Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

finanse publiczne

 • 15.05.2020Podatki 2020: Senat proponuje uatwienia dla samorzdów
  Do Sejmu trafi senacki projekt ustawy o szczególnych rozwizaniach dla samorzdu terytorialnego. Projektodawcy proponuj zmiany, które maj przede wszystkim zmniejszy negatywny wpyw pandemii koronawirusa na finanse jednostek samorzdu terytorialnego (JST). Pakiet obejmuje m.in. zmiany dotyczce regulacji podatkowych.
  • 29.04.2020Podróe subowe. Pracodawca moe wypaci wysze diety
   Na pocztku 2013 r. zostao opublikowane rozporzdzenie okrelajce nalenoci przysugujce pracownikom z tytuu podróy subowej. Niestety od momentu ogoszenia rozporzdzenia nie wprowadzono zmian w wysokoci stawek podrónych. Przedstawiciele wielu organizacji i zwizków zawodowych, jak i sami pracownicy alarmuj, e powysze nalenoci s obecnie nierealne. W cigu minionych 7 lat znaczco zmienia si sytuacja ekonomiczno-gospodarcza w naszym kraju. Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej pracuje nad zmianami stawek diety krajowej i zagranicznej?
   • 13.03.2020Koronawirus uderzy take w finanse publiczne
    Polskie finanse publiczne nie s przygotowane na koronawirusa – twierdzi fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. Eksperci organizacji oceniaj, e w tym roku szanse na osignicie zrównowaonego budetu bd niewielkie. Fundacja apeluje take o niewprowadzanie w 2020 r. adnych nowych podatków i innych danin.
    • 30.08.2019Wiele wtpliwoci wokó e-dorcze
     Projekt ustawy o elektronizacji dorcze oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przewidujcy wprowadzenie e-dorcze w fazie konsultacji publicznych i opiniowania wzbudzi wiele wtpliwoci. Niektóre z nich wyjania Ministerstwo Cyfryzacji w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
     • 08.07.2019Przepisy dot. podróy subowych do zmiany?
      Kwoty diet i kwoty limitów na nocleg stosowanych przy podróach zagranicznych, z reguy s zmieniane na podstawie propozycji nadesanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz placówki dyplomatyczne. W okresie obowizywania rozporzdzenia nie zgaszano propozycji zmiany wysokoci diet z tytuu podróy zagranicznej. W odniesieniu do wysokoci diety krajowej naley zauway, e ewentualna zmiana wysokoci diet z tytuu podróy subowej wizaaby si z obligatoryjnymi dodatkowymi skutkami finansowymi dla pracodawców, w tym z wpywem na finanse publiczne. Ewentualne zmiany musz uwzgldnia moliwoci finansowe jednostek pastwowej i samorzdowej sfery budetowej - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
      • 13.06.2019Firmy niechtnie wydaj wasne pienidze na innowacje
       Projekty dotyczce wdroenia w firmach innowacyjnych rozwiza wi si na ogó z duym ryzykiem. Nie kade przedsiwzicie tego rodzaju koczy si wytworzeniem nowego produktu lub usugi przynoszcej spodziewane zyski. Z kolei rodki finansowe z przeznaczeniem na rozwój innowacji w firmach maj status rodków publicznych, w zwizku z czym ich udzielanie obwarowane jest szeregiem warunków wynikajcych z dbaoci o finanse publiczne - zauway Podsekretarz Stanu w MPiT odpowiadajc na interpelacj poselsk.
       • 02.04.2019WSA. Majtek osobisty przedsibiorcy z niszym podatkiem od nieruchomoci
        Z uzasadnienia: W przypadku podatników bdcych osobami fizycznymi sam fakt posiadania nieruchomoci przez osob bdc przedsibiorc nie jest wystarczajcy do uznania jej za zwizan z dziaalnoci gospodarcz. Konieczne jest ustalenie, czy nieruchomo ta wchodzi w skad przedsibiorstwa prowadzonego przez t osob czy te stanowi jej majtek osobisty, odrbny od majtku zwizanego z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej.
        • 26.03.2019Deficyt budetowy signie 3 proc.?
         Po zapowiedzi zwikszenia wydatków pastwa, zwizanego m.in. z rozszerzeniem programu 500+ i dodatkowym wiadczeniem dla emerytów i rencistów, deficyt budetowy moe osign poziom 2-3 proc. w relacji do PKB. Rozlunienie dyscypliny finansów publicznych bdzie skutkowa wzrostem zaduenia Polski.
