Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ceny mieszkania

 • 20.08.2020Ulga mieszkaniowa w PIT: Przeniesienie wasnoci nieruchomoci w zamian za zwolnienie z dugu
  W ramach umowy datio in solutum dochodzi do zapaty ceny sprzeday zbywanej nieruchomoci i jednoczenie nabycie czci nieruchomoci (lub lokalu), co skutkuje prawem do zwolnienia wynikajcego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podkrelenia jednak wymaga, e nabycie czci nieruchomoci (lub lokalu) musi nastpi celem zaspokojenia „wasnych potrzeb mieszkaniowych”. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
  • 15.06.2020Miesic do miesica ceny spadaj, rok do roku - rosn
   W maju br. ceny towarów i usug konsumpcyjnych wzrosy o 2,9 proc. w skali roku – poda Gówny Urzd Statyczny. Wysza inflacja dotyczya cen usug, które wzrosy o 7,1 proc. W przypadku towarów ceny zwikszyy si o 1,4 proc. W skali miesicznej odnotowano natomiast deflacj (spadek cen o 0,2 proc. wzgldem kwietnia br.). Maj okaza si wic drugim z rzdu miesicem ze spadkiem cen.
   • 24.04.20208,5 proc. ryczat nie dla profesjonalnego najmu krótkoterminowego
    Podatnik planuje zakup mieszkania w miejscowoci nadmorskiej w ramach tzw. „second home”, z którego mógby korzysta w okresie letnim. Poza okresem, w którym mieszkanie bdzie uytkowane w celach prywatnych podatnik rozwaa oddanie mieszkania firmie, która zapewnia profesjonaln obsug najmu krótkoterminowego, a jednoczenie nie blokuje wacicielom korzystania z mieszkania dla celów prywatnych. Czy waciw form opodatkowania w tym przypadku bdzie forma ryczatu od przychodów ewidencjonowanych z zastosowaniem stawki 8,5%?
    • 20.04.2020Warto pocztkowa mieszkania wedug wasnej wyceny
     Czy, z uwagi na brak moliwoci ustalenia do amortyzacji wartoci pocztkowej rodka trwaego (mieszkania), podatnik moe przyj warto pocztkow w wysokoci wynikajcej z wyceny dokonanej przez niego, z uwzgldnieniem cen rynkowych rodków trwaych tego samego z grudnia roku poprzedzajcego rok (w tym przypadku 2019 r.) zaoenia ewidencji lub sporzdzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zuycia?
     • 16.04.2020Czy warto rejestrowa si dla potrzeb VAT, czy lepiej wybra zwolnienie?
      W przypadku podatników rozpoczynajcych dziaalno gospodarcz, nieplanujcych sprzeday w zakresie towarów lub usug, które obligatoryjnie powoduj konieczno zarejestrowania si jako podatnik VAT, najczciej pojawia si wtpliwo, czy zasadne jest dobrowolne dokonanie takiej rejestracji. Aby odpowiedzie na tak postawione pytanie, przede wszystkim naley pozna profil potencjalnych klientów przedsibiorcy, to, czy bd nimi przede wszystkim podatnicy VAT, czy te podmioty nieposiadajce takiego statusu.
      • 15.04.2020Czy warto rejestrowa si dla potrzeb VAT, czy lepiej wybra zwolnienie?
       W przypadku podatników rozpoczynajcych dziaalno gospodarcz, nieplanujcych sprzeday w zakresie towarów lub usug, które obligatoryjnie powoduj konieczno zarejestrowania si jako podatnik VAT, najczciej pojawia si wtpliwo, czy zasadne jest dobrowolne dokonanie takiej rejestracji. Aby odpowiedzie na tak postawione pytanie, przede wszystkim naley pozna profil potencjalnych klientów przedsibiorcy, to, czy bd nimi przede wszystkim podatnicy VAT, czy te podmioty nieposiadajce takiego statusu.
       • 26.03.2020Najem prywatny: Wystawianie rachunków
        W ramach tzw. najmu prywatnego wynajmuj mieszkanie, na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy najmu. Ostatnio mój klient zayczy sobie, abym mu wystawiaa faktur ze wzgldu na fakt, e cz kwoty zapaconego najmu zwraca mu zakad pracy. Nie jestem vatowcem, jaki wobec tego dokument powinnam wystawia?
