Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek delegacji

 • 14.08.2020Zryczatowany podatek nie od kadego zlecenia do 200 z
  Przepisy ustawy PIT precyzyjnie reguluj opodatkowanie nalenoci, które s wypacane w kwocie nie wyszej ni 200 z a wystpujce w praktyce rónice w sposobie ich opodatkowania wynikaj z odmiennych stanów faktycznych. Wystarczy bowiem, e stron umowy zawartej przez podatnika jest jego pracodawca, lub kwota w wysokoci 200 z stanowi tylko cz nalenoci wynikajcej z zawartej umowy, bd podatnik nie zawar adnej umowy okrelajcej wysoko przysugujcej nalenoci, a zryczatowana forma opodatkowania nie ma zastosowania - wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
  • 29.06.2020WSA. Odliczanie 100% VAT od samochodu parkowanego w miejscu zamieszkania
   Samo parkowanie pojazdu w miejscu zamieszkania, co do zasady pozwala pracownikowi na potencjalne wykorzystanie samochodu do celów prywatnych. Dopóki bowiem mamy do czynienia z tzw. "czynnikiem ludzkim" dopóty istnieje zagroenie, e dany pojazd moe potencjalnie zosta wykorzystany do celów innych ni zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika. Moe to mie miejsce równie w sytuacji, gdy pojazd nie jest parkowany w miejscu zamieszkania pracownika. Okolicznoci tej nie da si cakowicie wyeliminowa. Tak uzna Wojewódzki Sd Administracyjny w Rzeszowie.
   • 25.06.2020Odliczenie VAT z e-dokumentów potwierdzajcych wydatki subowe
    Celem usprawnienia procesu rozliczania kosztów zwizanych z wydatkami ponoszonymi przez pracowników w celach subowych, spóka planuje przej wycznie na elektroniczn form rozliczania i archiwizowania dokumentów. Czy spóce bdzie przysugiwao prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT, zawartego na ww. dokumentach potwierdzajcych wydatki subowe, jeeli dokumenty te bd przechowywane wycznie w formie elektronicznej?
    • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
     [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
     • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
      [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
      • 20.03.2020NSA. PIT od wynagrodzenia dla sdziów: Przepisy nie narzucaj formy umowy
       Pisemne delegacje sdziowskie lub listy ryczatów sdziowskich stanowice podstaw wypaty wynagrodzenia sdziom za prowadzenie zawodów sportowych, zawieraj okrelenie stron umowy, umówion kwot wynagrodzenia oraz wskazanie czynnoci, za które wynagrodzenie jest wypacane - to niewtpliwie mamy tu do czynienia z umow - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
       • 08.01.2020WSA. Parkowanie poza siedzib firmy a odliczenie 100% VAT
        Z uzasadnienia: Jako wyjtek od zasady naley traktowa przypadki, gdy wykorzystanie samochodu subowego na dojazd pracownika z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy bdzie uznawane za zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika w rozumieniu art. 86a ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, a nie jako wykonywane na osobiste potrzeby pracownika. Odstpstwo to powinno by uzasadnione stanem faktycznym danej sprawy. W takiej sytuacji podatnikowi przysuguje pene prawo do odliczenia podatku naliczonego zwizanego z zakupem paliwa i ponoszeniem innych wydatków na eksploatacj pojazdów samochodowych.
        • 30.12.2019Najem prywatny a VAT-7, JPK_VAT i kasa
         Pytanie: Czy w przypadku podatnika VAT czynnego usugi najmu lokali mieszkaniowych w ramach majtku prywatnego naley ujmowa w deklaracji VAT-7, rejestrze sprzeday VAT, pliku JPK VAT oraz ewidencjonowa przy zastosowaniu kasy rejestrujcej?
