Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktury paragon

 • 21.11.2011Termin wystawiania paragonw fiskalnych
  Pytanie: Prowadz sezonow jednoosobow dziaalno gospodarcz polegajc na organizacji wizyt mikoaja gwnie w domach w okresie witecznym. Dodam, e prowadz PKPiR i jestem podmiotowo zwolniony z VAT. Z racji tego, e usugi wiadczone s w pewnych momentach (Wigilia) jednoczenie przez ok. 25 pracownikw, a w inne dni te przez wielu, bardzo kopotliwe i nieopacalne jest wyposaenie ich wszystkich w kasy rejestrujce. Czy moliwe jest wystawienie paragonw zbiorczo przed usug, np. dwa dni wczeniej, a nastpnie rozdanie ich pracownikom w celu przekazania klientom bezporednio po wykonaniu usugi i uiszczeniu przez nich zapaty gotwk?
  • 07.11.2011Dwie faktury do jednego paragonu
   Pytanie podatnika: Czy Spka moe wystawi dwie faktury na rnych nabywcw (osob fizyczn i firm) do jednego paragonu dokumentujcego sprzeda okularw? Faktury cznie bd zgodne z paragonem w zakresie podstawy stawki podatku kwoty podatku oraz kwoty brutto do zapaty. Ponadto na kadej fakturze bdzie widoczny numer paragonu i numer zlecenia, na podstawie ktrego wykonano okulary i kopie obu faktur bd podpite do paragonu. Jeli tak, to czy moe wystawia faktury wychodzc od kwoty brutto danej przez klienta w zwizku z wysokoci refundacji przez jego pracodawc?
   • 01.09.2011Kasy rejestrujce - zmiany od 1 wrzenia 2011 r.
    Od 1 wrzenia br. badaniem kas rejestrujcych zajmuje si Gwny Urzd Miar (GUM). Zatem, od dzisiaj o tym czy kasa spenia odpowiednie kryteria i warunki techniczne decyduje prezes GUM. Dotychczas zadania te byy przypisane Ministrowi Finansw. Skutki nowych przepisw dotkn najbardziej producentw oraz importerw kas. Za badanie kas przez GUM bd musieli zapaci, a jeeli wprowadz na rynek kasy niespeniajce wymogw bdzie naoona na nich kara w wysokoci 5 tys. z. Natomiast jeli chodzi o uytkownikw kas zmiany s niewielkie. Co najwaniejsze, podatnicy posiadajcy kasy nie bd musieli ich wymienia, pod warunkiem e zapewniaj one prawidowo rozlicze z urzdem skarbowym.
    • 23.08.2011Kasy fiskalne – kiedy ewidencjonowa zaliczki?
     Pytanie podatnika: Czy zaliczka moe by zaewidencjonowania w dniu, w ktrym podatnik otrzyma informacj z banku o jej wpywie na konto, lub te samodzielnie odnotowa tak wpat, a nie w dniu, w ktrym jego rachunek zosta t kwot uznany, jeeli zaliczka wpynie na konto na przeomie miesica?
     • 08.08.2011Kasy fiskalne - terminy ewidencjonowania sprzeday
      Kasa rejestrujca, jako forma ewidencji, ma na celu prawidowy zapis przebiegu dokonywanych transakcji. Ma zatem odzwierciedla dat oraz warto (kwot obrotu, podatek naleny) wykonanego wiadczenia – wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 25 lipca 2011 r. nr ITPP1/443-570/11/AJ.
      • 06.06.2011Rejestrowanie zaliczek w kasie fiskalnej
       Pytanie podatnika: Spka zawiera cz umw z klientami poza siedzib Spki - przez swoich przedstawicieli, bd w znajdujcych si w innych miastach oddziaach. Zdarzaj si sytuacje, e przy zawieraniu takich umw pobierana jest zaliczka na poczet wykonania usugi lub dostawy towarw. Wwczas przedstawiciele Spki pobieraj od klientw zaliczki w formie gotwkowej bezporednio przy zawarciu umowy poza siedzib Spki (miejscem instalacji kasy fiskalnej) i wystawiaj klientowi dokument KP (kasa przyjmie). Czy, gdyby klient odmwi przyjcia faktury VAT, postpowanie Spki polegajce na dorczeniu poczt osobie fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej paragonu fiskalnego, wystawionego w zwizku z pobran przez przedstawiciela poza siedzib Spki zaliczk, jest prawidowe?
