Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

finanse publiczne

 • 02.04.2019WSA. Majątek osobisty przedsiębiorcy z niższym podatkiem od nieruchomości
  Z uzasadnienia: W przypadku podatników będących osobami fizycznymi sam fakt posiadania nieruchomości przez osobę będącą przedsiębiorcą nie jest wystarczający do uznania jej za związaną z działalnością gospodarczą. Konieczne jest ustalenie, czy nieruchomość ta wchodzi w skład przedsiębiorstwa prowadzonego przez tę osobę czy też stanowi jej majątek osobisty, odrębny od majątku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  • 26.03.2019Deficyt budżetowy sięgnie 3 proc.?
   Po zapowiedzi zwiększenia wydatków państwa, związanego m.in. z rozszerzeniem programu 500+ i dodatkowym świadczeniem dla emerytów i rencistów, deficyt budżetowy może osiągnąć poziom 2-3 proc. w relacji do PKB. Rozluźnienie dyscypliny finansów publicznych będzie skutkować wzrostem zadłużenia Polski.
   • 11.03.2019Diety z tytułu krajowej podróży służbowej na razie bez zmian
    Nie ma przeszkód prawnych, aby pracodawca spoza sfery budżetowej ustalił we własnym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami - w tym także dietę w wysokości wyższej niż 30 zł - w drodze regulacji zakładowych. Należy jednocześnie podkreślić, że ewentualna zmiana wysokości diety z tytułu podróży krajowej wiązałaby się z obligatoryjnymi dodatkowymi skutkami finansowymi dla pracodawców, w tym z wpływem na finanse publiczne - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
    • 01.03.2019Fundusze unijne są niezbędne dla polskiej gospodarki
     Zwiększona aktywność inwestycyjna przekłada się na rosnące wykorzystanie czynnika pracy, a tym samym prowadzi do wzrostu zatrudnienia i stopniowego wzrostu płac. Prowadzi to w konsekwencji do wzrostu dochodu do dyspozycji ludności i pozytywnie wpływa na wielkość popytu konsumpcyjnego. Należy jednak pamiętać, że aby efekt popytowy faktycznie wystąpił, konieczny jest ciągły napływ środków europejskich. Po ich ustaniu (np. w związku z zakończeniem danej perspektywy finansowej), efekt ten bowiem zanika - wyjaśnił przedstawiciel MPiT odpowiadając na interpelację poselską.
     • 28.01.2019Przedsiębiorcy płacą za błędy w interpretacji prawa
      Co oczywiste, nie jest możliwe ustalenie, ilu przedsiębiorców „ukarano” z powodu błędów w interpretacji prawa dokonanych przez urzędy. Trzeba natomiast zauważyć, że istnieją odpowiednie środki i procedury umożliwiające przedsiębiorcom podważanie rozstrzygnięć organów administracji publicznej w przypadku, gdy nie zgadzają się oni z dokonaną wykładnią przepisów. W tych procedurach przedsiębiorcy mogą powoływać się na opisane w odpowiedzi na interpelację zasady, a już pierwsze miesiące praktyki stosowania tych przepisów pokazują, że działania takie są skuteczne. Gwarantem instytucjonalnym przestrzegania zasad Prawa przedsiębiorców jest ponadto ustanowiony na mocy „Konstytucji Biznesu” Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców - wyjaśniło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
      • 25.01.2019Koszty poboru podatku PIT
       Odpowiadając na interpelację poselską MF poinformowało, że koszt poboru podatku PIT w roku 2017 oszacowano na poziomie 844,737 mln zł. W odpowiedzi na interpelację ministerstwo przedstawiło również wiele innych danych związanych z systemem poboru PIT w Polsce.
       • 26.10.2018Problematyczne zasady ustalania składników minimalnego wynagrodzenia
        W związku ze zgłaszanymi do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej postulatami dotyczącymi rozpoczęcia prac legislacyjnych nad zmianą zakresu składnikowego minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. wyłączenia dodatku za wieloletnią pracę, jak również przyjęcia innej konstrukcji tego wynagrodzenia w postaci minimalnego wynagrodzenia zasadniczego) podjęto działania mające na celu wstępne szacowanie skutków wprowadzenia postulowanych zmian - poinformowało ministerstwo w odpowiedzi na interpelację poselską.