        • 24.03.2020Najem prywatny: Wystawianie rachunków
         W ramach tzw. najmu prywatnego wynajmuj mieszkanie, na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy najmu. Ostatnio mój klient zayczy sobie, abym mu wystawiaa faktur ze wzgldu na fakt, e cz kwoty zapaconego najmu zwraca mu zakad pracy. Nie jestem vatowcem, jaki wobec tego dokument powinnam wystawia?
         • 28.10.2019Sprzeda mieszkania na kredyt: Termin przelewu zaley od banku
          Wprowadzenie obligatoryjnego uruchomienia kredytu bankowego na zakup mieszkania ju w momencie podpisania aktu notarialnego wymagaoby wprowadzenia obowizku wywizania si przez kupujcego ze wszystkich czynnoci zwizanych z umow kredytow i jej zabezpieczeniem przez bank (np. ubezpieczenie) jeszcze przed przejciem na niego prawa wasnoci lokalu, co byoby niewtpliwie skomplikowane pod ktem prawnym. W praktyce mogoby to znacznie zwiksza koszt kredytu, a tym samym ograniczy jego dostpno - wyjanio Ministerstwo Sprawiedliwoci.
          • 15.10.2019Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majtkowych (formularz podatkowy SD-3)
           Dostajesz darowizn albo dziedziczysz spadek? Jeli dostajesz za darmo jakie rzeczy albo prawa majtkowe (majtek) - zó formularz podatkowy SD-3 i zapa podatek od spadków i darowizn.
           • 14.10.2019Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majtkowych (formularz podatkowy SD-3)
            Dostajesz darowizn albo dziedziczysz spadek? Jeli dostajesz za darmo jakie rzeczy albo prawa majtkowe (majtek) - zó formularz podatkowy SD-3 i zapa podatek od spadków i darowizn.
            • 11.10.2019WSA: Wspólnotowy Kodeks Celny: Prowizje niedoliczane do wartoci celnej
             Z uzasadnienia: W uwadze do artykuu 8 ust. 1 (a) (i) Kodeksu Wartoci Celnej WTO zdefiniowano okrelenie "prowizja od zakupu" jako "opaty dokonywane przez importera swojemu agentowi za usugi zwizane z reprezentowaniem go za granic przy zakupie towarów dla których ustalana jest warto celna". Tak pojmowana prowizja nie podlega dodaniu do wartoci celnej przy jej ustalaniu. (...)
             • 28.08.2019Amortyzacja: Gdy nie moesz ustali ceny nabycia, ustal warto rynkow
              Pytanie: Czy prawidowe jest przyjcie zgodnie z art. 22g ust. 8 ustawy o PIT, z uwagi na brak moliwoci ustalenia przez Wnioskodawczyni do amortyzacji wartoci pocztkowej rodka trwaego (mieszkania nabytego w 1995 r. za kwot 6414 z 30 gr, w którym w latach wczeniejszych Wnioskodawczyni bya zmuszona na wasne potrzeby przeprowadzi modernizacj i remonty, a z przyczyn od Niej niezalenych nie posiada dokumentów potwierdzajcych warto poniesionych wydatków) wedug cen rynkowych rodków trwaych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzajcego rok (w przypadku Wnioskodawczyni 2018 r.) zaoenia ewidencji lub sporzdzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zuycia?
              • 01.07.2019UOKiK: Deweloper bdzie musia wicej
               Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotowa projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (UD358), który obecnie jest przedmiotem prac rzdu. Wród projektowanych rozwiza jest m.in wprowadzenie obowizku przekazania przez dewelopera prospektu informacyjnego osobie kupujcej mieszkanie (dotychczas prospekt by wydawany na danie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej), a take zmian w zakresie informacji zawartych w prospekcie. Ponadto projekt przewiduje rozszerzenie zakresu dokumentów, z którymi osoba zainteresowana zawarciem umowy z deweloperem bdzie moga zapozna si w lokalu dewelopera.
               • 06.06.2019Podatnik wycofuje rodek trway z dziaalnoci gospodarczej, a co z VAT?
                Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug nie zawiera definicji rodka trwaego. Poszukujc jej w innych aktach prawnych równie nie jest atwo j odnale. Ustawodawca zamiast poda prost definicj wskaza warunki, które dana rzecz powinna speni, aby móc zosta uznan za rodek trway.
