Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

program wzm

 • 19.07.2019Rada Miasta nie może dowolnie ograniczać godzin sprzedaży alkoholu
  Z uzasadnienia: Zakłócanie porządku publicznego w związku z nocną sprzedażą alkoholu w jednym z punktów w centrum miasta nie może uzasadniać wprowadzenia zakazu we wszystkich punktach prowadzących taką sprzedaż w tym obszarze. Organy gminy i podległe im służby dysponują innymi, bardziej skonkretyzowanymi (skojarzonymi) środkami oddziaływania, które w takim układzie faktycznym skutecznie ukrócą zakłócanie porządku - orzekł WSA w Rzeszowie, uchylając uchwałę Rady Miasta.
  • 10.06.2019Likwidacja OFE, czyli drugi skok na nasze pieniądze?
   W ostatnim czasie Premier ogłosił rewolucję w systemie emerytalnym. Przedstawiony plan zakłada likwidację OFE. Zgromadzone tam środki będzie można przenieść albo na IKE, albo do ZUS. Wskazuje się, że od pieniędzy pozostawionych w IKE pobrana zostanie „opłata przekształceniowa”, która będzie elementem „zachowania sprawiedliwości”. Emerytury z ZUS są bowiem opodatkowane, zaś pieniądze wypłacane z IKE po osiągnięciu przez wypłacającego wieku emerytalnego nie są objęte podatkiem.
   • 04.06.2019Nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika w świadectwie pracy
    Pytanie: Pracownik miał kilka 1-2 dniowych nieobecności nieusprawiedliwionych. Zwalniamy w końcu tę osobę i w związku z tym nie wiem gdzie w świadectwie pracy wykazać te nieobecności. Jako okresy nieskładkowe?
    • 03.06.2019Nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika w świadectwie pracy
     Pytanie: Pracownik miał kilka 1-2 dniowych nieobecności nieusprawiedliwionych. Zwalniamy w końcu tę osobę i w związku z tym nie wiem gdzie w świadectwie pracy wykazać te nieobecności. Jako okresy nieskładkowe?
     • 27.05.2019Dopuszczalny poziom hałasu w miejscu pracy
      Badania i pomiary szkodliwego dla zdrowia czynnika fizycznego, występującego w postaci m.in. hałasu wykonuje się co najmniej raz na dwa lata – jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natężenie czynnika powyżej 0,2 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia (NDN), a co najmniej raz w roku - jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natężenie czynnika powyżej 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia (NDN). Jeżeli podczas dwóch ostatnich badań i pomiarów hałasu, wykonanych w odstępie dwóch lat, natężenie czynnika nie przekraczało 0,2 wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia (NDN), pracodawca może odstąpić od wykonywania badań i pomiarów.
      • 20.05.2019MF już testuje przedsiębiorców?
       Do konsultacji międzyresortowych trafił projekt aktualizacji programu konwergencji i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. W ramach aktualizacji Ministerstwo Finansów przewiduje m.in. wprowadzenie mechanizmu określanego mianem „testu przedsiębiorcy”. Jak czytamy w interpelacji poselskiej, z informacji pojawiających się publicznie wynika, że MF przeprowadziło już nawet wstępne rozeznanie dotyczące tego ilu przedsiębiorców nie przeszłoby pomyślnie „testu” w wyniku czego okazało się, że około 80 tysięcy przedsiębiorców może zostać uznanych za osoby prowadzące działalność gospodarczą w sposób fikcyjny.
       • 13.05.2019WSA. Zwrot wynagrodzenia za świadczenie usług uprawnia do korekty faktury
        Z uzasadnienia: W chwili zwrotu przez skarżącą wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług marketingowych dochodzi do zmniejszenia do zera podstawy opodatkowania tej czynności. Okoliczność tego rodzaju należy postrzegać jako obniżenie ceny po dokonaniu sprzedaży, co winno skutkować na mocy art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT umniejszeniem podstawy opodatkowania oraz obowiązkiem wystawienia faktury korygującej na podstawie art. 106j ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy.
