Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

artykuł rzecznika

 • 05.01.2021Rzecznik MŚP: Ochronne przepisy o kontroli przedsiębiorców - jest problem
  Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców dostrzega narastający problem wyłączania ochronnych przepisów o kontroli przedsiębiorców w ramach projektowania przez różne organy aktów normatywnych dotyczących wykonywania działalności gospodarczej.
  • 10.07.2020UOKiK: Koronawirus - pakiet informacji dla konsumentów
   Odwołane loty i wycieczki, nieuczciwe ceny w sklepach, wprowadzające w błąd oferty. Z takimi problemami borykają się konsumenci w czasach zagrożenia epidemiologicznego. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskiego Centrum Konsumenckiego i na infolinię konsumencką w ostatnim czasie wpływa zwiększona liczba pytań i skarg od konsumentów. W związku z tym UOKiK przygotował dla konsumentów specjalny pakiet informacji.
   • 09.07.2020UOKiK: Koronawirus - pakiet informacji dla konsumentów
    Odwołane loty i wycieczki, nieuczciwe ceny w sklepach, wprowadzające w błąd oferty. Z takimi problemami borykają się konsumenci w czasach zagrożenia epidemiologicznego. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskiego Centrum Konsumenckiego i na infolinię konsumencką w ostatnim czasie wpływa zwiększona liczba pytań i skarg od konsumentów. W związku z tym UOKiK przygotował dla konsumentów specjalny pakiet informacji.
    • 01.06.2020Tarcza antykryzysowa. Dofinansowanie wynagrodzeń  - objaśnienia prawne MPiPS
     Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnień prawnych dotyczących wykładni art. 15g tzw. Tarczy antykryzysowej na mocy którego przedsiębiorcy mogą się ubiegać o pomoc w formie wypłaty ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy oraz środków z ww. Funduszu na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń na ww. dofinansowanie wynagrodzenia.
     • 04.10.2019Istotny wyrok TS UE w sprawie pytań prejudycjalnych w procesie frankowiczów
      Dzisiaj zapadł wyrok TS UE w sprawie dotyczącej odpowiedzi na cztery pytania prejudycjalne, skierowane przez Sąd okręgowy w Warszawie, prowadzący sprawę z pozwu pary kredytobiorców frankowych przeciwko Raiffeisen Bank International AG. Proces związany jest między innymi z istnieniem niedozwolonych zapisów w kwestionowanej przez powodów umowie tzw. kredytu frankowego.
      • 03.10.2019Istotny wyrok TS UE w sprawie pytań prejudycjalnych w procesie frankowiczów
       Dzisiaj zapadł wyrok TS UE w sprawie dotyczącej odpowiedzi na cztery pytania prejudycjalne, skierowane przez Sąd okręgowy w Warszawie, prowadzący sprawę z pozwu pary kredytobiorców frankowych przeciwko Raiffeisen Bank International AG. Proces związany jest między innymi z istnieniem niedozwolonych zapisów w kwestionowanej przez powodów umowie tzw. kredytu frankowego.
       • 06.09.2019VAT: Posiłki i poczęstunki dla pracowników i kontrahentów
        W praktyce gospodarczej zakres dodatkowych świadczeń dla pracowników i kontrahentów jest zróżnicowany. Dzisiejsza interpretacja rozstrzyga (w sposób wyczerpujący i szczegółowy) wątpliwości, związane z prawem do odliczenia podatku VAT oraz konieczności jego naliczania w różnych sytuacjach nieodpłatnego przekazania składników spożywczych, napojów i posiłków.
