Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek zysku akcji

 • 24.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (3)
  Co oznacza pojcie - w sposób zorganizowany i cigy? Odpowied na to z pozoru banalne pytanie jest istotna dla osób, które planuj spróbowa, jak funkcjonuje dziaalno nierejestrowa. To, czy prowadz dziaalno zarobkow w sposób zorganizowany i cigy bdzie bowiem miao istotne znaczenie przy przekroczeniu limitu przychodów przewidzianego dla tej formy aktywnoci. Czy zaczn wtedy od razu uzyskiwa przychody z dziaalnoci gospodarczej, nawet o tym nie wiedzc? Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych pokazuje problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich. Dzisiaj kolejna cz.
  • 24.10.2019Zakup zorganizowanej czci przedsibiorstwa - amortyzacja dodatniej wartoci firmy
   W przypadku, w którym cena nabycia przedsibiorstwa zostanie ustalona na poziomie wyszym ni warto rynkowa skadników majtku wchodzcych w jego skad, nabywca moe amortyzowa t nadwyk i zalicza odpisy do kosztów podatkowych.
   • 02.09.2019Uproszczenia dla jednostek maych w ustawie o rachunkowoci
    Ogólnie moliwo stosowania uproszcze w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci wynika z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowoci, który stanowi, e jednostka moe w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci stosowa uproszczenia, jeeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpywu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Okrelenie zakresu tych uproszcze naley do kierownika jednostki, ale cz z nich zostaa wprost okrelona w ustawie, i dedykowana jest jednostkom mikro i maym. Dzisiaj zajmiemy si jednostkami maymi.
    • 30.08.2019Uproszczenia dla jednostek mikro w ustawie o rachunkowoci
     Ustawa o rachunkowoci okrela ramy, w których musi zawiera si rachunkowo jednostek, wskazanych w ustawie. Wród nich jest wiele rónego rodzaju organizacji - firmy jednoosobowe, spóki cywilne i z o.o., ale równie towarzystwa reasekuracyjne i banki. Zrozumiaym jest, e jednostki due, lub te, które - bez wzgldu na rozmiar - maj dostp do cudzych pienidzy i instrumentów finansowych, bd podlegay duo wikszym obowizkom ni jednostki mniejsze. Ustawa w zwizku z tym definiuje jednostki mikro i jednostki mae, dla których przewiduje moliwo stosowania uproszcze.
     • 30.08.2019Uproszczenia dla jednostek maych w ustawie o rachunkowoci
      Ogólnie moliwo stosowania uproszcze w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci wynika z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowoci, który stanowi, e jednostka moe w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci stosowa uproszczenia, jeeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpywu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Okrelenie zakresu tych uproszcze naley do kierownika jednostki, ale cz z nich zostaa wprost okrelona w ustawie, i dedykowana jest jednostkom mikro i maym. Dzisiaj zajmiemy si jednostkami maymi.
      • 29.08.2019Uproszczenia dla jednostek mikro w ustawie o rachunkowoci
       Ustawa o rachunkowoci okrela ramy, w których musi zawiera si rachunkowo jednostek, wskazanych w ustawie. Wród nich jest wiele rónego rodzaju organizacji - firmy jednoosobowe, spóki cywilne i z o.o., ale równie towarzystwa reasekuracyjne i banki. Zrozumiaym jest, e jednostki due, lub te, które - bez wzgldu na rozmiar - maj dostp do cudzych pienidzy i instrumentów finansowych, bd podlegay duo wikszym obowizkom ni jednostki mniejsze. Ustawa w zwizku z tym definiuje jednostki mikro i jednostki mae, dla których przewiduje moliwo stosowania uproszcze.
       • 01.08.2019Konwersja dugu na kapita zakadowy - skutki podatkowe
        Konwersja dugu (wierzytelnoci) to szczególny sposób podwyszenia kapitau zakadowego, nie unormowany w przepisach Kodeksu Spóek Handlowych. Warto bliej pozna nastpstwa takich dziaa dla poyczkodawcy i wierzyciela, oraz przyjrze si ich skutkom podatkowym.