                • 05.06.2019Podatnik wycofuje rodek trway z dziaalnoci gospodarczej, a co z VAT?
                 Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug nie zawiera definicji rodka trwaego. Poszukujc jej w innych aktach prawnych równie nie jest atwo j odnale. Ustawodawca zamiast poda prost definicj wskaza warunki, które dana rzecz powinna speni, aby móc zosta uznan za rodek trway.
                 • 09.05.2019W relacji klient - deweloper to klient ryzykuje najbardziej
                  Pomimo umieszczenia rodków na Otwartym Mieszkaniowym Rachunku Powierniczym, klient dewelopera naraony jest na cakowit utrat pienidzy w wielu przypadkach - np. upadoci dewelopera, nieprzeniesienia przez dewelopera na nabywc wasnoci lokalu lub domu w terminie okrelonym w umowie deweloperskiej, nierozpoczcia przez dewelopera budowy albo braku kontynuacji budowy rozpocztej, wypowiedzenia umowy o prowadzenie OMRP przez bank (w sytuacji np. zaprzestania budowy). Prace legislacyjne zmierzajce do zmiany tej sytuacji cigle trwaj.
                  • 10.04.2019WSA. Zapis w akcie notarialnym pozwala skorzysta z ulgi meldunkowej w PIT
                   Z uzasadnienia: Przepisy ustawy nie okrelay, w jaki sposób i gdzie ma by wyraone stwierdzenie, e podatnik "spenia warunki do zwolnienia", byleby to owiadczenie zostao wyraone w terminie do zoenia zeznania rocznego (...) wola osoby chccej skorzysta z ulgi meldunkowej moe by wyraona wprost - przez ustne lub pisemne zoenie okrelonego owiadczenia - jak równie w sposób dorozumiany, przez kade zachowanie, które ujawnia jej wol w sposób dostateczny (...) W orzecznictwie sdów administracyjnych przyjmuje si, e takie owiadczenie moe by sformuowane m.in. w akcie notarialnym, bdcym podstaw sprzeday lokalu mieszkalnego.
                   • 21.03.2019Ulga mieszkaniowa - najpierw zakup nieruchomoci, potem sprzeda innej
                    Aby skorzysta z ulgi mieszkaniowej, konieczne jest spenienie dwóch warunków: wydatkowanie przychodu na wasne cele mieszkaniowe i dokonanie tej czynnoci przed upywem dwuletniego terminu od koca roku podatkowego, w którym nastpio zbycie. Podatnicy czsto maj wtpliwoci, co w sytuacji, w której najpierw kupi nieruchomo z przeznaczeniem na wasne cele mieszkaniowe, a dopiero potem uzyskaj przychód ze sprzeday innej nieruchomoci. Tak wtpliwo rozstrzyga przedstawiona dzisiaj interpretacja.
                    • 19.02.2019NSA. Zwolnienie z PIT przy zakupie mieszkania od dewelopera
                     Z uzasadnienia: W istocie kwoty pacone deweloperowi na podstawie umowy deweloperskiej stanowi wydatki na budow wasnego lokalu. Lokal ten wprawdzie w momencie ich poniesienia nie stanowi jeszcze wasnoci podatnika (bo nie istnieje), jednake wydatki s indywidualnie wyliczone w odniesieniu do konkretnego przyszego lokalu (…) Wpaty dokonywane przez nabywc w wykonaniu umowy deweloperskiej s wydatkami na budow wasnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 pkt d ustawy o PIT.
                     • 14.02.2019Przeksztacanie uytkowania wieczystego – nowela ju obowizuje
                      Dzi wesza w ycie nowela dotyczca przepisów ws. przeksztacania prawa uytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo wasnoci tych gruntów. Nowe regulacje dotycz bezporednio kwestii bonifikat, które budziy wczeniej wtpliwoci.
                      • 13.02.2019Przeksztacanie uytkowania wieczystego – nowela ju obowizuje
                       Dzi wesza w ycie nowela dotyczca przepisów ws. przeksztacania prawa uytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo wasnoci tych gruntów. Nowe regulacje dotycz bezporednio kwestii bonifikat, które budziy wczeniej wtpliwoci.