         • 11.03.2019Diety z tytuu krajowej podróy subowej na razie bez zmian
          Nie ma przeszkód prawnych, aby pracodawca spoza sfery budetowej ustali we wasnym zakresie warunki wypacania pracownikom nalenoci z tytuu podróy subowej na obszarze kraju i poza jego granicami - w tym take diet w wysokoci wyszej ni 30 z - w drodze regulacji zakadowych. Naley jednoczenie podkreli, e ewentualna zmiana wysokoci diety z tytuu podróy krajowej wizaaby si z obligatoryjnymi dodatkowymi skutkami finansowymi dla pracodawców, w tym z wpywem na finanse publiczne - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
          • 01.03.2019Fundusze unijne s niezbdne dla polskiej gospodarki
           Zwikszona aktywno inwestycyjna przekada si na rosnce wykorzystanie czynnika pracy, a tym samym prowadzi do wzrostu zatrudnienia i stopniowego wzrostu pac. Prowadzi to w konsekwencji do wzrostu dochodu do dyspozycji ludnoci i pozytywnie wpywa na wielko popytu konsumpcyjnego. Naley jednak pamita, e aby efekt popytowy faktycznie wystpi, konieczny jest cigy napyw rodków europejskich. Po ich ustaniu (np. w zwizku z zakoczeniem danej perspektywy finansowej), efekt ten bowiem zanika - wyjani przedstawiciel MPiT odpowiadajc na interpelacj poselsk.
           • 28.01.2019Przedsibiorcy pac za bdy w interpretacji prawa
            Co oczywiste, nie jest moliwe ustalenie, ilu przedsibiorców „ukarano” z powodu bdów w interpretacji prawa dokonanych przez urzdy. Trzeba natomiast zauway, e istniej odpowiednie rodki i procedury umoliwiajce przedsibiorcom podwaanie rozstrzygni organów administracji publicznej w przypadku, gdy nie zgadzaj si oni z dokonan wykadni przepisów. W tych procedurach przedsibiorcy mog powoywa si na opisane w odpowiedzi na interpelacj zasady, a ju pierwsze miesice praktyki stosowania tych przepisów pokazuj, e dziaania takie s skuteczne. Gwarantem instytucjonalnym przestrzegania zasad Prawa przedsibiorców jest ponadto ustanowiony na mocy „Konstytucji Biznesu” Rzecznik Maych i rednich Przedsibiorców - wyjanio Ministerstwo Przedsibiorczoci i Technologii.
            • 25.01.2019Koszty poboru podatku PIT
             Odpowiadajc na interpelacj poselsk MF poinformowao, e koszt poboru podatku PIT w roku 2017 oszacowano na poziomie 844,737 mln z. W odpowiedzi na interpelacj ministerstwo przedstawio równie wiele innych danych zwizanych z systemem poboru PIT w Polsce.
             • 26.10.2018Problematyczne zasady ustalania skadników minimalnego wynagrodzenia
              W zwizku ze zgaszanymi do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej postulatami dotyczcymi rozpoczcia prac legislacyjnych nad zmian zakresu skadnikowego minimalnego wynagrodzenia za prac (tj. wyczenia dodatku za wieloletni prac, jak równie przyjcia innej konstrukcji tego wynagrodzenia w postaci minimalnego wynagrodzenia zasadniczego) podjto dziaania majce na celu wstpne szacowanie skutków wprowadzenia postulowanych zmian - poinformowao ministerstwo w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
              • 20.02.2018PIT: Zasady stosowania ulgi prorodzinnej w rozliczeniu za 2017 rok
               MF udostpnio broszur informacyjn dotyczc zasad stosowania ulgi prorodzinnej. Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytuu tej ulgi przysuguje podatnikowi, który w roku podatkowym:
               • 15.02.2018PIT: Zasady stosowania ulgi prorodzinnej w rozliczeniu za 2017 rok
                MF udostpnio broszur informacyjn dotyczc zasad stosowania ulgi prorodzinnej. Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytuu tej ulgi przysuguje podatnikowi, który w roku podatkowym:
                • 05.12.2017Minimalne wynagrodzenie bez dodatku staowego?
                 Zgodnie z konstrukcj ustawow minimalne wynagrodzenie za prac nie ma charakteru jedynie wynagrodzenia zasadniczego. Jest to czne wynagrodzenie pracownika za nominalny czas pracy w danym miesicu, a wic poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje równie inne skadniki wynagrodzenia i wiadczenia pracownicze zaliczone do wynagrodze osobowych. MRPiPS dostrzega potrzeb modyfikacji obecnego zakresu minimalnego wynagrodzenia w celu zapewnienia bardziej sprawiedliwego i przejrzystego ksztatu tego wynagrodzenia i rozwaa zmiany polegajce na etapowym wyczaniu poszczególnych skadników wynagrodzenia z kategorii minimalnego wynagrodzenia za prac.