        • 13.05.2019WSA. Zwrot wynagrodzenia za wiadczenie usug uprawnia do korekty faktury
         Z uzasadnienia: W chwili zwrotu przez skarc wynagrodzenia z tytuu wiadczenia usug marketingowych dochodzi do zmniejszenia do zera podstawy opodatkowania tej czynnoci. Okoliczno tego rodzaju naley postrzega jako obnienie ceny po dokonaniu sprzeday, co winno skutkowa na mocy art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT umniejszeniem podstawy opodatkowania oraz obowizkiem wystawienia faktury korygujcej na podstawie art. 106j ust. 1 pkt 2 powoanej ustawy.
         • 25.02.2019Podmioty powizane - istotne zmiany od 1 stycznia 2019 r.
          Wspópraca i wymiana handlowa midzy podmiotami powizanymi (kapitaowo bd osobowo) powoduj, e dc do minimalizacji obcie fiskalnych podmioty te ustalaj midzy sob ceny róne od cen stosowanych na wolnym rynku. Zjawisko to jest wykorzystywane szczególnie w wymianie midzynarodowej i polega na "przerzucaniu" dochodów do kraju stosujcego korzystniejsze opodatkowanie.
          • 22.02.2019Podmioty powizane - istotne zmiany od 1.01.2019 r.
           Wspópraca i wymiana handlowa midzy podmiotami powizanymi (kapitaowo bd osobowo) powoduj, e dc do minimalizacji obcie fiskalnych podmioty te ustalaj midzy sob ceny róne od cen stosowanych na wolnym rynku. Zjawisko to jest wykorzystywane szczególnie w wymianie midzynarodowej i polega na "przerzucaniu" dochodów do kraju stosujcego korzystniejsze opodatkowanie.
           • 11.12.2018Nadgorliwe MF rozszerza exit tax na osoby fizyczne?
            Zdaniem Ministerstwa Finansów, stosowanie exit tax w stosunku do osób fizycznych naley uzna za suwerenn decyzj danego pastwa, nie majc „elementów stycznych” z dyrektyw ATAD. Stosowanie tej instytucji w odniesieniu do osób fizycznych w innych pastwach czonkowskich Unii Europejskiej nie ma charakteru wyjtkowego. Zatem, kierujc si obowizujc w Polsce systematyk przepisów prawa dot. zasad opodatkowania podatkiem dochodowym, wynikajc z konstytucyjnej równoci podmiotów w prawie, w zakresie opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków wprowadzono analogiczne rozwizania dotyczcych osób prawnych oraz fizycznych.
            • 16.11.2018PIT: Akcje obcych firm przyznawane w programie premiowym - moment powstania przychodu
             Nieodpatne lub czciowo odpatne otrzymanie od Spóki akcji w ramach programu premiowego korzysta z preferencji, o której mowa w art. 24 ust. 11 zdanie pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie w roku podatkowym, w którym w ramach programu przekazane zostan akcje, otrzymujcy je uczestnik programu nie bdzie zobowizany zadeklarowa i opodatkowa zgodnie z art. 9 i art. 45 ww. ustawy wartoci tak otrzymanych akcji.
             • 05.10.2018NSA: Podzia spóki przez wydzielenie - jak opodatkowa dochód?
              Z uzasadnienia: ...Nie sposób si zgodzi z twierdzeniem , zgodnie z którymi jedynie dochód wynikajcy z rocznego sprawozdania finansowego, przeznaczony do podziau uchwa zgromadzenia wspólników stanowi dochód z udziau w zyskach osób prawnych. Artyku 10 ust. 1 u.p.d.o.p. zawiera równie inne kategorie dochodów, które zgodnie z literaln treci tego przepisu stanowi dochody z udziau w zyskach osób prawnych.
