Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakład opieki zdrowotnej

 • 28.12.2010Usługi medyczne powinny być zwolnione z VAT
  Wprowadzenie od 1 stycznia 2011 roku opodatkowania usług medycznych według maksymalnej stawki będzie miało negatywne skutki, zważywszy że dotychczas były one zwolnione z VAT. Zakłady opieki zdrowotnej nie zdają sobie jeszcze sprawy, że zdrożeją usługi świadczone im przez podwykonawców, ponieważ nie będą już więcej objęte zwolnieniem podatkowym. Dlatego należy utrzymać zwolnienie usług medycznych z VAT- uważa Rada Podatkowa PKPP Lewiatan.
 • 27.12.2010KUP: Zapomoga losowa wypłacona ze środków obrotowych
  Pytanie podatnika: Czy zapomogi powodziowe wypłacone ze środków obrotowych Spółki dla pracowników poszkodowanych w powodzi z maja 2010 r. mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 • 20.12.2010Prawa i obowiązki podatnika rozpoczynającego ewidencjonowanie za pomocą kasy rejestrującej
  I. WSTĘP – ogólnie o kasach rejestrujących Kasy rejestrujące pojawiły się, jako element krajowego systemu podatkowego wraz z wdrożeniem zasad funkcjonowania podatku od wartości dodanej (w Polsce nazwanym podatkiem towarów i usług). Miały być urządzeniami przy pomocy których ewidencjonuje się obroty dla potrzeb rozliczenia VAT w transakcjach dla ostatecznego konsumenta. Przy zastosowaniu kas miano również realizować prawa konsumenta w zakresie zapewnienia klientowi prawa do otrzymania dokumentu (paragonu) zawierającego podstawowe dane o mającej miejsce transakcji, a w tym dane o strukturze ceny (wysokości uwzględnionego w niej podatku VAT).
 • 08.12.2010BCC krytykuje projekty ustaw zdrowotnych
  Nieprecyzyjne opisy form organizacyjnych, w jakich mają działać podmioty gospodarcze świadczące usługi zdrowotne, wymóg uzyskania zgody administracji rządowej na tworzenie, zamykanie lub kontrolę zakładów opieki zdrowotnej, nieuregulowanie kwestii wypłat za usługi medyczne świadczone bezdomnym i cudzoziemcom – to niektóre z rozwiązań zawartych w rządowym pakiecie ustaw zdrowotnych, które krytykuje Konwent Business Centre Club. W Sejmie trwają prace nad ośmioma projektami nowych regulacji.  
 • 26.11.2010Od 2011 roku zwolnieniem z opodatkowania VAT zostanie objęty także transport sanitarny
  Od roku 2011, do czynności medycznych zwolnionych z opodatkowania VAT, zostaną zaliczone także usługi związane z transportem sanitarnym. Dotychczas zwolnienie obejmowało jedynie usługi medyczne, świadczone w ośrodkach ZOZ (zakładach opieki zdrowotnej) i usługi wykonywane w ramach tzw.  praktyk indywidualnych.
 • 15.11.2010Obowiązki wobec ZUS
  Informacja ZUS dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, tj. niezatrudniających przy tej działalności innych osób
 • 10.11.2010Pracodawcy nie są zainteresowani zakładaniem żłobków
  Interpelacja nr 17939 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie tworzenia przyzakładowych żłobków
 • 09.11.2010Koszty leczenia w delegacji zagranicznej
  Pracodawca zlecając pracownikowi zagraniczny wyjazd służbowy liczyć się musi z ryzykiem poniesienia dodatkowego - niekiedy znacznego - kosztu związanego z leczeniem pracownika za granicą. Uchronić od tego może zakup ubezpieczenia dla pracownika, niestety o ile poniesione przez pracodawcę (zwrócone pracownikowi) koszty leczenia podlegają zwolnieniu podatkowo-ubezpieczeniowemu jako niezbędny wydatek wskazany w przepisach dotyczących rozliczania delegacji, o tyle składka za ubezpieczenie zwolnieniu takiemu podlegać, co do zasady, nie będzie.
