Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zabezpieczenie wadium

 • 05.01.2021Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii: Nowe przepisy w 2021 r.
  Wypłacanie obowiązkowych zaliczek i częściowych płatności, precyzyjne warunki zapłaty wynagrodzenia i jego waloryzacji, brak obowiązku żądania płacenia wadium przez zamawiających, mniejsze kary pieniężne – to jedne z wielu korzyści dla przedsiębiorców w nowym Prawie zamówień publicznych, którego przepisy wchodzą w życie od 1 stycznia 2021 roku. W nowym roku zaczęła obowiązywać także nowa stawka płacy minimalnej – 2800 zł oraz nowa stawka godzinowa – 18,30 zł. Jeszcze w styczniu wejdzie w życie społeczna część pakietu mieszkaniowego, a wraz z nim m.in. nowe dopłaty do czynszu. Polscy przedsiębiorcy będą mieć łatwiejszy dostęp do programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki. MRPiR przedstawia najważniejsze regulacje wchodzące w życie wraz z początkiem 2021 roku.
 • 30.05.2019Podatek VAT: Moment uznania wpłaconego wadium za zaliczkę
  Jeżeli wadium pieniężne nabywcy, którego oferta została przyjęta, zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia, na co wybrany nabywca, poprzez przystąpienie do przetargu, wyraża zgodę, to w tym momencie następuje zapłata części ceny za dostawę towaru lub świadczenie usługi będących przedmiotem przetargu.
 • 22.11.2017Utracone wadium nie może być kosztem
  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferta spółki została uznana za najkorzystniejszą. W wyniku rozbieżności pomiędzy dodatkowym kosztorysem, którego złożenia zażądał zamawiający, a specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zamawiający odmówił podpisania umowy i zawiadomił spółkę o zatrzymaniu wadium. W wyniku postępowania sądowego sąd apelacyjny ostatecznie oddalił powództwo spółki o zwrot wadium. Czy spółka może zaliczyć utracone wadium do kosztów uzyskania przychodu?
 • 21.11.2017Utracone wadium nie może być kosztem
  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferta spółki została uznana za najkorzystniejszą. W wyniku rozbieżności pomiędzy dodatkowym kosztorysem, którego złożenia zażądał zamawiający, a specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zamawiający odmówił podpisania umowy i zawiadomił spółkę o zatrzymaniu wadium. W wyniku postępowania sądowego sąd apelacyjny ostatecznie oddalił powództwo spółki o zwrot wadium. Czy spółka może zaliczyć utracone wadium do kosztów uzyskania przychodu?
 • 12.05.2014Zapłacone odstępne jako koszt uzyskania przychodów
  Pytanie podatnika: Czy odstępne zapłacone wynajmującym w ramach wcześniejszego odstąpienia od Umowy najmu lokali, w których Bank zaprzestał prowadzenia działalności bankowej (sprzedaży kredytów hipotecznych) może stanowić dla Banku koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 • 25.04.2013Wadium jako koszt uzyskania przychodów
  Pytanie podatnika: Czy strata kwot wpłaconych tytułem wadium będzie dla wnioskodawcy kosztem podatkowym?
 • 22.01.2013Wadium jako koszt uzyskania przychodów
  Pytanie podatnika: Czy utracona część wadium, w związku z odstąpieniem od przetargu, stanowi koszt uzyskania przychodu?
 • 29.06.2012Obowiązek podatkowy w VAT od wpłaconego wadium
  Wybór w przetargu oferenta stanowi jednoznaczne określenie dostawy towaru pod względem podmiotowo-przedmiotowym, a gdy towarzyszy mu zaliczenie wadium na poczet ceny nabycia, oznacza uiszczenie części ceny przed wykonaniem dostawy towaru, co - stosownie do art. 19 ust. 11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, rodzi w podatku od towarów i usług powstanie obowiązku podatkowego z tego tytułu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 28.04.2011Wadium – moment powstania obowiązku podatkowego
  Zarówno organy podatkowe jak i sądy administracyjne zgodnie uważały, że obowiązek podatkowy z tytułu wpłaty wadium powstaje z chwilą zaliczenia kwoty wadium wpłaconego przez podmiot, który wygrał przetarg na poczet ceny. To natomiast możliwe jest po wskazaniu zwycięzcy przetargu. Jednocześnie wpłacie tej przyznano charakter zaliczki. Stanowisko to poparte jest nie tylko wyrokami Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, ale również Naczelnego Sądu Administracyjnego. Od niedawna można jednak spotkać się z odmienną interpretacją przepisów w tym zakresie.
 • 24.02.2010Orzecznictwo: Odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu może być kosztem
  Z uzasadnienia: Kwota odszkodowania wynikającego z umowy obowiązku jej zapłaty na wypadek odstąpienia od niej przed upływem okresu, na który umowa ta została zawarta może stanowić koszt uzyskania przychodu, jeżeli rozwiązanie umowy było racjonalnie i gospodarczo uzasadnione i jego celem było osiągnięcie przychodów lub zachowanie ich źródła i polegało na zmianie strategii prowadzonej działalności, poprzez ograniczenie działalności lokalnej detalicznej, w miejsce której następowało jej skoncentrowanie (scentralizowanie) oraz przenoszenie potencjału gospodarczego na większy terytorialnie rynek, o potencjalnie większej liczbie klientów.