       • 25.05.2011Od 2013 roku bd stosowane faktury uproszczone
        Interpelacja nr 21599 do ministra finansw w sprawie moliwoci ksigowania drobnych wydatkw firmy na podstawie paragonu fiskalnego
        • 17.05.2011Paragon musi zawiera imi i nazwisko przedsibiorcy
         Pytanie podatnika: Czy bdc osob fizyczn prowadzc dziaalno gospodarcz nie bdc w VAT, moe na paragonie z kasy fiskalnej uywa tylko nazwy bez nazwiska, czy musi uywa nazw firmy oraz nazwisko i imi?
         • 13.05.2011Przejazd takswk moe by potwierdzony paragonem
          Pytanie podatnika: Spka wiadczy usugi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Na potrzeby prowadzonej dziaalnoci pracownicy spki korzystaj czsto z usug takswkarskich / przewozu osb, w szczeglnoci w trakcie delegacji subowych, jak rwnie w zwizku z wykonywaniem innych obowizkw subowych. Czy prawidowe jest zaliczenie do kosztw uzyskania przychodw spki wydatkw udokumentowanych paragonami fiskalnymi z kas rejestrujcych zainstalowanych w takswkach lub rachunkami wystawionymi przez takswkarzy?
          • 09.05.2011Zgubione bilety na przejazd w podry subowej
           Oba rozporzdzenia „delegacyjne”: • rozp. MPiPS z 19.12.2002 r. w sprawie wysokoci oraz warunkw ustalania nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej na obszarze kraju (Dz. U. nr 236, poz. 1990 ze zm.), • rozp. MPiPS z 19.12.2002 r. w sprawie wysokoci oraz warunkw ustalania nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej poza granicami kraju (Dz. U. nr 236, poz. 1991 ze zm.) w taki sam sposb reguluj sfer „techniczn” rozliczenia kosztw podry subowej. Do rozliczenia kosztw podry subowej pracownik zacza mianowicie dokumenty (rachunki) potwierdzajce poszczeglne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatkw objtych ryczatami. Jeeli uzyskanie dokumentu (rachunku) nie byo moliwe, pracownik skada pisemne owiadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.
           • 06.05.2011WSA: Motocykl wykorzystywany w dziaalnoci – odzie motocyklowa w KUP
            Teza: Skoro organy podatkowe a priori uznay, e skarca wykorzystuje motocykl w dziaalnoci gospodarczej, to niezrozumiae jest dlaczego organy nie uznay za koszty uzyskania przychodw wydatkw na odzie specjalistyczn motocyklow, w szczeglnoci na nabycie butw, kurtki skrzanej, kamizelki, spodni i rkawic. Skoro bowiem w obecnych czasach jedenie motocyklem wymaga uywania odziey specjalistycznej ze wzmocnieniami, stanowicymi ochron przed niszymi temperaturami oraz przed skutkami ewentualnych wypadkw drogowych, a ponadto zasady bezpieczestwa wymagaj, aby motocyklista by ubrany w odzie specjalnie przystosowan do jazdy motocyklem, to w konsekwencji naley zgodzi si z tym, e wydatki na nabycie specjalistycznej (ochronnej) odziey motocyklowej pozostaj w zwizku z osiganymi przychodami, tym bardziej, e odzie motocyklowa rni si istotnie od odziey standardowej.
            • 11.04.2011Ministerstwo Finansw o zmianach w VAT od dnia 1 kwietnia 2011 r.
