Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ceny mieszkania

 • 11.05.2011Zakup mieszkania w pastwie UE uprawnia do ulgi mieszkaniowej
  Po dniu akcesji Polski do Unii Europejskiej, przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osb fizycznych powinien by interpretowany w sposb wyczajcy dyskryminacj podatnika w zalenoci od tego, czy nabyta nieruchomo pooona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czy w innym pastwie czonkowskim Unii - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
  • 18.04.2011WSA: Umowa doywocia nie ma charakteru odpatnego
   Z uzasadnienia: Charakter umowy doywocia, jako umowy odpatnej w rozumieniu prawa cywilnego, nie oznacza, e przeniesienie wasnoci nieruchomoci w ramach umowy doywocia jest zbyciem odpatnym w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, a wic zbyciem przynoszcym zbywcy przychd w postaci przysporzenia majtkowego odpowiadajcego wartoci zbywanej rzeczy wyraonej w cenie okrelonej umow, a wic przysporzenia ekwiwalentnego wobec wiadczenia zbywcy.
   • 16.02.2011Inflacyjne przyspieszenie
    Z 3,1 proc. w grudniu 2010 do 3,8 proc. wzrosa roczna inflacja w styczniu 2011 roku – poda Gwny Urzd Statystyczny. Wskanik wzrostu cen pnie si w gr gwnie za spraw rosncych kosztw transportu, uytkowania mieszkania i zakupu nonikw energii, a take droejcej ywnoci, napojw i wyrobw tytoniowych.  
    • 27.01.2011UOKiK karze deweloperw
     W 2010 r. prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw wydaa 43 decyzje dotyczce spek deweloperskich, nakadajc na nie 23 kary w cznej wysokoci 2 mln 464,7 tys. z. Szesnastu przedsibiorcw dobrowolnie zobowizao si do zaprzestania stosowania niedozwolonych praktyk. Podstawowym problemem byo umieszczanie we wzorcach umw uregulowa tosamych z wpisanymi do rejestru klauzul niedozwolonych. Urzd zakwestionowa w ubiegym roku 297 takich postanowie.  
     • 14.01.2011Rodzina na swoim – wtpliwoci dotyczce ustalania limitw
      Interpelacja nr 18989 do ministra infrastruktury w sprawie limitu cenowego kwalifikujcego mieszkania do dofinansowania z programu Rodzina na swoim
      • 05.01.2011WSA: Zawarcie umowy o doywocie nie generuje przychodu
       Z uzasadnienia: W wietle art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych nie mona przypisa charakteru odpatnego zbycia umowie o doywocie, umowa ta nie stanowi rda przychodu wymienionego w tym przepisie, podlegajcego opodatkowaniu. Ponadto, naley zwrci uwag, e nie jest moliwe zastosowanie art. 19 ust. 1 ustawy o PIT, w ktrym przy ustalaniu podstawy opodatkowania bierze si warto wyraon w umowie (lub warto rynkow), ktra w przypadku umowy o doywocie nie wystpuje. Ustawodawca nie wprowadzi przepisu w ustawie podatkowej, ktry nakazywaby wycen przychodu doywotnika poprzez warto nieruchomoci (tak jak np. przy umowie zamiany). Ze wzgldu na losowy charakter umowy, oznaczajcy nieokrelony w chwili jej zawarcia czas jej trwania, nie jest moliwe dokonanie wyceny wartoci wiadcze udzielanych doywotnikowi do opodatkowania.
       • 22.12.2010Mieszkania nie powinny droe – moe nawet staniej
        Zesp ds. Rynkw Nieruchomoci w NBP przygotowa raport dotyczcy sytacji na rynku nieruchomoci. Wynika z niego, i w najbliszej przyszoci ceny mieszka nadal bd si obnia.
