Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakład opieki zdrowotnej

 • 26.06.2008Drogie wpisy w KRS
  Interpelacja nr 2350 do ministra sprawiedliwości w sprawie opłat z tytułu wpisu i ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
 • 20.06.2008NFZ: Nowy system rozliczeń ze szpitalami
  Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jacek Paszkiewicz przedstawił na posiedzeniu senackiej komisji zdrowia informację na temat nowego systemu rozliczeń NFZ ze szpitalami. Systemu tzw. Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) będzie obowiązywał od 1 lipca bieżącego roku.
 • 18.06.2008Zasiłki dla przedsiębiorcy
  Interpelacja nr 2448 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą
 • 16.06.2008ZUS: Wypłata zasiłków opiekuńczych od 14 czerwca 2008 r.
  Z dniem 14 czerwca 2008 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 93, poz. 582). Jej przepisy nadały nowe brzmienie art. 32 ust. 1 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.).
 • 13.06.2008Unijny kompromis w sprawie czasu pracy – kiedy zmiana polskich przepisów?
  Konfederacja Pracodawców Polskich chce, by rząd nie spieszył się z wprowadzaniem do polskiego prawa niektórych rozwiązań przewidzianych w kompromisie w sprawie dyrektywy o czasie pracy, wypracowanym ostatnio przez Radę UE. Rada Ministrów pracuje nad zmianami w kodeksie pracy, które dostosują krajowe regulacje do prawa unijnego.
 • 12.06.2008Efekty restrukturyzacji ZOZ-ów
  Ponad 90 proc. ZOZ-ów spłaciło zobowiązania zaciągnięte w latach 1999-2004 – wynika z zaakceptowanej przez rząd informacji o wykonaniu ustawy z 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 • 06.06.2008Ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnego
  Interpelacja nr 2370 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzanych przez PUP
 • 23.04.2008Umowa o zakazie konkurencji jako przyczyna wypowiedzenia
  Pytanie: Czy odmowa zawarcia umowy o zakazie konkurencji może być przyczyną wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony?
 • 22.04.2008Finansowanie świadczeń medycznych, przychód pracownika i koszt uzyskania przychodów
  Do przychodów pracowników nie zalicza się świadczeń medycznych, które pracodawca zobowiązany jest ponieść na własny koszt. Zaliczają się do nich na przykład wstępne, okresowe oraz kontrolne badania lekarskie. Koniecznym warunkiem do zakwalifikowania wydatków na świadczenia zdrowotne do kosztów podatkowych jest udowodnienie przez pracodawcę, że musiał je ponieść, ponieważ zobowiązywał go do tego kodeks pracy lub inne ustawy.
 • 20.03.2008Ustalenia „Białego szczytu”
  Zakończyły się obrady „Białego szczytu”, forum spotkań osób i środowisk zainteresowanych reformą systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Jego uczestnicy przyjęli listę rekomendacji, które wyznaczą kierunki prac nad nowymi ustawami regulującymi funkcjonowanie służby zdrowia. Premier Donald Tusk zapowiedział podniesienie składki na ubezpieczenie zdrowotne do 10 proc. w 2010 r.
 • 20.03.2008Unijne środki dla służby zdrowia
  Konfederacja Pracodawców Polskich rozpoczęła ogólnopolską kampanię pod hasłem „Unijna recepta dla służby zdrowia”. Jej celem jest przekazanie wiedzy o możliwościach finansowania przedsięwzięć z zakresu opieki zdrowotnej przy udziale funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2007 - 2013.
 • 19.03.2008Lewiatan o efektach „Białego szczytu”
  PKPP Lewiatan uważa, że projekt rekomendacji „Białego Szczytu” zawiera wiele korzystnych dla systemu opieki zdrowotnej rozwiązań, już wcześniej postulowanych przez organizację. Narzeka jednak, że przyjęte propozycje są zbyt ogólne, co nie przyspieszy prac nad nowymi regulacjami prawnymi.
 • 19.03.2008PKPP Lewiatan przeciw zwiększeniu składki zdrowotnej
  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan krytykuje dwa poselskie projekty nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, zawierające propozycję podniesienia składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne do 13 lub 12 proc.