             W dniu 18 marca 2011 r. Sejm uchwali ustaw o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz ustawy - Prawo o miarach. Ustawa ta zostaa opublikowana w dniu 28 marca 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 64 pod poz. 332. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. wesza w ycie, co do zasady, z dniem 1 kwietnia 2011 r., z tym e: - z dniem 1 wrzenia 2011 r. wchodz w ycie przepisy w zakresie kas rejestrujcych, - z dniem 1 stycznia 2012 r. zostaje wprowadzona podstawowa stawka podatku na ubranka dla niemowlt i obuwie dla dzieci. Wiele z wprowadzonych ww. ustaw uregulowa ma istotny wpyw na zasady rozliczania podatku przez podatnikw. Do zmian tych dostosowano przepisy wykonawcze zawarte w rozporzdzeniach Ministra Finansw z dnia 28 marca 2011 r.:
             • 04.04.2011Faktura nie moe zastpi kasy fiskalnej
              Pytanie podatnika: Czy Zainteresowany jest zobowizany do prowadzenia ewidencji obrotu kwot podatku przy pomocy kas rejestrujcych, w odniesieniu do sprzeday na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej i rolnikw ryczatowych, nie objtej zwolnieniem zgodnie z Rozporzdzeniem, w sytuacji kadorazowego udokumentowania sprzeday, we wskazanym zakresie, faktur VAT?
              • 29.03.2011Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2011 r.
               Zapewne nie kademu z nas udao si zapozna z obowizujcym od stycznia brzmieniem ustawy o VAT. Co istotne, wci brak jest odpowiedzi na szereg wtpliwoci interpretacyjnych. Ustawodawca wydaje si jednak nie do koca tym przejmowa, bo wanie uchwalono kolejn nowelizacj ustawy o podatku od towarw i usug.
               • 15.03.2011Wystawianie faktury na podstawie paragonu
                Pytanie podatnika: Czy Spka ma obowizek wystawi faktur VAT, gdy uprzednio zaewidencjonowaa obrt i podatek naleny na kasie rejestrujcej, a danie wystawienia faktury VAT zgaszane jest przez podatnika podatku od towarw i usug po 7 dniach od wydania towaru?
                • 02.03.2011Podr subowa musi by dokadnie udokumentowana
                 Pytanie podatnika: Czy kwota zwrotu wydatkw na przejazdy takswkami, rodkami transportu publicznego, opaty parkingowe, opaty za przejazd autostrad patn i usugi gastronomiczne ponoszone w zwizku z podr subow pracownikw na terytorium Polski jak i poza jej granicami lub w trakcie wykonywania lokalnie biecych zada powierzonych przez Spk, udokumentowanego zaakceptowanym przez odpowiednie osoby drukiem rozliczenia wydatkw z zaczonymi paragonami, kwitami, biletami, innymi dowodami zapaty i/lub owiadczeniami pracownika oraz wydrukiem polecenia ksigowania (dekretacja) moe by zaliczona do kosztw uzyskania przychodw?
                 • 10.02.2011Papierowe paragony mona zniszczy po dwch latach
                  Pytanie podatnika: Czy Spka moe po upywie 2 lat liczc od koca roku, w ktrym nastpia sprzeda zarejestrowana za porednictwem danej kasy fiskalnej, zniszczy w sposb trway kopie papierowe paragonw fiskalnych, tj. rolek kasowych dokumentujcych transakcje sprzeday detalicznej?
                  • 08.02.2011Moment ewidencji usugi za pomoc kasy fiskalnej
                   Podatnicy dokonujcy sprzeday na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej obowizani s prowadzi ewidencj obrotu i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych. Podmioty te niejednokrotnie maj jednak wtpliwo w jakim dokadnie terminie dokonywa ewidencjonowania transakcji.
                   • 21.01.2011Kasy fiskalne 2011: danie wystawienia faktury po wydaniu paragonu
                    Czsto widujemy w sklepach wywieszki i komunikaty, mwice, w jakim terminie od momentu wydania paragonu moemy oczekiwa wystawienia faktury. I czsto sprzedawcy informuj konsumentw, e termin ten nie powinien przekracza np. tygodnia lub dwch. Czy sprzedawca ma prawo ustali ten termin wedug  swojego uznania? Odpowied na tak postawione pytanie jest negatywna - sprzedawca jest bowiem zwizany przepisami ustawy o podatku od towarw i usug oraz przepisami ordynacji podatkowej.