        • 01.12.2010Budownictwo: Rzd stawia na spoeczne grupy mieszkaniowe
         Wprowadzenie systemu realizacji budownictwa mieszkaniowego pod wynajem z docelowym przeniesieniem wasnoci na najemc, wygaszenie programw wsparcia budownictwa takich jak „Rodzina na swoim”, pomoc w spacie spdzielczych kredytw mieszkaniowych „starego portfela”, czy zwrot czci podatku VAT na materiay budowlane – to gwne zaoenia rzdowej polityki wsparcia budownictwa mieszkaniowego do 2020 r.  
         • 26.11.2010Raport o kredytach mieszkaniowych: 13 mld z w III kwartale
          Od lipca do wrzenia tego roku banki udzieliy 61,1 tys. nowych kredytw na cele mieszkaniowe na kwot przeszo 13 mld z – wynika z najnowszej edycji Oglnopolskiego Raportu o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoci. rednia warto kredytu wyniosa 204,3 tys. z, a oglna kwota zaduenia z tytuu kredytw mieszkaniowych po III kwartale 2010 nieznacznie wzrosa i wynosi 247,5 mld z. Ju blisko trzy czwarte (72,8 proc.) wartoci nowego portfela to kredyty udzielane w zotwkach.  
          • 04.10.2010Umowa doywocia jest form odpatnego zbycia nieruchomoci
           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni bdzie miaa obowizek zapacenia podatku dochodowego w zwizku ze zbyciem lokalu mieszkalnego na podstawie umowy o doywocie, przed upywem piciu lat liczc od koca roku kalendarzowego, w ktrym nastpio nabycie nieruchomoci lokalowej?
           • 22.09.2010WSA: Wynajem pokoi w gospodarstwie agroturystycznym niebdcym wasnoci podatnika
            Z uzasadnienia: Bdny jest pogld organw podatkowych, i do podatnika nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych z uwagi na brak tytuu prawnego do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie wiejskiego gospodarstwa rolnego, poniewa nie ma uregulowanego tytuu prawnego posiadania. W cytowanym przepisie taki warunek nie wystpuje, a do jego zastosowania, jako zwolnienia przedmiotowego wystarczy prawo posiadania i dysponowania, a takie prawo podatnik posiada. Zatem, podatnik, mimo i jest nie wacicielem gospodarstwa rolnego i liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5, bdzie mg skorzysta z ww. zwolnienia, gdy przedmiotowy budynek mieszkalny ze znajdujcymi si w nim pokojami pod wynajem pooony jest na terenie wiejskim.
            • 14.09.2010Ulga meldunkowa dotyczy wycznie mieszkania, a nie gruntu
             Interpelacja nr 17409 do ministra finansw w sprawie podatku dochodowego z tytuu sprzeday mieszkania
             • 02.09.2010Wynajem mieszkania a obowizek ewidencjonowania obrotw na kasie
              Pytania podatnika: 1. Czy Wnioskodawca moe opodatkowa najem mieszkania wraz z miejscem parkingowym w caoci stawk VAT zwolnion? 2. Czy Wnioskodawca musi instalowa kas fiskaln, jeli jedyna sprzeda na rzecz osb fizycznych to najem mieszkania w kwocie 18 600 z rocznie, natomiast pozostae przychody to przychody z tytuu dziaalnoci gospodarczej na rzecz podmiotw gospodarczych, ktr rozpocz w roku 2009 i przychody z niej przekroczyy 50 000 z?
              • 17.08.2010Wzrost inflacji w UE
               Roczna inflacja w Unii Europejskiej wyniosa w lipcu 2,1 proc., w porwnaniu z 1,9 proc. w czerwcu br. i 0,2 proc. rok wczeniej – poda Eurostat. Miesiczna inflacja w UE27 wyniosa w lipcu -0,2 proc. Z kolei roczna inflacja w strefie euro osigna poziom 1,7 proc. w lipcu tego roku wobec 1,4 proc. i -0,6 proc. rok wczeniej. W ujciu miesicznym inflacja wyniosa w lipcu -0,3 proc.
               • 16.08.2010Roczna inflacja w lipcu wyniosa 2 proc.
