Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bezrobotna

 • 28.08.2020Wyposażenie firmy z dotacji z UP w kosztach podatkowych
  Podatniczka, jako osoba bezrobotna, na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy, otrzymała jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Przyznane środki zostały przekazane na jej rachunek bankowy w celu dokonania zakupów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Czy składniki majątku firmowego nienależące do środków trwałych, nabyte ze ww. środków, podatniczka może zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności?
  • 24.06.2020Jak otrzymać dodatek solidarnościowy?
   W ramach działań antykryzysowych weszły w życie przepisy, które wprowadzają nowe świadczenie – dodatek solidarnościowy. Mogą z niego skorzystać osoby, które po 15 marca 2020 roku, w następstwie COVID-19, straciły pracę lub ich umowa wygasła. Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł przysługuje od 1 czerwca maksymalnie przez 3 miesiące.
   • 22.06.2020Jak otrzymać dodatek solidarnościowy?
    W ramach działań antykryzysowych weszły w życie przepisy, które wprowadzają nowe świadczenie – dodatek solidarnościowy. Mogą z niego skorzystać osoby, które po 15 marca 2020 roku, w następstwie COVID-19, straciły pracę lub ich umowa wygasła. Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł przysługuje od 1 czerwca maksymalnie przez 3 miesiące.
    • 05.05.2020Nie każdy przedsiębiorca otrzyma zasiłek dla bezrobotnych
     Przedsiębiorca spełniający warunki do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach może zadeklarować jako podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia kwotę wyższą niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli kwota ta odpowiadałaby co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu, to wówczas przedsiębiorca będzie zobowiązany opłacać za siebie składkę na Fundusz Pracy. W takim przypadku okres prowadzenia działalności podlegałby zaliczeniu do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
     • 04.05.2020Nie każdy przedsiębiorca otrzyma zasiłek dla bezrobotnych
      Przedsiębiorca spełniający warunki do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach może zadeklarować jako podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia kwotę wyższą niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli kwota ta odpowiadałaby co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu, to wówczas przedsiębiorca będzie zobowiązany opłacać za siebie składkę na Fundusz Pracy. W takim przypadku okres prowadzenia działalności podlegałby zaliczeniu do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
      • 07.02.2020Trudny powrót do pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym
       Podmiotom, zatrudniającym pracowników powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym przysługuje ulga, zgodnie z którą pracodawcy są czasowo zwolnieni z obowiązku opłacania za te osoby składek na Fundusz Pracy. Analogiczne przepisy obowiązują również w zakresie zwolnienia z obowiązku opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Inne formy pomocy matkom, wracającym do pracy po przerwie związanej z macierzyństwem omawia prezentowana odpowiedź na interpelację poselską.
       • 10.06.2019Zmiany w przepisach w tygodniu 10.06 - 16.06.2019 r. 
        W tym tygodniu wchodzą w życie zmiany w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i w Ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
        • 28.12.2018Jak wrócić na rynek pracy po 500+
         Kobiety, chcące powrócić na rynek pracy po okresie bierności zawodowej związanej z wychowaniem dziecka posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, są zaliczane do bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy i w związku z powyższym przysługuje im pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w programach specjalnych.
         • 11.04.2018Kasa fiskalna w działalności sezonowej
          Prowadzę działalność gospodarczą od 1 maja 2011 r. i dokonuję rejestracji obrotu przy pomocy kasy rejestrującej. Działalność ma charakter sezonowy, od maja do października. Po zakończeniu sezonu likwiduję (wyrejestrowuję) działalność, rejestruję się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna i w okresie pomiędzy sezonami pobieram zasiłek dla bezrobotnych. Czy przy kolejnej rejestracji działalności gospodarczej, muszę kupować nową kasę?
          • 10.04.2018Kasa fiskalna w działalności sezonowej
           Prowadzę działalność gospodarczą od 1 maja 2011 r. i dokonuję rejestracji obrotu przy pomocy kasy rejestrującej. Działalność ma charakter sezonowy, od maja do października. Po zakończeniu sezonu likwiduję (wyrejestrowuję) działalność, rejestruję się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna i w okresie pomiędzy sezonami pobieram zasiłek dla bezrobotnych. Czy przy kolejnej rejestracji działalności gospodarczej, muszę kupować nową kasę?
           • 08.12.2017Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej - nie wszystkie wydatki są dopuszczalne
            Opłata za wynajem może zostać uznana za wydatek związany z podjęciem działalności gospodarczej, pod warunkiem, że wydatek powstanie między dniem założenia działalności gospodarczej a dniem złożenia rozliczenia otrzymanych środków, które następuje zgodnie z rozporządzeniem – w okresie 2 miesięcy od dnia założenia działalności gospodarczej.
