Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dla kogo kasa fiskaln

 • 09.03.2020Kasy fiskalne w formie oprogramowania. Dla kogo? Nie wiadomo
  Obecnie trwaj prace nad okreleniem grup podatników, w odniesieniu do których bdzie moliwe uywanie kas rejestrujcych majcych posta oprogramowania. Trudno zatem w chwili obecnej stwierdzi czy podatnicy wymienieni w art. 145b ust. 1 ustawy o VAT bd wyczeni spod dziaania regulacji w zakresie kas rejestrujcych majcych posta oprogramowania. Szczegóowy wykaz podatników, którzy bd mogli uywa kasy rejestrujce majce posta oprogramowania, bdzie okrelony w projekcie rozporzdzenia wydawanego na podstawie art. 111b ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT - wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
  • 08.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (2)
   Prawo Przedsibiorców umoliwia wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej stosunkowo bezpieczne sprawdzenie, jak to wyglda w praktyce. Odformalizowana w duym stopniu dziaalno w niewielkim rozmiarze przychodowym, okrelana jako dziaalno nierejestrowa (lub nieewidencjonowana albo nierejestrowana) wydaje si na pierwszy rzut oka cakowicie bezpieczna i dobrze opisana przepisami. Ale blisza analiza wskazuje, e na potencjalnego pocztkujcego przedsibiorc jednak czyhaj niebezpieczestwa. Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych ma za zadanie pokaza te problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich.
   • 14.02.2018E-mikrofirma w pytaniach i odpowiedziach - MF wyjania
    Dla kogo jest aplikacja e-mikrofirma?  Aplikacja e-mikrofirma przeznaczona jest dla osób fizycznych prowadzcych jednoosobow dziaalno gospodarcz. Aplikacja umoliwia wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur zakupu i tworzenie ewidencji VAT oraz generowanie, walidacj, szyfrowanie, podpisywanie i przesyanie Jednolitych Plików Kontrolnych do systemu Ministerstwa Finansów.
    • 13.02.2018E-mikrofirma w pytaniach i odpowiedziach - MF wyjania
     Dla kogo jest aplikacja e-mikrofirma?  Aplikacja e-mikrofirma przeznaczona jest dla osób fizycznych prowadzcych jednoosobow dziaalno gospodarcz. Aplikacja umoliwia wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur zakupu i tworzenie ewidencji VAT oraz generowanie, walidacj, szyfrowanie, podpisywanie i przesyanie Jednolitych Plików Kontrolnych do systemu Ministerstwa Finansów.
     • 28.04.2017NSA. Uproszczenia na paragonie nie s dopuszczalne
      Z uzasadnienia: Nazwy pozwalajce na "jednoznaczne" identyfikowanie oferowanych towarów i usug (oraz sposób przyporzdkowania stawki podatku do nazw towarów i usug) okrela sam podatnik uwzgldniajc asortyment sprzedawanych towarów i wiadczonych usug. Tym samym rzecz podatnika jest przypisanie poszczególnym towarom takich nazw, które bd je identyfikoway. Na tak identyfikacj nie pozwala jednake metoda ustalania nazw na paragonach fiskalnych zgodnie z któr na okrelenie jednego towaru uywa si jednoczenie (obok siebie) nazw rónych towarów.
      • 19.09.2016VAT. Nazwa usugi na fakturze i na paragonie fiskalnym
       Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca wystawiajc faktur osobie fizycznej, nie prowadzcej dziaalnoci gospodarczej, za wykonanie usugi polegajcej na montau w budynku mieszkalnym paneli podogowych lub podóg z materiau znajdujcego si w ofercie Wnioskodawcy lub wystawiajc faktur osobie fizycznej, nie prowadzcej dziaalnoci gospodarczej, za wykonanie usugi polegajcej na montau w budynku mieszkalnym drzwi zewntrznych lub wewntrznych z materiau znajdujcego si w ofercie Wnioskodawcy, prawidowo uywa okrelenia nazwy towaru/usugi: "Monta podogi" lub odpowiednio "Monta drzwi"? 
       • 17.12.2015Dla kogo ulga na zakup kasy rejestrujcej?
        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej, tj. otrzymania zwrotu w wysokoci 90% wartoci zakupionej kasy fiskalnej nie wicej ni 700 z?
        • 05.03.2015Zapata bonem a data sprzeday na paragonie
         Pytanie podatnika: Kiedy ewidencjonowa transakcj – w momencie przyjcia nalenoci i wydania bonu podarunkowego, czy w momencie wydania towaru z magazynu podczas realizacji bonu podarunkowego?
         • 26.02.2015Kto nie musi mie kasy fiskalnej w 2015 roku?
          Od 1 stycznia br. obowizuje nowe rozporzdzenie w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Rozporzdzenie to zawa zakres stosowanych dotychczas zwolnie. O tym, kto w tym roku bdzie musia liczy si z zakupem kas pisalimy wczoraj (Dla kogo kasa rejestrujca od 1 marca?). Sprawdmy zatem, kto nadal bdzie zwolniony z kas i na jakich warunkach.
