Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktura paragon czy sama

 • 03.02.2020Prowadzenie wielu dziaalnoci: Paragon jako dowód poniesienia kosztu
  Jak wyjanio Ministerstwo Finansów, ustosunkowujc si do stwierdzenia zawartego w interpelacji „Wskutek zniesienia obowizku zamieszczania na wydrukach z kas fiskalnych penych danych nabywcy, osoba prowadzca dwa lub wicej rodzajów dziaalnoci jest naraona, ze strony organów podatkowych, na zarzut nieprawidowego ksigowania przychodów i kosztów ich uzyskania (…)”, nigdy nie byo wymagane, aby na paragonach fiskalnych byy zamieszczane pene dane nabywcy. W przepisach dot. kas jest jedynie punkt dotyczcy tego, e na paragonie fiskalnym moe zosta umieszczony numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy - na danie nabywcy.
  • 02.10.2019Bdnie zaprogramowana stawka VAT w kasie fiskalnej
   Pytanie: Wnioskodawca prowadzi sklep internetowy i korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. W wyniku pomyki serwisanta caa sprzeda zwolniona z VAT opodatkowana bya 23% stawk. W czerwcu br. pracownik US poinformowa Wnioskodawc, e kasa jest bdnie ustawiona i nie powinna wykazywa podatku VAT za towary. W tym samym dniu zgosi si do serwisu który ustawia na pocztku kas, aby j przefiskalizowano prawidowo. W jaki sposób naley dokona sprostowania zaistniaej pomyki? Czy Wnioskodawca musi rozliczy omykowo naliczony podatek?
   • 03.07.2018Rozliczanie delegacji subowych w formie elektronicznej a prawo do odliczenia VAT
    Pytanie: Czy Wnioskodawcy bdzie przysugiwao prawo do odliczenia podatku naliczonego (na zasadach przewidzianych w ustawie o VAT), zawartego na fakturach dotyczcych rozliczenia delegacji subowych, jeeli bd one przechowywane wycznie w formie elektronicznej – przy zaoeniu, e spenione zostan zasadnicze warunki do odliczenia podatku VAT, o których mowa w art. 86 ustawy o VAT? 
    • 08.05.2018WSA. Korekta sprzeday na kasie fiskalnej
     W sytuacji, gdy sprzedawca jest zobowizany do ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrujcej - gdzie dokumentem potwierdzajcym fakt sprzeday jest paragon fiskalny, a cech pamici fiskalnej kasy jest jednokrotny, niezmienialny zapis danych - dla dokonania zmian w ewidencji sprzeday za dany okres rozliczeniowy z tytuu oczywistej pomyki podatnik winien posiada odrbn ewidencj oraz oryginay paragonów, które to dokumenty s niezbdne do prawidowego wypenienia deklaracji VAT. Niespenienie tych warunków skutkuje niemonoci skorygowania wartoci sprzeday zaewidencjonowanej na kasie rejestrujcej - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gdasku.
     • 19.02.2018WSA. Ewidencja pomyek zarejestrowanych w kasie fiskalnej
      Z uzasadnienia:W sytuacji, gdy sprzedawca jest zobowizany do ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrujcej - gdzie dokumentem potwierdzajcym fakt sprzeday jest paragon fiskalny, a cech pamici fiskalnej kasy jest jednokrotny, niezmienialny zapis danych - dla dokonania zmian w ewidencji sprzeday za dany okres rozliczeniowy z tytuu oczywistej pomyki podatnik winien posiada odrbn ewidencj oraz oryginay paragonów, które to dokumenty s niezbdne do prawidowego wypenienia deklaracji VAT. Niespenienie tych warunków skutkuje niemonoci skorygowania wartoci sprzeday zaewidencjonowanej na kasie rejestrujcej.
      • 27.12.2017Podatki 2018. MF o JPK dla mikroprzedsibiorców - pytania i odpowiedzi
       Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zestawem informacji o operacjach gospodarczych przedsibiorcy za dany okres. Przesya si go wycznie w wersji elektronicznej. Dane s pobierane bezporednio z systemów finansowo-ksigowych przedsibiorstwa. JPK posiada okrelony ukad i format (schemat xml), który uatwia jego przetwarzanie. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyaj JPK_VAT, czyli ewidencj zakupu i sprzeday VAT, z kolei od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadz ksigowo w formie elektronicznej, przekazuj inne struktury JPK na danie organów podatkowych.
