Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakład opieki zdrowotnej

 • 19.06.2009Niepełnosprawni bez opłat za posiadanie psa przewodnika
  Dziś weszła w życie nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Poszerza ona katalog podmiotów zwolnionych z obowiązku uiszczania opłaty od posiadania psów o osoby niepełnosprawne posiadające psa asystującego. Przed zmianą opłaty tej nie pobierało się m.in. tylko od osób o znacznym stopniu niepełnosprawności z tytułu posiadania jednego psa.
 • 17.06.2009Sprzedaż długów ZOZ tylko za zgodą samorządów
  Ograniczenie „handlu wierzytelnościami” ZOZ-ów przewiduje zaakceptowany przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Wprowadzono w nim przepis, na podstawie którego zgodę na taką procedurę będzie musiał wydać podmiot, który zakład utworzył.
 • 07.05.2009Podatki w ochronie zdrowia
  Poprawa sytuacji polskich szpitali poprzez wprowadzenie zerowej stawki VAT na usługi medyczne była jednym z głównych tematów poruszanych podczas konferencji „Optymalne regulacje podatkowe w ochronie zdrowia” zorganizowanej przez Konfederację Pracodawców Polskich we współpracy m.in. z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia – Medycyna Prywatna.
 • 05.05.2009Dobrowolne składki ZUS w zeznaniu rocznym
  Pytanie podatnika: Czy składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, które są opłacane bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, podlegają odliczeniu w rocznych zeznaniu podatkowym za 2008 r.? Jeżeli tak, to w jakiej części zapłacona składka podlega odliczeniu (% wymiaru podstawy składki) w 2008 r.?
 • 22.04.2009Orzecznictwo: Składki ZUS w spadku
  Niezapłacone w terminie składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne (oraz należności z nimi związane) mogą być pobrane przez organ rentowy od spadkobiercy osoby zobowiązanej do zapłaty takich składek w granicach odpowiedzialności danego spadkobiercy za długi.
 • 15.04.2009Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego
  Nowe zasady zwalniania stron od ponoszenia kosztów pomocy prawnej w postępowaniu cywilnym oraz wyłączenie egzekucji w stosunku do niektórych kategorii przedmiotów w celu prawidłowego wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – to niektóre rozwiązania zawarte w przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego.
 • 10.04.2009Składki ZUS pracownika wykonującego umowę zlecenia
  Pytanie: Obecnie pracuję na umowę o pracę. Otrzymuję miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1200 zł brutto. Ponieważ jest to niewiele, postanowiłem podjąć pracę dodatkową na umowę zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca, z miesięcznym wynagrodzeniem 600 zł. Czy z tego tytułu będę podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym? Ile faktycznie wyniesie wynagrodzenie netto z umowy zlecenia?
 • 03.04.2009Podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz zasady opłacania i rozliczania składek za obywateli polskich zatrudnionych za granicą
  1. Ubezpieczenia społeczne obywateli polskich zatrudnionych za granicą. Krąg osób objętych ubezpieczeniami społecznymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.) obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są m.in.:
 • 11.03.2009Zasady podlegania ubezpieczeniom w związku z zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej
  1. Skutki prawne zawieszenia działalności we właściwym organie ewidencyjnym (odpowiednio przez spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym) w zakresie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz.. 74, z późn. zm.; dalej: ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych), w brzmieniu obowiązującym od 20.09.2008 r., osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
 • 25.02.2009200 mln zł na restrukturyzację szpitali klinicznych
  Rząd postanowił wspomóc wysoko specjalistyczne placówki medyczne borykające się z wysokim zadłużeniem. W tym celu wprowadził zmiany w uchwale ustanawiającej wieloletni program pod nazwą „Wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli” i przekazał na jego realizację 200 mln zł.
 • 18.02.2009Rządowy program przekształceń w służbie zdrowia
  Rozwiązania zachęcające samorządy terytorialne do powoływania spółek kapitałowych świadczących usługi medyczne w miejsce przekształconych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej zawiera przyjęty przez rząd program „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”.