        • 20.02.2018PIT: Zasady stosowania ulgi prorodzinnej w rozliczeniu za 2017 rok
         MF udostępniło broszurę informacyjną dotyczącą zasad stosowania ulgi prorodzinnej. Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytułu tej ulgi przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym:
         • 15.02.2018PIT: Zasady stosowania ulgi prorodzinnej w rozliczeniu za 2017 rok
          MF udostępniło broszurę informacyjną dotyczącą zasad stosowania ulgi prorodzinnej. Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytułu tej ulgi przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym:
          • 05.12.2017Minimalne wynagrodzenie bez dodatku stażowego?
           Zgodnie z konstrukcją ustawową minimalne wynagrodzenie za pracę nie ma charakteru jedynie wynagrodzenia zasadniczego. Jest to łączne wynagrodzenie pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu, a więc poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje również inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze zaliczone do wynagrodzeń osobowych. MRPiPS dostrzega potrzebę modyfikacji obecnego zakresu minimalnego wynagrodzenia w celu zapewnienia bardziej sprawiedliwego i przejrzystego kształtu tego wynagrodzenia i rozważa zmiany polegające na etapowym wyłączaniu poszczególnych składników wynagrodzenia z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę.
           • 13.10.2017Nie będzie na razie realizacji wyborczej obietnicy powrotu do 22% VAT
            Należy podkreślić, że podatek od towarów i usług jest najważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa, dlatego też wielkość i stabilność wpływów z tytułu tego podatku jest niezwykle istotna z punktu widzenia prowadzenia odpowiedzialnej polityki finansowej państwa, tak aby stabilność finansów publicznych została utrzymana, a realizacja podstawowych zadań Państwa zapewniona - oświadczył w-ce minister finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.
            • 26.04.2017Rząd szykuje skok na składki?
             Interpelacja nr 11291 do prezesa Rady Ministrów w sprawie planowanego zajęcia składek ZUS Polaków
             • 27.01.2017Wyrównanie płacy do wysokości minimalnego wynagrodzenia
              Interpelacja nr 8727 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wyłączenia tzw. wyrównania do minimalnego wynagrodzenia za pracę z podstawy obliczania minimalnego wynagrodzenia
              • 16.01.2017Finanse publiczne. Dochody gmin a kwota wolna od PIT
               Interpelacja nr 8445 w sprawie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kontekście uszczuplenia ich budżetów po zwiększeniu kwoty wolnej od podatku.
               • 12.12.2016Finanse publiczne. Samorządy coraz bardziej zadłużone?
                Interpelacja nr 7630 w sprawie zadłużania się samorządów w pozabankowych instytucjach finansowych.
                • 25.08.2016Emerytury z OFE do gruntownej zmiany?
                 Interpelacja nr 4682 w sprawie planowanych zmian w OFE.
                 • 17.08.2016Spory podatkowe w urzędach i sądach trwają średnio 4,5 roku
                  Interpelacja nr 4603 do ministra sprawiedliwości w sprawie przewlekłości postępowań sądowych dotyczących nieprawidłowości podatkowych
                  • 03.06.2016Podatki na świecie: Brexit odbije się na brytyjskiej polityce podatkowej
                   Ewentualne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (tzw. Brexit) będzie mieć poważny wpływ na lokalny system podatkowy – wynika z szacunków brytyjskiego Instytutu Studiów Podatkowych (IFS). Eksperci szacują, że władze Wielkiej Brytanii mogą być zmuszone do zwiększenia wpływów podatkowych o ok. 5 mld funtów, by osiągnąć w latach 2019-2020 planowany stan równowagi budżetowej.
                   • 02.06.2016Podatek od nieruchomości do zmiany?
                    Interpelacja nr 2646 w sprawie zmiany ustawy o opłacie skarbowej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
                    • 09.05.2016Finanse publiczne. Reguła wydatkowa do zmiany?