        • 27.02.2019ZUS odmawia wydania zaświadczeń A1
         Nowo opracowane wytyczne, które zaczęły obowiązywać od dnia 2 maja 2018 r. przewidują: odejście od stosowania art. 11 rozp. nr 987/2009 podczas rozpatrywania wniosku cudzoziemca o poświadczenie dokumentu A1, uwzględnienie na potrzeby postępowania poszerzonej listy tytułów pobytowych uprawniających cudzoziemca do legalnego przebywania oraz wykonywania pracy na terytorium RP, a także uznanie rezydencji podatkowej obywatela państwa trzeciego w RP, jako drugiego, oprócz jednego z przedstawionych powyżej tytułów pobytowych za bezwzględnie obowiązujące kryterium do uznania pobytu cudzoziemca na terytorium RP za legalny - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
         • 18.02.2019Odliczenie VAT z faktury od niezarejestrowanego podatnika
          Mając na uwadze, że czynności udokumentowane wskazanymi we wniosku fakturami były opodatkowane właściwą stawką podatku VAT a podatnik nabyte od kontrahenta towary wykorzystywał do czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahenta, za okresy gdy dokonując dostaw towarów na rzecz podatnika, kontrahent zachowywał się jak podatnik podatku VAT, pomimo że nie figurował w rejestrze podatników VAT czynnych - wyjaśnił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
          • 28.12.2018TSUE: Opodatkowanie podatkiem VAT zaliczek w turystyce
           W dniu 19 grudnia 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) wydał wyrok w sprawie C-422/17, Skarpa Travel sp. z o.o.. Przedmiotowym wyrokiem zakończono wieloletni spór w zakresie opodatkowania zaliczek na poczet usług turystycznych.
           • 21.05.2018NSA. Ulga meldunkowa: Akt notarialny może być oświadczeniem
            Z uwagi na brak określenia jakichkolwiek warunków dotyczących tak formy jak i treści oświadczenia o spełnieniu warunków ulgi meldunkowej, w każdej sprawie ocenie należy poddać całokształt okoliczności faktycznych w celu ustalenia, czy podatnik wyraził w jakikolwiek sposób swoją wolę o zamiarze skorzystania z tej ulgi. Przeanalizować należy wszystkie dokumenty mogące mieć znaczenie z punktu widzenia wymogu przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 126 w zw. z art. 21 ust. 21 ustawy o PIT (art. 8 ustawy zmieniającej z 2008 r.), które zostały złożone do urzędu skarbowego, a wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść podatnika - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
            • 25.04.2018NSA. Do limitu zwolnienia z VAT wlicza się tylko krajową sprzedaż
             Wartości sprzedaży dokonanej na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju przez podatnika, będącego drobnym przedsiębiorcą, do którego ma zastosowanie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie wlicza się do wynikającego z tego przepisu limitu kwotowego określającego prawo do zwolnienia od podatku - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
             • 29.03.2018NSA: Orzeczenie TS UE wydane w trybie pytania prejudycjalnego może być podstawą wznowienia postępowania
              Z uzasadnienia: Nie można mieć jednak wątpliwości, że wzruszenie prawomocnego orzeczenia w przypadku niezgodności z prawem unijnym jest środkiem chroniącym uprawnienia jednostek, które nie otrzymały takiej ochrony na pierwotnym etapie postępowania. Wzruszenie prawomocnego orzeczenia pozwala na wyeliminowanie lub ograniczenie szkody, do której wynagrodzenia zobowiązane byłoby państwo członkowskie z tytułu naruszenia prawa unijnego.
              • 16.11.2017Orzeczenie TSUE w trybie pytania prejudycjalnego jako podstawa wznowienie postępowania
               Teza: Podstawą wznowienia postępowania, o której mowa w art. 272 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) może być orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydane w trybie pytania prejudycjalnego, nawet jeżeli to orzeczenie nie zostało doręczone stronie wnoszącej skargę o wznowienie postępowania.
               • 28.06.2017WSA. Najem na cele mieszkaniowe: Prawo do zwolnienia z VAT należy udowodnić
                Z uzasadnienia: Podatnik korzystając z ulgi powinien posiadać dowody na jej prawidłowe zastosowanie, co rozpoznawanej sprawie sprowadzałoby się do imiennego wskazania osób fizycznych korzystających z wynajmowanych przez niego pomieszczeń w sposób wskazujący na "cel zapewniający potrzeby mieszkaniowe, jako główne miejsce pobytu". Podkreślić także należy, że celem tej ulgi nie jest kwestia uzyskania korzyści podatkowej po stronie wynajmującego lokal mieszkalny, ale ze względów społecznych zapobieżenie wzrostowi kosztów najmu lokali mieszkalnych a tym samych uzyskaniu korzyści polegającego na niższym nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynszu płaconego przez najemcę.