                    • 20.12.2010Prawa i obowizki podatnika rozpoczynajcego ewidencjonowanie za pomoc kasy rejestrujcej
                     I. WSTP – oglnie o kasach rejestrujcych Kasy rejestrujce pojawiy si, jako element krajowego systemu podatkowego wraz z wdroeniem zasad funkcjonowania podatku od wartoci dodanej (w Polsce nazwanym podatkiem towarw i usug). Miay by urzdzeniami przy pomocy ktrych ewidencjonuje si obroty dla potrzeb rozliczenia VAT w transakcjach dla ostatecznego konsumenta. Przy zastosowaniu kas miano rwnie realizowa prawa konsumenta w zakresie zapewnienia klientowi prawa do otrzymania dokumentu (paragonu) zawierajcego podstawowe dane o majcej miejsce transakcji, a w tym dane o strukturze ceny (wysokoci uwzgldnionego w niej podatku VAT).
                     • 06.12.2010Paragon jako dowd poniesienia kosztu
                      Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz na terenie Polski oraz Niemiec w zakresie: usug mechaniki samochodowej, handlu czciami samochodowymi, autami, itp. Czsto zdarza si, e w Niemczech zakupuje czci, jako towar handlowy i sprzedaje je w Polsce. Jako dowd zakupu dostaje jedynie paragon fiskalny, gdzie widniej dane sprzedawcy oraz towaru ktry zakupi. Czy otrzymany paragon spenia wymogi dowodu ksigowego i czy tym samym stanowi podstaw ksigowania, jako koszt prowadzonej przez Wnioskodawc dziaalnoci gospodarczej?
                      • 01.12.2010Zwrot za wyywienie podczas podry subowej bez PIT
                       Pytania podatnika: 1. Czy nadwyka kwoty przysugujcej pracownikom i Kierownik Regionalny z uchwalonego regulaminu wynagrodzenia i otrzymanej przez pracownika za wyywienie podczas podry subowej ponad kwot diety okrelonej w przepisach powoanego wyej rozporzdzenia, jest zwolniona z opodatkowania w wietle przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych? 2. Czy wystarczajcym dokumentem potwierdzajcym wydatek obok faktury wystawionej na spk jest faktura wystawiona na pracownika, rachunek, lub paragon z kasy fiskalnej a w przypadku braku ww. dokumentw owiadczenie pracownika o dokonanym wydatku i podanie przyczyn braku jej udokumentowania?
                       • 21.09.2010Ewidencja obrotw na kasie fiskalnej a obowizek prowadzenia odrbnej ewidencji VAT
                        Pytanie podatnika: Czy pomimo prowadzenia szczegowej ewidencji caego obrotu i kwot podatku nalenego za pomoc kasy fiskalnej (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT) musz jeszcze prowadzi dodatkow, szczegow ewidencj na mocy art. 109 ust. 3, pomimo e w kasie fiskalnej mam wprowadzony podzia obrotu o ktrym mowa w art. 120 ust. 15 i mog sporzdzi deklaracj podatkow?
                        • 20.09.2010Rabat powinien by udokumentowany faktur korygujc
                         Z art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarw i usug oraz § 16 ust. 1 i § 17 ust. 1 rozporzdzenia ministra finansw z 25 maja 2005 r. w sprawie wystawiania faktur wynika, e jeeli podatnik dokonuje obnienia obrotu z tytuu rabatu udzielonego po wystawieniu faktur, fakt udzielenia takiego rabatu musi zosta przez niego udokumentowany faktur korygujc. Podstaw obnienia obrotu na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy o VAT stanowi rwnie kwoty wynikajce z faktur korygujcych wystawionych na podstawie § 17 ust. 1 ww. rozporzdzenia, czyli w razie stwierdzenia pomyki w cenie, stawce lub kwocie podatku bd w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Jeeli zatem wypacanych kontrahentom premii pieninych z tytuu osiganego poziomu udokumentowanych fakturami zakupw podatnik nie traktuje jako formy nagrody za osignite wyniki, lecz jako rabat stanowicy podstaw do obnienia swojego obrotu, z uwagi na przepis § 16 ust. 1 ww. rozporzdzenia udzielenie takiego rabatu podatnik obowizany jest udokumentowa w formie faktury korygujcej odnoszcej si do wszystkich faktur stanowicych podstaw udzielenia rabatu – orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                         • 13.09.2010Ewidencjonowanie na kasie kaucji oraz kary umownej
                          Pytania podatnika: 1. Czy pobierana kaucja przy zamwieniu towaru, ktra to kaucja bdzie zwracana klientowi przy ostatecznej realizacji zamwienia - bdzie rodzia obowizek podatkowy i bdzie wymagaa wprowadzenia na kas fiskaln? 2. Czy kara umowna za niezrealizowanie zamwienia jest obrotem w VAT i wymaga wprowadzenia na kas fiskaln?