                     Interpelacja nr 2267 w sprawie ustabilizowania systemu finansów gmin, powiatów i województw, w oparciu o "regułę wydatkową" zawartą w art. 243 i przepisach powiązanych ustawy o finansach publicznych.
                     • 08.04.2016Dodatek za pracę w nocy w wynagrodzeniu minimalnym
                      Zapytanie nr 272 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych
                      • 30.03.2016PIT za 2015. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą
                       Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy o tym pamiętać szczególnie obecnie, gdy wiele osób mających miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje pracę za granicą.
                       • 29.03.2016PIT za 2015. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą
                        Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich takżew Polsce. Należy o tym pamiętać szczególnie obecnie, gdy wiele osób mających miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje pracę za granicą.
                        • 23.03.2016Podatki 2016: MF udostępniło wstępnie wypełnione zeznania podatkowe PIT
                         Od 18 marca br. dostępne są wstępnie wypełnione roczne zeznania podatkowe (tzw. usługa PFR – pre-filled tax return) za rok 2015 – poinformowało Ministerstwo Finansów. W obecnym roku usługa obejmuje zarówno zeznanie PIT-37, jak i PIT-38. 
                         • 22.03.2016Podatki 2016: MF udostępniło wstępnie wypełnione zeznania podatkowe PIT
                          Od 18 marca br. dostępne są wstępnie wypełnione roczne zeznania podatkowe (tzw. usługa PFR – pre-filled tax return) za rok 2015 – poinformowało Ministerstwo Finansów. W obecnym roku usługa obejmuje zarówno zeznanie PIT-37, jak i PIT-38. 
                          • 11.03.2016Wyższa kwota wolna od podatku uderzy w samorządy?
                           Interpelacja nr 1027 do ministra finansów w sprawie utraty dochodów przez jednostki samorządu terytorialnego z tytułu podwyższenia kwoty wolnej od podatku
                           • 01.03.2016Wzrost PKB najszybszy od czterech lat
                            W IV kwartale 2015 r. produkt krajowy brutto Polski wzrósł aż o 3,9 proc. rok do roku – podał Główny Urząd Statystyczny. Tempo wzrostu z poprzedniego kwartału okazało się najlepsze od 2011 r., na co wpłynęły przede wszystkim spożycie indywidualne oraz inwestycje.
                            • 02.02.2016Intrastat 2016. Progi statystyczne i ważne terminy
                             Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy, w trakcie którego dokonano wewnątrzwspólnotowej wymiany towarowej (wywozu lub przywozu towarów). Istnieje możliwość przekazywania informacji obejmującej okres krótszy niż miesiąc w formie deklaracji częściowej, jednak te częściowe informacje muszą łącznie obejmować cały miesięczny okres sprawozdawczy.
                             • 01.02.2016Intrastat 2016. Progi statystyczne i ważne terminy
                              Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy, w trakcie którego dokonano wewnątrzwspólnotowej wymiany towarowej (wywozu lub przywozu towarów). Istnieje możliwość przekazywania informacji obejmującej okres krótszy niż miesiąc w formie deklaracji częściowej, jednak te częściowe informacje muszą łącznie obejmować cały miesięczny okres sprawozdawczy.
                              • 27.01.2016Finanse publiczne – opozycja proponuje zaostrzenie reguł
                               Polska powinna dążyć do osiągnięcia zerowego deficytu sektora finansów publicznych – uważa klub parlamentarny Nowoczesnej, który zgłosił do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Projektodawcy proponują m.in. wprowadzenie nowych mechanizmów dyscyplinujących finanse publiczne. 
                               • 22.12.2015Finanse publiczne. Reguła wydatkowa już na nowych zasadach
                                W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelę ustawy o finansach publicznych. Zmodyfikowana została formuła tzw. stabilizującej reguły wydatkowej. Przewidziano też umożliwienie zwiększenia limitu wydatkowego w sytuacji przewidywanej realizacji w danym roku budżetowym działań o charakterze jednorazowym oraz tymczasowym.
                                • 02.11.2015Wyższe pensje dla pracowników z doświadczeniem?