         • 18.12.2019Ulga na ze dugi w VAT po upywie dwóch lat
          Pytanie: Wnioskodawca zamierza obecnie dokona korekty rozliczenia za poprzednie okresy. Wnioskodawca zakada, e do dnia zoenia korekt deklaracji podatkowych wierzytelnoci nie zostan uregulowane lub zbyte w jakiejkolwiek formie. Od koca roku, w którym zostay wystawione faktury upyn okres duszy ni 2 lata. Czy Wnioskodawca moe skorzysta z ulgi wynikajcej z art. 89a ustawy w stosunku do faktur wystawionych w 2015 i 2016 r.?
          • 17.12.2019Podróe subowe pracowników: W kosztach naley uj kwot brutto
           Pytanie: W celu osignicia przychodów polegajcych na montau i serwisie maszyn znajdujcych si w siedzibie klienta, Wnioskodawca wysya swoich pracowników w podróe subowe w kraju i za granic. Czy wypacane pracownikom nalenoci z tytuu wydatków w podróy subowej oraz zwrot wydatków za hotele, paliwo, autostrady czy winiety wraz zagranicznym podatkiem od wartoci dodanej stanowi w caoci koszty uzyskania przychodów Spóki?
           • 20.09.2019Zwolnienie z VAT a zwolnienie ze stosowania kasy fiskalnej
            W czasach, w których obowizki podatników VAT zwizane z rozliczaniem tego podatku s coraz bardziej ambarasujce, duo wiksz popularno zdobywa koncepcja prowadzenia dziaalnoci przy wykorzystaniu zwolnienia przysugujcego ze wzgldu na roczny obrót nieprzekraczajcy 200 000 z. W niektórych branach korzyci wynikajce z moliwoci odliczenia podatku VAT naliczonego s znikome, a moliwo wiadczenia usugi na rzecz osób fizycznych w cenie nie powikszonej o VAT daje spor przewag nad usugodawcami naliczajcymi ten podatek.
            • 19.09.2019Zwolnienie z VAT a zwolnienie ze stosowania kasy fiskalnej
             W czasach, w których obowizki podatników VAT zwizane z rozliczaniem tego podatku s coraz bardziej ambarasujce, duo wiksz popularno zdobywa koncepcja prowadzenia dziaalnoci przy wykorzystaniu zwolnienia przysugujcego ze wzgldu na roczny obrót nieprzekraczajcy 200 000 z. W niektórych branach korzyci wynikajce z moliwoci odliczenia podatku VAT naliczonego s znikome, a moliwo wiadczenia usugi na rzecz osób fizycznych w cenie nie powikszonej o VAT daje spor przewag nad usugodawcami naliczajcymi ten podatek.
             • 03.09.2019WSA. Odsetki od zapaconej po 20 stycznia zaliczki na podatek
              Z uzasadnienia: Zaakceptowanie sytuacji, gdy po upywie terminu patnoci zaliczki podatnik dokonuje jej wpaty wraz z odsetkami za zwok, i wpata ta pozostaje w budecie niejako "w zawieszeniu", a organ nalicza odsetki za zwok od zaliczki nie do terminu tej wpaty lecz do terminu zoenia zeznania rocznego lub upywu terminu do jego zoenia, w ocenie Sdu, narusza § 4 ust. 1 pkt 1 rozporzdzenia Ministra Finansów w sprawie naliczenia odsetek za zwok, a nadto z zasad zaufania wyraon w art. 121 Ordynacji podatkowej.
              • 22.05.2019Zwrot za uywanie samochodu prywatnego w delegacji
               Pytanie: Czy w przypadku przejazdu w delegacji samochodem prywatnym pracownika moe mu zosta wypacona nisza kwota za uytkowanie samochodu ni wynikajca z przepisów?
               • 21.05.2019Zwrot za uywanie samochodu prywatnego w delegacji
                Pytanie: Czy w przypadku przejazdu w delegacji samochodem prywatnym pracownika moe mu zosta wypacona nisza kwota za uytkowanie samochodu ni wynikajca z przepisów?