          • 26.02.2015Utrata zwolnienia z kas fiskalnych
           Kasy fiskalne od 1 marca br. bd dla wikszoci firm, niezalenie od osignitego obrotu, obowizkowym wyposaeniem. Obowizek ten wynika z nowego rozporzdzenia w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Jak ju pisalimy, rozporzdzenie to zawa zakres stosowanych dotychczas zwolnie ("Dla kogo kasa rejestrujca od 1 marca?"). Odnonie natomiast przepisów dotyczcych utraty prawa do zwolnienia z ewidencjonowania to generalnie utrzymano zasad, e utrata zwolnienia z kas nastpuje po upywie dwóch miesicy nastpujcych po miesicu, w którym wystpio zdarzenie uniemoliwiajce korzystanie z danego tytuu zwolnieniowego.
           • 25.02.2015Dla kogo kasa rejestrujca od 1 marca?
            Zgodnie z nowym rozporzdzeniem w sprawie zwolnienia z kas fiskalnych, obowizujcym od 1 stycznia br., obowizkiem stosowania kas, bez wzgldu na wysoko osiganych obrotw, zostali objci przedsibiorcy wiadczcy m.in. usugi prawnicze, lekarskie, fryzjerskie, kosmetyczne oraz napraw pojazdw silnikowych oraz motorowerw. Co oznacza, e najpniej z dniem 1 marca 2015 r. nowe grupy podatnikw, ktre do tej pory korzystay ze zwolnienia i nie miay obowizku posiadania kasy fiskalnej bd musieli j zainstalowa.
            • 25.02.2015Kto nie musi mie kasy fiskalnej w 2015 roku?
             Od 1 stycznia br. obowizuje nowe rozporzdzenie w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Rozporzdzenie to zawa zakres stosowanych dotychczas zwolnie. O tym, kto w tym roku bdzie musia liczy si z zakupem kas pisalimy wczoraj (Dla kogo kasa rejestrujca od 1 marca?). Sprawdmy zatem, kto nadal bdzie zwolniony z kas i na jakich warunkach.
             • 24.02.2015Dla kogo kasa rejestrujca od 1 marca?
              Zgodnie z nowym rozporzdzeniem w sprawie zwolnienia z kas fiskalnych, obowizujcym od 1 stycznia br., obowizkiem stosowania kas, bez wzgldu na wysoko osiganych obrotów, zostali objci przedsibiorcy wiadczcy m.in. usugi prawnicze, lekarskie, fryzjerskie, kosmetyczne oraz napraw pojazdów silnikowych oraz motorowerów. Co oznacza, e najpóniej z dniem 1 marca 2015 r. nowe grupy podatników, które do tej pory korzystay ze zwolnienia i nie miay obowizku posiadania kasy fiskalnej bd musieli j zainstalowa.
              • 16.01.2015Najem prywatny a kasa rejestrujca
               Zgodnie z ustaw o VAT podatnikami s osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajce osobowoci prawnej oraz osoby fizyczne wykonujce samodzielnie dziaalno gospodarcz bez wzgldu na cel lub rezultat takiej dziaalnoci. Czy zatem osoba prywatnie wynajmujca mieszkanie musi posiada kas fiskaln?
               • 15.01.2015Najem prywatny a kasa rejestrujca
                Zgodnie z ustaw o VAT podatnikami s osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajce osobowoci prawnej oraz osoby fizyczne wykonujce samodzielnie dziaalno gospodarcz bez wzgldu na cel lub rezultat takiej dziaalnoci. Czy zatem osoba prywatnie wynajmujca mieszkanie musi posiada kas fiskaln?
                • 05.12.2013Nazwa producenta towaru na paragonie fiskalnym
                 Pytanie podatnika: Czy w zwizku z tym, e paragon fiskalny drukowany przez kas musi zawiera m.in. nazw towaru lub usugi pozwalajc na jednoznaczn ich identyfikacj, umieszczenie na paragonie nazwy towaru i producenta bdzie dostateczn informacj czy naley zaczy jakie dodatkowe informacj?
                 • 05.03.2013Rozliczenie roczne: Darowizny na kocieln dziaalno charytatywno-opiekucz
                  Z uzasadnienia: Dziaalno charytatywno-opiekucza Kocioa nie moe by rozumiana wycznie jako realizowanie osobistego, materialnego wsparcia, w tym edukacyjno-wychowawczego i zdrowotnego osoby korzystajcej z takiej pomocy. Oczywistym jest, e wykonujc swoje posannictwo Koci musi dysponowa odpowiedni baza materialn, w tym budynkami, czy te boiskami sportowymi. Jeli zatem dziaalno taka majca znamiona charatatywno-opiekuczej ma by prowadzona w budynkach nalecych do parafii, to ich remonty, przebudowa, a nawet budowa powinna zosta zaliczona do realizujcej cele wymienione w art. 39 ustawy o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego.
                  • 02.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Opis na paragonie fiskalnym
                   Skoro wic uyte w analizowanym § 4 ust. 1 pkt 6 lit. e rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriw i warunkw technicznych, ktrym musz odpowiada kasy rejestrujce, oraz warunkw stosowania tych kas przez podatnikw (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.) pojcie "nazwa towaru" nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych wymogw dla jego okrelenia, ktre wskazywayby na to, ktrym z kilku moliwych dla danego pojcia znacze posuguje si dana regulacja, to przyj naley, i kade z tych moliwych do przyjcia znacze moe mie odpowiednie zastosowanie, jeeli nie niweczy przy tym celu tej regulacji.