Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

delegacja paragon

 • 30.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
  W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
  • 27.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. V
   Kolejny odcinek poradnika w caoci powicimy kwestiom zwizanym z rozliczeniem delegacji za granic. W poprzedniej czci moglicie si przekona, e krajowe i zagraniczne wyjazdy subowe mimo wielu cech wspólnych rozliczane s w nieco odmienny sposób. To zrozumiae – wyjazdy za granic wi si zwykle z wyszymi wydatkami, wystpuj naturalne trudnoci w dokumentowaniu niektórych, drobnych wydatków itp. Dodatkowo pracodawca moe okreli wicej ni jeden kraj docelowy, co równie wpywa na sposób rozliczenia delegacji.
   • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
    W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
    • 25.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. V
     Kolejny odcinek poradnika w caoci powicimy kwestiom zwizanym z rozliczeniem delegacji za granic. W poprzedniej czci moglicie si przekona, e krajowe i zagraniczne wyjazdy subowe mimo wielu cech wspólnych rozliczane s w nieco odmienny sposób. To zrozumiae – wyjazdy za granic wi si zwykle z wyszymi wydatkami, wystpuj naturalne trudnoci w dokumentowaniu niektórych, drobnych wydatków itp. Dodatkowo pracodawca moe okreli wicej ni jeden kraj docelowy, co równie wpywa na sposób rozliczenia delegacji.
     • 28.08.2017NSA. Zwrot kosztów wyywienia ponad limit diet
      Z uzasadnienia: Niezalenie od formy, w jakiej zapewniono osobie odbywajcej podró wyywienie ze zwolnienia od podatku korzysta tylko ta cz otrzymanego wiadczenia zwizanego z wyywieniem, która nie przekracza wysokoci diety okrelonej w rozporzdzeniu ws. nalenoci z tytuu podróy subowej.
      • 13.03.2015Wyywienie w trakcie podry subowej a przychd pracownika
       Z uzasadnienia: W sytuacji, w ktrej pracownicy odbywaj podre subowe i nabywaj w imieniu i na rzecz pracodawcy posiki, ktre spoywaj w trakcie podry, nie wystpi przychd opodatkowany po stronie pracownikw, nawet jeeli wydatki te przekraczaj kwotowo okrelone limity zawarte w odpowiednich rozporzdzeniach dotyczcych rozliczania diet i innych kosztw zwizanych z podrami subowymi.
       • 29.03.2006Interpelacja nr 536 do ministra finansw w sprawie zasadnoci skadania podpisu na paragonie przez wiadczeniobiorcw usug takswkarskich
        Szanowna Pani Premier! Przepis 5.2 pkt 1b ww. rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriw i warunkw technicznych, ktrym musz odpowiada kasy rejestrujce, oraz warunkw stosowania tych kas przez podatnikw (Dz. U. Nr 108 poz. 948 z pn. zm.) stwierdza, i podatnicy w zakresie wiadczonych przez nich usug przewozu osb i adunkw takswkami s obowizani (jeeli wykonuj te usugi rwnie w zakresie, w jakim odrbne przepisy nie okrelaj obowizku rozliczania si wedug wskaza taksometru) do stosowania kasy wyposaonej rwnie w funkcj zwizan ze stosowaniem cen umownych indywidualnie negocjowanych i do wydawania paragonu.