                • 05.04.2019Pene odliczenie VAT w sytuacji parkowania samochodu pod domem pracownika
                 Z uzasadnienia: W ostatnim czasie, w judykaturze pojawia si teza, zgodnie z któr parkowanie samochodu poza siedzib firmy nie oznacza automatycznie, e samochód nie jest wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej. Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wyksztaci si pogld, e przejazdy pracowników mobilnych samochodem subowym na trasie pomidzy wyznaczonym miejscem zamieszkania lub jego pobliu (parkowania), a miejscem wykonywania pracy - o ile nie su osobistym celom pracowników, lecz wykorzystywane s w ramach realizacji zada subowych - nie stanowi nieodpatnego wiadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 tej ustawy, a zatem ich wartoci nie mona uwaa za przychód pracowników ze stosunku pracy.
                 • 15.03.2019Jak rozliczy delegacj „niepracownika”
                  Nie budzi najmniejszych wtpliwoci, i wysyajc pracownika w podró subow, czy to krajow czy zagraniczn, pracodawca ma obowizek pokry koszty delegacji oraz zapewni stosowne wiadczenia wymagane przepisami prawa. Przysporzenia osignite w ten sposób przez pracownika podlegaj zwolnieniu z opodatkowania podatkiem PIT, naturalnie do wysokoci stosownych limitów. W tym miejscu naley zwróci jednake uwag, i uksztatowana w powyszym zakresie linia orzecznicza sdów administracyjnych czy stanowiska fiskusa dotyczy podróy jako relacji pomidzy pracownikiem a pracodawc. Jak to zatem wyglda w przypadku osoby, która nie jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy, tzw. niepracownika?
                  • 14.03.2019Jak rozliczy delegacj „niepracownika”
                   Nie budzi najmniejszych wtpliwoci, i wysyajc pracownika w podró subow, czy to krajow czy zagraniczn, pracodawca ma obowizek pokry koszty delegacji oraz zapewni stosowne wiadczenia wymagane przepisami prawa. Przysporzenia osignite w ten sposób przez pracownika podlegaj zwolnieniu z opodatkowania podatkiem PIT, naturalnie do wysokoci stosownych limitów. W tym miejscu naley zwróci jednake uwag, i uksztatowana w powyszym zakresie linia orzecznicza sdów administracyjnych czy stanowiska fiskusa dotyczy podróy jako relacji pomidzy pracownikiem a pracodawc. Jak to zatem wyglda w przypadku osoby, która nie jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy, tzw. niepracownika?
                   • 12.03.2019Wynajem mieszkania przez przedsibiorc nie zawsze z VAT
                    Pytanie: Czy jeeli najemca lokalu mieszkalnego zakadajc dziaalno gospodarcz poda jako siedzib swojej firmy adres wynajmowanego lokalu to nadal Wnioskodawca (wynajmujcy) moe zastosowa stawk VAT zwolnion z tytuu najmu lokalu zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT?
                    • 07.02.2019CIT 2019. Nowe zasady poboru podatku u róda
                     Z pocztkiem 2019 r. weszy w ycie liczne zmiany w przepisach ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1036, dalej jako ustawa o PDOP). Znaczcym modyfikacjom, na mocy ustawy z 23 padziernika 2018r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2193, dalej jako ustawa nowelizujca), ulegy zasady poboru tzw. podatku u róda.
                     • 06.02.2019CIT 2019. Nowe zasady poboru podatku u róda
                      Z pocztkiem 2019 r. weszy w ycie liczne zmiany w przepisach ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1036, dalej jako ustawa o PDOP). Znaczcym modyfikacjom, na mocy ustawy z 23 padziernika 2018r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2193, dalej jako ustawa nowelizujca), ulegy zasady poboru tzw. podatku u róda.