                • 20.12.2016Wydatki na wytworzenie wzoru użytkowego jako koszt działalności
                 Pytanie: Spółka jest podatnikiem CIT oraz czynnym podatnikiem VAT. Spółka wytworzyła wzór użytkowy i w związku z tym poniosła niezbędne wydatki min. opłaty urzędowe, honorarium rzecznika patentowego. Spółka dokonała zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP przedmiotowego wzoru. Wzór ten będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności. Czy wydatki poniesione na wytworzenie wzoru można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów?
                 • 05.09.2016Podatki 2016: Biznes przeciwko wykorzystywaniu skargi pauliańskiej
                  Nie ma żadnych podstaw do tego, aby aparat skarbowy wykorzystywał do egzekucji zobowiązań podatkowych instytucję skargi pauliańskiej – twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który w ostatnich dniach wysłał w tej sprawie list do rzecznika praw obywatelskich
                  • 02.09.2016Podatki 2016: Biznes przeciwko wykorzystywaniu skargi pauliańskiej 
                   Nie ma żadnych podstaw do tego, aby aparat skarbowy wykorzystywał do egzekucji zobowiązań podatkowych instytucję skargi pauliańskiej – twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który w ostatnich dniach wysłał w tej sprawie list do rzecznika praw obywatelskich
                   • 03.11.2015Kwota wolna od podatku musi być wyższa
                    Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące kwoty wolnej od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych są niekonstytucyjne. Muszą być zmienione, a sama kwota – podwyższona. Do takiego wniosku doszedł w zeszłym tygodniu Trybunał Konstytucyjny. Kwota wolna od PIT nie jest jednak jedynym naszym problemem i warto na to zwrócić uwagę.
                    • 02.11.2015Kwota wolna od podatku musi być wyższa
                     Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące kwoty wolnej od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych są niekonstytucyjne. Muszą być zmienione, a sama kwota – podwyższona. Do takiego wniosku doszedł w zeszłym tygodniu Trybunał Konstytucyjny. Kwota wolna od PIT nie jest jednak jedynym naszym problemem i warto na to zwrócić uwagę.
                     • 21.09.2015Opodatkowanie VAT usług magazynowania towarów
                      Pytanie podatnika: Czy kompleksowe usługi magazynowania świadczone przez Spółkę w Polsce na rzecz podmiotów zagranicznych podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce?
                      • 16.09.2015Zwrot niesłusznie pobranego podatku PCC przez notariusza
                       Pytanie podatnika: Czy w przypadku pobrania niesłusznie przez notariusza podatku od czynności cywilnoprawnych od wartości emisyjnej akcji spółce będzie przysługiwać zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych wynikający z różnicy pomiędzy pobranym podatkiem od wartości emisyjnej akcji a podatkiem jaki należało pobrać od nominalnego podwyższenia kapitału zakładowego spółki?
                       • 15.04.2015Odliczenie podatku z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT
                        Pytanie podatnika: Czy Spółka miała prawo do odliczenia podatku VAT z faktur od kontrahenta, który wystawił faktury VAT za faktycznie świadczone usługi informatyczne wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych jeśli kontrahent ten zachował się jak podatnik VAT czynny, numer faktury był poprzedzony zapisem - Faktura VAT, pomimo, iż nie dokonał rejestracji do celów podatku VAT i nie był zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP?
                        • 05.12.2014Uchwała NSA: Umowa dożywocia bez PIT
                         W przypadku zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i 3 tej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                         • 31.07.2014Zwolnienie z VAT a odliczenie podatku
                          Teza: Podatnik, który zastosował do określonych transakcji zwolnienie w podatku VAT nie może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), nawet wówczas, gdy przepis wprowadzający to zwolnienie pozostawał niezgodny z dyrektywą. W sytuacji jednak, gdy przepis dyrektywy wprowadzający zwolnienie jest bezwarunkowy i wystarczająco precyzyjny, podatnik może transakcje, które zgodnie z prawem krajowym ale wbrew dyrektywie pozostawały zwolnione od podatku VAT, opodatkować i skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego.