                          • 09.09.2010Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug z dnia 9 wrzenia 2010 r. – wykaz zmian (cz III)
                           Do spisu treci wykazu zmian 21. Zwrot podatku dla podmiotw zagranicznych (nie)zarejestrowanych na potrzeby podatku VAT Zaproponowana zmiana art. 89 polega na usuniciu zapisu, zgodnie z ktrym zwrot podatku dla podmiotw zagranicznych w trybie przewidzianym tym przepisem dotyczy wycznie podmiotw niezarejestrowanych na potrzeby podatku. Celem tej zmiany jest bardziej precyzyjne odzwierciedlenie przepisw dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r., ktra to dyrektywa nie wie prawa do zwrotu z brakiem rejestracji podmiotu zagranicznego dla celw podatku w pastwie czonkowskim, w ktrym podmiot ten wystpuje o zwrot. W tym zakresie dyrektywa wskazuje na spenienie warunku niedokonywania przez podmiot zagraniczny sprzeday w tym pastwie czonkowskim.
                           • 09.09.2010Obowizek sporzdzania raportw dobowych
                            Pytanie: Jestem jednoosobow firm bdc podatnikiem VAT. Od niedawna posiadam kas fiskaln. Zdarza si, e s dni w miesicu, gdy nie mam ani jednej sprzeday na paragon. Czy mimo to powinienem codziennie wykonywa raport dobowy?
                            • 30.08.2010Wystawianie faktury zbiorczej dokumentujcej kilka transakcji
                             Pytanie podatnika: Klienci Wnioskodawczyni daj wystawienia jednej faktury dokumentujcej sprzeda wykonan w danym miesicu, co z ekonomicznego punktu widzenia jest dla nich korzystniejsze (z uwagi na mniejsz ilo dokumentw w miesicu do zaksigowania). Z uwagi na dania klientw Wnioskodawczyni chciaaby wprowadzi nowy sposb fakturowania, ktry pozwoliby umieci na jednej fakturze dat jej wystawienia oraz numery i daty poszczeglnych transakcji sprzeday. Wystawiana w taki sposb faktura zawieraaby: dane sprzedawcy i nabywcy, kolejny numer, dat wystawienia oraz dane dotyczce transakcji zrealizowanych dla poszczeglnych klientw w cigu danego miesica przez konkretny oddzia czy placwk. Czy prawidowy bdzie sposb prezentacji wymaganych danych na fakturze, w szczeglnoci dat sprzeday, w opisanym w stanie faktycznym, w przypadku wprowadzenia przez Spk nowego sposobu fakturowania?
                             • 24.08.2010KUP: Dokumentowanie wydatkw poniesionych przez pracownikw
                              Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przez pracownikw spki w zwizku z wykonywaniem przez nich obowizkw subowych, udokumentowane: 1. paragonami fiskalnymi podpisanymi przez tych pracownikw, 2. fakturami wystawionymi na pracownikw, 3. biletami lotniczymi wystawionymi na pracownikw, 4. biletami kolejowymi i biletami dotyczcymi przejazdw za granic, podpisanymi przez tych pracownikw, 5. owiadczeniami pracownikw zawierajcymi informacje o wydatku, celu jego poniesienia, przyczynach braku odpowiedniej dokumentacji i podpisy tych pracownikw, bd stanowi dla spki koszt uzyskania przychodu?