        • 09.05.2019W relacji klient - deweloper to klient ryzykuje najbardziej
         Pomimo umieszczenia środków na Otwartym Mieszkaniowym Rachunku Powierniczym, klient dewelopera narażony jest na całkowitą utratę pieniędzy w wielu przypadkach - np. upadłości dewelopera, nieprzeniesienia przez dewelopera na nabywcę własności lokalu lub domu w terminie określonym w umowie deweloperskiej, nierozpoczęcia przez dewelopera budowy albo braku kontynuacji budowy rozpoczętej, wypowiedzenia umowy o prowadzenie OMRP przez bank (w sytuacji np. zaprzestania budowy). Prace legislacyjne zmierzające do zmiany tej sytuacji ciągle trwają.
         • 01.03.2019Fundusze unijne są niezbędne dla polskiej gospodarki
          Zwiększona aktywność inwestycyjna przekłada się na rosnące wykorzystanie czynnika pracy, a tym samym prowadzi do wzrostu zatrudnienia i stopniowego wzrostu płac. Prowadzi to w konsekwencji do wzrostu dochodu do dyspozycji ludności i pozytywnie wpływa na wielkość popytu konsumpcyjnego. Należy jednak pamiętać, że aby efekt popytowy faktycznie wystąpił, konieczny jest ciągły napływ środków europejskich. Po ich ustaniu (np. w związku z zakończeniem danej perspektywy finansowej), efekt ten bowiem zanika - wyjaśnił przedstawiciel MPiT odpowiadając na interpelację poselską.
          • 26.02.2019Sprawozdania finansowe w 2019 roku - nowe zasady sporządzania i udostępniania
           Sprawozdanie finansowe to zestaw informacji obrazujących sytuację firmy, zawierający dane wskazane w ustawie o rachunkowości. Podmioty zobowiązane do prowadzenia księgowości w formie określonej w tej ustawie zobowiązane są do sporządzenia - a następnie udostępnienia sprawozdania finansowego. Od 1.10.2018 r. obowiązują w tym zakresie istotne zmiany, dotyczące wszystkich bez wyjątku zobowiązanych firm.
           • 25.02.2019Sprawozdania finansowe w 2019 roku - nowe zasady sporządzania i udostępniania
            Sprawozdanie finansowe to zestaw informacji obrazujących sytuację firmy, zawierający dane wskazane w ustawie o rachunkowości. Podmioty zobowiązane do prowadzenia księgowości w formie określonej w tej ustawie zobowiązane są do sporządzenia - a następnie udostępnienia sprawozdania finansowego. Od 1.10.2018 r. obowiązują w tym zakresie istotne zmiany, dotyczące wszystkich bez wyjątku zobowiązanych firm.
            • 28.12.2018Jak wrócić na rynek pracy po 500+
             Kobiety, chcące powrócić na rynek pracy po okresie bierności zawodowej związanej z wychowaniem dziecka posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, są zaliczane do bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy i w związku z powyższym przysługuje im pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w programach specjalnych.
             • 21.12.2018Konstytucja dla biznesu to tylko slogan?
              Fakt, że konstytucyjne zasady zostały skonkretyzowane i wyrażone expressis verbis w ustawie Prawo Przedsiębiorców powoduje, iż uzyskują one znacznie większe znaczenie w praktyce stosowania prawa. Nie będzie istniała konieczność powoływania się na normy konstytucyjne - poinformował przedstawiciel MPiT w odpowiedzi na pytanie, dlaczego Prawo Przedsiębiorców powiela zapisy Konstytucji.
              • 06.12.2018Stawka VAT: Sprzedaż projektu z przeniesieniem praw autorskich
               Przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, którym może być również np. projekt budowy (przebudowy) dróg, chodników oraz skrzyżowań, posiadający indywidualny charakter własnego pomysłu. Jak wynika z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej, ustalony w jakiejkolwiek postaci.
               • 07.11.2018WSA. Wydatki na imprezy integracyjne ze współpracownikami mogą być kosztem
                Z uzasadnienia: Tylko wydatek na zakup tych usług gastronomicznych, których jedynym (głównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz podlega wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów (...) Jako błędny należy odrzucić taki wynik wykładni, który zdaje się afirmować organ, że działania spółki (wydatki gastronomiczne) na rzecz kontrahentów czy osób trzecich, a więc niejako w sferze zewnętrznej, implikują przypisanie im przymiotu reprezentacji, a więc odnoszących się do wydatków determinowanych wyłącznie celem kreowania swojego wizerunku.
