Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

finanse publiczne

 • 08.12.2010Regua wydatkowa na duej?
  Stosowanie zasady, zgodnie z ktr niezdeterminowane prawnie wydatki pastwa mogyby by zwikszane tylko o 1 pkt proc. ponad poziom prognozowanej inflacji, powinno zosta wyduone do momentu, kiedy dug publiczny i deficyt sektora finansw publicznych zostan trwale ograniczone, a nie tylko do czasu obowizywania unijnej procedury nadmiernego deficytu – uwaaj Pracodawcy RP.  
  • 08.12.2010OFE zasilane akcjami specjalnego funduszu majtkowego?
   Akcje funduszu majtkowego gwarantowanego przez Skarb Pastwa mogyby czciowo zastpi gotwk przekazywan obecnie do otwartych funduszy emerytalnych w ramach skadki na drugi filar – proponuje Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych Lewiatan. Zdaniem organizacji, takie rozwizanie pozwolioby bezbolenie obniy o kilkanacie miliardw zotych rocznie zapotrzebowanie poyczkowe Polski, zmniejszy wielko biecego deficytu budetowego i tempo przyrostu dugu publicznego.  
   • 16.11.2010WSA: Aport nieruchomoci bez korekty VAT
    Z uzasadnienia: Co do zasady - na podstawie przepisw unijnych - czynno wniesienia aportu jest opodatkowana, jej dokonanie nie powoduje zmiany prawa do odliczenia w ten sposb, e jej efektem jest konieczno dokonania korekty podatku naliczonego na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarw i usug. Skoro bowiem podatnik pierwotnie odliczy podatek naliczony zwizany z nabyciem i przyjciem do uytkowania nieruchomoci, a nastpnie wykorzysta j do wykonania innej czynnoci opodatkowanej (wniesienia aportu), to zakres prawa do odliczenia w stosunku do tych rodkw trwaych nie zmieni si. Nie wystpia wic przesanka dokonania korekty okrelona w art. 91 ust. 7 ustawy o VAT w postaci zmiany prawa do obnienia podatku nalenego o kwot podatku naliczonego.
    • 18.10.2010Rzd woli obciy kosztami kryzysu obywateli ni banki
     Interpelacja nr 17913 do ministra finansw w sprawie wprowadzenia podatku bankowego od zysku
     • 08.10.2010Opodatkowanie sektora finansowego – propozycje KE
      Podatek od dziaalnoci finansowej (PDF), to preferowana przez Komisj Europejsk koncepcja podatku, ktry w przyszoci ma zosta naoony na sektor finansowy. Jeeli unijny podatek PDF zostanie starannie opracowany i wprowadzony, moe przynosi znaczne dochody i przyczyni si do wikszej stabilnoci rynkw finansowych bez nadmiernego ryzyka dla konkurencyjnoci UE – podkrela Komisja.
      • 24.09.2010KPMG: Tanie pastwo zamiast podwyek podatkw lekarstwem na deficyt budetowy
       Obnienie deficytu budetowego jest atwiejsze do osignicia przez zmniejszenie wydatkw biecych pastwa ni poprzez podnoszenie podatkw - wynika z najnowszego raportu firmy doradczej KPMG. Dotychczas stosowane metody ci, np. zacienianie kontroli w wypacaniu wiadcze socjalnych, okazuj si jednak niewystarczajce - konieczne jest podniesienie efektywnoci dziaania instytucji sektora finansw publicznych.
       • 23.09.2010Budet 2011: Lewiatan proponuje 8,1 mld z dodatkowych oszczdnoci
        Finanse publiczne naley rwnoway poprzez ograniczanie wydatkw, poszerzenie bazy podatkowej i uatwianie prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, a nie przez podnoszenie podatkw - przekonuje PKPP Lewiatan. Organizacja przygotowaa propozycje rwnowaenia budetu pastwa w latach 2011-2012 oraz w duszej perspektywie do roku 2020. – Dziki nim bdzie mona ju w przyszym roku dodatkowo zaoszczdzi ponad 8 mld z, a za dziesi lat przeszo 34 mld z.  Rzd mgby wtedy zrezygnowa z planowanej podwyki VAT, ktra ma przynie 5 mld z. To nasza oferta. Mam nadziej, e nie zostanie odrzucona – powiedziaa Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji.