                              • 04.08.2010Termin przechowywania kopii paragonw fiskalnych z kasy rejestrujcej
                               Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, biorc pod uwag przepis § 7 ust. 8 oraz § 19 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriw i warunkw technicznych, ktrym musz odpowiada kasy rejestrujce, oraz warunkw ich stosowania, powinien przechowywa papierowe kopie dokumentw kasowych dotyczcych sprzeday dokonanej przed 1 grudnia 2008 r. (czyli przed dniem wejcia w ycie wspomnianego rozporzdzenia) przez okres 5 lat liczc od koca roku kalendarzowego, w ktrym upyn termin patnoci podatku czy przez okres co najmniej 2 lat liczc od koca roku, w ktrym nastpia sprzeda (dotyczy sprzeday dokonanej do dnia 31 grudnia 2011 r.)?
                               • 19.07.2010Zmiana zamwienia a konieczno korekty sprzeday zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej
                                Pytanie podatnika: Czy mona nie anulowa wystawionych paragonw fiskalnych, lecz gdy warto zaliczki nie ulega zmianie zmieni specyfikacj zamawianych towarw na wewntrznym dokumencie zamwienia, bez korekty obrotu fiskalnego?
                                • 02.07.2010Dokumentowanie sprzeday paragonami fiskalnymi
                                 Pytanie podatnika: Czy wystawiajc paragon imienny dla osoby fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej naley kupujcemu wrczy: - paragon z kasy fiskalnej i wydrukowany orygina paragonu z programu magazynowego? - sam paragon z kasy fiskalnej? - wydrukowany z programu magazynowego orygina paragonu imiennego a w dokumentacji pozostawi kopi paragonu imiennego z programu magazynowego z podpitym paragonem z kasy fiskalnej i potraktowa jak faktur do rozlicze podatku od towarw i usug?
                                 • 17.06.2010Dokumentowanie kosztw podry subowych
                                  Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przez pracownikw Spki w ramach wykonywanych czynnoci zwizanych z dziaalnoci gospodarcz Spki, w tym w czasie podry subowych krajowych i zagranicznych, udokumentowane paragonami fiskalnymi, fakturami lub rachunkami imiennymi wystawionymi na pracownikw lub biletami parkingowymi oraz biletami komunikacji stanowi dla Spki koszt uzyskania przychodw zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                                  • 14.06.2010Tygodniowy przegld wydarze www.podatki.biz
                                   Wakacje podatkowe take dla nabywcy nowo wybudowanej nieruchomoci; Przedawnienie dotyczy rwnie odsetek od zalegoci podatkowych; Czy najem uytkowy mona zamieni na prywatny?; Bdne paragony a obowizek zapaty podatku VAT; Nowe regulacje dotyczce podnoszenia kwalifikacji zawodowych; Propozycja wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac w 2011 r. przyjta; Darowizna materiaw budowlanych dla powodzian bez VAT; Waloryzacja zasiku chorobowego
                                   • 30.04.2010Dokumentowanie sprzeday wirtualnego bonu
                                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej prowadzi bdzie sklep internetowy, w ktrym oferowa bdzie szeroki zakres towarw i usug. Bd to zarwno towary i usugi opodatkowane VAT stawk podstawow 22%, jak rwnie towary i usugi opodatkowane stawk VAT 7% lub zwolnione z VAT. Spka zamierza wprowadzi nowy kana dystrybucji oferowanych przez jej sklep internetowy towarw i usug. Nowy projekt opiera si bdzie na produkcie, nazwanym roboczo „wirtualnymi bonami”. Oferta Spki skierowana bdzie jednak nie do osb fizycznych, lecz do klientw korporacyjnych. W jaki sposb naley udokumentowa sprzeda „wirtualnego bonu”?
                                    • 03.02.2010Opodatkowanie kosztw przesyki ponoszonych przy sprzeday towarw przez Internet
                                     Pytanie podatnika: Czy koszt przesyki obowizana jest Pani wykaza z 22% stawk podatku od towarw i usug, czy te naley „nabija na kasie fiskalnej stawk zero - zwolnion z VAT”?