              • 31.08.2018Aport znaku towarowego do spóki osobowej
               Wniesienie przez wspólnika aportu w postaci majtkowych praw autorskich do znaku towarowego do spóki jawnej nie powoduje powstania przychodu po jego stronie. Jako wspólnik Spóki osobowej (spóki jawnej) bdzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej wartoci niematerialnej i prawnej w postaci autorskiego prawa majtkowego do znaku towarowego, nabytego w drodze wkadu niepieninego przez Spók jawn oraz zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów, stosownie do posiadanego udziau w zyskach tej Spóki, od momentu rozpoczcia amortyzacji.
               • 22.08.2018Exit tax. Ministerstwo Finansów pracuje nad nowym podatkiem?
                W Ministerstwie Finansów przygotowywany jest projekt ustawy nowelizujcej ustaw z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustaw z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przewidujcy wdroenie do polskiego porzdku prawnego instytucji tzw. exit tax tj. opodatkowania nierealizowanych jeszcze zysków kapitaowych, w zwizku z przeniesieniem przez podatnika aktywów jego przedsibiorstwa, staego zakadu lub rezydencji podatkowej do innego pastwa.
                • 21.08.2018Exit tax. Ministerstwo Finansów pracuje nad nowym podatkiem?
                 W Ministerstwie Finansów przygotowywany jest projekt ustawy nowelizujcej ustaw z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustaw z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przewidujcy wdroenie do polskiego porzdku prawnego instytucji tzw. exit tax tj. opodatkowania nierealizowanych jeszcze zysków kapitaowych, w zwizku z przeniesieniem przez podatnika aktywów jego przedsibiorstwa, staego zakadu lub rezydencji podatkowej do innego pastwa.
                 • 09.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (3)
                  Co oznacza pojcie - w sposób zorganizowany i cigy? Odpowied na to z pozoru banalne pytanie jest istotna dla osób, które planuj spróbowa, jak funkcjonuje dziaalno nierejestrowa. To, czy prowadz dziaalno zarobkow w sposób zorganizowany i cigy bdzie bowiem miao istotne znaczenie przy przekroczeniu limitu przychodów przewidzianego dla tej formy aktywnoci. Czy zaczn wtedy od razu uzyskiwa przychody z dziaalnoci gospodarczej, nawet o tym nie wiedzc? Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych pokazuje problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich. Dzisiaj kolejna cz.
                  • 13.04.2018Obowizki patnikw: Sprzeda z nagrodami dla osb prowadzcych pozarolnicz dziaalno gospodarcz
                   Nagrody otrzymywane od organizatora promocji podlegaj opodatkowaniu wedug tych samych zasad, jak dochód podatnika z prowadzonej przez niego pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej – bez wzgldu na to, czy nagrod odbierze osoba fizyczna prowadzca pozarolnicz dziaalno gospodarcz czy te w jej imieniu pracownik. Wobec powyszego na nagradzajcym nie bd ciyy obowizki patnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
                   • 23.03.2018Kontrakt menederski: Prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez Prezesa Zarzdu
                    Z uzasadnienia: Jest oczywistym, e moliwo swobodnego zorganizowania (wybór wspópracowników, struktury niezbdne do wykonywania zada, godziny pracy), jak te brak zintegrowania w przedsibiorstwie czy w administracji stanowi elementy typowe dla dziaalnoci wykonywanej w sposób samodzielny. Jednake poddanie si niektórym dyrektywom jak te pewnej kontroli czy wadzy dyscyplinarnej pracodawcy, które odnajdujemy równie w stosunku pracy nie wykluczaj charakteru samodzielnego dziaalnoci.