                      • 04.02.2019Wynajem przez maonków mieszkania z garaem - VAT i kasa fiskalna
                       Pytanie: Maonkowie nabyli do wspówasnoci majtkowej lokal mieszkalny z garaem w stanie deweloperskim. Lokal i gara zostan wynajte w ramach najmu prywatnego. Lokal mieszkalny zostanie wynajty zgodnie z jego przeznaczeniem na cele mieszkalne, a gara jako pomieszczenie uytkowe. Czy podatnik moe sam bez ony rozlicza naleny podatek VAT? Czy podatnikowi przysuguje prawo odliczenia VAT od zakupu garau? Czy podatnikowi przysuguje prawo do korzystania ze zwolnienia z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowania kasy rejestrujcej?
                       • 29.01.2019Faktura bez NIP-UE a uznanie transakcji za WNT
                        Pytanie: Spóka otrzymaa faktur VAT od unijnego zagranicznego kontrahenta bez wskazanego NIP-UE (kontrahent nie posuy si nim przy dokonaniu transakcji). Czy Wnioskodawca powinien traktowa t transakcj jako wewntrzwspólnotowe nabycie towarów i wykazywa j w deklaracji VAT-7, bez wzgldu na fakt, e kontrahent unijny nie posuy si NIP-UE przy dokonywaniu transakcji, co powoduje, i Wnioskodawca nie moe wykazywa tych transakcji w informacji podsumowujcej VAT-UE?
                        • 14.12.2018NSA: Rolnik ryczatowy prowadzcy jednoczenie dziaalno a prawo do odliczenia VAT
                         Prowadzcy dziaalno rolnicz i jako rolnik ryczatowy korzystajcy ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., nie ma podstaw prawnych do odliczania VAT naliczonego z faktur dokumentujcych transakcje zwizane z prowadzon przez niego dziaalnoci rolnicz, nawet jeli jako przedmiot dziaalnoci gospodarczej ma wpisan równie dziaalno usugow wspomagajc produkcj rolinn, czyli zaliczajc si do dziaalnoci rolniczej.
                         • 04.12.2018Przekazywanie pracownikom PIT-11 za pomoc rodków komunikacji elektronicznej
                          Pytanie: Czy sposób przesania przez Wnioskodawc pracownikom informacji PIT-11 za pomoc rodków komunikacji elektronicznej, tj. przesania jej na wskazany przez pracownika adres e-mail w formie zacznika w postaci pliku w formacie PDF opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, jeeli Wnioskodawca bdzie dysponowa potwierdzeniem wysania wiadomoci e-mail, ale nie bdzie dysponowa potwierdzeniem dostarczenia e-maila do Pracownika, jest dopuszczalny w wietle wymogów stawianych przez art. 39 ust. 1 ustawy o PIT?
                          • 14.11.2018WSA. Wynajem mieszkania dla czonka zarzdu nie generuje przychodu
                           Z uzasadnienia: Za przychód czonka zarzdu wiadczcego usugi zarzdzania na podstawie zawartej ze spók umowy, mog by uznane tylko takie wiadczenia, które zostay spenione za jego zgod i w jego interesie (a nie w interesie spóki, któr reprezentuje) i przyniosy mu korzy w postaci powikszenia aktywów lub uniknicia wydatku, który musiaby ponie, a korzy ta jest wymierna i przypisana indywidualnej osobie (...) Udostpnienie za czonkowi zarzdu wynajmowanego przez spók mieszkania nie suy realizacji jego potrzeb yciowych i nie stanowi ono wiadczenia ponoszonego w jego interesie, lecz spóki.
                           • 01.10.2018WSA. Jak udokumentowa koszty przy handlu kryptowalut?