 • 29.10.2010Jednolity rynek UE – nowe propozycje KE
  Podjęcie działań na rzecz ułatwienia życia wszystkim podmiotom obecnym na wspólnym europejskim rynku: przedsiębiorstwom, konsumentom i pracownikom – zakłada projekt nowej regulacji w sprawie jednolitego rynku. Wzmocnienie rynku liczącego 500 mln konsumentów ma nastąpić w wyniku przyspieszenia wzrostu gospodarczego, poprawy konkurencyjności oraz poszerzenia praw obywateli.
 • 28.10.2010Administracja publiczna – jest projekt cięć
    Ograniczenie zatrudnienia w administracji publicznej, poprawa jej efektywności poprzez zmiany w strukturze zatrudnienia oraz obniżka kosztów jej funkcjonowania – to najważniejsze cele ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011 i 2013, której projekt przyjęła Rada Ministrów. Regulacja jest częścią pakietu konsolidacji finansów publicznych.
 • 28.10.2010Dokumenty z KRS ważne także w wersji elektronicznej
  Wydawane przez Krajowy Rejestr Sądowy w postaci papierowej i elektronicznej wyciągi, odpisy, zaświadczenia itp. będą miały jednakową moc urzędową – przewiduje zaakceptowany przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o KRS. Projektowane przepisy, zdaniem rządu, wzmocnią konkurencyjność gospodarki, zwiększą bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, a przede wszystkim ułatwią funkcjonowanie przedsiębiorstw.
 • 15.10.2010Dotacje dla przekształcanych szpitali sięgną 1,4 mld zł
  1 mld 381 mln zł wyniosą łączne nakłady na realizację rządowego programu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony”. Jest on realizowany od ubiegłego, a potrwa do 2011 roku. Jego celem jest stworzenie warunków do rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności regionów poprzez powstanie stabilnych ekonomicznie podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.
 • 08.10.2010Niepubliczne szpitale chcą być płatnikami VAT
  Wprowadzenia obniżonej stawki VAT na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków prywatnych domagają się członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych (OSSN). Zjazd tej organizacji zaapelował o zapewnienie równych praw i obowiązków świadczeniodawców publicznych oraz prywatnych w zakresie organizacji opieki medycznej, finansowania świadczeń zdrowotnych i ram podatkowych działalności. – Równość wszystkich świadczeniodawców funkcjonujących na polskim rynku powinna być fundamentem reformy systemu – uważają przedstawiciele OSSN.
 • 07.10.2010Pracodawcy chcą 7-proc. podatku VAT od usług zdrowotnych
  Zapytanie nr 7715 do ministra finansów w sprawie propozycji Konfederacji Pracodawców Polskich wprowadzenia podatku od usług zdrowotnych
 • 04.10.2010Ustawa powodziowa nie spełnia oczekiwań przedsiębiorców
  Interpelacja nr 17313 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie konieczności wyjaśnienia przepisów dotyczących pomocy w opłacaniu składek ZUS przedsiębiorcom, którzy ucierpieli podczas powodzi
 • 16.08.2010Skarbówka po liftingu
  Dnia 1 lipca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. nr 76 z 7 maja 2010 r., poz. 492). Co zmiany, postulowane od dawna przez Ministerstwo Finansów, oznaczają dla przedsiębiorców? Czy nowe rozwiązania będą miały bezpośredni wpływ na gospodarkę i konkurencję na rynku? Czy w końcu państwo nie wkracza w sferę szeroko pojętych wolności obywatelskich?
 • 10.08.2010Kiedy należy ustalać rezerwy na świadczenia pracownicze?
  Interpelacja nr 16554 do ministra finansów w sprawie stosowania uchwał Komitetu Standardów Rachunkowości
 • 03.08.2010Świadczenia medyczne dla pracowników pozostaną opodatkowane
  Interpelacja nr 15765 do ministra zdrowia oraz ministra finansów w sprawie możliwości zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • 12.07.2010Składka zdrowotna: czy wzrośnie od 2011 roku?
  Interpelacja nr 16093 do ministra zdrowia w sprawie planów podwyższenia składki zdrowotnej
 • 21.06.2010Czy będą ułatwienia dla przedsiębiorców w rozliczaniu z ZUS?