 • 17.02.2009Zaległe składki ZUS można odliczyć
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca postępuje właściwie odliczając od ryczałtu płacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?
 • 04.02.2009Reforma służby zdrowia: Program wsparcia zamiast ustawy
  Rząd w latach 2009-2010 chce wprowadzić w życie program, który zachęci samorządy do powoływania spółek świadczących usługi medyczne w miejsce samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ). W ten sposób ma być kontynuowana reforma ochrony zdrowia.
 • 29.01.2009Działalność gospodarcza w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i podatek od nieruchomości
  Interpelacja nr 6094 do ministra finansów w sprawie stawki podatku od nieruchomości, jeśli chodzi o budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, przewidzianej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych
 • 28.01.2009Orzecznictwo: Udzielanie gwarancji w treści faktury
  Zamieszczenie w fakturze VAT, wystawionej przez przyjmującego zamówienie, adnotacji, że jej podpisanie stanowi potwierdzenie właściwej jakości i kompletności zakupionego towaru oraz podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych z tytułu zakupionych części i wykonanych usług, kształtuje między stronami umowy o dzieło stosunek gwarancji, do którego stosuje się przepisy art. 577 i nast. k.c. Pojęcie straty w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. obejmuje także wymagalne zobowiązanie poszkodowanego wobec osoby trzeciej.
 • 22.01.2009„Euro na zdrowie” - unijne fundusze dla ochrony zdrowia
  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z Ministerstwem Zdrowia zainaugurowało realizację nowego projektu edukacyjnego „Euro na zdrowie - przygotowanie sektora ochrony zdrowia do pozyskiwania środków finansowych z UE w latach 2007-2013". Na potrzeby służby zdrowia Polska w ciągu siedmiu lat może wydać ponad 1,5 mld euro z funduszy europejskich.
 • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
  Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
 • 15.01.2009Broszura informacyjna do załącznika PIT/O składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2008 rok
  Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.
 • 14.01.2009Co z tą ulgą?
  Interpelacja nr 5927 do prezesa Rady Ministrów w sprawie nieuregulowania kwestii zatrudnienia opiekunek do dzieci
 • 29.12.2008Problem z dobą pracowniczą
  Zapytanie nr 2356 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie problemu interpretacji tzw. doby pracowniczej
 • 23.12.2008Podatek od nieruchomości związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
  Zapytanie nr 2339 do ministra zdrowia w sprawie zmiany interpretacji Ministerstwa Finansów dotyczącej stosowania stawki podatku od nieruchomości do budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych
 • 12.12.2008Normy czasu pracy
  Pytanie: Stosowanie jakich norm czasu pracy przewidują przepisy?
 • 19.11.2008Rząd przyjął Krajowy Program Reform do 2011 r.
  Stworzenie w Polsce najlepszych w Europie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości rozwoju oraz wysokiego standardu życia mieszkańcom to główne zadania Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej (KPR), przyjętego przez Radę Ministrów.
 • 05.11.2008Orzecznictwo: Zmiana pracodawcy a zmiana warunków pracy i płacy
  1. Porozumienie rozwiązujące stosunek pracy, które zmierza do wyłączenia automatyzmu prawnego kontynuacji stosunku pracy w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę jest nieważne ze względu na sprzeczność z bezwzględnie obowiązującą normą art. 23.1 § 1 k.p. 2. Zgodnie z art. 23.1 § 1 k.p. pracodawca przejmujący zakład pracy nie może zmienić warunków pracy pracownika na jego niekorzyść z powodu samego przejęcia zakładu pracy, bez względu na to, czy pracownik wyraża zgodę na taką zmianę.
 • 03.11.2008GUS: Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2007 r. 
  Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że wartość aktywów blisko 50 tys. polskich firm na koniec grudnia 2007 r. wyniosła prawie 1,73 bln zł, z tego 60,1 proc. stanowiły aktywa trwałe, a 39,9 proc. aktywa obrotowe. W porównaniu z rokiem 2006 zanotowano wzrost wartości aktywów o 18,6 proc.