                    • 15.02.2018NSA: Przekazanie majtku wspólnikom w zwizku z likwidacj spóki a podatek CIT
                     Jeli spóka przekae - w zwizku z likwidacj - majtek na rzecz wspólników, po stronie spóki powstanie przychód podatkowy, generujcy dochód podlegajcy opodatkowaniu w rozumieniu art. 14a ust. 1 u.p.d.o.p. Po stronie spóki powstaje zobowizanie (w zwizku z likwidacj) wobec wspólników, a jego uregulowanie nastpuje przez wykonanie wiadczenia niepieninego, tj. wydanie skadników majtku spóki na rzecz udziaowców.
                     • 17.01.2018MF: Waniejsze zmiany w CIT od 1 stycznia 2018 r.
                      Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszo w ycie szereg zmian do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 z pón. zm.) - zwanej dalej „ustaw CIT". Gównym ich ródem jest ustawa z dnia 27 padziernika 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne (Dz.U. poz. 2175). Poniej sygnalizowane s, w ujciu tematycznym, najwaniejsze z nich.
                      • 15.01.2018MF: Waniejsze zmiany w CIT od 1 stycznia 2018 r.
                       Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszo w ycie szereg zmian do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 z pón. zm.) - zwanej dalej „ustaw CIT". Gównym ich ródem jest ustawa z dnia 27 padziernika 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne (Dz.U. poz. 2175). Poniej sygnalizowane s, w ujciu tematycznym, najwaniejsze z nich.
                       • 11.01.2018MF: Waniejsze zmiany w PIT od 1 stycznia 2018 r.
                        W zwizku ze zmianami do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z pón. zm.; dalej „ustawa PIT", jakie weszy w ycie z dniem 1 stycznia 2018 r., Ministerstwo Finansów przedstawia, w ujciu tematycznym, waniejsze z nich.
                        • 10.01.2018MF: Waniejsze zmiany w PIT od 1 stycznia 2018 r.
                         W zwizku ze zmianami do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z pón. zm.; dalej „ustawa PIT", jakie weszy w ycie z dniem 1 stycznia 2018 r., Ministerstwo Finansów przedstawia, w ujciu tematycznym, waniejsze z nich.
                         • 19.12.2017Koszty przy sprzeday udziaów w spóce z o.o.
                          Pytanie: W 1995 r. Wnioskodawca obj 16 udziaów spóki z ograniczon odpowiedzialnoci po 50 z. W 2002 r. nastpio podwyszenie kapitau zakadowego spóki w drodze zwikszenia wartoci nominalnej dotychczasowych udziaów z kwoty 50 z kady do kwoty 1250 z kady udzia. Wnioskodawca sprzeda swoje udziaów po cenie odpowiadajcej wartoci nominalnej kadego udziau, tj. 1250 z. Czy koszty uzyskania naley liczy od wartoci nominalnej 50 z za jeden udzia, czy od wartoci nominalnej 1250 z za jeden udzia?
                          • 30.10.2017NSA. Sprzeda udziaów objtych za aport: Liczy si ewidencja
                           Koszt uzyskania przychodów w przypadku odpatnego zbycia udziaów (akcji) w spóce, objtych w zamian za wkad niepieniny w postaci przedsibiorstwa lub jego zorganizowanej czci, o którym stanowi art. 15 ust. 1k pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustala si w wysokoci wynikajcej z ewidencji prowadzonej przez podatnika wnoszcego aport, o której mowa w art. 9 ust. 1 tej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                           • 02.10.2017NSA. O prowadzeniu dziaalnoci decyduje wiele okolicznoci
                            Rzeczywist form prawn dziaalnoci gospodarczej podatnika ("zorganizowanie prawne") mona ustali dopiero po stwierdzeniu, e prowadzi on samodzielnie dziaalno funkcjonalnie i organizacyjnie przygotowan do realizacji celu zarobkowego oraz, e ma ona charakter cigy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                            • 11.08.2017Zarzd zwyky czy dziaalno gospodarcza? Wany wyrok NSA
                             Z uzasadnienia: Te wszystkie jednake dziaania, o ile maj spenia kryteria dziaalnoci gospodarczej, winny mie charakter profesjonalny, zawodowy, tj. wykracza poza czynnoci zwyczajowo podejmowane w ramach zwykego zarzdu przez waciciela skadników majtkowych, kierujcego si normalnymi w takich przypadkach zasadami gospodarnoci.