                 • 13.10.2017Nie bdzie na razie realizacji wyborczej obietnicy powrotu do 22% VAT
                  Naley podkreli, e podatek od towarów i usug jest najwaniejszym ródem dochodów budetu pastwa, dlatego te wielko i stabilno wpywów z tytuu tego podatku jest niezwykle istotna z punktu widzenia prowadzenia odpowiedzialnej polityki finansowej pastwa, tak aby stabilno finansów publicznych zostaa utrzymana, a realizacja podstawowych zada Pastwa zapewniona - owiadczy w-ce minister finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                  • 26.04.2017Rzd szykuje skok na skadki?
                   Interpelacja nr 11291 do prezesa Rady Ministrów w sprawie planowanego zajcia skadek ZUS Polaków
                   • 27.01.2017Wyrównanie pacy do wysokoci minimalnego wynagrodzenia
                    Interpelacja nr 8727 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie wyczenia tzw. wyrównania do minimalnego wynagrodzenia za prac z podstawy obliczania minimalnego wynagrodzenia
                    • 16.01.2017Finanse publiczne. Dochody gmin a kwota wolna od PIT
                     Interpelacja nr 8445 w sprawie zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego w kontekcie uszczuplenia ich budetów po zwikszeniu kwoty wolnej od podatku.
                     • 12.12.2016Finanse publiczne. Samorzdy coraz bardziej zaduone?
                      Interpelacja nr 7630 w sprawie zaduania si samorzdów w pozabankowych instytucjach finansowych.
                      • 25.08.2016Emerytury z OFE do gruntownej zmiany?
                       Interpelacja nr 4682 w sprawie planowanych zmian w OFE.
                       • 17.08.2016Spory podatkowe w urzdach i sdach trwaj rednio 4,5 roku
                        Interpelacja nr 4603 do ministra sprawiedliwoci w sprawie przewlekoci postpowa sdowych dotyczcych nieprawidowoci podatkowych
                        • 03.06.2016Podatki na wiecie: Brexit odbije si na brytyjskiej polityce podatkowej
                         Ewentualne wyjcie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (tzw. Brexit) bdzie mie powany wpyw na lokalny system podatkowy – wynika z szacunkw brytyjskiego Instytutu Studiw Podatkowych (IFS). Eksperci szacuj, e wadze Wielkiej Brytanii mog by zmuszone do zwikszenia wpyww podatkowych o ok. 5 mld funtw, by osign w latach 2019-2020 planowany stan rwnowagi budetowej.
                         • 02.06.2016Podatek od nieruchomoci do zmiany?
                          Interpelacja nr 2646 w sprawie zmiany ustawy o opacie skarbowej oraz ustawy o podatkach i opatach lokalnych.
                          • 09.05.2016Finanse publiczne. Regua wydatkowa do zmiany?
                           Interpelacja nr 2267 w sprawie ustabilizowania systemu finansw gmin, powiatw i wojewdztw, w oparciu o "regu wydatkow" zawart w art. 243 i przepisach powizanych ustawy o finansach publicznych.
                           • 08.04.2016Dodatek za prac w nocy w wynagrodzeniu minimalnym
                            Zapytanie nr 272 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie dodatku do wynagrodzenia za prac w godzinach nocnych
                            • 30.03.2016PIT za 2015. Opodatkowanie dochodw z pracy najemnej wykonywanej za granic
                             Uzyskujc dochody z tytuu pracy najemnej wykonywanej za granic, w wikszoci przypadkw naley rozliczy si z nich take w Polsce. Naley o tym pamita szczeglnie obecnie, gdy wiele osb majcych miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje prac za granic.
                             • 29.03.2016PIT za 2015. Opodatkowanie dochodw z pracy najemnej wykonywanej za granic
                              Uzyskujc dochody z tytuu pracy najemnej wykonywanej za granic, w wikszoci przypadkw naley rozliczy si z nich takew Polsce. Naley o tym pamita szczeglnie obecnie, gdy wiele osb majcych miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje prac za granic.
                              • 23.03.2016Podatki 2016: MF udostpnio wstpnie wypenione zeznania podatkowe PIT
                               Od 18 marca br. dostpne s wstpnie wypenione roczne zeznania podatkowe (tzw. usuga PFR – pre-filled tax return) za rok 2015 – poinformowao Ministerstwo Finansw. W obecnym roku usuga obejmuje zarwno zeznanie PIT-37, jak i PIT-38. 