 • 31.10.2008Podsumowanie realizacji ZPORR
  Rok 2008 jest ostatnim rokiem realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). W ocenie resortu rozwoju regionalnego największy z programów operacyjnych perspektywy finansowej 2004-2006 okazał się ogromnym sukcesem.
 • 29.10.2008Zasiłek opiekuńczy w razie choroby rodziców ubezpieczonego
  Choroba któregoś z rodziców naszego pracownika może uprawniać go do otrzymywania zasiłku opiekuńczego wówczas, gdy w okresie sprawowania opieki będzie zamieszkiwał z osobą chorą oraz nie będzie innych członków rodziny mieszkających razem z tym rodzicem, którzy będą w stanie zapewnić opiekę.
 • 29.10.2008Zniesienie podatku Religi zahamuje wzrost składek na OC kierowców?
  Ubezpieczyciele nie będą już musieli przekazywać do NFZ ryczałtu na pokrycie kosztów leczenia ofiar wypadków drogowych – przewiduje zaakceptowany przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
 • 24.10.2008Lewiatan o pakiecie zdrowotnym przyjętym przez Sejm
  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan uważa, że obligatoryjność przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (spzoz) w spółki prawa handlowego jest najważniejszym punktem reformy uchwalonej przez Sejm.
 • 08.10.2008BCC przeciw referendum w sprawie szpitali
  Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club, jest przeciwny zorganizowaniu referendum w sprawie rządowych projektów przekształceń w służbie zdrowia, co w telewizyjnym orędziu zaproponował prezydent Lech Kaczyński mówiąc, że „pacjent nie może być traktowany jako źródło zysku”.
 • 03.10.2008Rozbieżność programów informatycznych służących do generowania deklaracji ZUS
  Interpelacja nr 4557 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niekompatybilności programu Płatnik z systemem informatycznym ZUS
 • 22.09.2008Zasady podlegania ubezpieczeniom w związku z zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej
  1. Skutki prawne zawieszenia działalności we właściwym organie ewidencyjnym (odpowiednio przez spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym) w zakresie ubezpieczeń społecznych
 • 19.09.2008Orzecznictwo: W postępowaniu upadłościowym składki zdrowotne, na FP i FGŚS podlegają zaspokojeniu jak podatki
  Składki na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych są daninami publicznymi w rozumieniu art. 342 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) i podlegają zaspokojeniu w kategorii drugiej.
 • 03.09.2008ZOZ-y: Przekształcenie w spółki, oddłużenie, ulgi podatkowe
  Umorzenie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej, które przekształcą się w spółki prawa handlowego i przyznanie im dwuletnich zwolnień z podatku od osób prawnych przewiduje poselski projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia. Rozwiązania te poparł rząd.
 • 29.08.2008Orzecznictwo: Zawieszenie działalności gospodarczej a składki ZUS
  Mając na względzie art. 13 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, brak jest uzasadnienia do przyjęcia, że zgłoszenie przez podmiot gospodarczy organom podatkowym w trybie art. 34 § 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym faktu czasowego niewykonywania działalności gospodarczej, może stanowić podstawę do zwolnienia spod obowiązku ubezpieczenia społecznego za okres, który jak wynika z prowadzonych przez właściwy organ danych ewidencyjnych działalności gospodarczej jest okresem prowadzenia tej działalności.
 • 21.08.2008KPP: NFZ powinien refundować usługi z zakresu telemedycyny
  Konfederacja Pracodawców Polskich przygotowała raport o wykorzystaniu rozwiązań informatycznych i telemedycznych w systemie opieki zdrowotnej. Przedstawiono w nim przykłady praktycznego wykorzystywania technologii teleinformatycznych w różnych krajach. Zdaniem autorów raportu telemedycyna jest szansą na poprawę sytuacji w polskiej służbie zdrowia.