        • 22.09.2010ZRP przeciw podwyce VAT
         Zwizek Rzemiosa Polskiego negatywnie ocenia pomys podwyszenia stawki VAT – napisaa w opinii ZRP dla rzdu Elbieta Znosko-apczyska, dyrektor generalny tej organizacji. Jej zdaniem, nawet nieznaczna podwyka stawek podatku przeoy si na wzrost cen towarw i usug, a to nigdy nie jest korzystne ani dla przedsibiorcy, ani dla konsumenta.
         • 10.06.2010Budetowe cicia w Niemczech nie musz szkodzi polskiemu eksportowi
          – Nie ulega wtpliwoci, e z punktu widzenia caej Europy, plan oszczdnociowy w Niemczech nie jest dobr wiadomoci, bo bdzie oznacza osabienie popytu na najwikszym unijnym rynku, ktry dla wielu krajw, tak jak dla Polski, jest najwaniejszym miejscem eksportu – uwaa Magorzata Starczewska-Krzysztoszek, gwna ekonomistka PKPP Lewiatan. Jej zdaniem jednak  zmniejszenie dopywu pienidzy do niemieckich gospodarstw domowych w wyniku ci budetowych moe zwikszy popyt na konkurencyjne cenowo dobra z Polski.
          • 18.05.2010Wpyw migracji zamonych podatnikw na dochody samorzdw
           Interpelacja nr 15053 do ministra finansw w sprawie propozycji zmian w zakresie zasad naliczania dochodw gmin i powiatw z tytuu udziau w podatku dochodowym od osb fizycznych
           • 06.05.2010Wzrost gospodarczy w UE przyspiesza
            Po wyjciu z najwikszej recesji w swojej historii gospodarka UE ma zanotowa wzrost o 1 proc. w 2010 r. i 1,75 proc. w 2011 r. – przewiduje wiosenna prognoza Komisji Europejskiej. Oznacza to korekt w gr o 0,25 pkt proc. w tym roku w stosunku do jesiennej prognozy Komisji. Czynnikiem ograniczajcym popraw koniunktury pozostaje jednak saby popyt wewntrzny. Wprowadzone tymczasowe rodki polityki budetowej odegray kluczow rol w poprawie sytuacji gospodarczej, jednak spowodoway rwnie zwikszenie deficytu publicznego, ktry w 2010 r. ma wzrosn do poziomu 7,25 proc. PKB.
            • 04.03.2010MG: Pastwowe zapasy paliw nie bd finansowane z dodatkowych opat
             Resort gospodarki zapewnia, e przygotowywany obecnie projekt zmiany systemu zapasw obowizkowych ropy naftowej i paliw nie zakada wprowadzenia nowego podatku. Koszty tworzenia i utrzymywania zapasw s od dawna elementem ceny paliw. Wedug informacji przekazywanych przez producentw i handlowcw, koszty utrzymywania zapasw w 2008 r. wyniosy rednio 6,5 grosza na litr paliwa. Jest to obecnie nienazwany element cen obowizujcych na stacjach benzynowych.
             • 02.02.2010Orzecznictwo: Podatek od dochodu ze rde nieujawnionych – przedawnienie
              Z uzasadnienia: W przypadku opodatkowania dochodw nieujawnionych nie ma moliwoci ustalenia daty powstania obowizku podatkowego; nie ma moliwoci przypisania dochodw do roku, w ktrym zostay one osignite. O osiganiu dochodw przypuszczamy bowiem na podstawie czynnikw zewntrznych (poziomu zamonoci), za okres wystpienia tych czynnikw przyjmuje si jako ten, do ktrego naley przypisa dochody nieujawnione. Niezalenie zatem od daty powstania obowizku podatkowego, ustalone na podstawie art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. przychody, zalicza si do roku podatkowego, w ktrym wystpiy znamiona obiektywne ujawniajce ukryty dochd (wydatki i oszczdnoci).