                               • 22.03.2016Podatki 2016: MF udostpnio wstpnie wypenione zeznania podatkowe PIT
                                Od 18 marca br. dostpne s wstpnie wypenione roczne zeznania podatkowe (tzw. usuga PFR – pre-filled tax return) za rok 2015 – poinformowao Ministerstwo Finansw. W obecnym roku usuga obejmuje zarwno zeznanie PIT-37, jak i PIT-38. 
                                • 11.03.2016Wysza kwota wolna od podatku uderzy w samorzdy?
                                 Interpelacja nr 1027 do ministra finansw w sprawie utraty dochodw przez jednostki samorzdu terytorialnego z tytuu podwyszenia kwoty wolnej od podatku
                                 • 01.03.2016Wzrost PKB najszybszy od czterech lat
                                  W IV kwartale 2015 r. produkt krajowy brutto Polski wzrs a o 3,9 proc. rok do roku – poda Gwny Urzd Statystyczny. Tempo wzrostu z poprzedniego kwartau okazao si najlepsze od 2011 r., na co wpyny przede wszystkim spoycie indywidualne oraz inwestycje.
                                  • 02.02.2016Intrastat 2016. Progi statystyczne i wane terminy
                                   Okresem sprawozdawczym jest miesic kalendarzowy, w trakcie ktrego dokonano wewntrzwsplnotowej wymiany towarowej (wywozu lub przywozu towarw). Istnieje moliwo przekazywania informacji obejmujcej okres krtszy ni miesic w formie deklaracji czciowej, jednak te czciowe informacje musz cznie obejmowa cay miesiczny okres sprawozdawczy.
                                   • 01.02.2016Intrastat 2016. Progi statystyczne i wane terminy
                                    Okresem sprawozdawczym jest miesic kalendarzowy, w trakcie ktrego dokonano wewntrzwsplnotowej wymiany towarowej (wywozu lub przywozu towarw). Istnieje moliwo przekazywania informacji obejmujcej okres krtszy ni miesic w formie deklaracji czciowej, jednak te czciowe informacje musz cznie obejmowa cay miesiczny okres sprawozdawczy.
                                    • 27.01.2016Finanse publiczne – opozycja proponuje zaostrzenie regu
                                     Polska powinna dy do osignicia zerowego deficytu sektora finansw publicznych – uwaa klub parlamentarny Nowoczesnej, ktry zgosi do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Projektodawcy proponuj m.in. wprowadzenie nowych mechanizmw dyscyplinujcych finanse publiczne. 
                                     • 22.12.2015Finanse publiczne. Regua wydatkowa ju na nowych zasadach
                                      W Dzienniku Ustaw opublikowano nowel ustawy o finansach publicznych. Zmodyfikowana zostaa formua tzw. stabilizujcej reguy wydatkowej. Przewidziano te umoliwienie zwikszenia limitu wydatkowego w sytuacji przewidywanej realizacji w danym roku budetowym dziaa o charakterze jednorazowym oraz tymczasowym.
                                      • 02.11.2015Wysze pensje dla pracownikw z dowiadczeniem?
                                       Interpelacja nr 34763 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie skadnikw wynagrodzenia.
                                       • 14.10.2015Podatki na wiecie: MFW wzywa do wprowadzania podatkw wglowych
                                        Aktualna sytuacja na rynku paliw, w tym przede wszystkim niskie ceny ropy naftowej, to dobry moment, aby poszczeglne kraje wprowadzay lub podwyszay opodatkowanie emisji dwutlenku wgla – twierdzi Midzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Fundusz apeluje do rzdw o wdraanie rodkw zniechcajcych do zuywania energii, co mogoby zagodzi skutki zmian klimatycznych.
                                        • 07.10.2015Informacja MF dla rolnikw o negatywnych konsekwencjach zakupu paliwa od oszusta
                                         Na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Do resortu finansw docieraj niepokojce sygnay, e nabywcami paliwa od oszustw mog by w coraz wikszym stopniu rolnicy, prawdopodobnie niewiadomi uczestnictwa w takim procederze. Naley wskaza, e „uczestnictwo” w oszustwie wie si z okrelonymi negatywnymi konsekwencjami rwnie dla nabywcw paliw, ktrymi mog by rolnicy.