 • 18.03.2008Świadczenia medyczne a przychód pracownika
  Pytanie podatnika: Czy zakup usług medycznych w zakresie wykraczającym poza obowiązek pracodawcy na podstawie przepisów prawa pracy na rzecz pracowników oraz członków ich rodzin opłaconych w sposób zryczałtowany uzależniony od ilości zatrudnionych w danym miesiącu pracowników będzie stanowić przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 • 14.03.2008ZPORR: Wypłaty sięgnęły 9 mld zł
  Do końca lutego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wypłacono beneficjentom 9 mld zł. Najszybciej wykorzystywane są środki na rozwój lokalny, najwolniej – na rozwój zasobów ludzkich.
 • 12.03.2008Pracodawcy zobowiązani do tworzenia rad pracowników
  Od 24 marca br. rady pracowników powinny być powoływane u pracodawców wykonujących działalność gospodarczą zatrudniających co najmniej 50 pracowników (wcześniej było to 100 pracowników). Pierwszym z wielu problemów, który pojawia się na tle regulacji ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. nr.79, poz. 550) jest już samo ograniczenie pracodawców zobowiązanych do stosowania jej przepisów jedynie do tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą.
 • 12.03.2008Rząd nie popiera poselskiego projektu
  Rada Ministrów zajęła krytyczne stanowisko wobec poselskiego projektu nowelizacji ustaw o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Posłowie proponują, by NFZ otrzymywał połowę składek, jakie wpływają do Funduszu Pracy.
 • 06.03.2008BCC o dobrowolnych ubezpieczeniach zdrowotnych
  Business Centre Club przedstawił opinię o poselskim projekcie ustawy o dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. Według autora opinii Wojciecha Nagla, członka rady nadzorczej ZUS z ramienia BCC, projekt wymaga dopracowania.
 • 14.02.2008Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne – KPP krytykuje propozycję rządu
  Jako niedopracowany i zawierający błędy merytoryczne określiła Konfederacja Pracodawców Polskich rządowy projekt ustawy o dobrowolnych ubezpieczeniach zdrowotnych. Pracodawcy oczekują ustalenia listy świadczeń gwarantowanych, wprowadzenia zachęt podatkowych dla korzystających z dodatkowych ubezpieczeń, a także wdrożenia pracowniczych programów opieki zdrowotnej.
 • 31.01.2008Projekt poselski: Środki Funduszu Pracy do NFZ
  Propozycję przekazywania połowy środków pochodzących ze składek na Fundusz Pracy do Narodowego Funduszu Zdrowia zgłosili posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Rozwiązanie to znalazło się w projekcie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • 30.01.2008Pracodawca sam oceni zagrożenie dla zdrowia pracownika
  Rozpoznawaniem i oceną zjawisk szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, w tym także z oceną ryzyka zawodowego, zajmie się pracodawca, który zastąpi jednostki medycyny pracy – zakłada projekt zmian w ustawie o służbie medycyny pracy, który na wniosek ministra zdrowia przyjął rząd.
 • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 r.
  FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy w roku podatkowym:
 • 21.01.2008BCC o programie dla służby zdrowia
  W celu naprawy sytuacji w ochronie zdrowia potrzebna jest umowa społeczna, przekształcenia SPZOZ i konwersja długów – uważa Business Centre Club. Propozycje niezbędnych działań BCC przedstawi dzisiaj podczas „białego szczytu” oraz spotkania prezydium Komisji Trójstronnej.
 • 14.01.2008BCC: „Reforma zdrowia powinna być częścią umowy społecznej”
  Przekształcenie zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego, zdecentralizowanie albo likwidacja NFZ, wprowadzenie konkurencji między jednostkami służby zdrowia – zdaniem Business Centre Club takie rozwiązania powinny znaleźć się w umowie społecznej.
 • 11.01.2008PKPP Lewiatan ocenia projekty ustaw zdrowotnych
  Skutki większości regulacji zawartych w projektach ustaw zdrowotnych minister Ewy Kopacz będą widoczne dopiero w dłuższej perspektywie czasowej – uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
 • 11.01.2008Praca w godzinach nadliczbowych
  Pytanie: W jakich sytuacjach dopuszczalna jest praca w godzinach nadliczbowych?