              • 21.01.2010Kongres Przedsibiorczoci: Zreformowa finanse publiczne, zawiesi progi ostronociowe
               Przyspieszony wzrost dugu publicznego stanowi zagroenie dla rednioterminowych perspektyw rozwoju Polski – ostrzega Kongres Przedsibiorczoci. Zdaniem zrzeszonych w nim organizacji, w cigu najbliszych 3-4 lat naley obniy biecy deficytu budetowy oraz powstrzyma wzrost, a nastpnie stopniowo zmniejszy zaduenie sektora publicznego. Dla wykonania takiego planu naley przejciowo zagodzi, zawiesi lub usun rygory ustawy o finansach publicznych dotyczce konsekwencji przekroczenia 50- i 55-procentowego poziomu zaduenia w stosunku do PKB.
               • 06.01.2010Opodatkowanie pomocy rzeczowej z zakadu pracy
                Interpelacja nr 12932 do ministra finansw w sprawie obowizkw wynikajcych z ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych
                • 27.11.2009Orzecznictwo WSA: Ewidencja gruntw i budynkw jest wica
                 Stosownie do treci art. 21 ust. 1 w zwizku z art. 2 pkt 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, organ podatkowy przy wymiarze podatku od nieruchomoci w zakresie midzy innymi przedmiotu opodatkowania, jest zwizany zapisem zawartym w ewidencji gruntw i budynkw (katastrze nieruchomoci). Jedynie wykazanie przez wacicieli nieruchomoci w trybie art. 194 § 3 Ordynacji podatkowej, wadliwoci zapisu w ewidencji gruntw i budynkw (katastrze nieruchomoci), bdzie skutkowa jego odrzuceniem w caoci lub w czci, przy dokonywaniu wymiaru podatku od nieruchomoci za dany rok.
                 • 14.10.2009BCC chce przywrcenia Adama Szejnfelda do pracy w Ministerstwie Gospodarki
                  – Zwracamy si o to, by jak najszybciej przywrci dobrego urzdnika i uczciwego polityka, jakim jest Adam Szejnfeld, do suby w rzdzie dla dobra Polski i polskiej gospodarki. Teraz jak nigdy dotd gospodarka potrzebuje zaangaowanych reformatorw – zaapelowa Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club. Adam Szejnfeld straci stanowisko w zwizku z oskareniami o udzia w blokowaniu niekorzystnych dla lobby hazardowego zapisw w ustawie o grach losowych i zakadach wzajemnych.
                  • 13.10.2009Ministerstwo Finansw ostronie o skrceniu terminu zwrotu VAT
                   Interpelacja nr 11298 do ministra finansw w sprawie zmiany ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym
                   • 06.10.2009NIK o nieprawidowociach w zakadach aktywnoci zawodowej
                    Zakady aktywnoci zawodowej le wykorzystuj przekazywane im rodki publiczne i nie przygotowuj niepenosprawnych do ycia i pracy w otwartym rodowisku – gosi raport Najwyszej Izby Kontroli. Zdaniem NIK, na pozorowanie dziaa pozwalaj luki w prawie, niespjno przepisw i brak waciwego nadzoru ze strony penomocnika rzdu ds. osb niepenosprawnych. PFRON, wojewodowie i samorzdy bezkrytycznie akceptuj wszelkie projekty, cho nie maj penej wiedzy o stanie rzeczywistym.