                • 15.10.2018Wydatki na studia w trakcie zawieszenia działalności w kosztach firmy
                 Pytanie: Czy wydatki poniesione na studia będą kosztem uzyskania przychodu prowadzonej działalności? W szczególności chodzi o: czesne, opłaty poniesione za udział w kursie językowym; koszty biletów lotniczych oraz wydatki związane z zakwaterowaniem i zakupem niezbędnych materiałów szkoleniowych (podręczników). Czy wydatki te mogą zostać zaliczone jako koszt również w przypadku, gdy zostaną poniesione w okresie zawieszenia działalności gospodarczej?
                 • 07.08.2018Będzie można wystąpić z wnioskiem o odpłatną kontrolę
                  Projektowane przepisy nowej Ordynacji podatkowej przewidują w rozdziale 3 działu IV projektu ustawy konsultacje skutków podatkowych transakcji. Postępowanie konsultacyjne będzie mogło być wszczynane na wniosek zainteresowanego i zostanie zakończone wydaniem decyzji podatkowej w sprawie skutków podatkowych transakcji. Wniosek o konsultację ma podlegać opłacie wpłacanej na rachunek organu podatkowego właściwego w sprawie konsultacji w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
                  • 10.07.2018NSA. Podatek od prezentów od banku
                   O ile w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT ustawodawca jednoznacznie stanowi o nagrodach związanych ze sprzedażą premiową, o tyle w art. 30 ust. 1 pkt 4b ww. ustawy mowa jest o świadczeniach związanych z oferowanymi promocjami, nie zaś o świadczeniach związanych z określoną (na przykład premiową) sprzedażą. Zatem, regulacja prawna art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy dotyczy tych świadczeń promocyjnych, które nie są nagrodami związanymi ze sprzedażą premiową, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4b - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                   • 25.05.2018Komu przysługuje renta rodzinna?
                    Renta rodzinna jest świadczeniem z ubezpieczenia społecznego mającym na celu zapewnienie środków pieniężnych po śmierci ubezpieczonego tym spośród członków rodziny, którzy wraz z jego śmiercią utracili żywiciela. Zasady nabywania prawa do renty rodzinnej zostały ściśle określone przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
                    • 09.04.2018RODO w praktyce - poznaj nasz błyskawiczny e-kurs
                     25 maja 2018 r. nastąpi długo oczekiwana zmiana regulacji w zakresie przetwarzania oraz zabezpieczenia danych osobowych, wprowadzona przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
                     • 29.11.2017Niższy VAT na ubranka dziecięce zagrożeniem dla budżetu?
                      Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów, obniżenie stawki podatku VAT z 23% do 8% na odzież i dodatki odzieżowe dla dzieci (w tym dla niemowląt) oraz obuwie dziecięce spowodowałoby ujemne skutki finansowe dla budżetu państwa. Zastrzec przy tym należy, że obniżenie stawki VAT na dane towary nie musi oznaczać równoczesnego spadku cen tych towarów, bowiem zasadniczo ceny w obrocie rynkowym kształtowane są przez wiele różnych czynników i mechanizmów rynkowych. Do głównych czynników mających wpływ na cenę należy zaliczyć koszty produkcji, konkurencję oraz zachowanie klientów. Podatek VAT jest tylko jednym z elementów, który może mieć wpływ na ceny.
                      • 18.10.2017Amortyzacja wyposażenia wynajmowanego mieszkania
                       Pytanie: Wnioskodawczyni wynajmuje lokal mieszkalny rozliczając się z podatku na zasadach ogólnych. W mieszkaniu znajdować się będzie używane wyposażenie, nabyte na podstawie umowy kupna-sprzedaży wraz z wpisaną kwotą kupna. Wartość jednostkowa każdego z elementów wyposażenia nie przekroczy 3500 zł. Ponadto wszystkie elementy wyposażenia zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Czy Wnioskodawczyni może amortyzować używane wyposażenie?
                       • 11.08.2017Krajowa Administracja Skarbowa 2017 - 2020: nieco konkretów, trochę beletrystyki
                        Opublikowane zostało Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020. To, co rzuca się w oczy w pierwszej chwili, to oryginalny styl Zarządzenia. Mamy bowiem do czynienia z czymś w rodzaju prezentacji pdf, zawierającej wiele ilustracji, grafik i ogólnych haseł. Cały dokument utrzymany jest w dość beletrystycznym stylu.