 • 09.01.2008KPP: Dodatkowe ubezpieczenia lekarstwem na kryzys w służbie zdrowia
  Konfederacja Pracodawców Polskich wyraża obawę, że najwyższe od lat środki finansowe będące w dyspozycji NFZ mogą nie wystarczyć na pokrycie kosztów wynikających z wdrożenia przepisów o czasie pracy lekarzy. Proponuje m.in. wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych
 • 07.12.2007PKPP o nielegalnym zatrudnieniu
  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan ma zastrzeżenia do komunikatu, jaki Komisja Europejska wydała w sprawie walki z tzw. pracą niezgłoszoną. Zdaniem organizacji wymienione w dokumencie czynniki sprzyjające nieprawidłowościom w zatrudnieniu nie stanowią zasadniczych problemów, z którymi powinny się zmierzyć państwa członkowskie.
 • 05.12.2007Roszczenia z tytułu „ustawy 203” zaspokojone w 99 proc.
  Rząd przyjął sprawozdanie z realizacji ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wynika z niego, że zobowiązania wymagalne zakładów opieki zdrowotnej w połowie br. wynosiły 3,6 mld zł. Niemal w 100 proc. zostały uregulowane należności z tytułu tzw. ustawy 203.
 • 29.11.2007Indeks Wolności Gospodarczej PKPP Lewiatan
  Dokonywanie systematycznej oceny wpływu publikowanych aktów prawnych na swobodę działalności przedsiębiorstw zapowiedziała Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W tym celu organizacja stworzyła Indeks Wolności Gospodarczej.
 • 20.11.2007Cięcia na 100 mln zł w 6 oddziałach NFZ
  Ministerstwo Zdrowia poinformowało o zatwierdzeniu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2008 rok. W jej wyniku 6 regionalnych oddziałów NFZ otrzyma łącznie o ponad 100 mln zł mniej, niż pierwotnie zakładano.
 • 11.10.2007Pracodawcy przeciwko zmianom w stosowaniu układów zbiorowych
  PKPP Lewiatan protestuje przeciwko planowanej zmianie w Kodeksie Pracy, która pozwoli rozszerzyć obowiązek stosowania ponadzakładowego układu zbiorowego na publiczne zakłady opieki zdrowotnej. — Takie działanie może spowodować kłopoty w funkcjonowaniu wielu jednostek — ostrzega organizacja.
 • 09.10.2007Abonament RTV prawie jak podatek
  Mimo akcji informacyjnych, apeli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz środowisk związanych z mediami publicznymi nadal wiele osób nie płaci opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych. Pojawiają się nowe pomysły na poprawę ściągalności abonamentu, ale ludzie nie chcą go płacić, uważając za niepotrzebny parapodatek. Obowiązek ponoszenia opłat abonamentowych jednak istnieje i wynika z ustawy o opłatach abonamentowych.
 • 02.10.2007Informacje dotyczące prawa podatkowego, gospodarczego, prawa pracy i prawa socjalnego w RFN
  Przekazujemy Wam drugi numer biuletynu informacyjnego HWHN-Polska. Dzięki współpracy nawiązanej przez www.podatki.biz z MORISON Steuerberatungsgesellschaft mbH z Kolonii co kwartał publikujemy informacje, które z pewnością zainteresują przedsiębiorców działających obecnie (lub chcących działać w przyszłości) na rynku niemieckim.
 • 24.09.2007Polska Izba Ubezpieczeń: „Podatek Religi” do TK
  Ryczałt na rzecz NFZ, który będą musiały odprowadzać zakłady ubezpieczeniowe, jest rodzajem opłaty fiskalnej. Uchwalenie przepisów w tej sprawie nie odbyło się jednak w trybie przewidzianym dla ustaw podatkowych. Dlatego „podatkiem Religi” powinien zając się Trybunał Konstytucyjny – uważa Polska Izba Ubezpieczeń.
 • 24.09.2007Karmienie dziecka piersią — dokumentowanie
  Pytanie: Jakie dokumenty potwierdzają fakt karmienia dziecka piersią i czy mogę domagać się ich dostarczenia np. raz w miesiącu?