                          • 20.05.2014PIT: Sprzedaż nieruchomości nieujętej w ewidencji środków trwałych
                           Z uzasadnienia: Ustawodawca w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT określił sprzedaż jakich konkretnie składników majątkowych stanowi przychód z działalności gospodarczej, wskazując ich wspólną cechę, a mianowicie ujęcie w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W konsekwencji, przychód uzyskany z odpłatnego zbycia użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby działalności gospodarczej, ale nieujętej w ewidencji środków trwałych, nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ww. ustawy.
                           • 07.05.2014Ochrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym
                            Interpelacja nr 24668 w sprawie doktryny o jednorazowym charakterze ochrony dłużnika w przypadku postępowania egzekucyjnego.
                            • 04.09.2012Eksport a VAT – obowiązek podatkowy, fakturowanie, zaliczki
                             Pytanie podatnika: Czy Spółka dokona eksportu towarów na rzecz podmiotu z Finlandii (Nabywca) do Odbiorcy w Korei Południowej? Czy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych kolejnych zaliczek? Kiedy wystawić fakturę? Czy można wystawić fakturę zbiorczą?
                             • 05.12.2011Działalność nieopodatkowana a proporcja VAT
                              W świetle przepisów art. 86 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie mogą wpłynąć na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu art. 90 ust. 3 powołanej wyżej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                              • 18.01.2011Polowanie z nagonką
                               Tego jeszcze nie było. Rząd idzie na wojnę z własnym aparatem urzędniczym. Na razie jest zabawnie. O „ustawie zwalniającej” pisano wiele. Głównie o tym, że po zwolnieniu na podstawie tej ustawy urzędnik jak w banku ma wygraną w sądzie pracy, co zaskutkuje przywróceniem do pracy bądź solidnym odszkodowaniem. Niedawno podobne wątpliwości wyraził prezydent, ustawę odsyłając do trybunału konstytucyjnego. W międzyczasie urzędników przybyło bagatela o trzydzieści tysięcy. Prawdopodobnie na wszelki wypadek. Żeby było kogo zwalniać.
                               • 24.11.2010Alimenty także dla dorosłych, uczących się rodziców
                                Pozbawienie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osób pełnoletnich, uczących się w szkole lub szkole wyższej ze względu na posiadanie własnego dziecka narusza zasadę równości wobec prawa – orzekł Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich. Tym samym sędziowie stwierdzili niekonstytucyjność art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.  
                                • 05.11.2010ZUS ws. zbiorowego pozwu przedsiębiorców
                                 Ostatnio gazety rozpisywały się na temat małopolskich przedsiębiorców, którzy zamierzają złożyć pozew zbiorowy przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Zdaniem przedsiębiorców, urzędnicy ZUS wprowadzili ich w błąd, informując, że nie muszą płacić składek w czasie przerwy w wykonywaniu działalności gospodarczej, a następnie ZUS zażądał zaległych pieniędzy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych postanowił odpowiedzieć na te publikacje prasowe. Poniżej publikujemy treść odpowiedzi pełniącego obowiązki rzecznika prasowego ZUS, która została zamieszczona wczoraj na stronie internetowej Zakładu:
                                 • 19.02.2009Odroczenie terminu złożenia zeznania podatkowego przez oboje małżonków
                                  Odpowiadając na pismo nr (...) Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie stosowania art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kontekście odroczenia terminu złożenia zeznania podatkowego przez organ podatkowy w drodze decyzji administracyjnej, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:
                                  • 13.05.2008Polityka konsumencka do 2009 roku
                                   Budowa bezpiecznego i przyjaznego konsumentom rynku to jedno z najważniejszych zadań przyjętej przez rząd Strategii polityki konsumenckiej na lata 2007-2009. W najbliższych latach polityka ta ma sprzyjać dialogowi między konsumentami a przedsiębiorcami, rozwijaniu skutecznego systemu poradnictwa oraz tworzeniu rozwiązań ułatwiających dochodzenie roszczeń konsumenckich.
                                   • 04.04.2008Niekonstytucyjna nowelizacja
                                    Trybunał Konstytucyjny orzekł, że cztery artykuły ustawy o gospodarce nieruchomościami, znowelizowanej 28 listopada 2003 roku, są niezgodne z konstytucją. Sędziowie rozpoznali połączone wnioski prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.