                W lipcu po raz pierwszy od pocztku br. obniyy si ceny towarw i usug konsumpcyjnych w ujciu miesicznym, a spadek ten wynis 0,2 proc. - poda Gwny Urzd Statystyczny. Wzrost cen towarw i usug konsumpcyjnych w skali roku by niszy ni w czerwcu br. i wynis 2 proc. (wobec 2,3 proc.). Wskanik ten kolejny miesic z rzdu znajdowa si poniej celu inflacyjnego okrelonego przez Rad Polityki Pieninej (2,5 proc.).
                • 12.08.2010Trwa oywienie na rynku nieruchomoci mieszkaniowych
                 63,9 tys. nowych kredytw na cele mieszkaniowe na kwot przeszo 13,5 mld z udzieliy banki w II kwartale 2010 r. – wynika z czwartej edycji raportu AMRON-SARFiN przygotowywanego przez Zwizek Bankw Polskich. rednia warto kredytu wyniosa 206 tys. z, a oglna kwota zaduenia z tytuu kredytw mieszkaniowych wzrosa o 13 proc. do 245,9 mld. Blisko jedna czwarta (23,6 proc.) wartoci nowego portfela to kredyty denominowane w euro, co przyczynio si do zmniejszenia udziau kredytw zotwkowych.
                 • 18.05.2010Ceny gazu wzrosn o 3 proc.
                  Prezes Urzdu Regulacji Energetyki zatwierdzi nowe taryfy gazowe dla Polskiego Grnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), Operatora Gazocigw Przesyowych GAZ - SYSTEM (OGP GAZ - SYSTEM) oraz szeciu Operatorw Systemu Dystrybucyjnego Grupy Kapitaowej PGNiG (OSD). redni wzrost opat dla odbiorcw w gospodarstwach domowych wyniesie okoo 3 proc. Najwczeniej nowe taryfy mog zosta wprowadzone 1 czerwca, najpniej 1 lipca 2010 r.
                  • 17.05.2010Inflacja spada do 2,4 proc.
                   Wzrost cen towarw i usug konsumpcyjnych w skali roku w kwietniu tego roku wynis 2,4 proc. wobec 2,6 proc. w marcu i znalaz si poniej celu inflacyjnego okrelonego przez Rad Polityki Pieninej (2,5 proc.) - poda GUS. Najwikszy wpyw na uksztatowanie si wskanika cen towarw i usug konsumpcyjnych na tym poziomie miay podwyki opat zwizanych z mieszkaniem (o 3 proc.) oraz w zakresie transportu (o 8,4 proc.), ktre podniosy ten wskanik odpowiednio o 0,77 pkt proc. i 0,76 pkt proc. Spadek cen odziey i obuwia obniy wskanik w tym okresie o 0,21 pkt proc.
                   • 27.04.2010Orzecznictwo: Ustalenie podatku od dochodw z nieujawnionych rde
                    Tezy: 1. Zadaniem organu podatkowego - w ramach postpowania prowadzonego na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) - jest porwnanie dwch, ustalonych w toku tego postpowania wartoci: wielkoci poniesionych w roku podatkowym wydatkw (zgromadzonego w tym okresie mienia) z mieniem zgromadzonym w roku podatkowym oraz latach poprzednich. Przepis art. 20 ust. 3 updof wyranie natomiast wskazuje, e przez mienie zgromadzone w roku podatkowym oraz latach poprzednich naley rozumie nie kade skadniki majtkowe, jakimi dysponowa faktycznie podatnik, ale tylko takie, ktre pochodz z przychodw opodatkowanych lub wolnych od podatku.
                    • 16.04.2010GUS: Wskaniki cen towarw i usug konsumpcyjnych w marcu 2010 r. - szczegy
                     Ceny towarw i usug konsumpcyjnych w marcu 2010 r. wzrosy o 0,3%. W poszczeglnych grupach towarw i usug konsumpcyjnych odnotowano jednak zrnicowan dynamik cen. Najwikszy wpyw na wskanik cen towarw i usug konsumpcyjnych ogem mia w tym okresie wzrost cen towarw i usug zwizanych z transportem (o 0,9%) oraz podwyka cen wyrobw tytoniowych (o 3,7%), ktre podniosy ten wskanik po 0,08 pkt proc.