                       • 17.01.2019NSA: Jak kwalifikowa ródo przychodów
                        Jak naley zakwalifikowa przychód w przypadku istnienia rónych, konkurencyjnych róde przychodów wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych? Ten problem powraca co jaki czas. Ponisze orzeczenie zapado w sprawie niezbyt czsto wystpujcej w praktyce obrotu nieruchomociami, ale uzasadnienie NSA zawiera istotne argumenty i rozwaania, które mog pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytanie przedstawione na pocztku.
                        • 16.01.2019Inflacja nieco zwalnia. Wzrost wynagrodze nie przeoy si na ceny usug
                         W grudniu 2018 r. ceny towarów i usug konsumpcyjnych wzrosy o 1,1 proc. w skali miesica i byy na niezmienionym poziomie rok do roku – poda Gówny Urzd Statystyczny. Eksperci oceniaj, e w praktyce wzrost wynagrodze w niektórych branach usugowych zosta zaabsorbowany przez przedsibiorców i nie przeniesiono go na ceny usug.
                         • 05.12.2018Wydatki na mieszkanie w PKPiR
                          Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno, która obejmuje handel nieruchomociami na wasny rachunek. Wnioskodawca naby z rynku wtórnego od osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci mieszkanie w celu jego dalszej odsprzeday (lokal stanowi towar handlowy). Lokal ten wymaga ponoszenia nakadów budowlano-remontowych. Czy koszty zwizane z usugami remontowymi powinny by klasyfikowane w podatkowej ksidze przychodów i rozchodów w kolumnie 13 - jako pozostae wydatki, czy te w kolumnie 10 - jako zakup towarów handlowych i materiaów?
                          • 30.11.2018Ulga mieszkaniowa: Wydatki sfinansowane zaliczkami i zadatkami przed ostateczn sprzeda
                           Cig wydarze dot. sprzeday nieruchomoci zapocztkowany jest czsto umow przedwstpn, otrzymaniem z tytuu zbycia zadatku/zaliczki od nabywcy i wreszcie zakoczony zawarciem ostatecznej umowy sprzeday przenoszcej wasno. Mona by wic uzna za „dzie zbycia” w rozumieniu przepisów dotyczcych ulgi mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób fizycznych zarówno dzie pierwszy jak i ostatni tego procesu. W orzecznictwie przyjo si jednak, e biorc pod uwag cel ulgi mieszkaniowej przywiecajcy ustawodawcy, w przypadku sprzeday nieruchomoci wieloetapowo, wydatkowanie na wasne cele mieszkaniowe rodków uzyskanych przez zbywc w zwizku ze zbyciem na dowolnym etapie procesu sprzeday, bdzie umoliwiao skorzystanie z ulgi.
                           • 13.11.2018Odliczenie VAT z faktury za najem mieszka dla pracowników
                            Pytanie: Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca nabywa usugi wynajmu lokali mieszkalnych na rzecz swoich pracowników, to przedmiotowa transakcja korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, co wynika z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usug, a tym samym Spóka na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy Spóka nie posiada prawa do odliczenia podatku naliczonego w zwizku z nabyciem usugi od podmiotu trzeciego?
                            • 26.09.2018WSA. Zakup nowego mieszkania przed sprzeda starego nie wyklucza ulgi w PIT
                             Z uzasadnienia: Skoro uzyskane ze sprzeday lokalu mieszkalnego rodki pienine zostay wydatkowane na zapat za nabycie kolejnego lokalu mieszkalnego i, cho wydatek ten zosta poniesiony po formalnej sprzeday poprzedniego lokalu mieszkalnego, to zostay spenione warunki okrelone w analizowanym przepisie (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT). Wnioskodawca speni warunki konieczne, aby rodki ze sprzeday mogy zosta zwolnione od opodatkowania, bowiem pomimo, e nabycie lokalu mieszkalnego nastpio przed dniem uzyskania przychodu ze zbycia poprzedniego lokalu mieszkalnego, to wydatki na jego nabycie zostay poniesione po uzyskaniu przychodu ze zbycia poprzedniego lokalu mieszkalnego.