                            Z uzasadnienia: Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodu moliwe jest w kady sposób dopuszczalny w postpowaniu podatkowym (...) Jeeli w istocie specyfika transakcji dokonywanych za porednictwem giedy kryptowalut uniemoliwia pozyskanie dokumentów okrelonych w przepisach rozporzdzenia o PKPiR, a posiadane przez skarcego dokumenty jednoznacznie bd potwierdza zakup kryptowaluty (ilo, cen, itp.), dokumenty te mog stanowi podstaw do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
                            • 24.09.2018Kasa fiskalna w biurze rachunkowym
                             Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz pod nazw biuro rachunkowe i wiadczy kompleksowe usugi ksigowe, kadrowo-pacowe oraz sporzdza deklaracje do ZUS. W ramach wiadczonych usug Wnioskodawca udziela podatnikom i patnikom wyjanie z zakresu ich obowizków podatkowych, nie udziela natomiast na ich zlecenie lub na ich rzecz porad ani opinii. Czy Wnioskodawca moe zrezygnowa z prowadzenia ewidencji z zastosowaniem kas fiskalnych?
                             • 24.08.2018wiadczenia: Korzystanie z otwartego bufetu nie generuje przychodu
                              Aby nieodpatne wiadczenie stanowio przychód podatkowy, powinna by to korzy przypisana konkretnej osobie (indywidualnemu pracownikowi), w ustalonej dla niego indywidualnie wysokoci. Tym samym, nie mona mówi o przychodzie podatkowym, w sytuacji gdy przypisana warto wiadczenia byaby jedynie wartoci statystyczn (ustalon np. przez podzielenie kosztów usugi cateringowej przez liczb uczestników wydarzenia), a nie odzwierciedlayby rzeczywistej korzyci odniesionej przez dan osob.
                              • 03.07.2018Rozliczanie delegacji subowych w formie elektronicznej a prawo do odliczenia VAT
                               Pytanie: Czy Wnioskodawcy bdzie przysugiwao prawo do odliczenia podatku naliczonego (na zasadach przewidzianych w ustawie o VAT), zawartego na fakturach dotyczcych rozliczenia delegacji subowych, jeeli bd one przechowywane wycznie w formie elektronicznej – przy zaoeniu, e spenione zostan zasadnicze warunki do odliczenia podatku VAT, o których mowa w art. 86 ustawy o VAT? 
                               • 06.11.2017Premie i nagrody dla twórców a 50-proc. koszty uzyskania przychodu
                                Pytanie: Czy moliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów z tytuu uznaniowych premii kwartalnych ustalonych na podstawie analizy ekonomicznej wartoci efektu pracy oraz wkadu twórcy w wytworzenie utworu, których podstaw jest wynagrodzenie uzyskiwane przez pracownika w ramach stosunku pracy za przeniesienie praw autorskich oraz z tytuu nagród, które s bezporednio zwizane z rozporzdzeniem przez pracownika majtkowym prawem autorskim i stanowi pochodn korzyci jakie spóka czerpie z efektu pracy twórczej pracownika?
                                • 04.10.2017NSA. Sposób zoenia owiadczenia o wyborze preferencyjnego rozliczenia PIT
                                 Przesanka woli opodatkowania osoby samotnie wychowujcej dziecko, o której mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, moe by wyraona w kadym miejscu zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ww. ustawy i przez kade zachowanie, które t wol wyraa w sposób dostatecznie jasny i zrozumiay - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                 • 26.09.2017Rónice kursowe przy rozliczaniu zagranicznych podróy
                                  Pytanie: Czy na Wnioskodawcy ciy obowizek patnika od kwoty w zotych, stanowicej rónic pomidzy kwot zwróconych pracownikowi wydatków i wypaconej diety w EUR, przeliczonej na zote wedug kursu redniego walut obcych ogaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie zakoczenia podróy subowej, a kwot zwróconych pracownikowi Wnioskodawcy wydatków i wypaconej diety w EUR, stanowicej koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy, przeliczonej na zote wedug kursu redniego walut obcych ogaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie uzyskania przychodu?
                                  • 12.07.2017Wydatki na usugi cateringowe jako koszt podatkowy firmy
                                   Pytanie podatnika: Spóka rozwaa zawarcie umowy na usug cateringow dla jej pracowników. Czy koszty zakupu ww. usug bd dla spóki kosztem uzyskania przychodów?