                     • 09.04.2010Orzecznictwo: Wydatki na wykoczenie nowego mieszkania a ulga mieszkaniowa
                      Teza: Wydatki poniesione na wykoczenie lokalu mieszkalnego oddanego przez developera w stanie niewykoczonym (surowym) mieszcz si w pojciu wydatkw poniesionych na budow lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)
                      • 06.04.2010Zwrot VAT z tytuu zakupu materiaw budowlanych a wczeniejsze korzystanie z ulg
                       Pytanie: Podatniczka do 2005 r. (wcznie) korzystaa z podatkowej ulgi budowlanej w zwizku z zakupem maego a potem wikszego mieszkania oraz z ulgi na remont tych mieszka. W 2009 r. rozpocza now inwestycj w postaci budowy domu i chc skorzysta ze zwrotu VAT z tytuu zakupu materiaw budowlanych. Materiay budowlane do budowy domu zakupione byy w ubiegym roku. Czy ulgi z ktrych korzystaa do 2005 r. maj wpyw na wielko kwoty zwrotu podatku VAT, w sytuacji, gdy zakupy dotycz zupenie nowej inwestycji i zostay dokonane w ubiegym 2009 r.?
                       • 16.03.2010Inflacja w lutym spada do 2,9 proc.
                        W lutym 2010 r. ceny towarw i usug konsumpcyjnych wzrosy o 2,9 proc. w skali roku i o 0,2 proc. w skali miesica – poda Gwny Urzd Statystyczny. Najwikszy wpyw na wskanik cen towarw i usug konsumpcyjnych ogem w lutym br. - zarwno w porwnaniu do stycznia br., jak i lutego 2009 - mia wzrost cen towarw i usug zwizanych z mieszkaniem.
                        • 03.02.2010Orzecznictwo WSA: Umowa o doywocie nie jest umow odpatn
                         Z uzasadnienia: Umowa o doywocie jest umow wzajemn jednake nie jest ona umow odpatn a konstatacja ta jest istotna albowiem zwrotowi „nabycie” naley nada znaczenie cywilnoprawne, tj. obok sprzeday, kade prawem dopuszczalne przeniesienie prawa wasnoci rzeczy na osob trzeci, przy czym ustawodawca podatkowy opodatkowuje jedynie takie zbycie, ktre ma charakter odpatny. Organ interpretacyjny nieprawidowo zakwalifikowa umow o doywocie jako umow „odpatn” przy czym w aden sposb nie dokona analizy istoty „odpatnoci” tej umowy, na czym owa „odpatno” polega, co jest jej cech konstytutywn. W konsekwencji, bdnie przyjmujc opatny charakter umowy o doywocie bdnie te przyj, e w sprawie ma zastosowanie art. 19 ust. 1 i ust. 3 u.p.d.o.f. jako podstawa opodatkowania.
                         • 18.01.2010Ronie inflacja w UE
                          Roczna stopa inflacji w Unii Europejskiej w grudniu 2009 r. wyniosa 1,4 proc., w porwnaniu z 1 proc. w listopadzie ubiegego roku i 2,2 proc. rok wczeniej – poda Eurostat. Z kolei miesiczna stopa inflacji wyniosa w grudniu 2009 r. 0,2 proc. rednia roczna stopa inflacji w ubiegym roku uksztatowaa si w Dwudziestce Sidemce na poziomie 1 proc. w porwnaniu z 3,7 proc. w 2008 r.