                             • 30.08.2018Pozostao ponad milion nie zlikwidowanych ksieczek mieszkaniowych
                              Okrelenie zamknitych ram czasowych ponoszenia wydatków budetowych z tytuu refundacji premii gwarancyjnych, przy jednoczesnym wprowadzeniu nowych tytuów wydatkowych w wikszym zakresie odnoszcych si do poprawy efektywnoci energetycznej w istniejcym zasobie mieszkaniowym - to pomysy rzdu na rozwizanie cigle istotnego problemu ksieczek mieszkaniowych.
                              • 09.08.2018NSA: Nieprawidowoci musz zosta wskazane w protokole kontroli podatkowej
                               Z uzasadnienia: Zgodnie z art. 291 § 4 O. p., kontrola podatkowa zostaje zakoczona w dniu dorczenia protokou kontroli. Skoro tak, to ujawnienie nieprawidowoci i ocena prawna nieprawidowoci ju po dorczeniu protokou kontroli nie ma znaczenia dla skutku przewidzianego w art. 165b § 1 O. p. – moliwoci wszczcia postpowania podatkowego w tej sprawie.
                               • 27.07.2018NSA: Dziaalno gospodarcza czy zarzd majtkiem osobistym?
                                Z uzasadnienia: ...Dziaalno skarcego, bya dziaalnoci zorganizowan, cho nie bya ona prowadzona w odpowiedniej formie organizacyjno-prawnej. Jak jednak zaznaczono powyej, do przyjcia, e okrelon dziaalno mona uzna za zorganizowan, nie jest konieczne zorganizowanie formalne i uzyskanie statusu przedsibiorcy.
                                • 20.07.2018Zbycie nieruchomoci - warunki ustalenia wysokoci podatku s cile okrelone
                                 Ustalenie kosztów uzyskania przychodów i kosztów zbycia nieruchomoci ma zasadnicze znaczenie dla wysokoci podatku, który trzeba bdzie zapaci, jeli nieruchomo sprzedajemy za cen wysz od ceny zakupu. Ale warunki zaliczania wydatków do poszczególnych kategorii zostay w ustawie cile okrelone - i trzeba to bra pod uwag planujc transakcj. Publikujemy intepretacj indywidualn, w której KIS do dokadnie wykada, jakie to s warunki.
                                 • 18.05.2018NSA: Okolicznoci uzyskania dochodu naley uprawdopodobni
                                  Z uzasadnienia: Wg Sownika Jzyka Polskiego PWN uprawdopodobni, to "sprawi, e co staje si prawdopodobne". Z kolei przez prawdopodobn naley rozumie sytuacj, która wydaje si by prawdziwa; jest dua szansa, e si wydarzya. W ocenie rozpatrujcego spraw skadu orzekajcego do uprawdopodobnienia uzyskania okrelonych przychodów nie wystarcza jedynie wskazanie, e podatnik w okrelonych okolicznociach faktycznych móg uzyska przysporzenie we wskazywanej wysokoci. Istotne jest równie przedstawienie dodatkowych faktów (okolicznoci), a nawet dowodów uwiarygodniajcych przypuszczenie, e z dziaalnoci takiej podatnik rzeczywicie móg okrelone dochody uzyska, e byo to prawdopodobne oraz, e dochody (przysporzenia) te zostay opodatkowane lub byy wolne od opodatkowania.
                                  • 16.05.2018NSA. Broszura MF nie jest ródem prawa
                                   Broszura Ministerstwa Finansów nie moe by ródem prawa i nie moe by podstaw do stosowania ulg czy zwolnie podatkowych - nawet jeeli jej tre budzi wtpliwoci co do zgodnoci z przepisami ustawy. W takim przypadku zasada zaufania do organów podatkowych nie moe przekrela zasady nakazujcej organom podatkowym dziaanie zgodnie z przepisami ustaw podatkowych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                   • 20.04.2018Prawo przedsibiorców i jednoosobowa dziaalno gospodarcza - kontrola przedsibiorców w nowej ustawie
                                    30 kwietnia 2018 r. wchodzi w ycie ustawa Prawo przedsibiorców - ustawa, stanowica jeden z elementów skadajcych si na tzw. Konstytucj dla biznesu. Jednoosobowa dziaalno gospodarcza, której nowa ustawa dotyczy w duej czci, ma wedug zapewnie pomysodawców nareszcie zosta ujta w ramy prawne, umoliwiajce przedsibiorcom nieskrpowan wolno. To oczywicie przede wszystkim reklama i autopromocja pomysodawców - rzeczywisto, jak si przekonacie czytajc omówienia poszczególnych czci Prawa przedsibiorców i przepisów zwizanych nie jest a tak kolorowa.