            • 20.11.2017Wyposażenie biura sfinansowane dotacją może być kosztem podatkowym
             Pytanie: W związku z faktem, iż przed założeniem działalności Wnioskodawczyni była zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna, wystąpiła o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Z otrzymanych środków nabyła m.in. urządzenia i wyposażenie biura. Czy nabyte przez Wnioskodawczynię składniki majątku sfinansowane z dofinansowania, mogą stanowić koszty uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej?
             • 22.02.2017Naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów trzeba udowodnić
              Tezy: Zasadność twierdzenia, że organ podatkowy naruszył zasadę swobodnej oceny dowodów wyrażoną w art. 191 o.p., wymaga wykazania, że uchybił on zasadom logicznego rozumowania, wiedzy lub doświadczenia życiowego, to bowiem może być przeciwstawione uprawnieniu organu do korzystania z mocy procesowe tej zasady. 
              • 08.02.2017Świadczenie przedemerytalne dla osoby uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy
               Wymogi, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne, a wcześniej uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy, określa ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 170, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o świadczeniach przedemerytalnych.
               • 02.02.2017Bezrobotny musi powiadomić urząd pracy
                Czy osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna może podjąć zatrudnienie, np. na podstawie kilkudniowej umowy zlecenia? Jaki obowiązek powinna w związku z tym spełnić?
                • 24.01.2017Staż dla bezrobotnego jako praktyka zawodowa
                 Interpelacja nr 7853 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie staży organizowanych przez powiatowe urzędy pracy
                 • 09.11.2016Praca w gospodarstwie rolnym w charakterze domownika a świadczenie przedemerytalne
                  Przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 170, z późn. zm.) określają dwie grupy warunków, od spełnienia których zależy nabycie prawa do świadczenia przedemerytalnego – szczególne i ogólne.
                  • 09.09.2016Jaki jest przebieg kontroli legalności zatrudnienia?
                   Kontrolę legalności zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej inspektorzy pracy rozpoczynają zazwyczaj od ustalenia liczby, tożsamości i charakteru pobytu osób wykonujących pracę lub przebywających na terenie kontrolowanej firmy.
                   • 08.09.2016Jaki jest przebieg kontroli legalności zatrudnienia?
                    Kontrolę legalności zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej inspektorzy pracy rozpoczynają zazwyczaj od ustalenia liczby, tożsamości i charakteru pobytu osób wykonujących pracę lub przebywających na terenie kontrolowanej firmy.
                    • 30.08.2016Pracownik sezonowy na specjalnych zasadach?
                     Interpelacja nr 5177 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie ubezpieczania pracowników sezonowych
                     • 18.08.2016Świadczenie przedemerytalne dla wspólnika spółki z o.o.
                      Pracownik (mężczyzna) w wieku 60 lat jest od 2 lat równocześnie wspólnikiem spółki z o.o. w innej firmie. Z przyczyn dotyczących zakładu pracy otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. Ma zamiar złożyć wniosek do ZUS o świadczenie przedemerytalne. Spełnia wszystkie wymogi odnośnie do stażu emerytalnego. Czy będąc nadal tylko wspólnikiem spółki z o.o. w innej firmie (nie jest w zarządzie ani nie pełni żadnych funkcji), nabędzie prawo do świadczenia przedemerytalnego?
                      • 17.08.2016Świadczenie przedemerytalne dla wspólnika spółki z o.o.
                       Pracownik (mężczyzna) w wieku 60 lat jest od 2 lat równocześnie wspólnikiem spółki z o.o. w innej firmie. Z przyczyn dotyczących zakładu pracy otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. Ma zamiar złożyć wniosek do ZUS o świadczenie przedemerytalne. Spełnia wszystkie wymogi odnośnie do stażu emerytalnego. Czy będąc nadal tylko wspólnikiem spółki z o.o. w innej firmie (nie jest w zarządzie ani nie pełni żadnych funkcji), nabędzie prawo do świadczenia przedemerytalnego?
                       • 01.07.2016Składki ZUS: Sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem a status bezrobotnego
                        Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jeżeli spełniają warunki określone w art. 6a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.). Jeżeli nie spełniają warunków, a sprawują taką opiekę, podlegają tylko ubezpieczeniu emerytalnemu - art. 6b ustawy.
                        • 12.05.2016Z nowych instrumentów wsparcia skorzystało już 45 tys. bezrobotnych
                         Do tej pory z bonów stażowych, szkoleniowych oraz na zasiedlenie i zatrudnienie skorzystało przeszło 45 tys. osób w wieku do 30 lat – podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowe instrumenty wsparcia dla młodych bezrobotnych funkcjonują od maja 2014 r.
