Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

autostrada paragon

 • 20.12.2018MF: Podró subowa przedsibiorcy
  Ministerstwio Finansów udostpnio kompaktowe wyjanienia dotyczce zasad rozliczania kosztów w przypadku podróy subowej osoby prowadzcej dziaalno gospodarcz (przedsibiorcy), za któr naley uzna wykonywanie zadania w ramach prowadzonej dziaalnoci poza miejscowoci, w której znajduje si siedziba przedsibiorcy lub stae miejsce wykonywania dziaalnoci. Co istotne - wyjanienia dotycz przychodów i odpowiadajcych im kosztów do koca 2018 r. - od 1.01.2019 r. zmienia si bowiem cz przepisów dotyczcych rozliczania kosztów eksploatacji samochodów.
  • 19.10.2018Rozliczanie podróy subowej przedsibiorcy
   W trakcie podróy subowej, jako przedsibiorca masz prawo zaliczy do kosztów wydatki (cho nie wszystkie) z tym zwizane. Podstawowym warunkiem jest to, aby wydatki zostay poniesione w celu osignicia przychodu, zachowaniu lub zabezpieczeniu róda przychodu. Czyli tak samo, jak inne koszty, które rozliczasz w dziaalnoci.
   • 15.10.2018Rozliczanie podróy subowej przedsibiorcy
    W trakcie podróy subowej, jako przedsibiorca masz prawo zaliczy do kosztów wydatki (cho nie wszystkie) z tym zwizane. Podstawowym warunkiem jest to, aby wydatki zostay poniesione w celu osignicia przychodu, zachowaniu lub zabezpieczeniu róda przychodu. Czyli tak samo, jak inne koszty, które rozliczasz w dziaalnoci.
    • 30.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
     W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
     • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
      W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
      • 21.02.2018Odliczenie VAT z paragonu za przejazd autostrad
       Pytanie: Prowadz dziaalno gospodarcz polegajc na wykonaniu usug transportowych samochodem powyej 3,5 t, PKD dziaalno 49.41.Z. Transport drogowy towarów. Wykonujc usug na rzecz swojego zleceniodawcy bardzo czsto korzystam z przejazdu patnymi autostradami. Jako dowód zapaty za przejazd autostradami patnymi, otrzymuje paragony fiskalne. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy mog odliczy VAT z ww. paragonów?
       • 19.02.2018Odliczenie VAT z paragonu za przejazd autostrad
        Pytanie: Prowadz dziaalno gospodarcz polegajc na wykonaniu usug transportowych samochodem powyej 3,5 t, PKD dziaalno 49.41.Z. Transport drogowy towarów. Wykonujc usug na rzecz swojego zleceniodawcy bardzo czsto korzystam z przejazdu patnymi autostradami. Jako dowód zapaty za przejazd autostradami patnymi, otrzymuje paragony fiskalne. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy mog odliczy VAT z ww. paragonów?
        • 13.07.2017Z paragonu za autostrad mona odliczy VAT
         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo odliczy podatek VAT z paragonu fiskalnego uzyskanego za przejazd patn autostrad, który zawiera: nazw i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy, numer kolejny i dat wystawienia, informacje pozwalajce na identyfikacj rodzaju usugi, w szczególnoci nazw autostrady, za przejazd, któr pobierana jest opata, kwot nalenoci wraz z podatkiem, kwot podatku?
         • 27.03.2017Odliczenie VAT z paragonu za przejazd autostrad
          Pytanie: Prowadz dziaalno gospodarcz polegajc na wykonaniu usug transportowych samochodem powyej 3,5 t, PKD dziaalno 49.41.Z. Transport drogowy towarów. Wykonujc usug na rzecz swojego zleceniodawcy bardzo czsto korzystam z przejazdu patnymi autostradami. Jako dowód zapaty za przejazd autostradami patnymi, otrzymuje paragony fiskalne. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy mog odliczy VAT z ww. paragonów?
          • 09.02.2017CIT pracodawcy. Skutki zwrotu kosztów uywania prywatnego samochodu
           Pytanie podatnika: Czy zwrot pracownikom kosztów uywania prywatnego samochodu dla celów odbycia podróy subowej (w kwocie ustalonej przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu), oraz zwrot dodatkowych kosztów poniesionych podczas podróy subowej, takich jak opaty za parkingi oraz autostrady (zwracanych pracownikom w penej wysokoci bez uwzgldniania limitu Kilometrówki), stanowi dla Spóki koszt uzyskania przychodu?