 • 12.09.2007MS: Prostsze i skuteczniejsze postępowanie egzekucyjne
  11 września br. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zmiany usprawnią przebieg postępowania egzekucyjnego oraz zwiększą skuteczność egzekucji.
 • 06.09.2007Finansowanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników
  Pytanie podatnika: Czy wydatki na wykupienie dla pracowników i członków ich rodzin pakietu świadczeń zdrowotnych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki w świetle art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 • 05.09.2007ZUS w sprawie najniższej podstawy wymiaru i kwot składek we wrześniu, październiku i listopadzie 2007 r.
  Informacja ZUS z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy we wrześniu, październiku i listopadzie 2007 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.
 • 13.08.2007Nieodpłatne świadczenia otrzymywane przez pracowników, emerytów i rencistów
  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji nieodpłatnego świadczenia, w związku z tym należy posiłkować się określeniem, jakie nadaje mu przepis art. 353 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Świadczeniem będzie takie zachowanie dłużnika, które jest zgodne z treścią podjętego zobowiązania. Z nieodpłatnością mamy więc do czynienia w przypadku każdego przysporzenia w majątku podatnika, związanego zarówno ze zdarzeniem prawnym, jak i gospodarczym, o ile nie wiąże się z kosztem czy jakimkolwiek ekwiwalentem.
 • 27.07.2007Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach – część V
  Dokumentowanie wydatków podlegających odliczeniu od dochodu – darowizny Darowizna w myśl przepisów prawa cywilnego jest umową, na podstawie której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego i nieekwiwalentnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Zatem cechą darowizny jest jej nieodpłatność, która oznacza, że darczyńca nie spodziewa się i nie oczekuje żadnego świadczenia wzajemnego ze strony osoby obdarowanej. Zgodnie z art. 889 Kodeksu cywilnego nie stanowi darowizny bezpłatne przysporzenie, gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej w innych przepisach kodeksu.
 • 25.07.2007Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach – część IV
  Dokumentowanie wydatków podlegających odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej
 • 19.07.2007Dziecko konkubenta i zasiłek opiekuńczy
  Pytanie: Czy można otrzymywać zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem konkubenta?
 • 19.07.2007ZUS w sprawie najniższej podstawy wymiaru i kwot składek w lipcu i sierpniu 2007 r.
  Informacja ZUS z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w lipcu i sierpniu 2007 r. dla niektórych grup ubezpieczonych
 • 10.07.2007Wynagrodzenie chorobowe i składki na ubezpieczenie
  Pytanie: Czy od wypłacanego pracownikowi wynagrodzenia chorobowego opłacamy składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?
 • 14.06.2007ZUS w sprawie najniższej podstawy wymiaru i kwot składek w czerwcu 2007 r.
  Informacja ZUS z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w czerwcu 2007 r. dla niektórych grup ubezpieczonych
 • 17.05.2007Potrącanie składek z różnych źródeł przychodów pracownika
  Pytanie podatnika: Czy przy naliczeniu zaliczki na podatek oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od umowy zlecenia należy potrącić od podatku składkę na ubezpieczenie zdrowotne niepotrąconą od wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę wypłaconą temu pracownikowi na początku tego samego miesiąca?
 • 25.04.2007Ułatwienia dla organizacji pożytku publicznego
  Rada Ministrów przyjęła 24 kwietnia 2007 r. projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Rządowa propozycja zmierza do ujednolicenia zasad zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych. Zmiany powinny przyczynić się do polepszenia i usprawnienia współpracy między tymi organizacjami a administracją publiczną.
 • 18.04.2007Samozatrudnienie w branży ochrony zdrowia
  Interpelacja nr 6191 do ministra finansów w sprawie wykładni przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przedmiocie subkontraktów w ochronie zdrowia
 • 10.04.2007Zasiłek opiekuńczy (2)
  Pytanie: Czy pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym innego domownika zawsze wyklucza możliwość otrzymywania przez ubezpieczonego zasiłku opiekuńczego?

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] następna strona »