Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

blankiet weksla

 • 11.01.2007PARP w sprawie wzoru weksla
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 225, poz. 1635) od 01 stycznia 2007 r. weksle własne in blanco składane do PARP (lub do Regionalnych Instytucji Finansujących) przez beneficjentów dla zabezpieczenia wykonania umów o dofinansowanie nie podlegają opłacie skarbowej. Od 2007 roku nie ma też w obiegu tzw. urzędowych blankietów wekslowych.
  • 11.04.2006Projekt ustawy o opłacie skarbowej - będą nowe obciążenia
   Projekt ustawy o opłacie skarbowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2007 r. przewiduje głównie zniesienie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej od podań i załączników do podań, weksli oraz dokumentów zawierających oświadczenie woli poręczyciela z katalogu przedmiotów podlegających opłacie skarbowej i powiązaniu obowiązku zapłaty opłaty skarbowej wyłącznie z konkretnymi czynnościami organów administracji publicznej oraz podmiotów innych niż organy administracji rządowej lub samorządowej wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, a także wyeliminowanie możliwości zapłaty opłaty skarbowej znakami opłaty skarbowej i urzędowymi blankietami wekslowymi.
   • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (1)
    Część zaproponowanych przez MF zmian jest korzystna dla podatników. Oto one:
    • 24.01.2006Minimalizowanie ryzyka strat przy realizacji umowy dostawy
     Przy umowie dostawy występują dwie strony. Jedna z nich, zwana dostawcą, zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz do ich dostarczenia częściami albo periodycznie (przez pewien powtarzający się okres). Drugą stroną jest odbiorca, który zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny (art. 605 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. 1964.16.93 z późn. zm.). Charakterystyczną cechą tego stosunku zobowiązaniowego jest to, że dostawca nie tylko dostarcza sam towar, ale dodatkowo wytwarza go we własnym zakresie.