       • 22.06.2017WSA. Niebezpieczne zabawy z kas fiskaln
        Z uzasadnienia: Przy tak znacznej iloci ich dodatkowych otwar nie sposób da wiary wyjanieniom skarcej, e ich otwieranie byo podyktowane wycznie koniecznoci rozmieniania gotówki, jej pobrania lub zwrotu. Za cakowicie nieprzekonywujce naley uzna zawarte w skardze wyjanienia, e znaczne iloci dodatkowych otwar szuflad mogy by spowodowane "zabaw znudzonego kasjera". Znaczna ilo dodatkowych otwar szuflad kas w poczeniu z przeprowadzonymi przez organ wyliczeniami redniej mary waonej potwierdza, e skarca nie zaewidencjonowaa w swoich ksigach caoci przychodu z tytuu sprzeday towarów.
        • 20.02.2017Rozliczenia VAT. Na kontrahentów trzeba uwaa
         Z uzasadnienia: W interesie stron transakcji ley zachowanie szczególnej ostronoci w doborze kontrahentów. Skarca natomiast nie podja adnych dziaa weryfikacyjnych wobec wystawcy faktur, chocia opisane powyej okolicznoci daway ku temu dostateczne podstawy. Takiego za sposobu realizacji poszczególnych transakcji, majcych wynika z zakwestionowanych faktur, nie mona byo uzna za speniajcy standardy bezpieczestwa w profesjonalnym obrocie gospodarczym z dochowaniem naleytej starannoci kupieckiej, jakiej mona w sposób uzasadniony oczekiwa od skarcej spóki
         • 09.02.2017Ewidencjonowanie sprzeday. Kasa fiskalna to nie zabawka
          Z uzasadnienia: Przy tak znacznej iloci ich dodatkowych otwar nie sposób da wiary wyjanieniom skarcej, e ich otwieranie byo podyktowane wycznie koniecznoci rozmieniania gotówki, jej pobrania lub zwrotu. Za cakowicie nieprzekonywujce naley uzna zawarte w skardze wyjanienia, e znaczne iloci dodatkowych otwar szuflad mogy by spowodowane "zabaw znudzonego kasjera". Znaczna ilo dodatkowych otwar szuflad kas w poczeniu z przeprowadzonymi przez organ wyliczeniami redniej mary waonej potwierdza, e skarca nie zaewidencjonowaa w swoich ksigach caoci przychodu z tytuu sprzeday towarów.
          • 20.01.2017Brak oryginalnego dokumentu nie wpywa na koszty
           Pytanie podatnika: Czy w przypadku zeskanowanych dokumentów oraz faktur i dokumentów otrzymywanych przez spók w formie elektronicznej, potwierdzajcych poniesienie wydatków speniajcych definicj kosztów uzyskania przychodów wynikajc z art. 15 ust. 1 ustawy CIT, Spóka bdzie uprawniona do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, jeeli dokumenty te bd przechowywane zgodnie z opisan procedur jedynie w formie elektronicznej?
           • 23.11.2016Przechowywanie faktur. Brak oryginalnego dokumentu nie ma wpywu na koszty
            Pytanie podatnika: Czy w przypadku zeskanowanych dokumentów oraz faktur i dokumentów otrzymywanych przez spók w formie elektronicznej, potwierdzajcych poniesienie wydatków speniajcych definicj kosztów uzyskania przychodów wynikajc z art. 15 ust. 1 ustawy CIT, Spóka bdzie uprawniona do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, jeeli dokumenty te bd przechowywane zgodnie z opisan procedur jedynie w formie elektronicznej?