                                    • 19.04.2018Prawo przedsibiorców i jednoosobowa dziaalno gospodarcza - kontrola przedsibiorców w nowej ustawie
                                     30 kwietnia 2018 r. wchodzi w ycie ustawa Prawo przedsibiorców - ustawa, stanowica jeden z elementów skadajcych si na tzw. Konstytucj dla biznesu. Jednoosobowa dziaalno gospodarcza, której nowa ustawa dotyczy w duej czci, ma wedug zapewnie pomysodawców nareszcie zosta ujta w ramy prawne, umoliwiajce przedsibiorcom nieskrpowan wolno. To oczywicie przede wszystkim reklama i autopromocja pomysodawców - rzeczywisto, jak si przekonacie czytajc omówienia poszczególnych czci Prawa przedsibiorców i przepisów zwizanych nie jest a tak kolorowa.
                                     • 16.04.2018Ceny rosn, ale w wolniejszym tempie
                                      W marcu br. ceny dóbr i usug konsumpcyjnych spady o 0,1 proc. wzgldem poprzedniego miesica, a w skali roku odnotowano wzrost o 1,3 proc. – wynika z nowych danych opublikowanych przez Gówny Urzd Statystyczny. Analitycy Ministerstwa Przedsibiorczoci i Technologii przewiduj, e kolejne miesice przynios nieznacznie wikszy wzrost cen.
                                      • 11.04.2018NSA. Ulga mieszkaniowa równie przy zakupie mieszkania od dewelopera
                                       Kwoty pacone deweloperowi na podstawie umowy deweloperskiej stanowi wydatki na budow wasnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                       • 21.03.2018Zwrot VAT za materiay budowlane (stary system) - wnioski tylko do koca 2018 r.
                                        Jeli w okresie od dnia 30 kwietnia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. poniose wydatki na zakup materiaów budowlanych zwizanych z inwestycj mieszkaniow, na które od 1 maja 2004 r. wzrosa stawka podatku VAT z 7% na 22% lub wysz (23%), moesz odzyska cz wydatków poniesionych na ten cel. Jednak, zgodnie z przepisami przejciowymi, zoenie wniosku o zwrot VAT jest moliwe tylko do koca 2018 roku i dotyczy jedynie wydatków poniesionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.
                                        • 20.03.2018Zwrot VAT za materiay budowlane (stary system) - wnioski tylko do koca 2018 r.
                                         Jeli w okresie od dnia 30 kwietnia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. poniose wydatki na zakup materiaów budowlanych zwizanych z inwestycj mieszkaniow, na które od 1 maja 2004 r. wzrosa stawka podatku VAT z 7% na 22% lub wysz (23%), moesz odzyska cz wydatków poniesionych na ten cel. Jednak, zgodnie z przepisami przejciowymi, zoenie wniosku o zwrot VAT jest moliwe tylko do koca 2018 roku i dotyczy jedynie wydatków poniesionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.
                                         • 16.03.2018Wzrost cen zaczyna hamowa
                                          W lutym br. ceny dóbr i usug konsumpcyjnych obniyy si o 0,2 proc. miesic do miesica – poda Gówny Urzd Statystyczny. W skali roku zanotowano wzrost cen o 1,4 proc. Jak wskazuj analitycy, inflacja okazaa si nisza od wczeniejszych oczekiwa.
                                          • 16.03.2018NSA: Sprzeda mieszkania i podatek dochodowy: kwoty wpacone do spódzielni powinny by zwaloryzowane
                                           Poniesione przez podatnika wydatki na nabycie od spódzielni prawa wasnoci mieszkania mog by zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytuu sprzeday tego lokalu w wysokoci zwaloryzowanej przez spódzielni mieszkaniow na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy – Prawo spódzielcze oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
                                           • 06.11.2017WSA. Ulga mieszkaniowa: Samo poniesienie wydatków nie wystarczy
                                            Z uzasadnienia: Ustawodawca kierowa tzw. ulg miszkaniow do podatników, którzy pozyskali ze sprzeday nieruchomoci (art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a-c ustawy o PIT) okrelone przychody i w nieprzekraczalnym terminie dwóch lat, przychody te wydatkowali na zaspokojenie swych potrzeb mieszkaniowych, w tym wydatkowali te rodki na nabycie nieruchomoci mieszkalnej, przy czym "nabycie" naley rozumie jako definitywne uzyskanie prawa wasnoci.