                                     • 12.01.2010PKPiR krok po kroku – odcinek 15
                                      Omawiajc dokumenty ksigowe stanowice podstaw zapisu operacji w PKPiR, chciabym zwrci uwag na dowd wewntrzny – dokument, wok ktrego naroso wiele nieporozumie co do zakresu jego stosowania i moliwoci dokumentowania operacji gospodarczych z jego wykorzystaniem. Pragn zaznaczy, e okrelenie „dowd wewntrzny” w kontekcie rozporzdzenia w sprawie prowadzenia PKPiR oznacza konkretny typ dokumentu sucego do dokumentowania wymienionych w rozporzdzeniu operacji. Nie naley go myli z dokumentem okrelanym np. jako „dokument ksigowy wewntrzny” – okrelenie to odnosi si bowiem do kadego dokumentu ksigowego, ktrego wystawc jest przedsibiorca, ktry nastpnie uywa go w swojej ksigowoci.
                                      • 01.12.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 11
                                       Odsetki i prowizje zwizane z zacignitymi kredytami i poyczkami dotyczcymi prowadzonej dziaalnoci gospodarczej stanowi koszty uzyskania przychodw. Jeli kredyt lub poyczka zostay zacignite w zwizku z nabyciem lub wytworzeniem rodka trwaego, wydatki poniesione w zwizku z tym kredytem lub poyczk do dnia oddania rodka trwaego do uytkowania zwikszaj jego warto pocztkow. Rwnie w przypadku inwestycji koszty finansowe zwikszaj jej warto, ktra w przyszoci podlega bdzie amortyzacji.
                                       • 12.11.2009Jak fiskus walczy z szar stref
                                        Interpelacja nr 11586 do ministra finansw w sprawie podejmowania dziaa zwizanych z ograniczeniem szarej strefy
                                        • 29.10.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 2
                                         Czy zastanawialicie si kiedy, jaka jest rola ewidencji ksigowych? Czemu i komu su, dlaczego dokonywanie zapisw jest cile sformalizowane, a dokumenty, na podstawie ktrych dokonujemy wpisw, musz spenia okrelone warunki? Pierwsza odpowied, jaka si nasuwa, to funkcja fiskalna ewidencji. Poprzez cise regulowanie techniki dokonywania wpisw, cech, jakie musz mie dokumenty ksigowe, sposobu oznaczania dokumentw i ich wzajemnych powiza fiskus uzyskuje zbir danych, dziki ktremu moe dokona kontroli poprawnoci rozlicze podatkowych i ustalenia wyniku finansowego.
                                         • 20.10.2009Faktury „szczeglnego” rodzaju – wybrane zagadnienia
                                          Obok „zwykych” faktur, ktre wystawiane s w przypadku typowych transakcji sprzeday (opodatkowanych na zasadach oglnych), w polskim systemie podatkowym funkcjonuj te faktury, ktre prawodawca uregulowa w sposb szczeglny.
                                          • 14.09.2009Szara strefa kwitnie, ministerstwo wierzy w przepisy
                                           Zapytanie nr 4376 w sprawie pobierania podatkw z tytuu sprowadzania do Polski uywanych samochodw od legalnych importerw oraz od osb indywidualnych
                                           • 25.08.2009Zagraniczne podre subowe – rozliczanie wydatkw
                                            Zasad jest, e rodek transportu waciwy do odbycia podry okrela pracodawca. To pracodawca ma ponosi ciar kosztw podry, a zatem ma prawo wybra rodek lokomocji, ktry w danym wypadku uzna za stosowny. Jeeli podr odbywaa si rodkami komunikacji publicznej, wwczas pracodawca zwraca pracownikowi koszt biletu. Zwrot kosztw przejazdu obejmuje cen biletu okrelonego rodka transportu, wraz z opatami dodatkowymi, z zastosowaniem przysugujcej pracownikowi ulgi, bez wzgldu na to, z jakiego tytuu ulga na dany rodek transportu przysuguje.
                                            • 16.07.2009W jakim terminie kupujcy moe da faktury do otrzymanego paragonu?
                                             Prowadzcy sprzeda czsto spotykaj si z sytuacj, w ktrej zgasza si do nich kient, oczekujc wystawienia faktury do posiadanego paragonu. Powstaj na tym tle spory – ile czasu od momentu sprzeday musi min, aby sprzedawca mg odmwi?