            • 13.05.2016Korekta sprzeday zaewidencjonowanej w kasie z bdn stawk VAT
             Pytanie podatnika: Czy Spóka moe skorygowa stawk i kwot podatku VAT z 23% na 8% dla sprzeday biletów ewidencjonowanych przy uyciu drukarek fiskalnych, uprawniajcych klientów indywidualnych do korzystania z saun, basenów sportowych i Aquaparku - w oparciu o miesiczne wydruki z systemu ESOK (Elektroniczny System Obsugi Klienta), poprzez który Spóka sprzedaje klientom bilety wstpu w porównaniu z ewidencj wynikajc z drukarek fiskalnych?
             • 05.05.2016Czy paragon to faktura uproszczona?
              Pytanie podatnika: Czy „Spóka” moe potraktowa paragon jako faktur (zgodnie z uproszczeniem zawartym w art. 106e ust. 5 pkt 3) i na tej podstawie obniy kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego z tego paragonu wynikajcego?
              • 01.02.2016Jak i kiedy rozlicza VAT przy sprzeday wysykowej?
               Pytanie podatnika: Kiedy powstaje obowizek podatkowy w VAT z tytuu sprzeday towarw wysyanych (transportowanych) do nabywcy, jeeli patno za towary nastpuje za pobraniem ju po ich dostarczeniu do nabywcy? Czy w przypadku sprzeday towarw za pobraniem dopuszczalne jest zaewidencjonowanie na kasie fiskalnej przyszej dostawy? Czy koszty transportu, ktre obciaj nabywc, zwikszaj podstaw opodatkowania dostawy towarw?
               • 08.01.2016WSA. Podre subowe: Zwrot kosztw wyywienia a przychd pracownika
                Z uzasadnienia: Limity zwolnienia z opodatkowania zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o PIT nie maj zastosowania w przypadkach, kiedy pracodawca nie rozlicza kosztw podry subowej, w tym diet, w formie ryczatowej, a ponosi bezporednio cae koszty podry subowej. Poza tym, zdaniem sdu, nie mona przypisa jako przychd pracownika wydatkw ponoszonych przez pracodawc na jego wyywienie w czasie podry subowej, jeeli przekraczaj one limity z rozporzdzenia, poniewa realizuje on zadania skarcej, a nie wasne.
                • 28.10.2015Przechowywanie dokumentw dot. usug wiadczonych przez podwykonawcw
                 Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi firm w zakresie m.in. usug budowlanych. Uzyskiwane przychody opodatkowuje w formie ryczatu. Wnioskodawczyni nie zatrudnia pracownikw, a wykonywane usugi zleca innym firmom jednoosobowym niebdcym podatnikami VAT. Umowy w zakresie robocizny zawierane s ustnie. Jakie dokumenty i przez jaki okres Wnioskodawczyni jest zobowizana przechowywa w zwizku z wykonywanymi usugami?
                 • 07.03.2014Korekta sprzeday zaewidencjonowanej na kasie i potwierdzonej faktur
                  Pytanie podatnika: Zwrot towaru i reklamacje przyjmowane s przez Wnioskodawc na podstawie telefonicznego, mailowego lub osobistego zgoszenia. W zwizku z tym, e do paragonu zostaa wystawiona faktura, korekta sprzeday nastpuje poprzez wystawienie faktury korygujcej. Czy przy sprzeday zarejestrowanej na kasie fiskalnej, do której wystawiona jest faktura a paragon zostaje podczony do egzemplarza faktury pozostajcego u sprzedawcy, ma by prowadzona ewidencja oraz zaczane protokoy z podpisem nabywcy i sprzedawcy dotyczce kas rejestrujcych?
                  • 16.01.2014Brak ksig podatkowych a szacowanie dochodu
                   Tezy: Brak ksig podatkowych stanowi nieusuwaln przeszkod do odstpienia, na podstawie art. 23 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od okrelenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania.
                   • 05.03.2013Rozliczenie roczne: Darowizny na kocieln dziaalno charytatywno-opiekucz
                    Z uzasadnienia: Dziaalno charytatywno-opiekucza Kocioa nie moe by rozumiana wycznie jako realizowanie osobistego, materialnego wsparcia, w tym edukacyjno-wychowawczego i zdrowotnego osoby korzystajcej z takiej pomocy. Oczywistym jest, e wykonujc swoje posannictwo Koci musi dysponowa odpowiedni baza materialn, w tym budynkami, czy te boiskami sportowymi. Jeli zatem dziaalno taka majca znamiona charatatywno-opiekuczej ma by prowadzona w budynkach nalecych do parafii, to ich remonty, przebudowa, a nawet budowa powinna zosta zaliczona do realizujcej cele wymienione w art. 39 ustawy o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego.