                         • 27.04.2016Prawo do świadczenia przedemerytalnego po utracie renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy
                          Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 170, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o świadczeniach przedemerytalnych, określa m.in. zasady ustalania prawa do świadczeń przedemerytalnych przyznawanych przez ZUS, tryb postępowania o przyznanie tych świadczeń i ich wypłatę.
                          • 15.04.2016Rozliczenie roczne. Separacja i ulga na dzieci tylko dla jednego rodzica
                           Pytanie podatnika: Od 19 czerwca 2014 r. Wnioskodawczyni jest w separacji z mężem, w tym dniu mąż Wnioskodawczyni wyprowadził się do swoich rodziców. Mąż Wnioskodawczyni bardzo rzadko odwiedza dzieci (średnio raz na trzy miesiące), nie uczestniczy w ich wychowaniu, do grudnia 2015 r. nie wiedział nawet do jakiej szkoły chodzi córka, nie wykonuje władzy rodzicielskiej w stosunku do dzieci. Dzieci mieszkają z Wnioskodawczynią i to ona sprawuje wyłączną opiekę nad nimi. Czy Wnioskodawczyni może rozliczyć się indywidualnie za 2015 r. odliczając ulgę prorodzinną na dwoje dzieci za cały rok?
                           • 25.02.2016Studia a utrata statusu bezrobotnego
                            Interpelacja nr 615 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie rozwiązań legislacyjnych uderzających w osoby poszukujące pracy
                            • 16.12.2015Dotacja na rozpoczęcie działalności a zwrot VAT
                             Zapytanie nr 7 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących jednorazowego przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
                             • 11.09.2015Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Dotacja z urzędu pracy jako przychód podatkowy
                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca, na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy, otrzymał jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, za które zakupił potrzebny w działalności sprzęt. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza jest opodatkowana formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Czy ww. dotacja stanowi przychód podatkowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
                              • 23.06.2015Staż dla bezrobotnego jako praktyka zawodowa
                               Interpelacja nr 32918 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany przepisów prawnych, które uniemożliwiają zaliczenie stażu odbywanego przez bezrobotnych do doświadczenia zawodowego
                               • 19.05.2015Skutki w PIT otrzymania dotacji przez bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
                                Pytanie podatnika: Wnioskodawca otrzymał jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, z których zakupił notebook (uznany za środek trwały), program komputerowy (uznany za wartość niematerialną i prawną) oraz podnośnik płyt gipsowych, wyrzynarkę, szlifierkę, krzesło biurowe, biurko, młotowiertarkę, agregat malarski, szafkę, przecinarkę do glazury. Ze środków tych sfinansował także, projekt i wykonanie strony internetowej. Prowadzona działalność gospodarcza jest opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Czy zatem dotacja dla bezrobotnego opodatkowana jest ryczałem?
                                • 14.05.2015Wynagrodzenie stażysty a składki na Fundusz Pracy
                                 Tezy: 1. Stażysta uzyskujący stypendium w wysokości co najmniej równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, stanowiące podstawę do ustalenia składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, podlega również obowiązkowi uiszczenia składki na Fundusz Pracy.
                                 • 13.03.2015Skutki podatkowe otrzymania dotacji na podjęcie własnej działalności gospodarczej
                                  Pytanie podatnika: Czy otrzymana z urzędu pracy dotacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej, nieprzeznaczona na nabycie środków trwałych, stanowi przychód zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 tej ustawy? Czy poniesione wydatki sfinansowane z ww. dotacji stanowią koszty nawet jeśli dane zakupy zostały sfinansowane dotacją? Czy zakupione materiały, wyposażenie oraz pozostałe koszty zostały prawidłowo zakwalifikowane i wprowadzone w PKPiR?
                                  • 29.12.2014Z bonów dla młodych skorzystało już 13 tys. bezrobotnych
                                   Blisko 13 tys. młodych bezrobotnych, którzy nie przekroczyli 30. roku życia, skorzystało do tej pory z bonów, w tym m.in. stażowych, szkoleniowych i na zasiedlenie – poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Bony wprowadzono w maju 2014 r.
                                   • 09.12.2014Zasiłek macierzyński także dla bezrobotnego i studenta?
                                    Interpelacja nr 29001 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zapowiedzi wprowadzenia rocznej formy wsparcia finansowego dla wszystkich rodziców
                                    • 25.06.2014Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Potrzebne są zmiany?
                                     Interpelacja nr 25939 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia zmian w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej
                                     • 17.04.2014Dotacja z urzędu pracy a podatek dochodowy
                                      Pytanie podatnika: Czy dofinansowanie otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego jest zwolnione z opodatkowania PIT? Czy wydatki poniesione na zakup wyposażenia, sfinansowane z przyznanej dotacji, można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności?