                                    • 05.12.2007ZRP: Ulga prorodzinna dla płatników ryczałtu
                                     Związek Rzemiosła Polskiego powtórnie zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów wprowadzających prorodzinną ulgę w podatku dochodowym. ZRP chce, by skarga dotyczyła tylko możliwości korzystania z ulgi przez płatników  ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
                                     • 29.11.2007Orzecznictwo — Rozszerzenie ograniczeń w odliczaniu VAT przy zakupie samochodów niezgodne z prawem UE
                                      Pismem z dnia 17 lipca 2006 r. I, sp. z o. o. złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze VAT dokumentującej zakup, dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, samochodu osobowego.
                                      • 16.09.2007Orzecznictwo — Transakcje uznane za fikcyjne — odliczenie VAT niemożliwe
                                       Zaskarżonym wyrokiem z 19 stycznia 2005 r., sygn. akt SA/Sz 1855/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Spółki Akcyjnej E w Szczecinie na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2003 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2001 r.
                                       • 31.05.2007ZUS: Informowaliśmy o bezzasadności roszczeń emerytów i rencistów
                                        List Rzecznika Prasowego ZUS do Gazety Wyborczej w odpowiedzi na komentarz Roberta Ogłodzińskiego "ZUS pachnie zemstą":
                                        • 19.09.2006Bez przełomu w sprawie odliczenia VAT od paliwa i samochodów
                                         Wzór Lisaka doczekał się rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym. Ten zaś orzekł wczoraj, po rozprawie, która była odpowiedzią na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, że prawo do odliczenia tylko 50% (nie więcej niż 5000 zł) podatku naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych i pojazdów samochodowych o określonej ładowności jest zgodne z Konstytucją. Ustawodawca miał także prawo określić, jaki dokument służy ustaleniu, czy dany pojazd spełnia ustawowy warunek skorzystania z odliczenia w pełnej wysokości. Za zgodny z Konstytucją został uznany także artykuł ograniczający prawo do odliczenia VAT przy zakupie nabywanych przez podatnika VAT paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu.
                                         • 24.08.2006Brak przepisów przejściowych dotyczących osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury w 2008 r.
                                          Tym razem Rzecznik Praw Obywatelskich, 7 sierpnia 2006 r., zwrócił się z pismem do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie braku przepisów przejściowych dotyczących osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury w 2008 r., co powoduje, że otrzymaliby niższe świadczenie aniżeli ubezpieczeni przechodzący od 2009 r. na tzw. "emeryturę mieszaną".
                                          • 07.02.2006Skarga kasacyjna w postępowaniu administracyjnym (w tym podatkowym)
                                           Skarga kasacyjna stanowi środek odwoławczy od wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny1) (dalej: WSA). Celem kasacji jest ostateczna kontrola zgodności z prawem orzeczeń sądowych. Należy zaznaczyć, iż postępowanie kasacyjne nie ma na celu kontroli ustaleń faktycznych, będących podstawą zaskarżonego orzeczenia, a jedynie kontrolę prawidłowości stosowania prawa. Sądem właściwym do rozpatrywania skarg kasacyjnych od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych jest Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA). Należy zaznaczyć, iż w przypadku uwzględnienia skargi kasacyjnej NSA uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub części i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi, który wydał orzeczenie2).
                                           • 28.11.2005Rzecznik do Ministra Finansów – niekonstytucyjny przepis Ordynacji podatkowej.
                                            Kolejne wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Finansów (RPO/518696/05/V z 17.11.2005 r.) – tym razem w sprawie terminu do wniesienia roszczenia odszkodowawczego w sprawach podatkowych. Zgodnie z art. 260 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa stronie, która poniosła szkodę na skutek wydania decyzji, która następnie została uchylona w wyniku wznowienia postępowania lub stwierdzono nieważność tej decyzji, służy odszkodowanie za poniesioną stratę i utracone korzyści, chyba że przesłanki, które uzasadniają uchylenie decyzji lub stwierdzenie jej nieważności, powstały z winy strony.