                                   • 28.06.2017WSA. Najem na cele mieszkaniowe: Prawo do zwolnienia z VAT naley udowodni
                                    Z uzasadnienia: Podatnik korzystajc z ulgi powinien posiada dowody na jej prawidowe zastosowanie, co rozpoznawanej sprawie sprowadzaoby si do imiennego wskazania osób fizycznych korzystajcych z wynajmowanych przez niego pomieszcze w sposób wskazujcy na "cel zapewniajcy potrzeby mieszkaniowe, jako gówne miejsce pobytu". Podkreli take naley, e celem tej ulgi nie jest kwestia uzyskania korzyci podatkowej po stronie wynajmujcego lokal mieszkalny, ale ze wzgldów spoecznych zapobieenie wzrostowi kosztów najmu lokali mieszkalnych a tym samych uzyskaniu korzyci polegajcego na niszym nie podlegajcym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug czynszu paconego przez najemc.
                                    • 26.04.2017WSA. Nie dla wszystkich zwrot wydatków za uywanie wasnego auta bez PIT
                                     Z uzasadnienia: Zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytuu uywania pojazdów stanowicych wasno pracownika, dla potrzeb zakadu pracy jest wolny od podatku dochodowego, o ile samochód jest wykorzystywany w jazdach lokalnych, natomiast obowizek ponoszenia tych kosztów przez zakad pracy albo moliwo przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika z odrbnych przepisów rangi ustawowej.
                                     • 24.04.2017Jak rozlicza ulg na dziaalno badawczo-rozwojow?
                                      Pytanie podatnika: Czy Spóka jest uprawniona do odliczenia poniesionych w ramach prowadzonej dziaalnoci badawczo-rozwojowej kosztów kwalifikowanych w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wydatki te zostay faktycznie poniesione, niezalenie od momentu ich rozpoznania dla celów podatkowych?
                                      • 28.03.2017Obowizki patnika: Ubezpieczenie pracownika w delegacji zagranicznej
                                       Pytanie podatnika: Czy poniesione przez Wnioskodawc wydatki na zakup polisy ubezpieczeniowej dla pracowników odbywajcych zagraniczn podró subow, tj.: ubezpieczenia kosztów leczenia nagych zachorowa lub nieszczliwych wypadków za granic; ubezpieczenia assistance za granic; pomocy medycznej, pomocy prawnej, pomocy w podróy; ubezpieczenia nastpstw nieszczliwych wypadków za granic; ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej w yciu prywatnym, bd stanowi przychód tych osób ze stosunku pracy?
                                       • 10.01.2017Obowizki patnika w zwizku z uywaniem przez pracownika samochodu subowego
                                        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, jako patnik podatku dochodowego od osób fizycznych, jest obowizany, na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., do obliczenia, pobrania i wpacania podatku dochodowego z tytuu zgody pracodawcy na okazjonalne parkowanie samochodu subowego w miejscu zamieszkania, w sytuacji gdy pracownik nie ma prawa do uywania samochodu subowego do celów prywatnych (bowiem nie zawar indywidualnej umowy z pracodawc)?
                                        • 09.01.2017Parkowanie samochodu pod domem pracownika podlega PIT?
                                         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, jako patnik podatku dochodowego od osób fizycznych, jest obowizany, na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., do obliczenia, pobrania i wpacania podatku dochodowego z tytuu zgody pracodawcy na okazjonalne parkowanie samochodu subowego w miejscu zamieszkania, w sytuacji gdy pracownik nie ma prawa do uywania samochodu subowego do celów prywatnych (bowiem nie zawar indywidualnej umowy z pracodawc)?