           • 25.08.2016Podre subowe przedsibiorcy. Rozliczenie kosztw w PIT
            Ministerstwo Finansw kilka dni temu opublikowao szczegowe wyjanienia dotyczce rozliczania podry subowych przedsibiorcw (osb fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz). Warto zapozna si ze stanowiskiem resortu.
            • 08.06.2016PIT. Podr subowa przedsibiorcy
             1. Definicja podry subowej Za podr subow osoby prowadzcej dziaalno gospodarcz (przedsibiorcy) uzna naley wykonywanie zadania w ramach prowadzonej dziaalnoci poza miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba przedsibiorcy lub stae miejsce wykonywania dziaalnoci.
             • 07.06.2016PIT. Podr subowa przedsibiorcy
              1. Definicja podry subowej Za podr subow osoby prowadzcej dziaalno gospodarcz (przedsibiorcy) uzna naley wykonywanie zadania w ramach prowadzonej dziaalnoci poza miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba przedsibiorcy lub stae miejsce wykonywania dziaalnoci.
              • 22.01.2016Nieodpatne wiadczenia w PIT. Zwrot wydatkw kandydatom na pracownikw
               Pytanie podatnika: Wnioskodawca zaprasza kandydatw na pracownikw na rozmowy kwalifikacyjne, w trakcie ktrych pracownicy rozwizuj testy logiczne oraz testy programistyczne z wymaganego jzyka programowania. Z uwagi na obecny brak biura, kandydaci s zapraszani do sal konferencyjnych w hotelu, ktre Spka wynajmuje na te spotkania. Czy koszty podry zwracane przez Wnioskodawc kandydatom na pracownikw korzystaj ze zwolnienia z PIT i w zwizku z tym Spka jako patnik nie ma obowizku poboru i odprowadzenia podatku (zaliczki na podatek)?
               • 01.12.2015WSA. Zwrot wydatkw za takswk w delegacji to przychd pracownika
                Z uzasadnienia: Pracodawca moe wyznaczy miejscowo rozpoczcia i zakoczenia podry krajowej nie mona jednak wywodzi, e pracodawca moe rwnie okreli konkretne miejsce w tej miejscowoci, od ktrej rozpoczyna si podr krajowa i zagraniczna. Skoro zatem podr rozpoczyna si od miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba spki, stae miejsce pracy pracownika lub/i miejsce staego lub czasowego pobytu pracownika, to wydatki ponoszone w zwizku z przejazdami na terenie tej miejscowoci nie mieszcz si w zakresie wydatkw wymienionych w rozporzdzeniu z 29 stycznia 2013 r., a tym samym opacenie tych wydatkw przez pracodawc lub ich zwrot pracownikowi stanowi przychd podlegajcy opodatkowaniu.
                • 14.11.2014WSA: Zwrot wydatkw za nocleg dla handlowca wolny od PIT
                 Z uzasadnienia: Ponoszone przez pracownikw mobilnych wydatki za noclegi maj bezporedni zwizek z wykonywaniem obowizkw subowych i s niezbdne do wykonywania tych zada, a ich zwrot nie stanowi u pracownikw przysporzenia majtkowego i nie moe by traktowany jako przychd ze stosunku pracy w myl art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Pracownik nie otrzymuje "wiadczenia" w rozumieniu art. 12 ust. 1, gdy spka jedynie zwraca pracownikowi wydatki ponoszone przez niego w interesie i na jej rzecz.
                 • 27.05.2014Termin przechowywania papierowych kopii dokumentów kasowych
                  Pytanie podatnika: W jakim terminie i wedug jakich zasad spóka moe dokona zniszczenia papierowych kopii dokumentów kasowych, których kopie zostay te zapisane na informatycznych nonikach jednokrotnego trwaego zapisu i speniaj wymogi okrelone w § 6 ust. 1 rozporzdzenia ws. kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestrujce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników? W jakim terminie i wedug jakich zasad spóka moe dokona zniszczenia papierowych kopii dokumentów kasowych, które zostay wyemitowane z kas rejestrujcych nie posiadajcych funkcji ich elektronicznej archiwizacji?
                  • 03.04.2014Wydatki na rzecz przedstawicieli handlowych a koszty podatkowe firmy
                   Pytanie podatnika: Czy wydatki zwizane z wykonywan przez przedstawicieli handlowych prac w terenie stanowi dla Spki koszt uzyskania przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                   • 27.07.2012Koszty uzyskania przychodw: Dokumentowanie poniesienia wydatku
                    Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, jak rwnie analogicznie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, nie zawieraj ani wskazwek, ani wymogw co do formy, w jakiej podatnik powinien udokumentowa poniesienie kosztu uzyskania przychodu.