  Interpelacja nr 15966 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wnoszonych przez przedsiębiorców opłat wynikających z dokonywanych przelewów na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz ubezpieczenia zdrowotne zatrudnionych pracowników oraz ułatwień w opłacaniu składek
 • 11.06.2010Ministerstwo Finansów nie planuje przywrócenia ulgi zdrowotnej
  Interpelacja nr 15770 do ministra finansów w sprawie ulg podatkowych
 • 04.06.2010Podtrzymanie niezależności osób starszych w UE – szansa dla biznesu
  Panel wysokiego szczebla powołany w celu doradzania Komisji Europejskiej na temat wrożenia wspólnego programu w zakresie życia wspieranego przez otoczenie (program Ambient Assisted Living) rozpoczął konsultacje z udziałem obywateli, przedsiębiorstw oraz naukowców. Celem jest zebranie pomysłów, jak najlepiej wykorzystać technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK), aby pomóc osobom starszym w bardziej niezależnym życiu, czyli ustanowić nowe sposoby wykorzystania rozwiązań TIK na rzecz najsłabszych członków społeczeństwa.
 • 14.05.2010Abonamenty medyczne: MF nie wierzy w dobre intencje pracodawców
  Interpelacja nr 15189 do ministra finansów w sprawie podatku dochodowego od świadczeń na rzecz ochrony zdrowia pracowników
 • 26.04.2010Możliwość rozliczania się z ZUS na podstawie zbiorczego przelewu
  Interpelacja nr 14723 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości rozliczania się z ZUS na podstawie jednego zbiorczego przelewu
 • 07.04.2010KPP: Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne tylko z ulgą podatkową
  Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polski dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne będą miały sens tylko wówczas, gdy pacjenci lub pracodawcy otrzymają na ten cel preferencje podatkowe.
 • 02.04.2010Zmiana w świadczeniach rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka
  W dniu 31 marca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301), która oprócz nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadza przepisy przejściowe w zakresie zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
 • 31.03.2010Żłobek, klub dziecięcy, niania - szansą na powrót rodziców do pracy
  Żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun oraz niania to formy opieki nad dziećmi do lat 3, a w niektórych uzasadnionych wypadkach do lat 4. To ogromna szansa na podjęcie aktywności zawodowej przez rodziców. Takie propozycje znalazły się w przyjętych przez Radę Ministrów założeniach do projektu ustawy o formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 • 15.03.2010Jak udokumentować długotrwałą chorobę
  Pytanie podatnika: Czy słuszne jest zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych zapomogi zdrowotnej do kwoty 2280 zł wypłaconej pracownikowi lub emerytowi przyznanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego o przewlekłej chorobie wystawionego przez lekarza chorób wewnętrznych, a nie przez lekarza konkretnej specjalności medycznej, bez wskazania rodzaju choroby?
 • 19.02.2010Ministerstwo zdrowia wymijająco w sprawie dodatkowych polis zdrowotnych
  Interpelacja nr 13657 do ministra zdrowia w sprawie propozycji fakultatywnych polis zdrowotnych
 • 08.02.2010W marcu ruszy nabór wniosków na wsparcie ratownictwa medycznego
  Jak poinformowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, od 4 marca do 2 kwietnia 2010 r. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach działania 12.1 - „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”, Programu Infrastruktura i Środowisko. Zakłady opieki zdrowotnej mogą pozyskać z tego źródła środki na budowę lub remont lądowisk dla helikopterów na potrzeby szpitalnych oddziałów ratunkowych.
 • 20.01.2010UOKiK nałożył na ubezpieczycieli ponad pół miliona zł kary
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakazał trzem ubezpieczycielom zapłatę blisko 540 mln zł kary za stosowanie w umowach ubezpieczeń na życie postanowień niezgodnych z prawem. Po skontrolowaniu 600 wzorców umów wykorzystywanych przez 13 przedsiębiorców, UOKiK skierował do sądu kilkadziesiąt klauzul z wnioskiem o uznanie ich za niedozwolone.