                    • 14.02.2013Wystawienie faktury przy braku paragonu a konieczno ponownej zapaty VAT
                     Pytanie podatnika: Czy Spóka powinna wystawi faktur w sytuacji, gdy klient nie jest w stanie przedstawi oryginau paragonu, jeli Spóka moe zidentyfikowa dokonan transakcj zarejestrowan uprzednio przy uyciu kasy rejestrujcej za pomoc innych ni paragon dowodów? Jeli tak, to czy wystawienie tej faktury, w przypadku gdy transakcja zostaa zaewidencjonowana uprzednio przy uyciu kasy rejestrujcej i zostaa ujta na podstawie raportów fiskalnych w deklaracji VAT Spóki, powoduje konieczno ponownej zapaty podatku VAT od tej samej transakcji?
                     • 28.12.2012Podatki 2013. Zmiany w VAT: Fakturowanie
                      W zwizku z koniecznoci implementowania zmian wprowadzonych dyrektyw Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniajc dyrektyw 2006/112/WE w sprawie wsplnego systemu podatku od wartoci dodanej w odniesieniu do przepisw dotyczcych fakturowania (Dz. Urz. UE L 189 z 22.07.2010, str. 1), zwan dalej dyrektyw 2010/45/UE, Minister Finansw wyda nastpujce rozporzdzenia:
                      • 04.12.2012PIT: Wysoko przychodu po udzieleniu bonifikaty
                       Pytanie podatnika: Czy dla celw podatku dochodowego od osb fizycznych, w przypadku udzielanych bonifikat, przychodem (postaw opodatkowania) jest kwota nalena po uwzgldnieniu bonifikat, pomniejszona o podatek VAT, czy te podstawa podatkowania powinna by ustalana z pominiciem udzielonych bonifikat?
                       • 16.10.2012Wyywienie w czasie podry subowej a przychd pracownika
                        Pytanie podatnika: Spka zamierza sporzdzi regulamin wewntrzny, w ramach ktrego pracownicy odbywajcy podre subowe uzyskaj umocowanie do tego, aby odbywajc podre nabywali w imieniu i na rzecz Spki posiki lub korzystali z posikw nabytych przez Spk w inny sposb (np. w cenie konferencji, w ktrej pracownik uczestniczy itp.). Stosujc takie rozwizanie Spka przyjmowaa bdzie, e jako pracodawca zapewnia pracownikom wyywienie, co wyeliminuje obowizek wypaty diety. Czy zapewniajc pracownikom posiki o wartoci wyszej ni kwota diety Spka jako patnik musi pobra zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych?
                        • 25.07.2012Zwrot kosztw wyywienia a przychd pracownika
                         Pytanie podatnika: Czy poniesione przez pracownikw koszty wyywienia podczas podry subowych (take ponad wysoko diety okrelonej w rozporzdzeniu w sprawie podry krajowych oraz podry zagranicznych) nie stanowi przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                         • 06.05.2011WSA: Motocykl wykorzystywany w dziaalnoci – odzie motocyklowa w KUP
                          Teza: Skoro organy podatkowe a priori uznay, e skarca wykorzystuje motocykl w dziaalnoci gospodarczej, to niezrozumiae jest dlaczego organy nie uznay za koszty uzyskania przychodw wydatkw na odzie specjalistyczn motocyklow, w szczeglnoci na nabycie butw, kurtki skrzanej, kamizelki, spodni i rkawic. Skoro bowiem w obecnych czasach jedenie motocyklem wymaga uywania odziey specjalistycznej ze wzmocnieniami, stanowicymi ochron przed niszymi temperaturami oraz przed skutkami ewentualnych wypadkw drogowych, a ponadto zasady bezpieczestwa wymagaj, aby motocyklista by ubrany w odzie specjalnie przystosowan do jazdy motocyklem, to w konsekwencji naley zgodzi si z tym, e wydatki na nabycie specjalistycznej (ochronnej) odziey motocyklowej pozostaj w zwizku z osiganymi przychodami, tym bardziej, e odzie motocyklowa rni si istotnie od odziey standardowej.