                    • 10.07.2009Pomysy rzdu na uniknicie podwyki podatkw
                     Zdaniem premiera Donalda Tuska moliwe jest uniknicie podniesienia podatkw w przyszym roku, jeli wdroony zostanie pakiet dziaa przygotowany przez rzd. Szef gabinetu spotka si w tej sprawie z prezydentem Lechem Kaczyskim i namawia go do akceptacji ustawowych rozwiza proponowanych przez rzd.
                     • 26.06.2009Podatek ekologiczny na razie w fazie dyskusji
                      Pose Marek Matuszewski: Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Z doniesie medialnych wynika, i  Ministerstwo Finansw rozpoczo ju prace nad projektem ustawy o podatku ekologicznym, ktry miaby zastpi akcyz. Z informacji tych wynika, e podatek byby pacony co roku w urzdzie skarbowym lub w wydziale komunikacyjnym, a zaczby obowizywa prawdopodobnie od 2010 r. Najwysz kwot podatku zapaciliby kierowcy jedcy starymi autami - 3 tys. z za auto sprzed 1992 r. Natomiast waciciele pojazdw, ktrych wiek nie przekracza 9 lat, zapac ok. 500 z. Najmniejszy podatek zapac ci, ktrych sta na kupno nowego samochodu z salonu - zaledwie ok. 100 z rocznie.
                      • 16.06.2009Kwalifikowalno podatku VAT w ramach POKL
                       W okresie programowania 2007-2013 w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci pojawiaj si rne trudnoci u beneficjentw w zakresie kwalifikowalnoci poniesionych wydatkw. Trudnoci te zwizane s przede wszystkim z brakiem precyzyjnych przepisw. Szczegln uwag chciabym zwrci na problem kwalifikacji podatku od towarw i usug w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (POKL).
                       • 10.03.2009Polska przoduje w realizacji strategii lizboskiej
                        Z opublikowanego przez belgijski instytut Lisbon Council dokumentu „Monitor europejskiego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 2009: Wskaniki sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy” wynika, e Polska – obok Finlandii – jest obecnie najblisza spenieniu celw postawionych przed pastwami UE w strategii lizboskiej. Na jednym z ostatnich miejsc rankingu znalaza si Irlandia.
                        • 28.01.2009Orzecznictwo podatkowe: Powstanie obowizku podatkowego w opacie targowej
                         Tworzc podatkowy stan faktyczny, ksztatujcy obowizek podatkowy w opacie targowej w przypadku sprzeday w budynkach lub ich czciach bdcych targowiskiem pod dachem lub hal uywana do targw, aukcji i wystaw, ustawodawca wskaza na kryterium, ktre te budynki winny spenia. W jednym i drugim przypadku maj one charakter funkcjonalny, przy czym w pierwszym przypadku charakter obiektu odnoszony jest stale do funkcji jak spenia (targowiska), w drugim za charakter obiektu (hala) odnoszony jest do jednego z moliwych sposobw jego wykorzystania (uywanie do targw, aukcji i wystaw). W obu wymienionych przykadach niezbdne jest ustalenie czy przedmiotowy obiekt budowlany jest budynkiem lub jego czci w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych, a nastpnie czy ten budynek lub jego cz jest targowiskiem pod dachem lub hal uywan do targw, aukcji i wystaw. W pierwszym etapie ustale z mocy wyranego odesania zawartego w art. 1a ust. 1 pkt. 1 u.p.o.l. przepisy prawa budowlanego bd miay bezporednie zastosowanie, w drugim etapie wymienionych ustale, jedynie charakter pomocniczy.
                         • 07.01.2009MF: Obnienie skadek nie jest moliwe ze wzgldu na kondycj finansow FUS
                          Zapytanie nr 2417 do ministra finansw w sprawie potrzeby obnienia opodatkowania dochodw z pracy i kapitau
                          • 15.12.2008MF: Nie bdzie obniki podatkw i skadek ZUS
                           Interpelacja nr 5446 do ministra finansw w sprawie zmian w zakresie uproszczenia systemu podatkowego
                           • 20.10.2008Finanse publiczne – projekt reformy
                            Jawno i przejrzysto, a w efekcie lepsz kontrol wydawania pienidzy z publicznej kasy maj zapewni rozwizania zaproponowane w projekcie ustawy o finansach publicznych, zaakceptowanym przez Rad Ministrw.