 • 19.01.2010KIG: Nierealistyczne wymagania wobec ZOZ-ów
  Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej, należy wydłużyć okres dostosowawczy obowiązujący zakłady opieki zdrowotnej w zakresie technicznych i sanitarnych warunków świadczenia usług. W obecnej sytuacji finansowej ZOZ-ów proponowane przez Ministerstwo Zdrowia terminy spowodują drastyczne zmniejszenie liczby placówek, w tym praktyk pielęgniarek i położnych, spełniających warunki kontraktowania świadczeń medycznych w NFZ – ostrzega KIG.
 • 12.01.2010Broszura informacyjna do załącznika PIT/O składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2009 rok
  Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.
 • 05.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
  MINISTERSTWO FINANSÓW Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
 • 16.12.2009Ubezpieczenie zdrowotne przy umowie zlecenia
  Umowa zlecenia stwarza konieczność opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne bez względu na to, czy jest to pierwsze czy kolejne zlecenie, czy poza tą umową zleceniobiorca posiada także inne tytuły do ubezpieczenia. Wyjątkiem jest umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem do ukończenia przez te osoby 26. roku życia.
 • 11.12.2009PIT-11 pracownika oddelegowanego do pracy za granicą
  Pytania podatnika: 1. Czy w pozycji 39 „Dochód zwolniony od podatku” druku PIT-11 za 2009 rok (wersja 17) należy wykazać całość uzyskanych przez pracownika dochodów (zwolnionych w Polsce w myśl umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku) pomniejszonych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych o przychód wolny od podatku w kwocie odpowiadającej 30% diety (określonej w odrębnych przepisach) za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy? 2. Czy w pozycji 39 druku PIT-11 należy wykazać całość uzyskanych przez pracownika dochodów (zwolnionych w Polsce) bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą 30% diet określonej w odrębnych przepisach za każdy dzień pobytu za granicą (o którym mówi art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych)?
 • 09.12.2009Jest projekt ustawy wprowadzającej dyrektywę usługową
  Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z możliwości tymczasowego świadczenia usług w innym państwie członkowskim UE bez potrzeby prowadzenia w nim przedsiębiorstwa oraz uzyskania zezwolenia, koncesji, licencji, itp. – przewiduje rządowy projekt ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt wprowadza do polskiego prawa postanowienia tzw. dyrektywy usługowej, która znosi bariery w swobodnym przepływie usług na terenie Wspólnoty.
 • 02.12.2009Orzecznictwo NSA: Aby skorzystać z ulgi, dom opieki musi być zakładem opieki zdrowotnej
  Z uzasadnienia: Aby można było więc odliczyć od dochodu wydatki poniesione przez skarżącą, placówka, w której przebywała, musiałaby być zaliczona do jednej z kategorii zakładów wymienionych w art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych). Istotna jest więc kwalifikacja danej placówki do jednej z kategorii wymienionych w tym przepisie. Słusznie wskazał sąd pierwszej instancji, że wobec braku zdefiniowania w u.p.d.o.f. wskazanych pojęć organy podatkowe, w celu wyjaśnienia ich znaczenia, posiłkowały się przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.
 • 13.11.2009ZUS rezygnuje z wydawania legitymacji ubezpieczeniowych
  Z początkiem stycznia przyszłego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprzestanie wydawania i potwierdzania papierowych legitymacji ubezpieczeniowych. Według rzecznika ZUS, prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej potwierdzać będą inne dokumenty określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tymczasem, jak informuje NFZ, do czasu wydania Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń pozostaje każdy dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym... legitymacja ubezpieczeniowa.