                          • 23.12.2009Orzecznictwo WSA: Podstawa opodatkowania ustanowienia lokatorskiego spdzielczego prawa do lokalu
                           Z uzasadnienia: Ciar obsugi kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego przerzucany przez Spdzielni na jej czonkw w ramach opat eksploatacyjnych stanowi opat z tytuu uywania lokalu objtego spdzielczym prawem do lokalu, a nie element ceny nabycia tego prawa. Kwot nalen od czonka spdzielni z tytuu ustanowienia na jego rzecz spdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu naley odrni od ceny nabycia odrbnej wasnoci lub spdzielczego prawa wasnociowego do lokalu obejmujcej koszty wybudowania tego lokalu, tym bardziej, e wacicielem mieszkania objtego spdzielczym prawem lokatorskim pozostaje spdzielnia.
                           • 30.11.2009Nieodpatne udostpnienie mieszkania pracownikowi przez pracodawc
                            Pytania podatnika: 1. Czy zwolnienie uytkownika lokalu z czynszu i opat naley traktowa jako przychd w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, a jeeli tak, to jak i na podstawie jakich przepisw naley wyliczy wysoko nalenoci, a w konsekwencji wysoko niezapaconego zobowizania podatkowego? 2. Czy w skad wiadczenia niepieninego wchodzi sam czynsz, czy te opaty eksploatacyjne i w jaki sposb je ustali? 3. W jaki sposb naley ustali zalegoci, z uwagi na zmian w dniu 1 lutego 2007 r. ukadu zbiorowego?
                            • 23.11.2009Kara miliona z dla dewelopera
                             Z powodu niewycofania si z niezgodnych z prawem zapisw w umowach z klientami, do czego zobowizywaa decyzja regulatora sprzed roku, na firm dewelopersk J.W. Construction zostaa przez Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw naoona kara w wysokoci blisko miliona zotych. Stosowanie w umowach niedozwolonych postanowie byo te najczstszym problemem w innych firmach deweloperskich, ktre skontrolowa UOKiK od pocztku 2009 roku.
                             • 01.09.2009rodki ze sprzeday mieszka a ZFS
                              Zapytanie nr 3953 do ministra finansw w sprawie przeznaczenia rodkw finansowych ze sprzeday mieszka zakadowych na fundusz wiadcze socjalnych
                              • 17.07.2009Liczy si cena rynkowa
                               Pytanie: Przez wiele lat opiekowaem si schorowanym ssiadem. W zamian za okazan pomoc ssiad obieca mi, e bd mg naby od niego mieszkanie za okazyjn cen. Zanim doszo do zawarcia aktu notarialnego, rozpoczlimy wsplnie remont tej nieruchomoci. Koszt remontu wynis mnie ok. 20 tys. z. Wiem, e zgodnie z ustaw o podatku od czynnoci cywilnoprawnych podstaw opodatkowania umowy sprzeday jest warto rynkowa mieszkania bez odliczania dugw i ciarw. Uwaam jednak, e podstaw opodatkowania podatkiem powinna by cena lokalu po odliczeniu kosztw nakadw remontowych. Czy mam racj?
                               • 11.05.2009Zbycie mieszkania w drodze umowy doywocia z ustanowieniem suebnoci mieszkania
                                Pytanie podatnika: Czy zbycie lokalu mieszkalnego w drodze umowy doywocia zawartej przed upywem piciu lat od daty jego nabycia spowoduje powstanie obowizku zapaty podatku dochodowego od osb fizycznych?
                                • 08.04.2009Rekordowa liczba kredytw „Rodzina na Swoim”
                                 W marcu Bank Gospodarstwa Krajowego udzieli rekordowej liczby kredytw z budetow dopat - „Rodzina na swoim”. Wszystko wskazuje na to, e popularno programu bdzie nadal rosa - od 1 kwietnia obowizuj nowe, wysze wskaniki okrelajce maksymaln cen metra kwadratowego kredytowanego mieszkania.
                                 • 20.03.2009Koszty uzyskania przychodw z tytuu wynajmu lokalu mieszkalnego
                                  Pytanie podatnika: Ktre czynniki s moimi kosztami pomniejszajcymi przychd: 1. Amortyzacja lokalu 2,5% od wartoci (netto czy brutto) w skali roku, 2. Odsetki od kredytu hipotecznego na zakup mieszkania, 3. Czynsz z tytuu uytkowania lokalu do Spdzielni?