                            • 04.09.2008BCC chwali projekt ustawy o finansach publicznych
                             Zdaniem prof. Stanisawa Gomuki, gwnego ekonomisty Business Centre Club, rzdowy projekt ustawy ma szanse uporzdkowa finanse publiczne. Ekspert BCC podkrela, e ustawa nie dotyczy strony wydatkowej (ani te dochodowej) finansw publicznych i w najbliszym czasie nie przyniesie duych oszczdnoci w budecie.
                             • 02.09.2008Kiedy ZUS sprawdza, czy wiadczeniobiorcy yj
                              Interpelacja nr 3910 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie skandalicznej treci korespondencji przesanej przez ZUS do klientw
                              • 19.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowizania podatkowego
                               Przyjcie stanowiska, zgodnie z ktrym wynikajcy z art. 70 par. 4 Ordynacji podatkowej obowizek zawiadomienia podatnika o zastosowaniu rodka egzekucyjnego, nie musi nastpi aeby miao miejsce przerwanie biegu terminu przedawnienia, jest obarczone bdem w procesie wykadni jzykowej – pars pro toto (ustalenie treci normy prawnej w oparciu o fragment przepisu a nie caa jego tre).
                               • 21.03.2008Czy ulga na dzieci godzi w EURO 2012?
                                Interpelacja nr 580 do ministra finansw w sprawie wprowadzenia ulgi na dzieci od dochodw uzyskanych przez podatnikw w 2007 r.
                                • 20.03.2008Ustalenia „Biaego szczytu”
                                 Zakoczyy si obrady „Biaego szczytu”, forum spotka osb i rodowisk zainteresowanych reform systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Jego uczestnicy przyjli list rekomendacji, ktre wyznacz kierunki prac nad nowymi ustawami regulujcymi funkcjonowanie suby zdrowia. Premier Donald Tusk zapowiedzia podniesienie skadki na ubezpieczenie zdrowotne do 10 proc. w 2010 r.
                                 • 19.03.2008PKPP Lewiatan przeciw zwikszeniu skadki zdrowotnej
                                  Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych Lewiatan krytykuje dwa poselskie projekty nowelizacji ustawy o wiadczeniach zdrowotnych finansowanych ze rodkw publicznych, zawierajce propozycj podniesienia skadki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne do 13 lub 12 proc.
                                  • 20.02.2008Przedsibiorcy oceniaj ministrw
                                   Business Centre Club opublikowa wyniki sondau, w ktrym przedsibiorcy zostali poproszeni o ocen skutecznoci ministrw gabinetu Donalda Tuska po stu dniach rzdzenia. rednia ocen wyniosa 3,1. Najlepiej wypad szef MSZ (rednia 4,03), najgorzej – minister pracy (2,69). Jednoczenie 58 proc. ankietowanych uznao, e rzd PO-PSL realizuje zapowiedzi zawarte w expos premiera.
                                   • 01.10.2007Nowy zastpca przewodniczcego KNF
                                    Szef Komisji Nadzoru Finansowego ma od dzisiaj nowego zastpc. Zosta nim Artur K. Kluczny,  dotychczasowy dyrektor sekretariatu prezesa rady ministrw.
                                    • 25.09.2007CASE prognozuje spowolnienie wzrostu w 2008 roku
                                     Przyrost PKB w przyszym roku wyniesie 5 proc. - szacuje zesp makroekonomiczny Centrum Analiz Spoeczno-Ekonomicznych w najnowszym wydaniu kwartalnika „Polska Gospodarka: Tendencje, Oceny, Prognozy”. "Nie nastpiy adne reformy strukturalne, ktre podniosyby potencjaln dynamik PKB oraz poprawiyby klimat inwestycyjny w kraju” - uwaaj eksperci CASE.