                    • 15.03.2012Zagraniczne podre subowe pracownikw
                     Pytanie podatnika: Pracownicy spki s zobowizywani do odbywania licznych podry subowych poza teren RP. Na pokrycie kosztw podry zostaje im wypacana zaliczka w walucie EUR. Zdarza si take, i delegowani pracownicy otrzymuj firmow kart patnicz. W trakcie odbywania podry niejednokrotnie pojawia si konieczno wynajcia pojazdu samochodowego. Pracownik korzysta take z przejazdw takswkami. Spka dokonuje zwrotu tych wydatkw pracownikowi, o ile wypacona wczeniej zaliczka nie wystarczya na pokrycie kosztw lub te pracownik nie pokrywa tych wydatkw z firmowej karty patniczej. Czy wypacane pracownikowi przed wyjazdem, jak i po jego powrocie do kraju, wiadczenia powinny by zaliczone do jego przychodw ze stosunku pracy i opodatkowane?
                     • 25.05.2011Od 2013 roku bd stosowane faktury uproszczone
                      Interpelacja nr 21599 do ministra finansw w sprawie moliwoci ksigowania drobnych wydatkw firmy na podstawie paragonu fiskalnego
                      • 02.03.2011Podr subowa musi by dokadnie udokumentowana
                       Pytanie podatnika: Czy kwota zwrotu wydatkw na przejazdy takswkami, rodkami transportu publicznego, opaty parkingowe, opaty za przejazd autostrad patn i usugi gastronomiczne ponoszone w zwizku z podr subow pracownikw na terytorium Polski jak i poza jej granicami lub w trakcie wykonywania lokalnie biecych zada powierzonych przez Spk, udokumentowanego zaakceptowanym przez odpowiednie osoby drukiem rozliczenia wydatkw z zaczonymi paragonami, kwitami, biletami, innymi dowodami zapaty i/lub owiadczeniami pracownika oraz wydrukiem polecenia ksigowania (dekretacja) moe by zaliczona do kosztw uzyskania przychodw?
                       • 20.10.2009Faktury „szczeglnego” rodzaju – wybrane zagadnienia
                        Obok „zwykych” faktur, ktre wystawiane s w przypadku typowych transakcji sprzeday (opodatkowanych na zasadach oglnych), w polskim systemie podatkowym funkcjonuj te faktury, ktre prawodawca uregulowa w sposb szczeglny.
                        • 27.06.2008Dokumenty traktowane jak faktury
                         Co do zasady prawo odliczenia podatku VAT przysuguje podatnikowi jedynie wtedy gdy posiada on orygina faktury VAT lub dokumentu celnego. Na mocy przepisw rozporzdzenia Minister Finansw okreli jednak dokumenty, ktre mona traktowa na rwni z fakturami VAT.
                         • 27.08.2007Jak odzyska zapacony w UE VAT
                          Kade przedsibiorstwo majce kontakty gospodarcze z zagranicznymi kontrahentami moe ubiega si o zwrot podatku od wartoci dodanej zapaconego w cenie nabytych za granic towarw i usug. W znacznej czci uprawnienie to dotyczy firm wiadczcych usugi midzynarodowego transportu, bowiem przedsibiorstwa te korzystaj za granic z serwisw, napraw, ponosz wydatki na zakup paliwa, opaty za przejazdy autostradami oraz usugi parkingowe.
                          • 22.08.2007Usugi transportu midzynarodowego — zakupy za granic
                           Pytanie: Czy zakupy dokonane za granic, zwizane z wykonywaniem usugi transportu midzynarodowego naley ksigowa brutto, czy netto?
                           • 25.06.2007Dokumentowanie wydatkw w pytaniach i odpowiedziach – cz I
                            Dokumentowanie wydatkw w ramach pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. Rodzaj poniesionego wydatku ma znaczenie dla powinnoci jego udokumentowania w sensie odzwierciedlenia zaistniaych zdarze, skutkujcych okrelonym rodzajem wydatku. Jednak nie wystarczy samo przedstawienie dowodu poniesienia wydatku, lecz konieczne jest, aby wydatek mieci si w definicji kosztw uzyskania przychodw zapisanej w art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), z uwzgldnieniem art. 23 ustawy.