                                  • 13.03.2009GUS: Roczna inflacja w lutym wzrosa o 0,5 pkt. proc.
                                   Wzrost cen towarw i usug konsumpcyjnych w skali roku wynis w lutym 3,3 i by wyszy ni przed miesicem o p punktu procentowego – poinformowa Gwny Urzd Statystyczny. Wedug ostatecznych danych wskanik cen towarw i usug konsumpcyjnych za stycze 2009 w stosunku stycznia ubiegego roku zosta skorygowany do wysokoci 2,8 proc. wobec wstpnie szacowanego 3,1 proc.
                                   • 19.02.2009Ekwiwalent za narzdzia i sprzt
                                    Pytanie podatnika: W jaki sposb (i w jakiej wysokoci) telepracownik powinien rozlicza si ze swoim pracodawc: w formie ewidencji poniesionych kosztw (np.: wg bilingw telefonicznych), czy ekwiwalentu (ryczatu) za wykorzystywanie urzdze biurowych bdcych wasnoci lub wspwasnoci pracownika, czy te proporcjonalnie (np.: 1/3 opat za mieszkanie oraz za elektryczno), tak, aby w efekcie zwrot kosztw otrzymanych od pracodawcy nie stanowi podstawy opodatkowania adnym podatkiem, tak ze strony pracownika jak i pracodawcy w podatkowych rozliczeniach miesicznych i/lub rocznych?
                                    • 16.02.2009Styczniowa inflacja: 3,1 proc.
                                     W styczniu tego roku ceny towarw i usug konsumpcyjny wzrosy w ujciu rocznym o 3,1 proc. - poda Gwny Urzd Statystyczny. Najszybciej rosy opaty za uytkowanie mieszkania i noniki energii oraz napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe.
                                     • 15.01.2009Inflacja: 3,3 proc. w grudniu, 4,2 proc. w roku 2008
                                      W grudniu 2008 r. - w porwnaniu z tym samym miesicem roku 2007 - ceny towarw i usug konsumpcyjnych wzrosy o 3,3 proc. (wobec 4 proc. w analogicznym okresie 2007 r.). W okresie caego roku wskanik inflacji uksztatowa si na poziomie 4,2 proc. rednie miesiczne tempo wzrostu cen konsumpcyjnych wynioso w ubiegym roku 0,27 proc., wobec 0,33 proc. w 2007.
                                      • 16.12.2008Kary dla deweloperw
                                       Za stosowanie w umowach niedozwolonych postanowie spka J.W. Construction zapaci blisko 1,7 mln z kary — postanowia prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw Magorzata Krasnodbska-Tomkiel. Postpowanie urzdu wykazao, e w zawieranych z klientami umowach deweloper stosuje postanowienia niezgodne z prawem, wpisane na podstawie prawomocnych wyrokw Sdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw do rejestru klauzul niedozwolonych. Za podobne praktyki UOKiK ukara take inn spk budujc mieszkania.
                                       • 15.12.2008Listopadowa inflacja: 3,7 proc.
                                        W listopadzie 2008 r. odnotowano wzrost cen towarw i usug konsumpcyjnych o 0,2 proc. W okresie stycze-listopad br. ich wzrost by niszy ni przed rokiem (3,4 wobec 3,7 proc.). Mniejsza ni przed miesicem bya dynamika cen konsumpcyjnych w skali roku (3,7 wobec 4,2 proc.).
                                        • 14.11.2008Inflacja spada do 4,2 proc.
                                         Gwny Urzd Statystyczny poda, e w padzierniku wzrost cen towarw i usug konsumpcyjnych w skali roku wynis 4,2 proc. wobec 4,5 proc. we wrzeniu. W ujciu miesicznym ceny wzrosy o 0,4 proc. W okresie stycze–padziernik wzrost cen by wyszy ni w cigu pierwszych 10 miesicy 2007 r. (3,2 proc. wobec 3 proc.).