                                            • 19.10.2017Rolety, pergole i moskitiery - usuga ze stawk 23%
                                             Obniona stawka podatku od towarów i usug znajduje zastosowanie wtedy, gdy monta okrelonych towarów nastpuje z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu).
                                             • 25.09.2017Najem prywatny: Wystawianie rachunków
                                              W ramach tzw. najmu prywatnego wynajmuj mieszkanie, na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy najmu. Ostatnio mój klient zayczy sobie, abym mu wystawiaa faktur ze wzgldu na fakt, e cz kwoty zapaconego najmu zwraca mu zakad pracy. Nie jestem vatowcem, jaki wobec tego dokument powinnam wystawia?
                                              • 25.08.2017Zwrot VAT za materiay budowlane
                                               Osoba fizyczna, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosa wydatki na zakup materiaów budowlanych zwizanych z inwestycj mieszkaniow, na które od 1 maja 2004 r. wzrosa stawka podatku VAT, ma prawo ubiega si o zwrot czci tych wydatków.
                                               • 24.08.2017Zwrot VAT za materiay budowlane
                                                Osoba fizyczna, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosa wydatki na zakup materiaów budowlanych zwizanych z inwestycj mieszkaniow, na które od 1 maja 2004 r. wzrosa stawka podatku VAT, ma prawo ubiega si o zwrot czci tych wydatków.
                                                • 18.07.2017Odwrotne obcienie VAT podwykonawcy, czyli wyjani wyjanione
                                                 Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1h ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221), nabywca usug budowlanych wymienionych w poz. 2-48 zacznika nr 14 do ww. ustawy wiadczonych przez podwykonawc jest odpowiedzialny za rozliczenie podatku VAT. Odwrotne obcienie dziaa w ten sposób, e odbiorca faktury ma obowizek naliczenia podatku i jednoczenie ma prawo do jego odliczenia. U odbiorcy nie powstaje podatek naliczony od zakupu. Wpaca on do urzdu skarbowego VAT, który normalnie zobowizany byby zapaci w cenie wystawcy faktury. Z kolei wystawca nie nalicza VAT na fakturze i nie ma obowizku jego zapaty do urzdu skarbowego.
                                                 • 17.07.2017Odwrotne obcienie VAT podwykonawcy, czyli wyjani wyjanione
                                                  Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1h ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221), nabywca usug budowlanych wymienionych w poz. 2-48 zacznika nr 14 do ww. ustawy wiadczonych przez podwykonawc jest odpowiedzialny za rozliczenie podatku VAT. Odwrotne obcienie dziaa w ten sposób, e odbiorca faktury ma obowizek naliczenia podatku i jednoczenie ma prawo do jego odliczenia. U odbiorcy nie powstaje podatek naliczony od zakupu. Wpaca on do urzdu skarbowego VAT, który normalnie zobowizany byby zapaci w cenie wystawcy faktury. Z kolei wystawca nie nalicza VAT na fakturze i nie ma obowizku jego zapaty do urzdu skarbowego.
                                                  • 28.06.2017WSA. Najem na cele mieszkaniowe: Prawo do zwolnienia z VAT naley udowodni
                                                   Z uzasadnienia: Podatnik korzystajc z ulgi powinien posiada dowody na jej prawidowe zastosowanie, co rozpoznawanej sprawie sprowadzaoby si do imiennego wskazania osób fizycznych korzystajcych z wynajmowanych przez niego pomieszcze w sposób wskazujcy na "cel zapewniajcy potrzeby mieszkaniowe, jako gówne miejsce pobytu". Podkreli take naley, e celem tej ulgi nie jest kwestia uzyskania korzyci podatkowej po stronie wynajmujcego lokal mieszkalny, ale ze wzgldów spoecznych zapobieenie wzrostowi kosztów najmu lokali mieszkalnych a tym samych uzyskaniu korzyci polegajcego na niszym nie podlegajcym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug czynszu paconego przez najemc.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] ... [ 6 ] nastpna strona »