                                     • 25.07.2007Projekt rozporzdzenia w sprawie opaty skarbowej
                                      Ministerstwo Finansw udostpnio projekt rozporzdzenia w sprawie opaty skarbowej. Projekt ten jest konsekwencj zmian w Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opacie skarbowej, wprowadzanych Ustaw z dnia 13 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o opacie skarbowej i w znacznej czci zawiera regulacje analogiczne do obowizujcego Rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapaty opaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu. Poniej publikujemy peny tekst projektu wraz z uzasadnieniem:
                                      • 20.07.2007PKPP Lewiatan: Samozadowolenie rzdu w odniesieniu do gospodarki nie ma uzasadnienia
                                       „Sprzyjamy i pomagamy przedsibiorcom” — pisze premier J. Kaczyski w przedmowie do propagandowej broszury „365 dni”, bdcej samoocen dziaa rzdu pod jego kierownictwem. To jedna z najbardziej zadziwiajcych tez tego dokumentu. Takich stwierdze jest w nim o wiele, wiele wicej. Jak zawsze sukces ma wielu ojcw, tylko klska jest sierot. Obecnej dobrej sytuacji w gospodarce z pewnoci nie mona przypisa rzdowi J. Kaczyskiego. Efekty jego dziaa i zaniecha bd bowiem widoczne dopiero za 2-3 lata.
                                       • 16.07.2007KPP: W cigu minionego roku rzd nie podj adnych przeomowych inicjatyw gospodarczych
                                        14 lipca br. mina pierwsza rocznica powoania gabinetu Jarosawa Kaczyskiego. Konfederacja Pracodawcw Polskich dokonaa oceny gospodarczych dokona rzdu.
                                        • 12.07.2007Projekt rozporzdzenia zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie prowadzenia PKPiR
                                         Ministerstwo Finansw udostpnio projekt rozporzdzenia zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie prowadzenia podatkowej ksigi przychodw i rozchodw. Rozporzdzenie to przywrci, na okres do 31 grudnia 2008 r., moliwo dokumentowania dowodami wewntrznymi wydatkw z tytuu opaty skarbowej uiszczanej znakami tej opaty. Poniej publikujemy peny tekst projektu wraz z uzasadnieniem:
                                         • 03.07.2007Program reform wedug PKPP Lewiatan
                                          Kataster, opodatkowanie najbogatszych, podwyki CIT - trwa festiwal pomysw rzdu na dodatkowe pienidze dla suby zdrowia. Podwyek pac domagaj si kolejne grupy spoeczne. Tymczasem koalicja rzdowa ju wczeniej wydaa wiele z efektw wzrostu gospodarczego. Taka polityka staje si zagroeniem dla szans rozwojowych Polski. Wyjciem jest szybkie porozumienie rzdu, pracodawcw i zwizkowcw w sprawie systemowych reform gospodarczych i spoecznych. PKPP Lewiatan poddaje taki program pod dyskusj.
                                          • 05.04.2007MF: Zmiany w organizacji sektora finansw publicznych
                                           „To reforma potrzebna od wielu lat. Czsto zapowiadana, ale nigdy nie podjta. Polskie finanse publiczne potrzebuj konsolidacji, uporzdkowania i sytuacji w ktrej grosz publiczny bdzie lepiej ni dotychczas pilnowany” – powiedzia podczas wczorajszej konferencji w Ministerstwie Finansw Premier Jarosaw Kaczyski. Zaprezentowany projekt ustawy o finansach publicznych konsoliduje sektor finansw publicznych, wprowadza zmiany w jego funkcjonowaniu i organizacji, a take dostosowuje zakres polskiego sektora do standardw ESA 95.