                        • 11.04.2017Złożone deklaracje podatkowe powinny być jawne?
                         Pod koniec marca pojawiła się informacja, że dane podatkowe największych firm i płatników CIT będą upubliczniane. Może należałoby iść za ciosem i udostępniać rozliczenia wszystkich podatników? Czy taka przejrzystość byłaby dobrym rozwiązaniem?
                         • 10.04.2017Złożone deklaracje podatkowe powinny być jawne?
                          Pod koniec marca pojawiła się informacja, że dane podatkowe największych firm i płatników CIT będą upubliczniane. Może należałoby iść za ciosem i udostępniać rozliczenia wszystkich podatników? Czy taka przejrzystość byłaby dobrym rozwiązaniem?
                          • 10.02.2017Jakie plany rządu w sprawie OFE?
                           Interpelacja nr 8819 w sprawie Otwartych Funduszy Emerytalnych
                           • 27.01.2017PIP zajmie się stawką godzinową i programami prewencyjnymi
                            Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała, że sprawdzenie, czy minimalna stawka godzinowa (13 zł brutto) jest wypłacana zleceniobiorcom oraz samozatrudnionym zgodnie z obowiązującymi od początku roku przepisami, będzie dla niej priorytetem. Kontynuowane mają być również skierowane do pracodawców działania prewencyjne.
                            • 17.01.2017Koniec z żywnością na śmietniku? Kary rozwiążą problem?
                             Interpelacja nr 8428 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności
                             • 04.10.2016VAT. Mniej zapłacimy za dziecięce ubranka?
                              Interpelacja nr 5946 do ministra finansów w sprawie zerowej stawki podatku VAT na ubranka dziecięce
                              • 26.09.2016Podatki na świecie: Holandia reformuje system podatkowy 
                               Rząd Holandii zapowiedział wprowadzenie zmian mających w założeniu uprościć system podatkowy oraz usprawnić działania podejmowane przez administrację podatkową. W ramach nowego planu przewidziano m.in. zmniejszenie opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw, a także większości osób fizycznych. 
                               • 25.08.2016Nie każde wydanie nagród w konkursie dla pracowników wiąże się z koniecznością rozliczenia VAT
                                Wydanie nagród w konkursie organizowanym przez pracodawcę dla pracowników rodzi określone konsekwencje podatkowe. Rozliczenie konkursu może różnić się w zależności od tego, co jest przedmiotem nagrody.
                                • 25.08.2016Emerytury z OFE do gruntownej zmiany?
                                 Interpelacja nr 4682 w sprawie planowanych zmian w OFE.
                                 • 24.08.2016Nie każde wydanie nagród w konkursie dla pracowników wiąże się z koniecznością rozliczenia VAT
                                  Wydanie nagród w konkursie organizowanym przez pracodawcę dla pracowników rodzi określone konsekwencje podatkowe. Rozliczenie konkursu może różnić się w zależności od tego, co jest przedmiotem nagrody.
                                  • 19.07.2016MRPiPS. Pomoc społeczna dla osób z niską emeryturą
                                   Interpelacja nr 4045 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie podjęcia działań odnoszących się do najniższych uposażeń rentowo-emerytalnych
                                   • 13.07.2016Odliczenie VAT z faktur, których papierowa forma zostanie zniszczona
                                    Pytanie podatnika: Czy dopuszczalne jest przechowywanie otrzymywanych i wystawianych przez Spółkę dokumentów (w szczególności faktur zakupu i sprzedaży, faktur korygujących, not obciążeniowych oraz rachunków) wyłącznie w formie elektronicznej i niszczenie papierowych oryginałów tych dokumentów? Czy Spółka zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w wystawionych fakturach, jeżeli będą one przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej?
                                    • 03.06.2016Podatki 2016: Podatek od handlu bez wpływu na ceny?
                                     Nowy podatek od sprzedaży detalicznej nie przyniesie wzrostu cen – twierdzi Ministerstwo Finansów. W aktualnej wersji projektu ustawy wprowadzającej nową daninę projektodawcy przekonują, że rywalizacja rynkowa nie pozwoli na przeniesienie kosztów podatku na konsumentów.
                                     • 02.06.2016Podatki 2016: Podatek od handlu bez wpływu na ceny?
