akty prawne testament

 • 24.02.2020Darowizna na wypadek śmierci
  Aktualnie nie są prowadzone prace legislacyjne dotyczące darowizny mortis causa. Dostrzega się jednak, że brak regulacji umowy darowizny w obecnie obowiązującym prawie polskim oraz brak unormowania wprost chociażby takich kwestii jak odpowiedzialność za długi spadkowe obdarowanego darowizną mortis causa, powodują potrzebę rozważenia możliwości wprowadzenia odpowiednich regulacji dotyczących darowizny mortis causa do systemu prawnego - wyjaśniło Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi na interpelację poselską.
 • 13.06.2018WSA. Opodatkowanie majątku nabytego w spadku od osoby objętej opieką
  Samo sprawowanie opieki nad spadkodawcą przez wymagany okres nie uprawnia jeszcze do uzyskania ulgi mieszkaniowej. Niezbędne jest bowiem przedstawienie także stosownej umowy zawartej ze spadkodawcą na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
 • 09.03.2017Nowy NIP dla następcy prawnego?
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, w przypadku złożenia w jego imieniu przez matkę, oświadczenia o wstąpieniu do spółek cywilnych, w miejsce zmarłego ojca stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, a jeżeli tak, to w jaki sposób powinien otrzymać numer identyfikacji podatkowej NIP?
 • 17.08.2015Nabycie mieszkania w spadku przez małżonka a prawo do zwolnienia w PIT
  Z uzasadnienia: W świetle przedstawionej dotychczas argumentacji, Sąd w składzie orzekającym w niniejszej sprawie podziela stanowisko, że nie stanowi "nabycia" w rozumieniu art. 10 ust 1 pkt 8 u.p.d.o.f. nabycie w drodze spadku po współmałżonku, nieruchomości zakupionej do majątku wspólnego w ramach ustawowej wspólności małżeńskiej. Konsekwentnie, w takim przypadku nie można przyjąć, że pięcioletni termin biegnie od daty nabycia nieruchomości w drodze otwarcia spadku.
 • 26.07.2013Prawo do zachowku zgodne z konstytucją - wyrok TK
  Prawo do zachowku nie narusza konstytucyjnej ochrony własności oraz prawa do dziedziczenia – orzekł w czwartek Trybunał Konstytucyjny. Oznacza to, że instytucja zachowku nie zostanie zniesiona.
 • 09.05.2012Dziedziczenie długów spadkowych
  Interpelacja nr 2683 do ministra sprawiedliwości w sprawie przepisów dotyczących dziedziczenia wprost
 • 28.04.2011Czym są czynności prawne
  Czynność prawna w znaczeniu prawa cywilnego, to świadome i swobodne zachowanie się osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zmierzające do osiągnięcia określonych skutków cywilnoprawnych. Warunkiem skuteczności czynności cywilnoprawnej jest występowanie w ramach określonego zdarzenia co najmniej jednego oświadczenia woli.
 • 19.11.2010PIT: Sprzedaż udziału w nieruchomości nabytego w drodze działu spadku
  Pytanie podatnika: Czy sprzedaż udziału w działce nabytej w drodze zawarcia umowy o dział spadku rodzi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 • 05.11.2010Planowanie spadkowe – ważny element zarządzania majątkiem osobistym i przedsiębiorstwa 
  Planowanie spadkowe obejmuje Plany Sukcesji dla danej rodziny lub organizacji gospodarczej albo majątkowej. Ważne jest na każdym etapie życia i za każdym razem powinno obejmować kilka scenariuszy wydarzeń.
 • 09.02.2010Lepiej za wcześnie niż za późno
  Pytania podatnika: 1. Czy spadkobierca, posiadając testament, ma prawo do złożenia zeznania SD-Z1 przed uzyskaniem orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku? 2. Czy urzędnik ma obowiązek przyjąć takie zeznanie? 3. Czy złożenie zeznania w ww. terminie (tj. przed uzyskaniem orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku) jest podstawą do zwolnienia od podatku, przy założeniu, że orzeczenie zostałoby dostarczone do Urzędu Skarbowego po jego uprawomocnieniu się?
 • 30.03.2009Będą zmiany w prawie spadkowym
  Interpelacja nr 6745 do ministra sprawiedliwości w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny dotyczącej dziedziczenia ustawowego
 • 05.12.2008Dziedziczenie gospodarstwa rolnego
  Pytanie: Pod koniec września 2008 r. odziedziczyłam po mężu gospodarstwo rolne o pow. 10 ha, na którym posadowiony jest dom oraz budynek gospodarski. Mąż nie pozostawił testamentu, ja pracuję i mieszkam na naszej gospodarce. Nie mamy dzieci, mąż ma dwie siostry, które mieszkają i żyją poza naszą rodzinną miejscowością. Czy w związku z powyższym będą na mnie ciążyć jakieś obowiązki podatkowe?
 • 09.03.2007Kto zapłaci podatek od gruntu zmarłego
  Interpelacja nr 5985 do ministra finansów w sprawie podatku od gruntów nieżyjących właścicieli i dalszej procedury postępowania spadkowego i egzekucyjnego