 • 19.08.2008Zawieszanie działalności gospodarczej (2)
  We wczorajszym artykule omówiłem ogólne postanowienia Ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w części dotyczącej czynności, które powinien wykonać przedsiębiorca w celu zawieszenia lub wznowienia działalności. Dzisiaj zajmę się skutkami, jakie nowelizacja niesie na gruncie ustaw podatkowych i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 • 14.08.2008Podstawa określana raz w roku, elektroniczne informacja o składkach
  Do Sejmu trafiły projekty przedstawione komisji „Przyjazne Państwo” przez PKPP Lewiatan. Posłowie rozpoczną prace nad zmianą przepisów, dzięki której ograniczona zostanie biurokracja w relacjach płatnik – ubezpieczony – Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • 11.08.2008Opodatkowanie świadczeń zdrowotnych
  Interpelacja nr 3140 do ministra finansów oraz ministra zdrowia w sprawie zniesienia opodatkowania ubezpieczeń zdrowotnych płaconych przez pracodawcę za pracownika
 • 01.08.2008Uwagi PIU do projektu regulacji, która zastąpi „podatek Religi”
  Polska Izba Ubezpieczeń przedstawiła opinię o projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która – według zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia – w listopadzie ma zastąpić regulację określaną popularnie mianem „podatku Religi”.
 • 24.07.2008Zmiany w systemie kształtowania wynagrodzeń uzgodnione
  Wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak poinformował, że uczestnicy Komisji Trójstronnej doszli do porozumienia w sprawie zmian w systemie kształtowania wynagrodzeń. Według wiceszefa rządu nowe rozwiązania będą uwzględniały efektywność i wydajność pracy.
 • 17.07.2008Ćwierć miliarda na dokończenie restrukturyzacji
  Przekazanie kolejnej transzy pożyczek dla szpitali, które chcą wyjść ze spirali zadłużenia, przewiduje projekt nowelizacji ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej przyjęty przez rząd.
 • 04.07.2008„Podatek Religi” tylko do końca października?
  Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, na mocy której wprowadzono w ubiegłym roku tzw. podatek Religi. Rozwiązanie krytykowane przez ubezpieczycieli zastąpi zasada, że za leczenie poszkodowanych osób będą płacić sprawcy wypadków.
 • 26.06.2008Drogie wpisy w KRS
  Interpelacja nr 2350 do ministra sprawiedliwości w sprawie opłat z tytułu wpisu i ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
 • 20.06.2008NFZ: Nowy system rozliczeń ze szpitalami
  Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jacek Paszkiewicz przedstawił na posiedzeniu senackiej komisji zdrowia informację na temat nowego systemu rozliczeń NFZ ze szpitalami. Systemu tzw. Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) będzie obowiązywał od 1 lipca bieżącego roku.
 • 18.06.2008Zasiłki dla przedsiębiorcy
  Interpelacja nr 2448 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą
 • 16.06.2008ZUS: Wypłata zasiłków opiekuńczych od 14 czerwca 2008 r.
  Z dniem 14 czerwca 2008 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 93, poz. 582). Jej przepisy nadały nowe brzmienie art. 32 ust. 1 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.).
 • 13.06.2008Unijny kompromis w sprawie czasu pracy – kiedy zmiana polskich przepisów?
  Konfederacja Pracodawców Polskich chce, by rząd nie spieszył się z wprowadzaniem do polskiego prawa niektórych rozwiązań przewidzianych w kompromisie w sprawie dyrektywy o czasie pracy, wypracowanym ostatnio przez Radę UE. Rada Ministrów pracuje nad zmianami w kodeksie pracy, które dostosują krajowe regulacje do prawa unijnego.
 • 12.06.2008Efekty restrukturyzacji ZOZ-ów
  Ponad 90 proc. ZOZ-ów spłaciło zobowiązania zaciągnięte w latach 1999-2004 – wynika z zaakceptowanej przez rząd informacji o wykonaniu ustawy z 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 • 06.06.2008Ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnego
  Interpelacja nr 2370 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzanych przez PUP

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] następna strona »