 • 28.01.2010Zamówienia publiczne po zmianach: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
  Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z 5 listopada 2009 r. wprowadziła kilka ważnych zmian w instytucji zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Szczególnie zadowoleni z tego powodu powinni być przedsiębiorcy, ponieważ nowelizacja uchyla przepisy dotyczące obligatoryjnego charakteru zabezpieczenia, a także wyłącza z zakresu zabezpieczenia roszczenia z tytułu gwarancji jakości. Obowiązująca od 22 grudnia 2009 r. nowela nie dokonała zmian odnośnie samej istoty zabezpieczenia, które nadal pozostaje swego rodzaju kaucją przekazywaną przez wykonawcę w związku z zawartą umową w sprawie zamówienia publicznego, celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zamawiającego w związku z realizacją tej umowy.
 • 22.01.2010Wadium po nowelizacji
  Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 5 listopada 2009 r. wprowadziła szereg zmian w instytucji wadium, modyfikując w szczególności zasady jego zwrotu i zatrzymania. Nowela nie zmieniła jednak generalnego celu tej instytucji, którym jest zabezpieczenie interesów zamawiającego poprzez zatrzymanie wadium, w sytuacji gdy oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę, uchyla się od zawarcia umowy lub wniesienia wymaganego zabezpieczenia. Wadium pełni więc w omawianym przypadku funkcję odszkodowania dla zamawiającego, eliminując jednak możliwość dochodzenia przez niego zawarcia umowy na drodze sądowej.
 • 11.01.2010Orzecznictwo WSA: Zadatek i wadium nie mogą być kosztem
  Z uzasadnienia: Utrata wręczonej przedpłaty (zaliczki, zadatku) powoduje, że powstała w ten sposób strata nie będzie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Ze względów ekonomicznych utracona przedpłata jest stratą uznawaną przez prawo bilansowe (tj. obciąża majątek podatnika), jednak na gruncie prawa podatkowego strata powstała w wyniku utraty zaliczki w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów ponieważ została wymieniona w art. 16 ust. 1 ustawy. Zadatek i wadium są zdefiniowane w art. 394 i art. 70 Kodeksu cywilnego i służą do zabezpieczenia interesów obu stron umowy. Dzięki niemu każda ze stron zabezpiecza się na wypadek zerwania umowy przez drugą stronę. Strona, która nie wykona swojego zobowiązania traci wpłacony zadatek i/lub wadium.
 • 22.04.2009Prawo zamówień publicznych: zbliża się kolejna nowelizacja
  W dniu 3 kwietnia 2009 r. został skierowany do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Przewiduje on wiele istotnych dla wykonawców zamian, m.in. w zakresie warunków udziału w postępowaniu, procedury udzielania wyjaśnień na treść SIWZ, zwrotu wadium, dopuszczalności zmian w umowie w sprawie zamówienia publicznego oraz zabezpieczania jej wykonania.
 • 18.11.2008Utrata wadium zgodna z konstytucją
  Dolegliwość w postaci utraty wadium nie wiąże się z naruszeniem prawa własności, ale jest ograniczeniem innego prawa majątkowego konstytucyjnie dopuszczalnym na gruncie zasady proporcjonalności. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 42 ust. 6 ustawy z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, w brzmieniu nadanym nowelizacją z 29 sierpnia 2003 r., jest zgodny z konstytucją. 17 listopada TK rozpoznał skargę konstytucyjną Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Bydgoszczy sp. z o.o. oraz spółki Tukaj Mapping Central Europe sp. z o.o. w Krakowie.
 • 02.10.2006Licytacja organizowana przez urząd skarbowy
  Ogólnie, potrzeba licytacji publicznych określonych przedmiotów rodzi się w toku postępowania egzekucyjnego, po zajęciu rzeczy ruchomych lub nieruchomości. Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 05.229.1954) organem egzekucyjnym jest urząd skarbowy (art. 19). W praktyce działem egzekucyjnym urzędu skarbowego kieruje komornik skarbowy. Z kolei poborcy skarbowi wykonują czynności egzekucyjne u zobowiązanych na podstawie przydzielonych im do załatwienia tytułów wykonawczych, w egzekucjach o charakterze pieniężnym i najczęściej są podmiotami prowadzącymi licytację. Urząd skarbowy w przypadku licytacji publicznej jest z jednej strony jej organizatorem, odpowiedzialnym za prawidłowość oszacowania rzeczy licytowanych i przebiegu licytacji, ale z drugiej strony także podmiotem wydającym postanowienia, na mocy których konstytuuje się prawo własności (np. postanowienie o przyznaniu nieruchomości, o czym niżej).