                                           • 02.03.2007KPP: Kolejne obcienia podatkowe
                                            Ministerstwo Finansw planuje ustanowienie nowego tytuu podatkowego – VAT-u od wynagrodze menederw na kontraktach, wadz spek oraz twrcw i samozatrudnionych. Od wszystkich tych, ktrzy wykonuj prac na umow zlecenie lub na umow o dzieo. Zwolnione maj by tylko osoby uzyskujce dochody do 10 tys. euro. - Zdecydowanie protestujemy przeciwko obcianiu dochodw z pracy kolejnymi podatkami – komentuje pomys resortu finansw Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawcw Polskich - Przypominam, e zaoenia zawarte w programie „Solidarne Pastwo” oraz obietnice rzdu mwiy o zmniejszaniu obcie podatkowych.
                                            • 18.01.2007Stanowisko PKPP Lewiatan wobec reformy finansw publicznych
                                             PKPP Lewiatan uwaa, e kierunek „reformy finansw publicznych” zaproponowany 17 stycznia 2007 r. przez premier Zyt Gilowsk jest trafny, ale planowane posunicia nie s wystarczajce dla zapewnienia trwaej rwnowagi w finansach publicznych.
                                             • 10.12.2006Kasy fiskalne - do poowy 2007 roku bez zmian
                                              Ministerstwo Finansw udostpnio projekt rozporzdzenia zmieniajcego rozporzdzenie z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujcych. Jak wynika z lektury projektu (jego tre umiecilimy na kocu artykuu), co najmniej do poowy 2007 r. zostaje utrzymany stan obecny.
                                              • 14.11.2006Komunikat MF w sprawie wynagrodze pracownikw administracji skarbowej
                                               W zwizku z planowan przez Rad Sekcji Krajowej Pracownikw Skarbowych NSZZ "Solidarno" akcj protestacyjn, zwizan z decyzj o zachowaniu wynagrodze pracownikw administracji skarbowej w roku 2007 na dotychczasowym poziomie, Ministerstwo Finansw przedstawia nastpujce stanowisko.
                                               • 12.03.2006Projekt rozporzdzenia w sprawie kas fiskalnych
                                                MF udostpnio projekt rozporzdzenia w sprawie kas fiskalnych. Rozporzdzenie ureguluje kwestie zwizane z obowizkiem instalacji kas na okres do 31.12.2006 r. Poniej publikujemy peny tekst projektu, wstrzymujc si z jego analiz do czasu opublikowania rozporzdzenia w Dzienniku Ustaw. Zwykle bowiem projekty ulegaj w trakcie uzgodnie midzyresortowych mniejszym lub wikszym zmianom. Wspomnijmy jedynie o pozbawieniu zwolnienia podatnikw, ktrzy dostarczaj nagrane, z zapisanymi danymi, lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym rwnie sprzedawanymi cznie z licencj na uytkowanie): pyty CD, DVD, kasety magnetofonowe, tamy magnetyczne (w tym kasety wideo) i dyskietki.
                                                • 22.02.2006Tymczasowe rozporzdzenie dotyczce kas fiskalnych podpisane
                                                 W Dzienniku Ustaw Nr 28 z 22.02.2006 r. ukae si Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 lutego 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kas rejestrujcych. Rozporzdzenie to pozwala na skorzystanie ze zwrotu lub odliczenia od podatku VAT czci wydatkw przeznaczonych na zakup kas podatnikom, ktrzy rozpoczli dziaalno w 2005 r. i powinni zainstalowa kasy od 01.01.06 (zgodnie z ostatnim pogldem MF), pod warunkiem, e pisemne zgoszenie o miejscu rozpoczcia ewidencjonowania i liczbie kas, o ktrym mowa w rozporzdzeniu w sprawie kas rejestrujcych, zostanie (zostao) dokonane w okresie od 01.01.2006 r. do 31.03.2006 r.

                                                « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]