                                         • 07.11.2008Opodatkowanie kwot otrzymanych ze rodkw pomocy spoecznej i z ZFS
                                          Kwoty otrzymane ze rodkw pomocy spoecznej i z Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, mimo i nie pochodz bezporednio z dziaalnoci zarobkowej, podlegaj regulacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z pn. zm.; dalej: updof) jako dochd uzyskiwany przez podatnika. Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy opodatkowaniu podlegaj bowiem wszelkiego rodzaju dochody, poza tymi, ktre zostay zwolnione od podatku, oraz dochodw, od ktrych na podstawie przepisw Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Szczeglny charakter wiadcze z tych dwch rde zadecydowa jednak o szerokim uregulowaniu przez ustawodawc obejmujcych je zwolnie podatkowych.
                                          • 07.11.2008Darowizna w formie cesji praw z umowy przedwstpnej
                                           Pytania podatnika: Czy w przypadku takiej cesji bdzie przysugiwao Wnioskodawcy prawo do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania darowizny? Jeli tak, to czy musi speni jakie dodatkowe warunki oprcz zgoszenia w cigu 30 dni faktu nabycia praw, aby z tego zwolnienia skorzysta? Czy forma prawna umowy cesji (umowa cywilnoprawna lub akt notarialny) moe wpyn na kwesti opodatkowania?
                                           • 20.10.2008Zdroeje gaz
                                            Prezes Urzdu Regulacji Energetyki zatwierdzi pod koniec ubiegego tygodnia podwyk ceny paliw gazowych Polskiego Grnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), obowizujcych gospodarstwa domowe. Przedsibiorstwo domagao si podwyki w wysokoci 24,2 proc. (17,37 proc. na rachunku odbiorcy kocowego). Prezes URE zgodzi si na podwyk, ale mniejsz – w wysokoci 7,9 proc. (na rachunku odbiorcy).
                                            • 01.10.2008Odsprzeda budynku innemu deweloperowi a przychd z zaliczek na mieszkania
                                             Jeli deweloper sprzeda wybudowany przez siebie budynek w stanie surowym innej firmie deweloperskiej i jeeli przed dat sprzeday sprzedajcy pobra od inwestorw indywidualnych zaliczki na poczet zakupu mieszkania w tym budynku, to s one jego przychodem, nie za przychodem nalenym nabywcy budynku. Deweloper, ktry sprzeda budynek, przy rozliczaniu podatku dochodowego od osb prawnych powinien pobrane od inwestorw zaliczki wykaza jako przychd. Za deweloper, ktry naby budynek, a nastpnie sprzeda mieszkania inwestorom indywidualnym, przy rozliczaniu podatku dochodowego od osb prawnych powinien wykaza jako przychd jedynie kwoty faktycznie od nich otrzymane, tj. ceny lokali pomniejszone o wysoko zaliczek – orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                             • 14.08.2008Roczna inflacja w lipcu: 4,8 proc.
                                              W lipcu biecego roku ceny towarw i usug konsumpcyjnych utrzymay si przecitnie na poziomie zblionym do zanotowanego przed miesicem. Wiksza ni miesic wczeniej bya dynamika cen konsumpcyjnych w skali roku – wzrosa do 4,8 proc. z 4,6 proc. w czerwcu.
                                              • 23.07.2008Jak rzd walczy z droyzn
                                               ">Jak rzd walczy z droyzn

                                               Rzd poinformowa o dziaaniach podjtych dla przeciwdziaania wzrostowi cen towarw i usug konsumpcyjnych, w szczeglnoci cen ywnoci i paliw, a take dziaa sucych poprawie dochodw gospodarstw domowych. Ministrowie nie widz moliwoci oddziaywania na poziom cen i uwaaj, e w zwikszeniu dochodw ludnoci pomoe prowadzona przez rzd polityka spoeczna.