                                 Interpelacja nr 34763 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie składników wynagrodzenia.
                                 • 14.10.2015Podatki na świecie: MFW wzywa do wprowadzania podatków węglowych
                                  Aktualna sytuacja na rynku paliw, w tym przede wszystkim niskie ceny ropy naftowej, to dobry moment, aby poszczególne kraje wprowadzały lub podwyższały opodatkowanie emisji dwutlenku węgla – twierdzi Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Fundusz apeluje do rządów o wdrażanie środków zniechęcających do zużywania energii, co mogłoby złagodzić skutki zmian klimatycznych.
                                  • 07.10.2015Informacja MF dla rolników o negatywnych konsekwencjach zakupu paliwa od oszusta
                                   Na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Do resortu finansów docierają niepokojące sygnały, że nabywcami paliwa od oszustów mogą być w coraz większym stopniu rolnicy, prawdopodobnie nieświadomi uczestnictwa w takim procederze. Należy wskazać, że „uczestnictwo” w oszustwie wiąże się z określonymi negatywnymi konsekwencjami również dla nabywców paliw, którymi mogą być rolnicy.
                                   • 03.07.2015Zmiany w VAT od 1 lipca: Kaucja gwarancyjna
                                    Instytucja kaucji gwarancyjnej stanowi jedną z przesłanek umożliwiających nabywcom towarów wrażliwych uwolnienie się od ewentualnego zastosowania wobec nich odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe sprzedawcy. Nabywca tych towarów może się „wyłączyć” z odpowiedzialności solidarnej jeżeli: kupił towary od podmiotu wymienionego na dzień dokonania dostawy towarów w prowadzonym przez Ministra Finansów w formie elektronicznej i opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów wykazie, oraz wysokość złożonej kaucji była odpowiednia.
                                    • 01.07.2015Zmiany w VAT od 1 lipca: Kaucja gwarancyjna
                                     Instytucja kaucji gwarancyjnej stanowi jedną z przesłanek umożliwiających nabywcom towarów wrażliwych uwolnienie się od ewentualnego zastosowania wobec nich odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe sprzedawcy. Nabywca tych towarów może się „wyłączyć” z odpowiedzialności solidarnej jeżeli: kupił towary od podmiotu wymienionego na dzień dokonania dostawy towarów w prowadzonym przez Ministra Finansów w formie elektronicznej i opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów wykazie, oraz wysokość złożonej kaucji była odpowiednia.
                                     • 30.06.2015PIT za 2014. MF o problemach z 1%
                                      Interpelacja nr 32920 do ministra finansów w sprawie funkcjonowania sytemu informatycznego POLTAX w urzędach skarbowych w zakresie wprowadzania i przetwarzania danych dotyczących przekazania kwot 1% podatku należnego na rzecz wskazanej w zeznaniu podatkowym organizacji pożytku publicznego
                                      • 25.03.2015Biura rachunkowe a zwolnienie z VAT - będzie interpretacja ogólna
                                       10 sierpnia 2014 r. weszła zmiana przepisów ustawy o doradztwie podatkowym. Ustawa deregulacyjna miała jedynie ułatwić dostęp do zawodu księgowego, a wprowadziła szereg wątpliwości w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z VAT przez podmioty prowadzące biura rachunkowe. W odpowiedzi na interpelacje poselską w tej sprawie MF wyjaśniło, że  w resorcie finansów prowadzone są prace nad wydaniem interpretacji ogólnej w sprawie zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT wobec podmiotów wykonujących usługi związane z obsługą rachunkowo-księgową.
                                       • 24.03.2015Biura rachunkowe a zwolnienie z VAT - będzie interpretacja ogólna
                                        Interpelacja nr 31300 do ministra finansów w sprawie rozwiania wszelkich wątpliwości w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego z VAT przez podmioty prowadzące biura rachunkowe nieświadczące usług doradczych
                                        • 16.02.2015PIT za 2014: Opodatkowanie dochodów z pracy za granicą
                                         Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy o tym pamiętać szczególnie obecnie, gdy wiele osób mających miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje pracę za granicą.