                                      Nowy podatek od sprzedaży detalicznej nie przyniesie wzrostu cen – twierdzi Ministerstwo Finansów. W aktualnej wersji projektu ustawy wprowadzającej nową daninę projektodawcy przekonują, że rywalizacja rynkowa nie pozwoli na przeniesienie kosztów podatku na konsumentów.
                                      • 19.05.2016Podatki 2016: MFW apeluje do Polski o utrzymanie VAT na obecnym poziomie
                                       Polska powinna utrzymać wysokość obecnych stawek podatku od towarów i usług (VAT) na dotychczasowym poziomie również w 2017 r. – twierdzi Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). W nowym raporcie analitycy MFW postulują też m.in. ujednolicenie wysokości stawek VAT.
                                       • 18.05.2016Podatki 2016: MFW apeluje do Polski o utrzymanie VAT na obecnym poziomie
                                        Polska powinna utrzymać wysokość obecnych stawek podatku od towarów i usług (VAT) na dotychczasowym poziomie również w 2017 r. – twierdzi Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). W nowym raporcie analitycy MFW postulują też m.in. ujednolicenie wysokości stawek VAT.
                                        • 21.04.2016Będzie niższy VAT na ubranka dziecięce?
                                         Interpelacja nr 2064 w sprawie wprowadzenia zerowej stawki podatku od towarów i usług na ubranka dziecięce
                                         • 13.04.2016VAT w UE na nowych zasadach
                                          Komisja Europejska przedstawiła w tym tygodniu plan działania ws. podatku VAT, który ma być pierwszym krokiem w kierunku utworzenia unijnego obszaru VAT. Bruksela zapewnia, że zmiany pozwolą na skuteczniejsze zwalczanie oszustw i wsparcie firm, gospodarki cyfrowej oraz elektronicznego handlu.
                                          • 08.04.2016VAT w UE na nowych zasadach
                                           Komisja Europejska przedstawiła w tym tygodniu plan działania ws. podatku VAT, który ma być pierwszym krokiem w kierunku utworzenia unijnego obszaru VAT. Bruksela zapewnia, że zmiany pozwolą na skuteczniejsze zwalczanie oszustw i wsparcie firm, gospodarki cyfrowej oraz elektronicznego handlu.
                                           • 24.03.2016Podatki 2016: OECD zaleca Polsce reformę systemu podatkowego
                                            Polska powinna przeprowadzić szeroko zakrojoną reformę podatkową, która objęłaby m.in. likwidację obniżonej stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz większe zastosowanie podatku od nieruchomości i podatku ekologicznego – wynika z zaleceń przedstawionych we wtorek przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W nowym raporcie organizacja wskazuje, że zmiany pomogłyby w finansowaniu nowego dodatku na dzieci.
                                            • 23.03.2016Podatki 2016: OECD zaleca Polsce reformę systemu podatkowego
                                             Polska powinna przeprowadzić szeroko zakrojoną reformę podatkową, która objęłaby m.in. likwidację obniżonej stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz większe zastosowanie podatku od nieruchomości i podatku ekologicznego – wynika z zaleceń przedstawionych we wtorek przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W nowym raporcie organizacja wskazuje, że zmiany pomogłyby w finansowaniu nowego dodatku na dzieci.
                                             • 08.02.2016KE zaleca Polsce uszczelnienie systemu podatkowego
                                              W obecnym roku Polska należeć będzie do najszybciej rozwijających się państw członkowskich Unii Europejskiej – wynika z najnowszych prognoz Komisji Europejskiej. Bruksela wskazuje też jednak, że bez odbudowy dochodów podatkowych oraz uszczelnienia systemu podatkowego istnieje ryzyko przekroczenia w 2017 r. progu 3 proc. PKB, który dotyczy deficytu sektora finansów publicznych.
                                              • 05.02.2016KE zaleca Polsce uszczelnienie systemu podatkowego
                                               W obecnym roku Polska należeć będzie do najszybciej rozwijających się państw członkowskich Unii Europejskiej – wynika z najnowszych prognoz Komisji Europejskiej. Bruksela wskazuje też jednak, że bez odbudowy dochodów podatkowych oraz uszczelnienia systemu podatkowego istnieje ryzyko przekroczenia w 2017 r. progu 3 proc. PKB, który dotyczy deficytu sektora finansów publicznych.