                             • 14.04.2017NSA. Fiskus moe skorygowa warto firmy
                              Tezy:  Do dugów funkcjonalnie zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz w rozumieniu art. 4a pkt 2 ustawy o CIT nie mog by zaliczone zobowizania wzgldem wacicieli z tytuu udziau w zyskach jak i uznane zobowizania wynikajce ze stosunków publicznoprawnych.  Bdne przyjcie przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych dodatniej wartoci firmy (art. 16 g ust. 10 pkt 1 ustawy) upowania organy podatkowe do skorygowania tego bdu i ustalenia jej prawidowej wartoci z uwzgldnieniem treci art. 16g ust. 10 pkt 2, art. 16g ust. 12 w zw. z art. 14 ustawy.  Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególnoci jej art. 16g ust. 10 pkt 2 i ust. 12 oraz art. 14 ustawy nie daj podstaw do dowolnej alokacji ujemnej wartoci firmy.
                              • 27.03.2017Forma prawna dziaalnoci gospodarczej. Wany wyrok NSA
                               Tezy: Rzeczywist form prawn dziaalnoci gospodarczej podatnika ("zorganizowanie prawne") mona ustali dopiero po stwierdzeniu, e prowadzi on samodzielnie dziaalno funkcjonalnie i organizacyjnie przygotowan do realizacji celu zarobkowego oraz, e ma ona charakter cigy.
                               • 24.02.2017Przeksztacenie spóki a PCC
                                Pytanie podatnika: Czy wskazane w opisie zdarzenia przyszego przeksztacenie bdzie podlegao opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych?
                                • 16.12.2016Czy przeksztacenie spóki trzeba opodatkowa PCC?
                                 Pytanie podatnika: Czy przeksztacenie spóki z ograniczon odpowiedzialnoci w spók komandytow bdzie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych?
                                 • 05.12.2016Likwidacja spóki i przekazanie majtku. Skutki podatkowe w CIT
                                  Z uzasadnienia: Nie sposób zatem nie zgodzi si z tez, e przekazanie majtku na rzecz wspólników nie generuje przysporzenia po stronie spóki, ( którego pojawienie si jest elementem koniecznym powstania przychodu podatkowego ) ale stanowi jedynie element konieczny do wykrelenia spóki z rejestru sdowego. Likwidacyjne wydanie majtku spóki nie jest stosunkiem umownym pomidzy wierzycielem i dunikiem. Tylko taka relacja mogaby stanowi o wystpieniu przychodu. Jest to czynno techniczna bdca czci procesu likwidacyjnego. Przeciwko opodatkowaniu ww. czynnoci przemawiaj take wzgldy celowociowe.
                                  • 22.11.2016WSA. Podzia majtku likwidacyjnego spóki z o.o.
                                   Z uzasadnienia: Likwidacyjne wydanie majtku spóki nie jest stosunkiem umownym pomidzy wierzycielem i dunikiem. Tylko taka relacja mogaby stanowi o wystpieniu przychodu. Jest to czynno techniczna bdca czci procesu likwidacyjnego. Przeciwko opodatkowaniu ww. czynnoci przemawiaj take wzgldy celowociowe. Wydanie majtku jest ostatni czynnoci spóki zwizan z jej mieniem. Przypisanie jej przychodotwórczego charakteru wymagaoby tworzenia w spóce rezerw pieninych na zapat podatku oraz opóniaoby proces likwidacyjny.