                                         • 13.02.2015PIT za 2014: Opodatkowanie dochodów z pracy za granicą
                                          Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy o tym pamiętać szczególnie obecnie, gdy wiele osób mających miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje pracę za granicą.
                                          • 06.02.2015WSA: Wspólność majątkowa. Nie można dwa razy nabyć nieruchomości
                                           Z uzasadnienia: Współwłasność łączna, w tym wypadku wspólność majątkowa, różni się od ułamkowej tym, że nie można w niej określić ilości udziałów każdego współwłaściciela. Obu współwłaścicielom przysługuje pełne prawo do całej masy majątkowej w niej zawartej i dlatego żaden ze współwłaścicieli nie może korzystać z praw własności przez cały czas trwania współwłasności łącznej. Akceptacja stanowiska organu interpretacyjnego oznaczałaby, że podatniczka dwukrotnie nabyła nieruchomość, w której, z uwagi na ustrój majątkowy, niemożliwe było określenie jej udziałów. Pierwszy raz w chwili zakupu nieruchomości wraz mężem, z którym łączyła ją wspólność majątkowa, drugi raz w wyniku dziedziczenia po śmierci męża.
                                           • 19.01.2015Podatki 2015. Jakie jeszcze zmiany w prawie podatkowym?
                                            Interpelacja nr 29731 w sprawie jakości systemu podatkowego.
                                            • 15.12.2014Czy będą zmiany w e-deklaracjach?
                                             Interpelacja nr 29197 w sprawie poprawy sposobu udostępniania zainteresowanym podatnikom e-deklaracji.
                                             • 02.12.2014Będzie minimalna stawka za godzinę pracy?
                                              Interpelacja nr 29121 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia minimalnej stawki płacy godzinowej
                                              • 01.07.2014Finanse publiczne. Prezydent zatwierdził obniżkę progów ostrożnościowych
                                               Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w poniedziałek ustawę obniżającą niektóre progi ostrożnościowe, określające graniczne wartości relacji państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto. Progi te odnoszą się do mechanizmu korygującego reguły wydatkowej.
                                               • 12.06.2014Zadłużenie samorządów. Czy będą zmiany?
                                                Interpelacja nr 25890 w sprawie konieczności podjęcia działań, które unormują oraz ustalą jednoznaczne kryteria wysokości zadłużenia samorządów oraz sankcji wobec tych, którzy zadłużają gminy na kolejne pokolenia.
                                                • 23.04.2014Nowy finansowy plan dla Polski. Eksperci wytykają rządowi nierzetelność
                                                 We wtorek rząd przyjął „Wieloletni Plan Finansowy Państwa” na lata 2014-2017, w którym informuje m.in. o stanie finansów publicznych oraz planowanych metodach poradzenia sobie z problemami. – Niestety dokument nie jest tak rzetelny, jak być powinien – komentuje główny ekonomista Business Centre Club, prof. Stanisław Gomułka.
                                                 • 22.04.2014Finanse państwa. Dług publiczny przekroczy próg 55 proc. PKB?
                                                  Jeżeli Trybunał Konstytucyjny stwierdzi, że tzw. ustawa o OFE jest niekonstytucyjna, to już w bieżącym roku dług publiczny najprawdopodobniej przekroczy próg ostrożnościowy 55 proc. PKB – wynika z danych przedstawionych przez resort pracy w związku z zapytaniem zgłoszonym przez prezesa TK. Eksperci twierdzą, że rząd powinien zmniejszyć wydatki publiczne.
                                                  • 23.01.2014Zadłużenie Polski osiągnęło poziom 58 proc. PKB
                                                   Dług publiczny Polski, liczony według metodologii unijnej, osiągnął na koniec III kwartału 2013 r. poziom aż 58 proc. w relacji do PKB – wynika z najnowszych danych Eurostatu. W skali roku zadłużenie wzrosło o 2,3 pkt proc. Wzrost długu odnotowano w większości państw członkowskich Unii Europejskiej. Zadłużenie całej wspólnoty zwiększyło się w tym czasie z 84,9 do 86,8 proc. PKB.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »