 rozporzdzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiajcego rodki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wsplnego systemu podatku od wartoci dodanej. Do tak szeroko rozumianych usug elektronicznych zalicza si np. sprzeda e-bookw oraz aplikacji na telefony komrkowe (zacznik I do rozporzdzenia wykonawczego).
                          • 30.10.2015VAT: Transgraniczne usugi elektroniczne a porednictwo
                           W rozumieniu przepisw o VAT usugami elektronicznymi s wszelkie usugi wiadczone za pomoc Internetu lub sieci elektronicznej, ktrych wiadczenie – ze wzgldu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziau czowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemoliwe. Definicja ta wynika z art. 7 rozporzdzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiajcego rodki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wsplnego systemu podatku od wartoci dodanej. Do tak szeroko rozumianych usug elektronicznych zalicza si np. sprzeda e-bookw oraz aplikacji na telefony komrkowe (zacznik I do rozporzdzenia wykonawczego).
                           • 22.10.2015Sprzeda kart podarunkowych a przychd podatkowy
                            Pytanie podatnika: Czy w momencie sprzeday karty podarunkowej powstanie po stronie Spki obowizek podatkowy.
                            • 08.10.2015Umorzenie zalegoci lub rozoenie podatku raty. Wyrok WSA
                             Z uzasadnienia: Postpowanie w tego rodzaju sprawie ma charakter dwuetapowy – w pierwszej kolejnoci organ bada wystpowanie wanego interesu podatnika lub interesu publicznego. W razie niestwierdzenia wystpowania przesanek – odmawia z tego wzgldu wnioskowi. W razie stwierdzenia wystpowania choby jednej z nich – wydaje decyzj opart na t. zw. uznaniu administracyjnym.
                             • 28.09.2015W czwartek rusza pierwsza loteria paragonowa
                              Ju w najbliszy czwartek (1 padziernika br.) rozpocznie si pierwsza w Polsce loteria paragonowa. Jak informuje Ministerstwo Finansw, Narodowa Loteria Paragonowa ma zachca do wydawania oraz brania paragonw fiskalnych. Osoby, ktre zarejestruj na specjalnej stronie internetowej paragony dokumentujce zakup o wartoci co najmniej 10 z, bd mie szans na cenne nagrody.
                              • 25.09.2015W czwartek rusza pierwsza loteria paragonowa
                               Ju w najbliszy czwartek (1 padziernika br.) rozpocznie si pierwsza w Polsce loteria paragonowa. Jak informuje Ministerstwo Finansw, Narodowa Loteria Paragonowa ma zachca do wydawania oraz brania paragonw fiskalnych. Osoby, ktre zarejestruj na specjalnej stronie internetowej paragony dokumentujce zakup o wartoci co najmniej 10 z, bd mie szans na cenne nagrody.
                               • 06.08.2015Opodatkowanie kosztw przesyki przy sprzeday przez internet
                                Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisw dotyczcych podatku od towarw i usug, prawidowe jest stosowanie zrnicowanych stawek VAT (tj. 5% lub 23% w zalenoci od stawki VAT towaru podstawowego, jakim jest ksika) w stosunku do kosztw przesyki, w przypadku gdy usuga wysyki nie naley do przedmiotu dziaalnoci sprzedajcego, jest natomiast nierozerwalnie zwizana ze sprzeda towaru podstawowego, tj. ksiki, a jej koszt wyszczeglniony jest na fakturze lub paragonie w osobnej pozycji?
                                • 21.07.2015Paragony. Fiskalny i niefiskalny to spora rnica
                                 Przedsibiorca dokonujcy sprzeday na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej co do zasady powinien wystawia paragon. Czasami jednak prbuje tego unikn. Nie wystawia go wcale lub wystawia paragon niefiskalny.
                                 • 20.07.2015Paragony. Fiskalny i niefiskalny to spora rónica
                                  Przedsibiorca dokonujcy sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej co do zasady powinien wystawia paragon. Czasami jednak próbuje tego unikn. Nie wystawia go wcale lub wystawia paragon niefiskalny.
                                  • 06.07.2015Dostawa towaru przez kuriera a rozliczenie VAT
                                   Pytanie podatnika: Jak dat, dostawy naley przyj na fakturze w przypadku dostawy towaru przez kuriera? W którym dniu naley zafiskalizowa sprzeda na rzecz osoby fizycznej w przypadku dostawy towaru przez kuriera?
                                   • 06.07.2015Podatki 2015: W padzierniku ruszy pierwsza Loteria Paragonowa
                                    Ju na pocztku padziernika ruszy pierwsza Loteria Paragonowa - poinformowao Ministerstwo Finansw. Losowanie pierwszych nagrd, wrd ktrych maj znale si m.in. samochody marki Opel, tablety i notebooki, przewidziano na listopad.
                                    • 03.07.2015Podatki 2015: W padzierniku ruszy pierwsza Loteria Paragonowa
                                     Ju na pocztku padziernika ruszy pierwsza Loteria Paragonowa – poinformowao Ministerstwo Finansw. Losowanie pierwszych nagrd, wrd ktrych maj znale si m.in. samochody marki Opel, tablety i notebooki, przewidziano na listopad.
                                     • 25.06.2015Usugi medyczne. Nazwa na paragonie a tajemnica lekarska
                                      Z uzasadnienia: W rezultacie, to podatnik, majc na uwadze specyfik prowadzonej dziaalnoci decyduje, w jaki sposób dobierze nazw towaru lub usugi, tak, by jego klient móg zidentyfikowa przedmiot nabytej usugi.
                                      • 19.06.2015Korekta zapisu kasy fiskalnej po zwrocie towaru
                                       Sprzeda towarw i usug na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolnikw ryczatowych co do zasady musi by ewidencjonowana przy zastosowaniu kas rejestrujcych. Nie ewidencjonuje si jednak zwrotw towarw oraz uznanych reklamacji towarw i usug. Jak w takim razie uj zwrot sprzedanego towaru i skorygowa rozliczenia VAT?
                                       • 18.06.2015Korekta zapisu kasy fiskalnej po zwrocie towaru
                                        Sprzeda towarów i usug na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych co do zasady musi by ewidencjonowana przy zastosowaniu kas rejestrujcych. Nie ewidencjonuje si jednak zwrotów towarów oraz uznanych reklamacji towarów i usug. Jak w takim razie uj zwrot sprzedanego towaru i skorygowa rozliczenia VAT?
                                        • 12.06.2015Zwrot towarów: Brak podpisu klienta a korekta sprzeday na kasie fiskalnej
                                         Pytanie podatnika: Czy w sytuacji kiedy na skutek odstpienia od umowy klient zwraca Wnioskodawcy towar za porednictwem operatora pocztowego lub kuriera, i nie skada podpisu na protokole przyjcia zwrotu towarów, Wnioskodawca uprawniony jest do skorygowania zapisu kasy fiskalnej, dokonanego w zwizku z zakupem zwracanych towarów, w odrbnej ewidencji, o której mowa § 3 ust. 4 rozporzdzenia w sprawie kas rejestrujcych, a co za tym idzie obnienia podstawy opodatkowania podatkiem VAT o kwot zwróconej patnoci za towar?
                                         • 15.05.2015Data dostawy towaru na fakturze a obowizek rejestracji sprzeday na kasie
                                          Pytanie podatnika: Jak dat dostawy naley przyj na fakturze w przypadku dostawy towaru przez kuriera? W którym dniu naley zafiskalizowa sprzeda na rzecz osoby fizycznej w przypadku dostawy towaru przez kuriera?
                                          • 23.04.2015Usugi elektroniczne a wystawianie paragonów fiskalnych
                                           Pytanie podatnika: Czy usuga wiadczona przez Wnioskodawc jest usug elektroniczn w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o podatku VAT? Czy Wnioskodawca ma obowizek rejestrowa sprzeda swych usug dokonywan na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej na kasie fiskalnej?
                                           • 24.03.2015Sprzeda przez internet a kasy rejestrujce
                                            Obowizek stosowania kas rejestrujcych co do zasady dotyczy wszystkich podatnikw, ktrzy dokonuj sprzeday na rzecz okrelonych w nim odbiorcw, tj. osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolnikw ryczatowych. Sprzedajc przez internet, mona jednak nie wydawa paragonw. Zobaczmy w jakich sytuacjach.
                                            • 23.03.2015Sprzeda przez internet a kasy rejestrujce
                                             Obowizek stosowania kas rejestrujcych co do zasady dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonuj sprzeday na rzecz okrelonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych. Sprzedajc przez internet, mona jednak nie wydawa paragonów. Zobaczmy w jakich sytuacjach.
                                             • 20.03.2015Prawo do wystawienia faktury na podstawie skanu paragonu fiskalnego
                                              Pytanie podatnika: Czy w razie dokonania sprzeday, w stosunku do której wystawiona zostaa faktura VAT, zewidencjonowana przy uyciu kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii paragonów, ujtej w raporcie fiskalnym dobowym teje kasy, wystarczajce w wietle art. 106h ustawy o podatku od towarów i usug jest doczenie wydruku zeskanowanego obrazu oryginau takiego paragonu? Czy wystarczajce jest przechowywanie wydruku zeskanowanego obrazu oryginau paragonu, jeeli sprzeda jest jednoczenie zewidencjonowana przy uyciu kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii paragonów i ujta w raporcie fiskalnym dobowym teje kasy?
                                              • 05.03.2015Kiedy ksigowy i doradca podatkowy musz mie kas fiskaln?
                                               Pytanie podatnika: Czy w wietle powyej przedstawionego stanu faktycznego, prawidowym bdzie korzystanie przez Wnioskodawc ze zwolnienia z obowizku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku nalenego w danym roku podatkowym nie duej ni do 31 grudnia 2016 r. przy zastosowaniu kas rejestrujcych?
                                               • 27.02.2015Brak paragonu a korekta sprzeday zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej
                                                Pytanie podatnika: Czy jest moliwe - w wietle ustawy o podatku od towarów i usug - zmniejszenie obrotu oraz kwoty podatku nalenego, zaewidencjonowanych przy zastosowaniu kasy fiskalnej, w przypadku zwrotu towaru przez nabywc, gdy nie dysponuje on oryginaem paragonu fiskalnego?
                                                • 19.02.2015Resort finansw szykuje Loteri Paragonow
                                                 Ministerstwo Finansw ogosio przetarg na przygotowanie oraz organizacj loterii promocyjnej pn. „Loteria Paragonowa”. Loteria trwa ma w sumie 12 miesicy, a wrd nagrd znajd si m.in. samochody oraz tablety i notebooki. Warunkiem uczestnictwa bdzie zarejestrowanie na stronie akcji paragonu fiskalnego wystawionego na kwot minimum 10 z.
                                                 • 18.02.2015Resort finansów szykuje Loteri Paragonow
                                                  Ministerstwo Finansów ogosio przetarg na przygotowanie oraz organizacj loterii promocyjnej pn. „Loteria Paragonowa”. Loteria trwa ma w sumie 12 miesicy, a wród nagród znajd si m.in. samochody oraz tablety i notebooki. Warunkiem uczestnictwa bdzie zarejestrowanie na stronie akcji paragonu fiskalnego wystawionego na kwot minimum 10 z.
                                                  • 23.01.2015Podre subowe pracownikw w kosztach: Zwrot wydatkw w walucie obcej
                                                   Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy zwrot wydatkw poniesionych przez pracownikw Wnioskodawcy w walucie obcej nastpuje w kwocie rzeczywicie poniesionej, tj. po przeliczeniu na zote po kursie, po ktrym pracownik naby walut lub po kursie, po ktrym zapaci za towary i usugi nabywane dla Wnioskodawcy (a nie po rednim kursie Narodowego Banku Polskiego), Wnioskodawca bdzie mia prawo zaliczy do kosztw uzyskania przychodw ca kwot zwrconego wydatku?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] nastpna strona »