                          • 01.12.2010Zwrot za wyywienie podczas podry subowej bez PIT
                           Pytania podatnika: 1. Czy nadwyka kwoty przysugujcej pracownikom i Kierownik Regionalny z uchwalonego regulaminu wynagrodzenia i otrzymanej przez pracownika za wyywienie podczas podry subowej ponad kwot diety okrelonej w przepisach powoanego wyej rozporzdzenia, jest zwolniona z opodatkowania w wietle przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych? 2. Czy wystarczajcym dokumentem potwierdzajcym wydatek obok faktury wystawionej na spk jest faktura wystawiona na pracownika, rachunek, lub paragon z kasy fiskalnej a w przypadku braku ww. dokumentw owiadczenie pracownika o dokonanym wydatku i podanie przyczyn braku jej udokumentowania?
                           • 21.09.2010Ewidencja obrotw na kasie fiskalnej a obowizek prowadzenia odrbnej ewidencji VAT
                            Pytanie podatnika: Czy pomimo prowadzenia szczegowej ewidencji caego obrotu i kwot podatku nalenego za pomoc kasy fiskalnej (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT) musz jeszcze prowadzi dodatkow, szczegow ewidencj na mocy art. 109 ust. 3, pomimo e w kasie fiskalnej mam wprowadzony podzia obrotu o ktrym mowa w art. 120 ust. 15 i mog sporzdzi deklaracj podatkow?
                            • 01.12.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 11
                             Odsetki i prowizje zwizane z zacignitymi kredytami i poyczkami dotyczcymi prowadzonej dziaalnoci gospodarczej stanowi koszty uzyskania przychodw. Jeli kredyt lub poyczka zostay zacignite w zwizku z nabyciem lub wytworzeniem rodka trwaego, wydatki poniesione w zwizku z tym kredytem lub poyczk do dnia oddania rodka trwaego do uytkowania zwikszaj jego warto pocztkow. Rwnie w przypadku inwestycji koszty finansowe zwikszaj jej warto, ktra w przyszoci podlega bdzie amortyzacji.
                             • 16.12.2008Ewidencjonowanie w PKPiR transakcji w ramach autohandlu
                              Pytanie: Zamierzam poszerzy dziaalno gospodarcz o handel samochodami nabytymi w kraju. Prosz o informacje, jakie s zasady ewidencjonowania tego typu transakcji w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw.
                              • 01.10.2008Co powinna zawiera prawidowa nazwa spki cywilnej
                               Interpelacja nr 4263 do ministra finansw w sprawie wskazania podstawy prawnej do dania przez organy skarbowe zawierania w nazwie spki cywilnej jako elementu koniecznego imion oraz nazwisk wszystkich dziaajcych w jej ramach wsplnikw, a take wyjanienia rnego w tym zakresie stosowania prawa w zalenoci od waciwoci terytorialnej organu skarbowego
                               • 26.07.2007Orzecznictwo: Nierzetelne ewidencje
                                Zaskaronym wyrokiem z dnia 2 marca 2005 r., sygn. akt I SA/Sz 88/04 Wojewdzki Sd Administracyjny w Szczecinie oddali skarg Jacka M na decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 5 stycznia 2004 r. Nr PP. 2-4407/295/03/MFU w przedmiocie podatku od towarw i usug za miesice: stycze, luty, marzec i sierpie 2002 r.
                                • 25.06.2007Dokumentowanie wydatkw w pytaniach i odpowiedziach – cz I
                                 Dokumentowanie wydatkw w ramach pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. Rodzaj poniesionego wydatku ma znaczenie dla powinnoci jego udokumentowania w sensie odzwierciedlenia zaistniaych zdarze, skutkujcych okrelonym rodzajem wydatku. Jednak nie wystarczy samo przedstawienie dowodu poniesienia wydatku, lecz konieczne jest, aby wydatek mieci si w definicji kosztw uzyskania przychodw zapisanej w art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), z uwzgldnieniem art. 23 ustawy.