Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

anulowanie paragonu

 • 12.09.2018WSA. Póniejsza zapata za towar a moment ewidencji na kasie
  Z uzasadnienia: Z adnego przepisu nie wynika, e podatnik nie moe zarejestrowa w kasie rejestrujcej i rozliczy sprzeday, cho jeszcze nie otrzyma od nabywcy nalenoci za towar. (...) w interesie sprzedawcy ley dopilnowanie, aby z chwil wydania paragonu otrzyma od nabywcy naleno pienin, bowiem w razie braku jej rzeczywistego otrzymania sprzedawca bierze na siebie ryzyko wykazania rzeczywistego braku zapaty. Jednoczenie w takiej sytuacji podatnik musi liczy si z koniecznoci wykazania, e póniej dokonywane przez nabywców towarów wpaty s powizane ze sprzeda ju rozliczon w kasie rejestrujcej.
  • 08.05.2018WSA. Korekta sprzeday na kasie fiskalnej
   W sytuacji, gdy sprzedawca jest zobowizany do ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrujcej - gdzie dokumentem potwierdzajcym fakt sprzeday jest paragon fiskalny, a cech pamici fiskalnej kasy jest jednokrotny, niezmienialny zapis danych - dla dokonania zmian w ewidencji sprzeday za dany okres rozliczeniowy z tytuu oczywistej pomyki podatnik winien posiada odrbn ewidencj oraz oryginay paragonów, które to dokumenty s niezbdne do prawidowego wypenienia deklaracji VAT. Niespenienie tych warunków skutkuje niemonoci skorygowania wartoci sprzeday zaewidencjonowanej na kasie rejestrujcej - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gdasku.
   • 19.02.2018WSA. Ewidencja pomyek zarejestrowanych w kasie fiskalnej
    Z uzasadnienia:W sytuacji, gdy sprzedawca jest zobowizany do ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrujcej - gdzie dokumentem potwierdzajcym fakt sprzeday jest paragon fiskalny, a cech pamici fiskalnej kasy jest jednokrotny, niezmienialny zapis danych - dla dokonania zmian w ewidencji sprzeday za dany okres rozliczeniowy z tytuu oczywistej pomyki podatnik winien posiada odrbn ewidencj oraz oryginay paragonów, które to dokumenty s niezbdne do prawidowego wypenienia deklaracji VAT. Niespenienie tych warunków skutkuje niemonoci skorygowania wartoci sprzeday zaewidencjonowanej na kasie rejestrujcej.
    • 15.03.2016Rozliczanie sprzeday wysykowej dla celw VAT
     W transakcjach z konsumentem w przypadku wysyania towarw za pobraniem obowizek podatkowy powstaje z chwil otrzymania towaru przez kupujcego. W sytuacji dostaw do innych podmiotw – w chwili przejcia przesyki przez przewonika.
     • 14.03.2016Rozliczanie sprzeday wysykowej dla celów VAT
      W transakcjach z konsumentem w przypadku wysyania towarów za pobraniem obowizek podatkowy powstaje z chwil otrzymania towaru przez kupujcego. W sytuacji dostaw do innych podmiotów – w chwili przejcia przesyki przez przewonika.
      • 01.02.2016Jak i kiedy rozlicza VAT przy sprzeday wysykowej?
       Pytanie podatnika: Kiedy powstaje obowizek podatkowy w VAT z tytuu sprzeday towarw wysyanych (transportowanych) do nabywcy, jeeli patno za towary nastpuje za pobraniem ju po ich dostarczeniu do nabywcy? Czy w przypadku sprzeday towarw za pobraniem dopuszczalne jest zaewidencjonowanie na kasie fiskalnej przyszej dostawy? Czy koszty transportu, ktre obciaj nabywc, zwikszaj podstaw opodatkowania dostawy towarw?
       • 29.03.2006Interpelacja nr 536 do ministra finansw w sprawie zasadnoci skadania podpisu na paragonie przez wiadczeniobiorcw usug takswkarskich
        Szanowna Pani Premier! Przepis 5.2 pkt 1b ww. rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriw i warunkw technicznych, ktrym musz odpowiada kasy rejestrujce, oraz warunkw stosowania tych kas przez podatnikw (Dz. U. Nr 108 poz. 948 z pn. zm.) stwierdza, i podatnicy w zakresie wiadczonych przez nich usug przewozu osb i adunkw takswkami s obowizani (jeeli wykonuj te usugi rwnie w zakresie, w jakim odrbne przepisy nie okrelaj obowizku rozliczania si wedug wskaza taksometru) do stosowania kasy wyposaonej rwnie w funkcj zwizan ze stosowaniem cen umownych indywidualnie negocjowanych i do wydawania paragonu.
        • 24.02.2006Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych i podatek VAT
         Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych poprzez rozliczne serwisy aukcyjne, takie chociaby jak Allegro, eBay lub wistak, stay si aktualnie czym zwyczajnym i normalnym nie tylko dla osb, ktre nie prowadz dziaalnoci gospodarczej, ale rwnie dla firm, w tym podatnikw VAT. Niniejszy artyku jest prb analizy poszczeglnych problemw, z ktrymi mog zmierzy si podatnicy VAT prowadzcy transakcje poprzez aukcje internetowe.