                                   • 06.10.2016Podatek od gier. Loterie promocyjne s wyczone z opodatkowania
                                    Pytanie podatnika: W celu promocji sklepu internetowego, zachcenia potencjalnych nabywcw do skorzystania z oferty spki i zwikszenia sprzeday treci multimedialnych, usug bd towarw tam oferowanych spka planuje zorganizowanie loterii dla klientw tego sklepu, w ktrych oferowane bd wygrane (nagrody rzeczowe lub pienine). Czy loterie, ktre planuje organizowa spka podlegaj opodatkowaniu podatkiem od gier?
                                    • 23.08.2016Obowizki patnika PIT. Przeksztacenie spki z o.o. w spk osobow
                                     Pytanie podatnika: Czy w uwarunkowaniach zaprezentowanego zdarzenia przyszego, tj. przeksztacenia spki z ograniczon odpowiedzialnoci w spk osobow (komandytow), Wnioskodawca (jako powstaa w wyniku przeksztacenia spka osobowa) zobligowany bdzie jako patnik do wyliczenia i pobrania podatku od osoby fizycznej jako wsplnika spki przeksztacanej (spki z o.o.)?
                                     • 18.04.2016Opodatkowanie PIT wiadczenia usug doradczych
                                      Pytanie podatnika: Czy przychody otrzymywane przez Wnioskodawc na podstawie umowy o wiadczenie usug doradczych, mog zosta zakwalifikowane jako przychody z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej i czy w zwizku tym Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania dochodu z tej dziaalnoci 19% podatkiem dochodowym?
                                      • 12.04.2016Uchwaa NSA. Nagrody z zysku dla pracownikw jako koszt podatkowy
                                       W wietle art. 7 ust. 2 i art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 40 i art. 15 ust. 4g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych wypacane pracownikom nagrody i premie z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym mog stanowi koszty uzyskania przychodw w podatku dochodowym od osb prawnych w miesicu ich wypaty - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                       • 03.03.2016Skutki podatkowe wypaty dywidendy dla udziaowca
                                        Pytane podatnika: W jakiej wysokoci Wnioskodawca powinien naliczy i pobra podatek dochodowy w zwizku z planowan wypat dywidendy dla udziaowca?
                                        • 26.01.2016NSA. PIT od dywidendy akcjonariusza SKA
                                         Z uzasadnienia: Przychd (dochd) osoby fizycznej, bdcej akcjonariuszem spki komandytowo-akcyjnej, stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy o PIT jest przychodem z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. W wietle art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych osoba fizyczna, bdca akcjonariuszem spki komandytowo-akcyjnej, ma jako podatnik obowizek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych dopiero w dacie powstania przychodu, ktr w myl art. 14 ust. 1i tej ustawy jest dzie wypaty dywidendy.
                                         • 21.01.2016Dywidenda ze spki komandytowo-akcyjnej a PIT
                                          Z uzasadnienia: Dat powstania obowizku podatkowego w podatku dochodowym od osb fizycznych dla osoby fizycznej, bdcej akcjonariuszem S.K.A., w myl art. 14 ust. 1i u.p.d.f. jest dzie faktycznego otrzymania dywidendy. Dopiero wwczas dywidenda bdzie niewtpliwie w sensie ekonomicznym przysporzeniem majtkowym dla akcjonariusza S.K.A.
                                          • 30.12.2015Jak opodatkowa dochd przeznaczony na podwyszenie kapitau zakadowego?
                                           Z uzasadnienia: Dochd przeznaczony na podwyszenie kapitau zakadowego stanowi przychd z udziau w zyskach osb prawnych. Tym samym w przypadku osb prawnych przychodem jest zarwno warto przyznanej dywidendy, jak rwnie podwyszenie wartoci nominalnej dotychczasowych udziaw lub objcie nowych udziaw. W odniesieniu do podwyszenia kapitau zakadowego w spce komandytowo-akcyjnej, brakuje analogicznego unormowania.
                                           • 02.12.2015Obowizek dokumentowania transakcji z podmiotem powizanym
                                            Pytanie podatnika: Czy Spka powinna sporzdza dokumentacj cen transferowych take w odniesieniu do takich umw, w ktrych kwoty do zapaty nie osigny limitu 30.000 EURO, jednake wszystkie, zawarte w roku podatkowym, z tym samym podmiotem powizanym transakcje, (suma nalenoci wynikajca z wszystkich umw), dajce si zaklasyfikowa cznie jako sprzeda lub udostpnianie wartoci niematerialnych i prawnych, przekroczyy ten limit?
                                            • 16.09.2015Zwrot niesusznie pobranego podatku PCC przez notariusza
                                             Pytanie podatnika: Czy w przypadku pobrania niesusznie przez notariusza podatku od czynnoci cywilnoprawnych od wartoci emisyjnej akcji spce bdzie przysugiwa zwrot podatku od czynnoci cywilnoprawnych wynikajcy z rnicy pomidzy pobranym podatkiem od wartoci emisyjnej akcji a podatkiem jaki naleao pobra od nominalnego podwyszenia kapitau zakadowego spki?
                                             • 13.07.2015Umorzenie dobrowolne akcji bez wynagrodzenia. Skutki podatkowe
                                              Pytanie podatnika: Czy dobrowolne umorzenie akcji bez wynagrodzenia spowoduje po strome Wnioskodawcy powstanie przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                              • 16.04.2015Podatek od bezpatnej pomocy prawnej
                                               Interpelacja nr 31925 do ministra finansw w sprawie bezpatnych porad prawnych
                                               • 02.03.2015PIT. Jednostki uczestnictwa a przychd u pracownika
                                                Czy ewentualne przysporzenie majtkowe po stronie Uprawnionego z tytuu realizacji praw wynikajcych z jednostek uczestnictwa powinno, na gruncie podatku dochodowego od osb fizycznych, by kwalifikowane jako przychd z kapitaw pieninych, ktry powinien podlega opodatkowaniu dopiero w momencie realizacji/wypaty?
                                                • 26.01.2015Podatki 2015: Nowe zasady limitowania odsetek zaliczanych do kosztw w CIT
                                                 Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszy w ycie - na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 i 1478), dalej jako „ustawa zmieniajca” - przepisy wprowadzajce istotne zmiany w zasadach podatkowego rozliczania odsetek od, szeroko rozumianych, poyczek. Zmiany te polegaj na:   Modyfikacji istniejcych przepisw dotyczcych tzw. niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji Wprowadzeniu, alternatywnej w stosunku do przepisw o tzw. niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji, regulacji okrelajcej metod ujmowania w kosztach podatkowych odsetek od poyczek
                                                 • 26.01.2015Zaliczki na poczet dywidendy w spkach z o.o.
                                                  Problematyka dopuszczalnoci wypacania zaliczek na poczet dywidendy w spkach z ograniczon odpowiedzialnoci uregulowana jest w ustawie z 15 wrzenia 2000 r. Kodeks spek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z pn. zm., dalej: k.s.h.). I tak, jest to zalene od zaistnienia trzech przesanek, wynikajcych z art. 194 i 195 k.s.h.: moliwo wypat zaliczek na poczet dywidendy musi by przewidziana w umowie spki, spka musi posiada rodki wystarczajce na wypat, zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy musi wykazywa zysk (przy czym przepisy nie wskazuj, jaki ma by poziom tego zysku, co oznacza, e moe on by minimalny).
                                                  • 23.01.2015Zaliczki na poczet dywidendy w spkach z o.o.
                                                   Problematyka dopuszczalnoci wypacania zaliczek na poczet dywidendy w spkach z ograniczon odpowiedzialnoci uregulowana jest w ustawie z 15 wrzenia 2000 r. Kodeks spek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z pn. zm., dalej: k.s.h.). I tak, jest to zalene od zaistnienia trzech przesanek, wynikajcych z art. 194 i 195 k.s.h.:

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] nastpna strona »