 • 02.11.2009MPiPS: Ustalając ekwiwalent, należy uwzględnić normę dobową, a nie dobowy wymiar czasu pracy
  Interpelacja nr 11408 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w sposobie ustalania wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 • 28.10.2009Orzecznictwo SN: Nie ma wynagrodzenia, nie ma składek ZUS
  Niewypłacone pracownikowi wynagrodzenie za pracę nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
 • 12.10.2009Częściowo odpłatna umowa najmu a opodatkowanie PIT przychodu z czynszu
  W celu ustalenia wartości świadczenia wynajmującego lokal organ podatkowy powinien zastosować art. 12 ust. 6 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli lokal był w nieodległym czasie wynajmowany po cenach rynkowych, co oznacza w praktyce, że przychód podatkowy powstawał w dniu płatności czynszu. Dopiero w braku możliwości ustalenia czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu konkretnego lokalu zastosowanie może znaleźć ust. 4 wskazanego wyżej artykułu, czyli ustalenie wartości nieodpłatnego świadczenia na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
 • 24.09.2009ZUS: Brak podstaw prawnych dla wynagradzania lekarzy za wystawianie zwolnień
  Region Mazowiecki Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy domaga się od Zakład Ubezpieczeń Społecznych, by ten wynagradzał lekarzy za wystawianie zwolnień lekarskich, czyli zaświadczeń ZUS-ZLA. Według ZUS, brak jest uzasadnienia dla takiego żądania, ponieważ takiej możliwości nie przewidują przepisy określające zasady wydawania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy.
 • 09.09.2009Poradnik ZUS: Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński
  Od 1 września 2009 r. zmianie uległy zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym osób pobierających zasiłek macierzyńskie oraz zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, które wprowadziła ustawa z dnia 24 czerwca 24 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz.U. nr 71, poz.609). Zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński, a także zasady sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ustalania podstawy wymiaru składek zostały przedstawione w niniejszym poradniku.
 • 02.09.2009ZUS zaktualizował program PŁATNIK
  1 września 2009 r. na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych został opublikowany pakiet aktualizacyjny do programu PŁATNIK oznaczony jako wersja 7.03.002. Pakiet może być instalowany wyłącznie w programie PŁATNIK w wersji 7.03.001, instalacja na wcześniejszych wersjach programu jest niemożliwa. Zmiany wprowadzone w programie dotyczą tylko niektórych ubezpieczonych, dlatego nowa wersja nie musi być stosowana przez wszystkich płatników.
 • 06.08.2009Obiekty sanatoryjne i podatek od nieruchomości
  Interpelacja nr 9924 do ministra finansów w sprawie opodatkowania obiektów sanatoryjnych podatkiem od nieruchomości
 • 29.07.2009Obowiązki wobec ZUS – Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, tj. niezatrudniających przy tej działalności innych osób
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega: • ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu – obowiązkowo, zaś chorobowemu – dobrowolnie,  • ubezpieczeniu zdrowotnemu (w Narodowym Funduszu Zdrowia) – obowiązkowo. Jednak w zakresie podlegania ubezpieczeniom, a także w zakresie rozliczania i opłacania składek na poszczególne ubezpieczenia, istnieją różne wyjątki. Dotyczą np. osób posiadających więcej niż jeden tytuł do ubezpieczeń (w tym podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników), osób posiadających uprawnienia do emerytury lub renty rodzinnej.
 • 14.07.2009NIK: Resort zdrowia wydał 300 mln zł z naruszeniem prawa
  Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła wykonanie ubiegłorocznego budżetu państwa w części, za którą odpowiada minister zdrowia. NIK skrytykowała głównie realizację wieloletniego programu Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli – za wydanie 300 mln zł bez formalnej podstawy prawnej, a także z powodu wadliwej metodologii zastosowanej do podziału środków. Według Izby, środki finansowe przyznano szpitalom bez realnego planu naprawczego i kontroli nad ich wykorzystaniem. Nie brano pod uwagę tak istotnych czynników, jak sytuacja finansowa placówki, podejmowane działania naprawcze oraz znaczenie szpitala w regionie.
 • 10.07.2009MZ: Za podwójną składką przemawia zasada solidarności społecznej
  Interpelacja nr 9346 do ministra zdrowia w sprawie obowiązku opłacania podwójnej składki zdrowotnej z tytułu zatrudnienia na etacie i prowadzenia działalności gospodarczej
 • 30.06.2009Składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych - czy starczy pieniędzy?
  Interpelacja nr 9173 do ministra finansów w sprawie środków na składki ubezpieczeniowe dla bezrobotnych, przyznawanych w ramach dotacji celowej

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] następna strona »