                                         • 03.07.2015Zmiany w VAT od 1 lipca: Kaucja gwarancyjna
                                          Instytucja kaucji gwarancyjnej stanowi jedn z przesanek umoliwiajcych nabywcom towarw wraliwych uwolnienie si od ewentualnego zastosowania wobec nich odpowiedzialnoci solidarnej za zalegoci podatkowe sprzedawcy. Nabywca tych towarw moe si „wyczy” z odpowiedzialnoci solidarnej jeeli: kupi towary od podmiotu wymienionego na dzie dokonania dostawy towarw w prowadzonym przez Ministra Finansw w formie elektronicznej i opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansw wykazie, oraz wysoko zoonej kaucji bya odpowiednia.
                                          • 01.07.2015Zmiany w VAT od 1 lipca: Kaucja gwarancyjna
                                           Instytucja kaucji gwarancyjnej stanowi jedn z przesanek umoliwiajcych nabywcom towarw wraliwych uwolnienie si od ewentualnego zastosowania wobec nich odpowiedzialnoci solidarnej za zalegoci podatkowe sprzedawcy. Nabywca tych towarw moe si „wyczy” z odpowiedzialnoci solidarnej jeeli: kupi towary od podmiotu wymienionego na dzie dokonania dostawy towarw w prowadzonym przez Ministra Finansw w formie elektronicznej i opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansw wykazie, oraz wysoko zoonej kaucji bya odpowiednia.
                                           • 30.06.2015PIT za 2014. MF o problemach z 1%
                                            Interpelacja nr 32920 do ministra finansw w sprawie funkcjonowania sytemu informatycznego POLTAX w urzdach skarbowych w zakresie wprowadzania i przetwarzania danych dotyczcych przekazania kwot 1% podatku nalenego na rzecz wskazanej w zeznaniu podatkowym organizacji poytku publicznego
                                            • 25.03.2015Biura rachunkowe a zwolnienie z VAT - bdzie interpretacja oglna
                                             10 sierpnia 2014 r. wesza zmiana przepisw ustawy o doradztwie podatkowym. Ustawa deregulacyjna miaa jedynie uatwi dostp do zawodu ksigowego, a wprowadzia szereg wtpliwoci w zakresie moliwoci zastosowania zwolnienia z VAT przez podmioty prowadzce biura rachunkowe. W odpowiedzi na interpelacje poselsk w tej sprawie MF wyjanio, e  w resorcie finansw prowadzone s prace nad wydaniem interpretacji oglnej w sprawie zastosowania zwolnienia, o ktrym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT wobec podmiotw wykonujcych usugi zwizane z obsug rachunkowo-ksigow.
                                             • 24.03.2015Biura rachunkowe a zwolnienie z VAT - bdzie interpretacja oglna
                                              Interpelacja nr 31300 do ministra finansw w sprawie rozwiania wszelkich wtpliwoci w zakresie moliwoci zastosowania zwolnienia podmiotowego z VAT przez podmioty prowadzce biura rachunkowe niewiadczce usug doradczych
                                              • 16.02.2015PIT za 2014: Opodatkowanie dochodw z pracy za granic
                                               Uzyskujc dochody z tytuu pracy najemnej wykonywanej za granic, w wikszoci przypadkw naley rozliczy si z nich take w Polsce. Naley o tym pamita szczeglnie obecnie, gdy wiele osb majcych miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje prac za granic.
                                               • 13.02.2015PIT za 2014: Opodatkowanie dochodw z pracy za granic
                                                Uzyskujc dochody z tytuu pracy najemnej wykonywanej za granic, w wikszoci przypadkw naley rozliczy si z nich take w Polsce. Naley o tym pamita szczeglnie obecnie, gdy wiele osb majcych miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje prac za granic.
                                                • 06.02.2015WSA: Wsplno majtkowa. Nie mona dwa razy naby nieruchomoci
                                                 Z uzasadnienia: Wspwasno czna, w tym wypadku wsplno majtkowa, rni si od uamkowej tym, e nie mona w niej okreli iloci udziaw kadego wspwaciciela. Obu wspwacicielom przysuguje pene prawo do caej masy majtkowej w niej zawartej i dlatego aden ze wspwacicieli nie moe korzysta z praw wasnoci przez cay czas trwania wspwasnoci cznej. Akceptacja stanowiska organu interpretacyjnego oznaczaaby, e podatniczka dwukrotnie nabya nieruchomo, w ktrej, z uwagi na ustrj majtkowy, niemoliwe byo okrelenie jej udziaw. Pierwszy raz w chwili zakupu nieruchomoci wraz mem, z ktrym czya j wsplno majtkowa, drugi raz w wyniku dziedziczenia po mierci ma.