                                         • 15.12.2016Rozliczenia VAT. Obowizek stosowania prewspóczynnika
                                          Pytanie podatnika: Czy Gmina dokonujc po centralizacji rozlicze podatku VAT Gminy odlicze podatku VAT od zakupów zwizanych wycznie z dziaalnoci polegajc na dostawie wody oraz odbioru i oczyszczania cieków, bdzie zobowizana do stosowania przepisów o sposobie okrelenia proporcji (tzw. prewspóczynniku) zawartych w art. 86 ust. 2a-h ustawy o VAT w odniesieniu do tych zakupów, czy te przepisy te nie bd miay zastosowania, poniewa naley uzna, e zakupy te nie bd wykorzystywane do dziaalnoci innej ni dziaalno gospodarcza Gminy? 
                                          • 18.11.2016Skadki ZUS od noclegów i diet pracowników mobilnych
                                           Jeli okrelone wiadczenie nie stanowi przychodu ze stosunku pracy, to nie istnieje z tego tytuu obowizek opacania skadek na ubezpieczenia spoeczne. Zatem, w sytuacji gdy warto noclegów i diet dla pracowników mobilnych przebywajcych w podróy subowej oraz wartoci noclegów zapewnianych pracownikom mobilnym w trakcie wyjazdów odbywanych w celu wykonywania swoich obowizków nie stanowi przychodu z tytuu stosunku pracy, wartoci tych wiadcze nie naley uwzgldnia w podstawie wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne z tytuu stosunku pracy wyjani ZUS.
                                           • 26.10.2016WSA. Ulga na ze dugi w VAT: Zwolnienie z dugu to nie uregulowanie zobowiza
                                            Z uzasadnienia: Niezalenie od cywilnoprawnych form wygaszania zobowiza, na gruncie tego przepisu musi by ono wykadane zgodnie z systematyk i zasadami ustawy VAT, co prowadzi do skutku w postaci stwierdzenia, e do nieuregulowania zobowizania dochodzi wtedy, gdy jest ono niezapacone. Jeeli nie doszo do jego zapacenia to podatnik ma obowizek zoy korekt, o której mowa w tym przepisie. Zatem, spóka nie moga skorzysta z uregulowania wynikajcego z przepisu art. 89b ust. 4 ustawy VAT, bowiem zawarcia umowy o zwolnieniu z dugu nie mona uzna za uregulowanie nalenoci po dokonaniu korekty.
                                            • 21.10.2016PIT. Zwrot kosztów noclegów i wyywienia pracownikom mobilnym - fiskus zmienia zdanie
                                             Pytanie podatnika: Wnioskodawca zatrudniany jest na stanowisku regionalnego kierownika sprzeday na podstawie umowy o prac. Niekiedy Wnioskodawca zmuszony jest do noclegów poza miejscem zamieszkania. Wydatki na noclegi, jak i na wyywienie, zwracane s przez pracodawc. Czy kwoty zwracane Wnioskodawcy, jako wyrównanie uszczerbku w jego majtku osobistym, poniesionym z polecenia oraz na rzecz i w imieniu pracodawcy, stanowi jego przychód podatkowy ze stosunku pracy?
                                             • 02.09.2016NSA. wiadczenia w delegacji nie s przychodem pracownika
                                              Zarwno koszty zakwaterowania, stworzenia odpowiedniego do warunkw pracy zaplecza socjalnego, jak rwnie dojazdu do okrelonego i zmieniajcego si w zalenoci od pooenia budowy miejsca wykonywania pracy s przede wszystkim kosztami pracodawcy i to ponoszonymi w jego interesie wynikajcym z prowadzonej przez niego dziaalnoci gospodarczej, nie za w interesie pracownika. Wobec tego niezalenie od regulacji przyjtej przez ustawodawc w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT, limitujcej zwolnienie od podatku wycznie diet i innych nalenoci za czas podry subowej pracownika, nie stanowi tego rodzaju wiadczenia przychodu okrelanego jako warto innych nieodpatnych wiadcze w rozumieniu art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 tej ustawy.