                                             • 08.07.2009Obowizki podatnikw rejestrujcych sprzeda przy uyciu urzdze fiskalnych (3) – paragony fiskalne
                                              Zwieczeniem sprzeday rejestrowanej przy uyciu kasy fiskalnej powinno by wydrukowanie i wydanie klientowi dokumentu fiskalnego, na ktrym powinny znale si informacje szczegowo okrelone w rozporzdzeniu. Okrela ono nie tylko rodzaj informacji, jakie musz znale si na paragonie, ale rwnie ich kolejno, a take w niektrych przypadkach rozmieszczenie i minimalne wymiary.
                                              • 18.06.2009Obowizki podatnikw rejestrujcych sprzeda przy uyciu urzdze fiskalnych (1)
                                               Podatnicy, ktrzy zobligowani s prowadzi sprzeda przy uyciu urzdze fiskalnych (dalej: kas fiskalnych lub rejestrujcyh), obarczeni s licznymi obowizkami. Ich naruszenie moe spowodowa utrat prawa do zwrotu czci kwot wydatkowanych na nabycie kasy, zakwestionowanie rzetelnoci i prawidowoci prowadzonych ewidencji, czy narazi podatnikw na odpowiedzialno karn skarbow. Dla przedsibiorcw duym utrudnieniem jest to, e wikszo operacji wykonywanych przy uzyciu kasy lub czynnoci zwizanych z jej uytkowaniem wykonuj pracownicy – nie zawsze wiadomi skutkw, jakie mog przynie ich zaniedbania. Warto wic usystematyzowa obowizki, o ktrych powinni pamita zarwno pracodawcy, szkolc pracownikw, jak i sami pracownicy.
                                               • 18.05.2009Ewidencja obrotw i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych
                                                Pytane podatnika: Czy w sytuacji, gdy Przedsibiorstwo w wybranych punktach bdzie prowadzio ewidencj obrotw i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych w szerszym ni wskazany w § 4 Rozporzdzenia MF zakresie, nie spowoduje to utraty zwolnienia podmiotowego, z ktrego obecnie korzysta Przedsibiorstwo?
                                                • 11.05.2009Orzecznictwo podatkowe: Bony towarowe jako koszt podatkowy
                                                 Kwota wskazana na bonie towarowym okrela warto za jak jego posiadacz moe naby dowolny towar u emitenta bonu. W efekcie przedstawienia bonu towarowego klient uzyskuje umniejszenie ceny towaru, ktry zamierza zakupi o warto przedstawionego bonu. W konsekwencji wydanie towaru w zamian za opisany w zapytaniu "bon towarowy" naley traktowa jako rabat finansowy. Udzielenie rabatu finansowego nie powinno by utosamiane z kosztem uzyskania przychodu, lecz zdarzenie takie naley wiza z ustaleniem rzeczywistej wysokoci przychodu, o ktrym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych.
                                                 • 09.04.2009Paragon zamiast faktury
                                                  Pytanie: Prowadz dziaalno gospodarcz polegajc na sprzeday detalicznej artykuw gospodarstwa domowego. Mam moliwo dokonywania zakupu towarw handlowych po okazyjnej cenie na aukcjach internetowych. Zdarza si, e sprzedawcy nie chc wystawia faktur zakupu, a jedynie paragony z kasy fiskalnej. Czy w przypadku prowadzenia podatkowej ksigi przychodw i rozchodw bd mg uj te zakupy w ksidze?
                                                  • 17.03.2009Kontrola VAT: Czym interesuj si kontrolujcy
                                                   Prowadzcy dziaalno, ksigowi, osoby odpowiedzialne za rachunkowo i podatki w firmie czsto zastanawiaj si, w jaki sposb unikn negatywnych konsekwencji kontroli podatkowej czy skarbowej. Temat ten powraca we wzajemnych rozmowach, dyskusjach na forum i pytaniach do naszej redakcji. Warto wiedzie, czym pracownicy organw kontroli zainteresuj si w trakcie sprawdzania prawidowoci rozlicze podatku VAT.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] nastpna strona »