                                      • 02.01.2014Kontrola legalności zatrudnienia – podstawowe zasady
                                       Kontrolę legalności zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej inspektorzy pracy rozpoczynają zazwyczaj od ustalenia liczby, tożsamości i charakteru pobytu osób wykonujących pracę lub przebywających na terenie kontrolowanej firmy.
                                       • 14.10.2013Internetowa rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy
                                        Interpelacja nr 20053 w sprawie internetowej rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
                                        • 04.10.2013Kodeks pracy: Ojcowie są dyskryminowani w dostępie do urlopów?
                                         Interpelacja nr 20171 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sytuacji ojców korzystających z urlopu rodzicielskiego
                                         • 22.08.2013Podjęcie pracy przez bezrobotnego
                                          Czy osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna może podjąć zatrudnienie, np. na podstawie kilkudniowej umowy zlecenia? Jaki obowiązek powinna w związku z tym spełnić?
                                          • 06.08.2013Dotacje z powiatowego urzędu pracy
                                           Oprócz dotacji z funduszy unijnych źródłem finansowania działalności gospodarczej mogą być środki z funduszy krajowych, np. dotacje z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
                                           • 25.07.2013MPiPS: Bezrobotny może czasem odmówić pracy
                                            Interpelacja nr 18153 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany przepisów dotyczących obowiązku podjęcia przez osobę bezrobotną pracy wskazanej przez organ zatrudnienia
                                            • 11.07.2013Dotacja na założenie firmy: Wystarczy umowa przedwstępna najmu lokalu
                                             Interpelacja nr 17694 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie warunków przyznania dofinansowania dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
                                             • 08.05.2013Będzie trudniej o zasiłek. Dyscyplinowanie czy poprawa statystyk?
                                              Osoba bezrobotna zostanie pozbawiona prawa do zasiłku na 9 miesięcy, jeżeli nie przyjmie pierwszej zaproponowanej przez urząd pracy oferty zatrudnienia – takie zaostrzenie przepisów szykuje resort pracy. Propozycje zmian krytykują związki zawodowe. Jeszcze bardziej restrykcyjnych przepisów chciałyby z kolei środowiska pracodawców.
                                              • 25.04.2013Czas zweryfikować bezrobotnych - apeluje BCC
                                               Bezrobocie jest jednym z największych problemów społecznych. Polska musi się jednak wystrzegać wspomagania tych osób, które tylko udają, że są bezrobotne – twierdzi Business Centre Club. Organizacja powołuje się na eksperyment przeprowadzony w powiecie nyskim, gdzie udziałem w powszechnym systemie robót publicznych zainteresowana była tylko połowa osób zarejestrowanych w urzędzie pracy.
                                               • 26.02.2013Kontrola legalności zatrudnienia – najważniejsze zasady
                                                Kontrolę legalności zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej inspektorzy pracy rozpoczynają zazwyczaj od ustalenia liczby, tożsamości i charakteru pobytu osób wykonujących pracę lub przebywających na terenie kontrolowanej firmy.
                                                • 23.10.2012Zakup wyposażenia z dotacji PUP w kosztach podatkowych
                                                 Pytanie: Otrzymałam jako osoba bezrobotna dotację z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Z środków tych kupiłam m.in. aparat fotograficzny o wartości 7900 zł, obiektyw o wartości 4500 zł i drugi o wartości 4380 zł, program graficzny do obróbki zdjęć o wartości 1130 zł, tablet o wartości 1345 zł. Poniesione wydatki zaliczone zostały do kosztów uzyskania przychodu. Wyjątek stanowią aparat fotograficzny i obiektywy, które zostały zaliczone do środków trwałych (odpisy amortyzacyjne nie są kosztem uzyskania przychodu). Czy wydatki o wartości poniżej 3500 zł sfinansowane dotacją stanowią koszty uzyskania przychodu?
                                                 • 15.10.2012Nowe plany rządu – przedsiębiorcy i związkowcy rozczarowani
                                                  Możliwość wydłużenia do 12 miesięcy urlopu wychowawczego, utworzenie programu „Inwestycje Polskie” i dalsze uelastycznianie rynku pracy – to jedne z najważniejszych, nowych inicjatyw rządu, które przedstawił w piątek premier Donald Tusk. „Drugie expose” negatywnie oceniają związkowcy z NSZZ „Solidarność”. Wiele zastrzeżeń mają także przedsiębiorcy zrzeszeni w Business Centre Club.
                                                  • 24.09.2012Dotacja z urzędu pracy a zwrot podatku VAT
                                                   Interpelacja nr 7249 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sprecyzowania podstaw prawnych dotyczących obowiązku zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji przeznaczonej na założenie nowej działalności gospodarczej lub doposażenie już działających firm

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] następna strona »