                                              • 01.08.2016Wykupienie polisy ubezpieczeniowej dla pracownika na czas delegacji a PIT
                                               Pytanie podatnika: Czy pokrycie przez Wnioskodawc – jako pracodawc – kosztw objcia pracownika delegowanego za granic ubezpieczeniem obejmujcym koszty leczenia poniesione przez pracownika, ktry w okresie wyjazdu oraz pobytu za granic musia niezwocznie podda si leczeniu w zwizku z nagym zachorowaniem bd nieszczliwym wypadkiem – w zakresie niezbdnym do przywrcenia stanu zdrowia umoliwiajcego powrt albo transport pracownika do miejsca zamieszkania lub placwki medycznej na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz powizan z nim usug tzw. „Assistance”, spowoduje powstanie po stronie tego pracownika przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT?
                                               • 21.06.2016WSA. Parkowanie firmowego samochodu przy domu pracownika a odliczenie VAT
                                                Z uzasadnienia: Ocena sposobu wykorzystania samochodw subowych powinna by dokonana z uwzgldnieniem tego, czy stan faktyczny pozwala na stwierdzenie, e nie tylko zachodzi potencjalna moliwo uycia samochodw subowych do uytku prywatnego, ale czy w rzeczywistoci samochody te s wykorzystywane dla celw niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz podatnika. Dopki mamy do czynienia z tzw. "czynnikiem ludzkim" zawsze istnieje potencjalne zagroenie, e dany pojazd moe zosta wykorzystany do celw innych ni zwizane z dziaalnoci gospodarcz spki. Okolicznoci tej nie da si cakowicie wyeliminowa, chodzi zatem jedynie o stworzenie takich mechanizmw i wprowadzenie takich zasad uywania pojazdw, ktre dadz maksymaln gwarancj wykorzystania ich wycznie w dziaalnoci podatnika.
                                                • 13.06.2016Ubezpieczenie pracownika na czas delegacji jako przychd do opodatkowania?
                                                 Nieodpatne wiadczenia mog by rdem przychodu pracownika i podlega opodatkowaniu PIT. Pamita jednak naley, e ustawowe pojcie nieodpatnych wiadcze musi by zawsze interpretowane w konkretnym kontekcie, a nie z pominiciem okolicznoci realizacji pewnych uprawnie, zjawisk gospodarczych i zdarze prawnych. Jak w takim razie traktowa ubezpieczenie pracownika na czas delegacji wykupione przez pracodawc?
                                                 • 03.06.2016Przychody pracownika: Wykupienie przez pracodawc polisy ubezpieczeniowej na czas delegacji
                                                  Pytanie podatnika: Czy pokrycie przez Wnioskodawc - jako pracodawc - kosztw objcia pracownika delegowanego za granic ubezpieczeniem obejmujcym koszty leczenia poniesione przez pracownika, ktry w okresie wyjazdu oraz pobytu za granic musia niezwocznie podda si leczeniu w zwizku z nagym zachorowaniem bd nieszczliwym wypadkiem - w zakresie niezbdnym do przywrcenia stanu zdrowia umoliwiajcego powrt albo transport pracownika do miejsca zamieszkania lub placwki medycznej na terenie Rzeczpospolitej Polski (tzw. „Ubezpieczenie kosztw leczenia”) oraz powizan z nim usug tzw. „Assistance” obejmujce organizacj i pokrycie kosztw udzielenia pomocy za granic w nastpstwie zdarzenia objtego ochron ubezpieczeniow, spowoduje powstanie po stronie tego pracownika przychodu ze stosunku pracy?
                                                  • 13.04.2016WSA. Zwrot wydatkw za nocleg a przychd pracownika
                                                   Z uzasadnienia: Zwrot wydatkw poniesionych przez pracownika w zwizku z wykonywaniem wynikajcych z umowy o prac obowizkw subowych nie naley traktowa jako przychodu ze stosunku pracy i odprowadza z tego tytuu zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] ... [ 5 ] nastpna strona »